f DIT IS EN O MM ELANDS, Bi fill Up Zaterdag, 8eü Januari iyo3. 5 centi uien 't blad. 38s£e jaar. Talrnerk 1232 Dood van weledelen Heer H. Iweins d'teckhoutte Voor den Paus Koninklijke Fanfare Zalig Nieuwjaar Bewindsehappelijk Nieuws Venezuela China Indië Marokko De taalkwestie in Spanje Belangrijke redevoe;ing van Z. H. Leo Xili Stad Yper. Gemeenteraad l&C -: f"*j. .-• -""":' ■hp ,-V,~ r- iP£?:MM - t<-.. Te trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij s land boodschap toe zen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Hés moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 16, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, T*.32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, vanj al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. M. HenriIweinsd'Eeckhoutte-Storm, gemeenteraadslid van Yper en provin cialeSenator, is Woensdag laatstleden, rond 10 ure 's morgens, haastig over leden. Onzeggelijk is 't welken pijnlijken indruk die schielijke rouwmare in ge heel 't arrondissement en bijzonderlijk te Yper gemaakt heefl. 't Is wreed Hoe jammer hoe jammer Welk een schrikke lijk ve» lies I «De arme menschen verliezen nen disch Ziedaar de klachten die om zeggens van ieders lippen rolden Inderdaad, 't is wreed. Sedert verscheidene maanden reeds was M. Iweins min wel, bij zooverre dat hij twee pijnlijke operaliën moesl ouderstaau. De hope had, eenige we ken lang, onze vrees voor een slecht einde, doen verdwijnen. Ongelukkig lijk hernam de ziekte, en verkwijnde de achtbare Senator zienlijk. Doch niets en deed zoo eene plotselinge ont knooping raden. Zijn kloek gestel, de goede zorgen hem door zijn zoo ver kleefde familie toegediend, de menig vuldige en vurige gebeden zijner ou telbare vrienden zouden hem wel eeuigen tijd onder ons nog behouden hebben... Doch neen! De mensch schikt en God mikt De Heer vond dat het tijd was zijnen uitmuntenden dienaar te beloonen en Hij riep hem in zijnen hemel Gods wille aanbidden wij, ja, loven wij, ofschoon zijne besluiten heimiijk en ondoordringbaai zijn 1 Doch een woord ontsnapt als onwillekeurig on zen mond: Hoe jammer! hoe jammer! Hoe jammer, omdat het 't grootste verlies is dat Yper kon doen. M. Iweins was immers een door en door christen mensch, een vrieude lijke en minnelijke Kamerheer, een verdienstelijke gemeenteraadsheer,een overtuigde onvermoeibare katholieke strijder Met welken eerbied naderde M. Iweins alle weke tot de heilige Sacramenten met welke roerende godvruebtigbek ontving hij, nog korte dagen vóó zijne dood, de H. Communie alzoo aan iedereen een stichtend voorbeeld van een door en door christelijk leven nalatende. Wie telt de diensten door de acht bare en invloedhebbende Senator be wezen aan vriend en vijand, aan groot en klein, arm en rijk Verdienstelijke gemeenteraadsheer, zoo wist de betreurde overledene ieders achting eu genegenheid te winnen, door zi'ue lieftalligheid en gemakke lijkheid, en bijzonderlijk door zijne onuitputtelijke milddadigheid en her telijkedienstveerdigheid Overtuigde katholieke was hij ook en onvermoeibare voorvechter der goede zaak 't Is dank ten grooten deele aan M. Iweins dat het stadhuis van Yper gekuischt geweest is van de geldverkwisters en kerk vervolgers die er nestelden Hoe jammer ook, omdat de arme menschen in M. Iweins nen waren disch verliezen Zeggen wat M. Iweins al uitgedee heeft, is onzeggelijk 1 Wat al diensten bewezen,werk bezorgd, raad gegeven enz. Een boekdeel ware onvoldoende. God en de arme menschen, als ook al deze die hem eene weldaad te danken hebben,zullen 't hem beloonen De plechtige lijkdienst, gevolgd v de begraving, za. plaats hebben Zater o d Januari, in de parochiale ierk van Sint Jicobs, om 10 1/2 ure. Geen twijfel of heel de stad en 't om- ggende zal ;n die koninklijke begra- ing tegenwoordig zijn Heere Jesu, geef hem de eeuwige ruste Na ere omstandigheden Zijne dood Daags of twee dagen vóór zijne dood was Mijnheer Iweins nog gezien ge weest beneden aan het venster van zijne werkkamer. Zijn overgroote moed