DIT IS EN OMMELANDS, Op Zaterdag, 25en October 1902. centimen 't bïad. 37ste jaar. Tahuerk 191 b Bewindschappelijk Nieuws Frankrijk in Frankrijk "oe men artikels maakt Land- en tuinbouw De nieuwe niekeikeos Tot wat dient de biecht? Weg met de liberalen o Te trekken hij den Uitgever, TA 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het Wad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. w De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't HP 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. $Sjt De Heeren van de Agence ïlAVAS.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- gag, strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- 2? kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, vanj al die buiten Oost- w WestYlaanderen wonen. Combos op zijn ongemak Zooais wij voorzeiden, 't heeft waar lijk schuw gegaan, dezer dagen, in de Fransche Kamer. Baas Combes is er zwart en blauw gezeid geweest, zoodat hij niet meer wist waar zijn hoofd stond. Opvolgentlijk kwamen de Heeren Aynard, de Man, Baudry, Berry Benoit, Piichon, de Ramel, Lefas Denys, al mannen die kloek van her ten en rap ter tale zijn, hem zijne zaligheid zeggen en ge moogt zeker zijn dat hij achter de resle niet en vroeg. Wij zouden tien gazetten mee vullen moesten wij al die redevoerin gen bier overdrukken. Een woord twee, drie van den eenen of den anderen. Graaf de Mun, de beste spreker van heel de Kamer, werd op zeker oogen- bl'k nog al hevig onderbroken door de meeste Geuzen van de linkerzij Daarm en was hij uit zijn lood niet geslegen. Verre zij van daar! Maar hi keerde hem tot die treffelijke onder brekers en sprak Ah Mijne Heeren, ikbedank u voor uweonderbrekingen; één dingen alleen spijt mij, 't is dal gij ze niet veel luider nog uit en schreeuwt, opdat geheel het land u moge hooren (Toejuichingen rechts) 't Is allernoo digstdatgij in dit land, waar er vee! te veel dooven en blinden zijn,eindelijk de oogen en ooren van allen doet opengaan, en dat iedereen voor goe,d wete en met eigen oogen zie dat gij de volPdige vernietiging wilt en beraamt van het christelijk onderwijs in Frank rijk (Luidruchtige toejuichingen rechts). M. Baudry d'Asson sprak, ook eene boeiende in kernachtige redevoering. Den weggeloopen seminarist Combes noemde hij Monsieur Vabbé en ein digde met den uitroep Pak u weg en ga er van door, M. den abbé Leve het katholieke Frankrijk Leve de vrij heid M. Georges Berry, bespreekt op zijne beurt breedvoerig de wet tegen de kloosters. Hij toont aan dat de wet niet toelaat aan de kloosterlingen hel recht van te onderwijzen te ontnemen en trekt daaruit het gevolg dat de kloosterscholen onwettig gesloten wer den. Men is verder gegaan, roept hij uit, men heeft niet alleen onderwijsge stichten gesloten, men heeft ook de nonnen uit liefdadige instellingen ver jaagd en de weeskinderen op straat geworpen. Gij durft niet zeggen, roept M.Berry tot de meerderheid, dat gij de vrijheid van onderwijs wilt afschaffen. Schaft ze af indien gij durft, vuige kloosterhaters, ik mag U verzekeren dat de volkswoede uw loon wezen zal. Toejuichingen M. Piichon valt ook hevig het bestier aan. Volgens hem is de strijd tegen de kloosterscholen een begin van den oorlog dien men voeren wil tot ont- christelijking en vergeuzing van Frank rijk. M. Denys-Cochin, een dappere en welsprekende redenaar, sluit zijn spre ken met deze treffende woorden Gij wilt het onderwijs verwereldlijken en onzijdig maken gij wilt ook de Kerk vrij maken, maar eene vrije Kerk, ge lijk gij het verstaat, h eene versmachte Kerk, Beproef dat niet, want wij zul len u niet toelaten aan ons Geloof te raken Arme pietpraat Baas Combes en wist niet wat daarop al gezeid. Hij begon eene antwoorde te stamelen en van zoo de mannen der linkerzij zijne verlegenheid zagen, klakten zij van tijd tot tijd en schreeuwden bravo om aan zijne rede- voeringe een aanzichte te geven. Hier hebt gij eene reke of drie van Jdanig geerne, prijzen ze geweldig aan, en I De katholieke partij was wellicht reedsI vens toe, zijn zonder tusschenplaatsingen zijn flauwea praat (Met groot beslag j maken eene ongehoorde propaganda