EN OM iVi ELANDS, DIT IS Op Zaterdag, 24en Januari 1903 38ste aar. Taloierk 1235 Voor den Paus Willen is Kunnen Geene verdeeldheid Bewindschappelijk Nieuws Frankrijk Marocco Venezuela China Bijzonderheden uit Transvaal Tegen de Boeren Wie zijn die verkens Pilatus waschl zijne handen Sterfgevallen t Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boter strodete Yper, en bij 's land boodschap toe zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HxvAS.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van. al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. Onbekend V. K. B. Eerw. Heer Vanneste, pastor, Renin- ghelst EE. HH. Onderpastors van Yper Congregatie der jonge dochters, Boesinghe Congregatie der jonge dochters, Elverdinghe E. H. Vander Meersch, Pastor op St-Pieters te Yper H. F.-W. Yper M. Benoisten Zusters, Koster, Dra- noutre 527 00 25 00 5.00 25 00 45 00 45 50 54 00 30 00 20.00 3 00 De 3* vertooning is vastgesteld op Zondag 15 Februari, ten 7 ure. De Ami de tOrdrc deelt de aau spraak mede, door Z. Hoogw. oen Bisschop van Namen gedaan, op het vijftigjarig jubelfeest der Katholieke Uereeniginq van Namen. Deze prachtige aanspraak bevat verheven lessen die het, in sommige gevallen, goed is wel te overwegen. Leest liever en oordeelt Elke vlag is een teekea van veree- niging en van eenheid. Wat waar is voor elke vlag, is vooral waar voor deze welke onze vaderlandsche kleu ren vertoont, onafscheidbaar van onze kenspreuk Eendracht maakt macht Uwe vlag moet ons aanwakkeren tot eenheid gij moet één zijn voor het goede, voor de verdediging van den Godsdienst en van het Vaderland. Dat is het verlangen van onzen God, zijn vurigste verlangen, hetwelk hij, iu zijn Evangelie, herhaaldelijk heeft uitgedrukt. Hoezeer beveelt hij de eenheid aanHoezeer smeekt hij zijne discipelen elkander te beminnen! Hoe schoon legt hij hun den aard uit van die zoo noodzakelijke eenheid, ze vergelijkende aan deze welke moet bestaan in een koninkrijk, in eene stad, in een huisgezin. Alsof deze vergelijkenissen nog niet voldoende waren, vraagt hij dat zijne discipelen één zouden zijn als de leden van hetzelfde lichaam die, alhoewel verschillend, tot hetzelfde doeleinde medew erken. Hij verlangt eene nog inniger een heid. Jezus vraagt, in zijn Evangelie, aan zijnen Vader, dat zijne discipelen onder elkander zouden vereenigd zijn gelijk hij zelf met zijnen Vader ver eenigd is. «Maak dat zij één zijn,gelijk wij één zijn. Hij stelt ons een voor beeld van eenheid voor, de goddelijke eenheid der H. Drievuldigheid Laat. ons dus naar Zijn voorbeeld, allen maar één zelfden geest, één zelfden wil, ééne zelfde werking hebben. Wij vragen aan God altijd vereenigd te zijn en allen hel welzijn te willen van den Godsdienst en van het Va derland. De bestrijder van al wat goed is zoekt dikwijls de verdeeldheid te zaaien zelfs onder de besten, liet ge beurt somtijds dat de mannen van ééne zelfde partij, met de rechtzinnigste inzichten, onder elkander verdeeld ge raken en alzoo het goede, dat zij noch tans uit ganscher herte betrachten, in gevaar brengen.... Verdeelen wij ons niet. BLIJVEN WIJ VEREENIGD OM TE ZAMEN NAAR HETZELFDE DOEL TE STRE VEN. Groot nieuws Maandag, ter gelegenheid van de algemeene bespreking der begrooting, heeft M. Deschaneloud-voorzitter der Fransche Kamer, in het Parlement eene geruchtmakende redevoering uitgesproken, waarin hij optreedt niet als liberaal, niet als vooruitstrever, niet ais behoudsgezind, maar als aan hanger cener politiek van vredelie- venden vooruitgang. De politiek welke ik aankleef, zegde hij, is eene vredegezinde poli tiek, vijandig aan (de tusscheakomst van den Staat in zaken van geloof hetgeen in^ andere woorden zeggen wil Ik