hield hem nog recht, daar zijne ichaamskrach ten steeds verminderden en reeds begaven. Woensdag morgend, omtrent 9 ure, ladMiinheer Iweinsd'Eeckhoutte,vóór lij opstond, met smake nog, zijn out- lijt genomen. Daarna had hij aan zijne edele vrouw gevraagd dat zij de Kerst gift voor de kleinkinders zoude bereid lebben in de kamer die aanhoudende is aan zijne slaapkamer. Binst dat Mevrouw Iweinsd'Eeckhoutle zich aan die bezigheid leverde, hoorde zij al met eens haren echtgenoot bellen. Zij ing seffens zien wat hij hoefde. «Vrouw», sprak Mijnheer met half gebrokene stem, ik gevoel mij zoo Siecht I Geef mij wat water te driu- ien. Zoo deed zij en ziet Mijuheer ïelt zijn hoofd op hare schouder, hij snikt zachtjes, en Mevrouw heeft een ijk in hare armen. Priesteren doktoor, aanstonds bi,geroepen, komen maar aan om den dood te bestatigen. Zoo stierf die weldoende man, die edelmoedige christen, schielijk, maai niet onbereid, den dood dei rechtveer- digen. Korte dagen daarvoreu, met Cerstdag, 'lad hij nog Onzen Lieven deer in Communie ontvangen. De lijkkamer Van iu den namiddag kwamen reeds talrijke vrienden hunne deelneming en rouwklachten aanbieden aan de edele familie Iweins d'Eeckhoutte, en een vurig gebed storten bij de stoffe- ijke overblijfsels van den beminden en diep betreurden volksvriend. In de eerste kamer boven den trap is de ijkkamer gelegen en eenvoudig opge zet. Recht voor ile deur ligt het lijk p zijn bed, gelijk in een rustige slaap. Daarvoor een bidbank rechts de tafel met kruisbeeld, licht en gewijd water, üh hoe bidt men geerne en betrou wend, vóór dat kalm, statig, half glim lachend wezen t Is een heilig man, zegt men, bij dat zicht. Oh! de lieer heeft hem eene rijke beloouing bereid, ginder boven, in den Hemel Une ouvrière d'Houthem (Ypres) 1.0C A. Aunoot, onderpastor ie Boesinghe, voor Z. H. den Paus 25.00 Het avondfeest voor Damen is uitgesteld tot op onbepaalden datum. Het dunkt ons, beste Lezers, dat wij, bi, de vernieuwing van het jaar, geen beteren wensch U kunnen toesturen dan dezen ouden vlaamscben nieuwjaargroetEen gelukkig en zalig nieuwjaar Ja, wij wenschen U en, opdat onze wensch moge vruchtbaar wezen, wij vragen aan God, den Gever van alle goed dal het jaar 1903 voor U zeiven, voor Uwe familie, voor Uwe vrienden, zou mogen een gelukkig jaar ziju voor hel tijdelijke, en tevens een talig jaar voor het geestelijke. Gelukkig Nieuwjaar 1 God schenke U allen eerst en vooral eene Kloeke bleuzende gezondheid.Wat is immers net leven,zonder gezondheid? Wij wenscheii dus dat gij gespaard wordel van alle ziekte, iiamenilijü van alle besmettelijke ziekte, ingezien deze nog veel pijnlijker,gevaarlijke en scnnkkeliper zijn. God spare U uok vai alle ongeluk en rampe, n-aar het lichaam van alle tegenslag en ondergang in uwen bandelen neringe van alle schande en ver- iederinge in uwe familie Aan de landbouw :s ''.bijzonder, wen- cben wij een gelukkig jaar, een beste, een allerbeste boerejaar Zij, meer dan gelijk wij, loopen gevaar geheel hunne fortuin, om zoo te zeggen, staat op het land, onder den blooten hemel. Daarom wenschen wij hun een jaar, noch te nat noch te droge regen, vorst, dauw en zonneschijn op tijd en stond een rijken oogst, zoodat de krakende wagens, met schatten geladen de scheure mogen binnen rijden; en, want ddt ooit moet er zijn, een schoonen prijs voor schoone vruchten. Daarbij wenschen wij hun geluk en zegen in stal, bijzonderlijk voor peerden en hooin vee. Geene besmetlinge en kome hunne stallen teisteren; geene rampen op de beesten noch brandstichtende donder,noch vermelen de vorst; noch verschroeiende droogte noch verrottende natte noch verpletterende hagelsteenen nochvreeslijke mensch ongelukken Dat verleene hun God Aan burgers en neringdoeners wenschen wij ook een gelukkig jaar. Voorspoed in uandel en wandel; grooten verkoop, spijts de altijd aangroeienue concureniie of me ie dinging en... weinige scouldenaars. Dt Heere spare hen van slechten aanslag, ge vaariijke speculatie, geldverlies en onder gang Aan de arme menschen