IT IS ami I h I IJl# SLJr I; J A T I sssi' EN OMMELANDS, na m mp? f j m pi rj r—m m m m m m JP W 1P% 5 centinien 't blad. 3881e/aar. i# m .1 1Ï; Voor den Paus Dubbelzinnigheid Bewindschappelijk Nieuws Venezuela Marocco Spanje Aanslag tegen koning Alfonso Hoe op zekere plaai en de pokziekte in West- laan deren gebracht werd Loting Een flauwe liberaal Jf ;&.0sj Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boter str ate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgeniand. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk S6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig: Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Vorige lijst fr. 331 00 Voor den Paus 2 00 Eerw. Oveiste vaneen Klooster,Yper 20 00 Eene dienstmeid 5 00 M. Mme L Desmidt, Yper Heilige Vader, zegen ons huisgezin 15 00 Eerw. Heer George, pastor te Boesinghe 25 00 Jufvr. Amelie Vermeersch te Kemmel 10 OH Eerw. Heer De Beir, pastor te Kemmel 25 00 Coleta Devooght, Kemmel Eudoxie Van Hocke id Onbekend Onbekend De Koster van 't Engelsch Klooster, Yper Eene dienstmeid, Yper De Congregatie der leerlingen bij de Rousbrugge-Damen O Heilige Vader, Wij al te gader Wij smeeken uwen zegen af, Opdat wij steeds tot aan het graf In 't goed volherden, kloek en sterk, Getrouw, verkleefd aan God en Kerk 5 00 2 00 20 00 5.00 10.00 2 00 De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't ad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't hone d. leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt bes roken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, Tk 32,in de dalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen lma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van. al die buit:: j, Westvlaanderen wonen. 50.00 Reeds herhaaldelijk hebben onze katholieke konfraters en wij de sluwe dubbelzinnigheid doen uitschijnen van de socialisten, die vandaag verklaren ieders godsdienstige overtuiging te eerbiedigen en morgend als razenden uitvallen tegen de geloofspunten, de HH.Sakiamentenple kerkelijke plech tigheden enz. Die dubbelzinnigheid is echter geene socialistische uitvinding. In vroegere jaren, toen er nog geene socialisten hestonden, was de bewering dat zij vol eerbied waren voor den godsdienst onzer vaderen schering en inslag in al de liberale bladen, die zich daarom niet geneerden in het volgende,of zelfs in het zelfde nummer op geweldige wijze de leering dei- Kerk, hare plechtigheden en hare priesters te bespotten, aan te randen en te lasteren. Nu echter dat het soc:alism opge komen is en de oude geuzerij op vele plaatsen uit hare verschansingen heefi verdreven, voegen de liberalen eene tweede dubbelzinnigheid bij de eerste. Ziende dat hunne toegevingen aan het socialism voor gevolg hebben vele klaarziende liberalen tot naden ken te brengen en zich naar de katho lieken te doen keeren, stellen zij zich aan als vijanden van het socialism en beweren zij alleen de macht te hebben om het land van de toepassing der socialistische leerstelsels te bevrijden. Om dat te doen gelooven stellen zij zich aan als koordedansers die zich op eenen stijven reep tusschen de katholieke partij en het socialism ge spannen, we*en recht te houden en beweren dat het spreekwoord in medio virtus in de middelmaat is de deugd te vinden op hen moet toegepast worden. Doch, van den anderen kant,ziende dat zij,zonder de hulp der socialisten, er niet moeten aan denken nog ooi', de Staatsmacht te heroveren, noch zelfs het bestuur der groote sleden te behouden, doen zij aan het socia lism allerhande voorstellen om te za- men een verbond te sluiten, zoowel voor de wetgevende als voor de ge meente kiezingen. Die voorstellen worden met minach ting van de hand gewezen uoor de socialisten die, hunne macht in bet land hooger schattende dan die der liberalen, hoogmoedig herbalen wat gezel Anseele eens, op een vermaard banket, tot de liberalen zegde G zult de roode vlag volgen of gij zu.t van het politiek tooneel verdwijnen.» Sedert lang hebben de socialisten de sluwe politiek hunner voorgangers in anti-klerikalism doorschouwd. Zij weten dat de liberalen enkel voor doei hebben de hulp van het