ten I bezig met een moderne Ravaillac of een [aangelegd en de jonge appelboomen raken tw.?e arms i{?.de lucht zwaaiende) voordeele van 't officieel onderwijs. I koningmoorder op te zoeken... en te wape I zich wederzijdsck met bunue takken. Bedor- Wij zijn, zegt hij, aan een keerpunt onzer geschiedenis gekomende repu bliek zal vallen en verdwijnen indien zij bukt of wijkt voor de kloosters. (Afkeuringen en gefluit). Och ja toch, baas Combes Die scha mele nonuekens die gij onbermhertier, weggejaagd hebt, het zijn de groote zefgen 3odsmenstige burgers - de libe en gevaarlijke vijanden van 't vader-lralen en zouden er 200 Seweldlg niEt voor Van waar dat verschil Inen enz. enz. I ven aanleg. En wanneer wij dan in die Omdat katholieken en liberalen alle tweel En zoo zeevert en fabrikeert men eene I boomgaarden staan en dien erbarmelijken geheel klaar zien dat de officiëele scholen Ibladzijde en half lang... I toestand moeten betreuren, hoe moet het kweekscholen zijn van jonge geuzen. I Wij vragen een brevet van uitvindinge voor{daar met de voeding gelegen zijn? Wanneer Moestan er uit de Staatsscholen geweldig I de nieuwe fabricatie van strijdartikelsten I bet zichtbare luidop om zorg smeekt en toch vele katholieke kiezers komen 't is te voordeele van sommige wskebladen niet verhoord wordt, hoe moet het dan met het bedekte gesteld zijn wij willen zeggen Katje mij, katje weere het wortelgestel Wij kunnen even gemakkelijk den volgen- Noch zon kan ooit des zomers den Srond den artikel opstellen: Système Iibéra, beschijnen noch warme, voedende lucht kan bréveté de wortels genaken. En zoo de kostelooze Wij verzoeken u goedwillig, beste Lezers, gaven der natuur. niet worden «"^end, dit onderstaande »riikel aandachtig te lezen ,wat Zal da° Z1J" met he' kostelooze' t is te zeggen de regelmatige bemesting werken. land, waarvoor iedereen, zelfs gij, M. Combes, met al de macht der franschel z°ozegt de handelwijze zelf der liberalen legers, moet schudden en beven. jwelk eene soorte van scholen de officiëele Zijt dan eerste minister in een groot I sch°len zijn en schoon land als Frankrijk om zulke! De liberalen en de Nonnen ongerijmdheden uit to kramenI r, De ellendige kerkvervolger Combes gaal|en te overwegen eene Kroo^rwamdiekMn'11 d-'e"wf^wel Ilie,derop voort in Vrankrijk met kloosters flauw gedacht te hebben, van den haat en dei zullen onthouden, 't Is deze dat gij en n°nnen ta plagen- bloeddorstigheid van de liberale dagblad- En dat gaat onze geuzen. Zij vetten erin. Ischrijvers tegenover alle vreedzame burgers Combes met heel uwe kliek, benauwd. zijt van de katholieke partij. Gij zegt I Bijgevolge, kwamen zij in België aan 't be- en de verdienstelijkste volksvrienden. kloostersmaar gij peist katholieken. slier> ze zouden hen haasten om hier ook del Ter gelegenheid van 'tmoorden en 'tbran- Gij zegtde republiek zal vallen, en gij j nonnekens buiten te steken. I den der socialisten in de straten onzer hoofd- oeist ik, Combes, met heel de geuze-S Ze hebben ten anderen reeds beproefd jstad, over eenige maanden, schreef rij, k zal vallen en verdwijnen, zoo-{tijdens den vermaarden schoolstrijd. haa-,t de katholieke partij, b< ter en sterker ingericht, den bezem in hand neemt om geheel ons boellje weg te kuischen. Gij hebt duizendm al gelijk De Fransche Bisschoppen De Fransche bisschoppen hebben eenen gezamentlijken brief aan Kamer en Senaat gezonden, waarin zij op weerdigo en tevens krachtdadige wijze verzet indienen tegen het hatelijk ver volg èn van do kloosters èn van de|met s°cialisten. 't Is ook alzoo vergaan, katholieke scholen. Op de 79 bisschop-1 verleden kiezinge, t'Yper. jen en aartsbisschoppen van Frank- En 't is dat de liberalen dat rood goed dan rijk hebben er 74 dien brief onder-1 weten te flikflooien Dus stemmen voor de liberalen, is stem men om de nonnen buiten. De liberalen en de socialisten De liberalen, uit haat voor het catholicis mus, zouden met den duivel een verbond aangaan. «Liever Turk dan papist», zoo luidt hunne strijdleus. Zoo komt het dat zij overal, om de katho lieken omverre te krijgen, akkoord slaan teekend. 