wenschen wij uit ganscher herte en recntzimiige genegentieio een gelukkig jaar. Mochten zij door Gods voorzienigheid, en door de liefdewerken dei mildaüige christenen,bevrijd zijn van hun ei en koude, van kommernissen en ziekten, van vernedering en vervoignig Waar uat de man werken kan, God veiguune't m nog verre 't aangenaamste, omdat hel be vnjdt van armoede God scüenke hem regelmatig werk, eene kloeke gezondlieio en schoone dagure Zalig Nieuwjaar Doch de mensch en bestaat niet alleenlijk uit een lictiaam, noch heeft hij enkel vooi nel lijdelijke te zorgen. In ons tiuist er eent ziele die ook, volgens dat wij goed ot slecht uandelen, gelukkig of ongelukkig is, en wier toekomst, wier eeuwige toekomst wij moeten verzekeren. Daarom wenschen wij aan al onze goede Lezers een zalig nieuw jaar. De zondaar die van den waren weg afweek en zijne zielezaligheid verwaarloosde, zijne plichten verzuimde en zijne driften voldeed, kome tot inkeer, en keere weder, tot den God die zijne jongheid verblijdde De christen die gewoonlijk zijne plichten kwijt, doch somtijds nen misstap stelt, oi aan de eene ot andere kwade neiging te vele toegeeft, of slacntofler geworden is eenet kwade gewoonte, die ook moge, binst den loop van dit jaar, zijnen misstap herstellen, zijne lusten beteugelen, zijne kwA gewoou teil afleggen De rechtveerdige volherde en klimme nooger steeds op den berg der deugdzaam neid. Aan de ouders wenschen wij vooral dat zij goed de plichten van hunnen staat zouden mogen verstaan en... vervullen God zegene hen in hunne kinders.en ver leene hun de noodige gratie om hun kroosi in eerlijkheid en deugd op te brengen om hun steeds het goed voorbeeld te geven om ze at te houden van alle gevaar, bijzonderlijk van slechte gezelschappen en... slechte lezingen. Aan de kinders wenschen wij die kinder lijke onschuld die den knaap zoo wel past die minnelijke zedigheid die den jongman en de jonge dochter zoo edel versieren God bevrijde de jeugd van Vlaanderen van zedenbederf en goddeloosheid Een heilig einde, een goed begin, dat geve u God, jaar uit Jaar in 'k wil zeggen,in een woordgezeid, zoo nu zoo altijd Zaligheid 1 'f Nieuwsblad. Weinig nieuws van bedied. De mogendheden zijn nog niet ge heel overeengekomen wegens het cheidsgerecht. 't Is bijna zeker dat President Roosevelt niet zal optreden als scheidsrechter want in de Ver- eenigde Staten zelve komt er bijna iedereen tegen, uit vreeze dat men vroeg of laat daardoor moeHijkhedeo zou kunnen hebben met de Euro pccc^e r~t Hoogst waarschijnlijk zal de zaak dus onderworpen worden aan het scheidsgerechtshof van den Haag. 't Is daarmee dat men had moe ten beginnen. De Duitsch-Engelsch-Ilaliaansche oorlogsvloot heeft nog 20 handels vaartuigen gekaapt, die niettegen staande den blocus zochten binnen te varen. De levensmiddelen beginnen raar en kwa krijgs te zijn te Caracas. En President Gastro zit hoe langer zoo diepe" in nesten. De opstand te- gi n hem groeit gedurig aan en, voor zijn vel r reezen de te Caracas, is hij vertrokken naar Victoria. Uit Sjansi wordt aan de North China Daily News gemeld dat Toeng- fieShung eene groote o°marsHb met lü.000 man troepen voorbereidt; hij heeft groote hoeveelheden graan en peerdenvoer gekocht en staat in voortdurende betrekking met prins Tuan, die zich in de provincie Kari- soe ophoudt. Nog zijn 4000 soldaten die op bevel des keizers zijn afgedankt,onder weg, om zich hij Toeng foe Shiang aan te sluiten, liet geiu 'ht loopt dat Toeng- foe-Shiang van plan is alle vreemde tingen in Sjensi en Kans- e over di -mens te jagen en zich meester te ma ken van Hsian-foe, tie hoof 'stad van Sjensi. De Chmeesche ambtenaren diede vreemdelingen goedgezind zijn, zouden dezen daarom den raad ge ven de provincie te verlaten. D Eogeische bladen kondigen tal rijke bijzonderheden af over de plechtige kroningsfeesten van koning Edward VII als Keizer van Indië, welke Maandag met buitengowoon veel I ister gevierd zijn te Delhi, i tegenwoordigheid v in zijnen broeder, den hertog van Connaught,. De plechtigheden