socialism alleen te gebruiken om het bewind voor zich zei ven te bemachtigen en. eeus de zegepraat verkregen, hunne roode bondgeno >ten te zenden wan- lelen, zonder htin een aandeel in de vruchten der zegepraal toe te kennen. Doch, het socialism, voortgesproten uit de liberale vrijdenkerij en groot geworden bijzonderlijk door toedoen van het liberaal vrijdenkers onder vijs, is niet van zin zich alzoo den k""as van zijn brood te laten pakken en wil liever voor eigen rekening werken dan voor de liberalen de kastanjes uit het vuur te halen. De dubbelzinnigheid van het libe ralism zal dus, ook op dit punt, tof niets baten. Het socialism zal van zijne eischen op maatschappelijk gebied niet afzien en hoe gretig het ook de hulp van het liberalism aanveerdt om den godsdienst, den eenigen hinder paal die hem in den weg staat te bestrijden, nooit zal het erin toestem men de roode vlag, de vlag der maat schappelijke revolutie, op te rollen om zich onder de leiding van net dubbelzinnig liberalism te stellen. Alleen de katho/ieken kunnen,door eendracht en samenwerking, de ver- deiginsplannen van het socialism ver ijdelen. Hel liberalism wo, dt,ondanks al zijne huichelarijen, meer en meer eene partij die bestemd is om te ver dwijnen, aangezien zij tegenover het socialism niets anders te stellen heeft, dan eene ellendige uktiek welke voor doel heeft hare steeds toenemende machteloosheid te verbergen. 't Is toch geluktHet Yenezue- laansch geschil is eindelijk opgei >st„ in d^zen zin ten minste dat President Gastro de voorwaarden, hem dcnr de E ropees^he mogendheden gesteld, vanveerd heeft, 't En is niet gegaan zonder ruzie. Versoh lüge ministers van President Gastro kwamen gewel dig op tegen het aannemen der voor waarden die de mogendheden wilden opdringen. Maar President Castro legde hun zoodanig de zaken uiteen en wist hen zoo goed te o ertuige dat zij er ein delijk in toestemden. Alhoewel de notas der mogendhe den het karakter hebben van een ver drag, toch vindt de regeer! g van Venezuela de gestelde voorwaarden al te streng en te veel ischènd, ook beeft president Castro bij zijn ant woord de volgende woorden ge voegd: vvij nemen uw voorstel aan, niet omdat wij uwe voorwaar den zoo overtreffehjk vinden, hoege naamd niet; want wij achten ze over dreven, maar wij geven toe gelijk het kind aanziineouders of aan zijnen meester gehoorzaamt, 't is te zeggen, omdat wij ertoe verplicht zijn. Ja, ja, President, praten moogt ge, maar betalen moet ge. Hoe zit het nu met den oproer in Marocco, vraagt ge mogelijks? Zuiver aardig. De oppervorst of sultan Mouley Abdul-Aziz moet een viez man zijn. Van zijn volk is hij nietgeern gezien. Maar zijn broeder Moulev-Mohammed-Aziz was van 't volk aanbeden. Daarvan wierd de sultan jaloersch en over een jaar of twee deed hij zijn broeder in 't ge vang steken. Maar over eenige maanden kwam er een behendige en stoutmoedige kerel op, Bou Himara bij name, die ueweerde de broeder van den sultan tezijnen't volk tegen hem opruischte. De sultan zond legers af om den op roer te dempen, maar Bau-Hamara versloeg ze. Wat nu gedaan peisde de sultan. Hij deed zijn broeder we ierom uit h kot halen, stelde hem aan hoofd van zijn leper en he noemde h m als gouverneur van de provincie Fez. Dit nieuws liep ronc ais een vuurtje en overal, zelfs in de hoofdstad deed Mouiey-Mohamraec een© oprecht zegevierende intrede Do o standeling, van zijne aanban gers verlaten, r.am de vlucht. Alzoo is 'tdatdeEuropeesche mogendheden, Spanje, E .geland, Frank "ijk, die meen den tusschen te komen, stillekens hunne oorlogschepen mogen thuis houden. Jamaar, jamaar, weet ge wat het laatste nieuws nu is De sultan Mouley-Abdul, nu den oproer gedempt is, heeft zijnen broe der Mouley-Mohammed opnieuw doei vastgrijpen en in 't gevang steken Dit is de broederlijke liefde en di dankbaarheid... bij de Turken. Zaterdag avond toen het Hof van eenen kerkdienst terugkwam, heeft een persoon een revolverschot, gelost op het tweede hofrijtuir. Niemand werd getroffen. De dader werd dadelijk aangehou de c. Do koning zat in het eer- te rij ruig. De fla ter hcV-ff. verklaard Fei te heeten en zegde dat zijn inzicht