't Schijnt nu dat men in het ministerie het concordaat en de wetten aan 't uitpluizen is, om te onderzoeken of de onderteekenaars van dien brief niet zouden kunnen gestraft wor den met de berooving hunner jaar wedde Leve de vrijheid De werkstakingen Einde der werkstaking in de Fereenigde Staten Woensdag in de verleden week is! Mitchell, voorzitter van den mijuwer- iersbond, in onderhandeling geweest met President Roosevelt, Dat en belet nochtans de Saint-Patieke eenj vooruitstrevende radicale gazePe En na eenige dagen, sprak waarlijk de dinamiet, rechts en links, in Henegouwen, in Oostvlaanderen, in Brabant En met recht en reden mag de laatst ge pleegde aanslag tegen het huis van den katholieken democraat, M. Carton de Wiart, aanzien worden als het betreurensweerdig gevolg van de venijnige ophitsingen der mannen niet de menschen van te lande wijs I TL T te maken dat ze van :t socialismus niet en 7 gaZ6t 'f' AtA Ziedaar het lot dat de radicale schrijve- moeten weten. Van 't socialismus, 't is te zeggen van de verdeelinge van 't goed en van al hunne an dere dwaasheden, dat gelooven wij gemak kelijk. Van de socialisten zelve en van hunne stemme, o dat is een ander paar mouwen 't Zijn zulke lieve beestjesZe bijten ook zoo geerne de papen en de kaloten De liberalen en de godsdienst Wij en zijn tegen den godsdienst niet met het Werkcomiteit en met het algemeen {roepen de Saint-Patieke blauwheeren werkstakerscomiteit. als 't processie is, en dat 't Hoogweer- De onderhandelingen werden voort-{dige voorbijgaat, ze zetten hen in de onbe ;ezet in den nacht van woensdag totI schoftste houdinge, alzoo gelijk een hond onder; agxn het Wit Huis, in tegen-{[ang3 eene strate, of gelijk dat fameus woordigheid der vermoeten van M. Lmannekedat boven op eene fonteine .erpont-Morgan en van hooge amb- staa| le Erussel enaars. In ut Om 2 ure 20 min. werd officieel het] n einde der werkstaking uitgeroepen. IS ^e'3eurd te Yper, op Rozenkrans Men is tot overeenkomst geraakt p^cefie" Eo 'l was een poliheie man> die door het toevoegen van eenen zesden v00r de 'aatsle kiezinge is komen uwe stern- scheidsrechter aan de vijf kommissa- men schooien> diE zulke straatschenderij rissen. Alle partijen zijn tevreden; het Plee£de werk is reeds ten volle herbegonnen. In Frankrijk is 't nog gedurig het-In 't algemeen donderen en bliksemen te- laars voorbereiden aan de groote voorstaan ders der werkende klasse, aan de moedige kampers die geen andere kwaad en bedrij ven dan Belgie te willen vrijwaren van kerkvervolging, zedeloosheid en geldelijken ondergang, waarmede het ministerie-Com- bes z jn eigen land naar den afgrond leidt Zulkdanige opruischingen tegen de edel ste verdedigers van werkman en vaderland zouden wij, buiten voornoemd blad, uit een aantal radikale gazetten nog kunnen aan halen. Dit uittreksel alléén zij genoeg om u te toonen dat de liberalen nccb voor moorden noch voor branden achteruit en gaan Eigenaars en landbouwers verzorgt uwe boomgaarden De vacuitiedagen hebben ons in de gele-1 genheid gesteld hier en daar in onze, en andere provinciën, een blik le werpen in de boomgaarden. Een boomgaard is een kapitaal, gesteld op grooten interest. Maar opdat dat kapitaal den vasten interest oplevere, interest welke] jaarlijks moet vergrooten, vraagt de boom gaard wel eenige, niet al te groote, zorgen. Menige eigenaars, en nog meer do land- zelfde. Arme werklieden hoe kunt gij pen de katholieken uitvallen tegen katho zoo blind en onbezonnen zijn heke gazetten, zonder ze te durven noemen Om u een gedacht te geven van het I<de katholieken altijd in t algemeen, cm{h0UWgrs denken dat het voldoende is maar verlies dat gij doet, ziet In den PasUeen procés te krijgen zwarten blauw L'enige honderden boomen te planten, en de Galais alleen zijn er rond 62,Ü0u maken en uitgeven voor moordenaars daarmee uit; de boomgaard wordt zoo maar wei sta ers. Hunne daghuur was aa.n Alzoo in dezen trantten vop0 aan het loevai van welgelukken tr. per dag (dat zijn de gematigde j Een klerikaal Vlaamsch blad (welk een, |over„e[aten cijfers.) Ewel dat maakt een verlies als't u belieft Redaklie) noemde denko- van 310,000 fr. per dag. Jning, pruissische