begonnen me! de luisterrijke intrede van den Ouderko ning te Delhi. Al de h oofden van liet Engeisch Indisch leger werden beurtelings aan lord Gurzon en aan generaal lord Kitchener voorgestelddaarna was net de beurt der hoogere beambten en van 92 Indische prinsen en bir- mans. die aan het Engeisch regiem onderworpen zijn. Meer dan 200 olifanten waarop prinsen g.zeten waren, maakten deel uit van den schitterenden, fantasti- schen stoet. Lord Gurzon en zi'ne gade en de hertog en de hertogin van Connaught in prachtige rijtuigen gezeten, door trokken de voornaamste straten var Delhi tusschen eene haag van solda ten, bestaande uit meer dan 30,000 man. In het amphitheater voerde een monsterorkest- de Engelsche hymne uit; honderd en een kanonschoten werden gelost en te midden der ren baan werden prachtige vreugdevurei aangestoken. Daarna hield de onderkoning,Lord Gurzon eene redevoering, waarin hij de groote gebeurtenis aankondigde en Edward VII uitriep als Keizer van Indië. na al zijne deugden en hoeda nigheden op alle tonen te hebben uit gebazuind. Hij eindigde met den drievoudigen uitroep Hip, Hip, Hurrah 1... Leve de Keizer-Kotiuig Do kosten dor bedwelmende plech tigheid worden gedragen door de üdi.sehe schatkist. Zó o is het voor de Ervgelschen ge makkelijk schitterende kr®nings'.ees- en tts geven. 't Gaat slecht in Marokko. De op stand schijnt te zullen zegevieren tegen den Sultan. .Althans ondergin gen de regeeringstroe'oen eene bloe dige nederlaag, 't, Is zo oveel te erger dat de muiters het in.Vcht hebben eene schrikkelijke slacht/mg te doen onder de christenen en de vreemde lingen. Voor den oogenbllk zijn zij bezig met Fez, de hoofdstad te bele geren. Spanje, die dicht in 't gebuurte ligt, maakt ernstige toebereidselen om de Spanjaards die, in groot getal, ginder woonachtig z ja,, gewapender hand te gaan verdedigen. De oorlogs schepen liggen reeds veerdig. De Spaansche regeering hetft firn gebruik der Gatalaanscho taal voor het onderwijs van den catechis us in Catalonië toegelaten. De regeering heeft haar bestuit gewettigd door de volgende verklaring liet is eene grove dwaling te geloo- ven dat üe vaderlandsliefde kan ver minderd worden door het gebruik van gewesttalen. Zij voegt er dan ook bij dat ai de andere gewesttalen een nationale roem zijn mockm bewaard word n. baas Combes van Frankrijk mag d>ar iotse aan nemen en menige bei gische framquiilon uok. M' Silvela, de deftige katholieke minister van Spanje heeft het waf beter op. Dinsdag vóór Kerstdag heeft Z. H. de leden van het H. College, van het Pauzelijk hof en van het Romeinsch prelaatschap ontvangen die Hem ter gelegenheid van Kerstdag hunne wenschen kwamen aanbieden. De ontvangst had plaats in de troonzaal. Z. IJ. antwoordde op de wenschen hein gebracht en sprak eene zeer merk weerdige redevoering uit, waarin hij de haliaansche wet op de echt scheidingen, door de Italiaan.ehe regeering voorgedragen, afkeurde. Hij betreurde eveneens de klooster- vervolgingen in Frankrijk en eindigde met den lof u t te spreken der ware democratie gesteund op den christen Godsdienst. rm Verslag der zitting van Zaterdag 27 December 190'2 De zitting wordt geopend ten 5.15 Tegenwoordig de tieeren Coiaert,Burge meester-Voorzitter Bergtiman, Schepene Struye, Boone, Begerem, Fiers, Vanden Boogaerde, Van der Ghote, Van den Peere- oootn, Bouquet, raadsleden Gorrissen, schrijver. De heeren Fraeijs, Iweins d'Eeckhoutte en D'Huvettere hebhen zich doen veront schuldigen. 't Verslag der voorlaatste zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en dit der laatste zitting, ter inzage der leden op het bureel neergelegd. Rouwbeklag De heer sehepene Berghman slaat recht, en met hem al de raadsheeren en 't publiek, en hij biedt in treffende bewoordiagen aan den heere Burgemeester de gevioelens van oprechte deelneming in hei pijnlijk verlies dat de familie de N-onere heeft getroffen issaSSssj: i<? j* .?*■...- - -■•■ T NIEUWSBLAD VAN YPER it v v V M ft m ft O ami Cs--:

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1