was don groot chambellan van hei lof, M. Salomayor, te dooden, omdat hij hem eene plaats beloofd had maar niet bezorgd. Alles bewijst dat men te doen heeft met eenen persoon die niet wel bij zijne zinnen is. Hij loochent stellig den koning te hebben willen treffen. M. Sotomayor bevond zich niet ir» het rijtuig op hetwelk Feitogesohoten heeft Deze is vastgezet. In zijne zakken he°ft men brieven gevonden, gericht aan M. Roosevelt, voorzitter der Vereenigde Staten, aan den koning van Engeland, den keizer van Duitschland, den Czaar, enz. Wanneer de konin g het schot hoor de, keek hij uit het porteel, maar de koningin dwong hem zich terug te trekken. Na de aanhouding heeft men da delijk het onderzoek geopend. De schelm werd ondervraagd. Feito verklaart te zijn gehuwd met eene fran-che vrouw,wolk hem deed ops uiten in een zinneloozengesticht. Hij loochent anarchist te wezen. F ito legde zijne verklaringen af met kalmte. In eene tweede ondervraging, ver klaarde Feito nogmaals het inzicht r iet te hebben gehad een aanslag te olegen op den koning, maar wei od den kamerheer. Ookde minister vanbinnenlandsche zaken telegrafeerde aan den prefekt van Madrid dat de aanslag was ge richt op den groot kamerheer, welke zich in het tweede rijtuig bevond. Uit zijne verklaringen bl jkfc het. lat feito een rn den geest gekrcnk e is, wat nog te meer schijnt te moeten worden aangenomen, daar hij vroe ger opgesloten werd in een zinneloo zengesticht. De aanslagen vroeger in Spanje ge pleegd op vorstelijke personen, zijn tamelijk talrijk. In Februari 1852, dolksteek van Morlino aan koningin Isabella t inge bracht, aar slag van Fuentes op de zelfde, den 28 Mei 1856. Tegen Amedeus I, aanslag van 1872. Tegen. Alfons XII, pistoolschot van Moncasi25 Oct. 1878aanslag var Oiero, 30 December 1879. Frankrijk Kiezingen In Frankrijk zijn de kiezingen voor t Senaat danig slecht uitgevallen. D< voor staanders van 't hatelijk ministe rie hebben 11 zetels bij gewonnen. Combes zelf, de kerkvervolgende ge- lo fsverzaker werd herkozen. Slapen de katholieken daar dan 't Zou aisan hier geen waar zijn in 't klein maar katholieke Belgeniand. We hebben hier zulke tijden be leefd, daar soortgelijk goedje aan 't schoteltje zat en er zijnen duivel ont bond. 't En duurde niet lang of 't Bel gische volk greep den b zem en vaag de met twee, drie vreven heel 't boel 'je weg zoodat nooit meer to zien en wierd. 't Progrès vraagt bedrukt wanneer toch eens de gulden tijd zal komen waarop de geusche volksverdrukker weerom meesteren baas zullen spelen :n België... 't Progrès stelt de vraag maar en antwoordt zelve niet. EwelProgrès, wij weten de ant woord en hier is ze, als se wilt uister goed In 't jaar één, ais d. uilen preken en dat Ie kalvers op 't ijs dansen. Goede les In Frankrijk heeft de haat tegen leu godsdienst het toppunt bereikt.: a1 itlooiicr-Hugeu zijn bijna uit he land gejaagd. De oneerlijke hesp e- ingsdienst is op groote schaal inge richt; bij voorbeeld, de leeraars der scholen zijn gelast wekelijks een ver dag over het sermoen der pastoors ian den prefekt tezeuden. Doen zij het niet, men bedreigt ze met verlies van mnne plaats. Met een woord, alle mid- lelen worden gebruikt om den gods- üenst hatelijk te maken en bet is juist op dat oogeublïk dat Duitschland, de groote tegenstander van Frankrijk, angsom meer, in zijne hedëndaagsche loiiliek, eenen gansck tegenoverge- stelden weg opgaat. De keizer van Duitschland, alhoewel lot den protestantschen godsdienst be- ioorende,heeft meermalen,niet alleen n zijne redevoeringen en aanspraken, maar ook door zijne werken en daden lewezen dat hij bezield door eenen prijsbaren geest van verdraagzaam heid, zijne katholieke onderdanen op gelijken voet stelt met zijne protestant- sche. Een nieuw treffend voorbeeld van ie politiek blijkt uit het volgende 'eit In het Groothertogdom Badeneen Ier staten van het Duitsche Rijk, is loot' den Groothertog eu zijne mini sters een voorstel onderteekend, waar lij de mannelijke kloosterlingen zul- en gemachtigd worden in het Groot- ïertogdom te verblijven. vVat het wonderlijkste van dit voor stel nr g genoemd worden, is dat de strekkingen