lieutenant, en riep uit De werkstaking dagteekent van jjj0e korter zijn rijk hoe beter 8t,D October, dus sedert vier weken. )us in den Pas de Calais alleen heb- >en de werklieden reeds eea gezament- En op die verwaarloosde plaatsen hooren wij dan door geburen en eigenaars zeggen die boomgaard heeft sedert drie jaar geene vruchten, noch van de eene, noch van de andere soort, gegeven. Maar hoe kan het anders, en zoo worden dan de planten ver oordeeld en het kapitaal blijft zonder inte- /rsten om wille der onwetendheid en znrge loosheid. Fr L i Kent gij al de nieuwe mode, Die ons komt uit Gongoland 'k Vind ze, jongens, heel plezant, Ja, somwijlen zelfs van nooue. Refrein. 't Zijn de nickelKens naar mijn zin, Nickelkens met een hollenen in, 't Zijn de nickekens naar mijn zin, Nickelkens mei een holleken in. II Vroeger was 't een strenge pegel Niet een gaatje en werd gegeerd. Heden is het omgekeerd 't Holleken wordt nu ds regel. III Wilt ge nu kardoezen maken, Zet de nickels op 'rien hoop, Dan een snoer er door, een Knoop, En 't is klaar. Wat schoone zaken IV Juffers, wilt ge vrijers vangen Met uwe centen en uw goed, Laat zooals m' in Congo doel, Otn den hals uw geldsnoer hangen. V Wilt ge sparen, legt Anders zijo ze gauw vór.óï m Legt ze t'huis met vijzen vast. Of de nickelkens gaan loopeu VI Doch het geld zal altijd rollen, 't Is zoo rond Ja, met een hol Raakt het soms nog wel op hol. Zelfs kardoezen kunnen bollen. VII Maar, als ik er wel op passé, 'k Vind het zoo nog best gesteld. Liever 'i hul in 't nickelgeld Als het hol in onze kasse. A. J. M. Janssens. (Uit De Vlaamsche zanger, nieuwe uitgave liedjesboek met muziek. Prijs 2 fr. bij druk ker Callewaert, te Yper. Over een paar maanden, werd, door mid ijk verlies gedaan van 9,300,000 fr. lovende NEGEN MILJOEN franken. Wanneer zult ge dat inwinnen Arme werklieden 1 e liberalen en de Staatsscholen De katholieken en willen van de Staats scholen niet. De liberalen integendeel zien ze door del van valscoe sleutels, een aanzienlijke diefstal van zilverwerk en juweelen ge- En hoe is hij dan al beplant? Zoo vondenP'eeSd>ten nadeelö van den h. Vanhamme, wij er eenen waarop al de boomen met hunne Grasmarkt, te Brussel. De policie bad schoon wortels begraven waren, ik wil zeggen, al |°pspeuringen te doen alles was vruchte- Te Brussel en in verscheidene steden j,je boomen waren te diep geplant. {loos. De daders bleven onbekend. Dinsdag, van Vlaanderen, bijzonderlijk te Thotiroull Op andere plaatsen waren de jonge boo-1 kwam een Franciscaner pater op het polilie- wierden er plakbrieven aangeplakt in men gansch verwaarloosd bij de vorming bureel der Priemstraat en overhandigde er dezen zin (nogmaals door wien, a. u. b. der kruin en in menige boomgaarden van al de voorwerpen, geroofd bij den h. Van- Red.) lok 20 jaren aanleg waren de zichtbaar hamme. Deze waren hem ter hand gesteld De ongelukswet is geteekend Doodenjooodige zorgen gansch verwaarloosd, {tia eene biecht. wij den koning Doorsteken wij den koning In de laatste vonden wij de boomen bij j De geuzen spotten altijd met het sakra- Trefftn wij hem met een bal in het hart{stam en takken met mos en woekerzwam-J ment der biechtmen ziet hier eens te meer (sic)» men bekleed, de takken van peer-en appel-{een der talrijke heilzame invloeden die zij «De gezegdens der twee voornoemde j boomen kruisten malkanderen bij de laat-1 weet uit te oefenen. Als de zedenleer der bladen zijn onderduimsche ophitsin-1 sten waren de kankerwonden op de takken J vrijdenkers zulks zal vermogen, zullen wij gen tot koningsmoord. {niet zeldzaam. Vele boomgaarden, tot blij-bet in de gazet volgeerne vermelden. T NIEUWSBLAD VAN YPER m m p. j j o ciicnuigc rci vei vuiget tjuuiues gaaii™ ,v om al ware t maar eer; Bravo gezellen Dat is gewrocht Ja, bloed, GANï-CHE beken katholiek bloed moeten DE STRATEN DER STEDEN DOORSPOELEN ÜE HUI ZEN VAN ALLE KATHOLIEKE WETGEVERS, VAN AL DE KLERIKALE POLITIEKE MANNEN, VAN DIE VERWENSCH- TE PATERS EN NONNEN, PASTORS EN BISSCHOPPEN, MOET GIJ MET DINAMIET DOEN IN DE LUCHT SPRIN GEN

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1902 | | pagina 1