die tot hiertoe den hoog- sten toon voerden in de officieele Badeusrhe ki mgen, de vrij; etsolaars- neigingea waren. De nationaal liberale partij, de partij van den Kullurkampf strijd tegen iet klerhalism was er de machtig ste en overheerschte er alles. der af inder- if, als tiet Om goede liberaal te jn, volgens de blauwe gazetten, s, biechten of berechten, en burgerlij worden. Meer dan een liberaal kopstu daad zulk slecht voorbeeld ande zooverre kooit, zouden wel wills qhten maar, als zij op hun sterfbedde wor den zij dikwijls te wel bewaakt ïuaue broeders uit de vrijmetselaar Zulk leven, zulk einde. Door dergelijke gebeurtenissc: men, beter dan door woorden, dat, ia re opper- uoofden, de liberale partij dweers oor god deloos is. Gelezen in de gazette van Bi u Het bestier van den gezondheid- ast, in bet ministerie van binnenlandse-' zaken in gericht, komt de aandacht van hA bestier der belgische spoorwegen op het volgende te rekken. Belgen, die van de pokziekte aangedaan waren, maar nog konden vervoerd worden, ijn van Rijssel naar VVest-Viaanderen per ijzeren weg overgebracht. Alzoo is de siad Rijssel de oorzake geworden dat er zich ge vallen van pokziekte voorgedaan nebben te Oixmude en Brugge. De statieoversten van Le Touqu uKomen .ioescroen, Herseaux, Blandaooriijk, Lichtervelde, Tbourout en B alsook 1e opperlreinwachtets en -wwir m oicuoi /.ijii op treinen tusschen Ri- .t B I Jië, hebben last gekregen daar zeer wel op ie letten. Indien zij, opd trein; p lijders moesten bemerken, dienen zij mds bij zondere maatregelen te nemon ioor de verordeningen voorgeschreven De pokziekte kan men verke aan de aanwezigheid van welgekende s o; ten van zweeren op handen en aangezicht. Men kan, au men de ziekte grondig heef udeerd, in 't heele met meer missen. O' eenigen tijd waren er nog zelts genees; a die bij 't opkomen van de ziekte peiso dat ze en- <el met de mazels te doen hadden. Ze waren abuis, die heeren, maar nu zij v schole ge somen zijn en kunnen ze volsu Met meer missen. De eenvoudige staii diende kan nu, enkel op het zicht zeggen of bij met pok- keniers te doen heeft of niet. Losse gedachten l Hoelang zal die loting nog -a Dat is God bekend De katholieken alleszins slinger óm tot de afschaffing va geraken, Hoe zoo dat Hewel, met te trachten vrijw e werven. Volgens de laatste tellen de vrijwilligers af van het daten datieder miliciekanton moei x om o6 ;g te st'3 aan iciewet, i sol- fbveren. Indien er nu vrijwilligers eene zijn,dan moet er geene loting meer plaats o. Bravo katholieken. II Wat zal de lotersdag zijn voc ij Droevig of geestig Dat is in Gods handen. 't Beste dus dat te doen s:? de loting is te bidden. Doch en geelt geen geloof t:. e ande uperstiiiën, dair zit een da c in, en de H. Kerk verbiedt zuffii- III Wat gedaan den dag van de it ting Zijl gij eruit, eerst God bed n dan dhuis, bij vader en moeder, eu i ii k ver zet zoeken, en, zijt ge rijk, e. e milde almoes doen aan den arme. Zijt ge erin, bidt God om troost en ver- iterking, doch en zoekt niet u ve droefheid racht uiken. Het voorstel is dus van groote be- teekenis en mag eene toegeving der.svclRlug, UWiu Doeraten aan het katholieke Centrum I te versmooren in den drank, genoemd worden. pe (jran'n krenkt uwe gezondheid,beneemt uwe reputatie, zet u aan tot godlasteren, brengt ruzie en vechtpartijen rneê eu ver kwist uw zuurgewonnen geld IV Te Yper kunnen de li 'gen M. Sagasta, de aanleider der liberale par tij van Spanje, is overleden. Vooraleer te^ sterven, heeft M. Sagasta zijne biechtege-1 katholiek Volkshuis, een e sproken ,jan den bisscoop van Madiid. Hij uit!den wordt ook kerkelijk begraven. Lotelingen van Yper,op e Dat en staat onze liberale gazetten nietgaat naar 't Vol:-.s u s... d aan. De Petit Bleu, de lievelir;gsgazetn der libeialen, schrijft onder ander; Dat gedrag van M. Sagasta moet niet te veie ver wonderen, want hij was toch maar een.... flauwe liberaal. in verzet r Ring, gele genheid van buitens.: >ri, in d En gij, rijke en milde ks steudt door uwe milde almoei het zoo verdienstelijk werk der Lotelingen. V A T /p ft US, 311

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1