keur Combes kloosterwet af. Gelijktijdig laakte hij onrechtstreeks het wederlandsch socialism, zooals M. Jaurès het begrijpt en nog onlang? uitlegde, toen hij zonder omwegen, verklaarde dat de Franschen er voor goed_moesten,vau af zien Elsas-Lotha- ringen ooit terug te nemen van den nieuwen bezitter. Hij besloot zijne rede met de vol gende woorden Alhoewel ik hier openlijk ver klaar aanhanger te zijn van eene po litiek welke voor grondslag heeft den vrede, de verdraagzaamheid en de billijkheid, moet ik erbij voegen da! ik steeds Gambetta's zienswijze voegen zal, wanneer ik mij, tegenover hen bevinden zal, die het vaderland den rug keeren en de heiligste onzer be langen verloochenen. Gambettaspande nooit samen met beu die verkla. en geen vaderland te hebben. Op dat punt zal ik zijne ge dragslijn volgen. Daarom doe ik een beroepop allen die zoowel den achteruitgang als de revolutie verafschuwen en roep ik nun toe Dat allen die eene klaarziende olitiek volgen willen, zich rond de vlag der Fransche republiek scharen Die redevoering werd niet alleen door de rechter zijde, maar ook door het linker centrum en door de pro gressisten der groep Meline luidruch tig toegejuicht. Die redevoering heeft een groeten ndrnk gemaakt en veel opschudding verwekt. Niemand verwachtte zich zulke verklaring uit den mond van M. Deschanel te hooren. Wat hij zegde, is niet alleen eene veropenbaring, het is, vooral voor de radicale republikei nen en de socialisten, hetgeen zij noe- uen eene bekeering tot het nationa lism. Wat er ook van zij, zij zien in de redevoering van M. Paul Deschanel, de uiting van eenen waren republi- klein, die zijn vaderland lief heelt, db bijtijds de oogen opende, en die, zien- Ie dat de anti-nationale, •-'erderfei jke politiek van de huidige bewindvoer ders Frankrijk onvermijdelijk leiden moet tol den afgrond van stoffelijk en zedelijk verval, zijne waarschuwende stem laat hooren en zijne landgenoo- len toeroept terug te keeren eer hei e laat is, op de baan die leidt naar vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid! Tamelijk duister zijn de tijdingen die ons toekomen uit Marocco. i\laar alleszins is het zeker dat de oproer die gedempt scheen, nog eens ten volle aau den gang is. De beruchte opstandeling Bou-Hamara heeft hem versterkt in Tazza en zelfs is hij met een leger in optocht getrokken tegen Fez, de hoofdstad. De Sultan Mouiey- Abdui heeft vier legers met ééneu trek iegeu hem opgezonden. Er wierd reeds bericht dat de Sultan zegepraalde en zijnen tegenstrever eene bloedige nederlaag had doen onder gaan. Maar 't .aatste nieuws is dat hei enkel eene kleine schermutseling gold lusschen de voorpocteu, waarbij enkel 8 doodeu op het slagveld bleven. 't Zal er eerst wat meer stuiven eer de Sultan zal mogen victorie roepen Al niet voel nieuws. In 't binnenland schijnt Presiden Gastro meester ts .zijn'- van den op stand. Dit is een stap vooruit voor de vereffening van feeffgaschil. De blocus duurt nog alsan voort maar schijnt jin 't korte een einde te zullen nemen. President.Gastro heeft laten weten dat zoo de mogend bed én aanstonds den blocus willen heffen hij bereid is er al de onkosten van te betalen. Ja, baaien, waarmée, Presl deot T Met stokskens 't Zijn zekere.vergoedingen die President Gastro, "volgens de overeen komst, nu seffens moet betalen, maar de man weet niet hoe aan geld ge rocht. Hij heeft daartoe reeds ver scheidene middelen uitgedacht en beproefd, maar heeft,tot hiertocjiog niet gelukt. 't Is b gonoen met vechten, 't;kan nog eindigen met @«ne langdurige kijvage, zonder dat er iets aan den toestand der zaken verandert. Zondag heeft e en ie Peking de triomfboog ingehuldigd, opgericht door het Ghineesch gouvernement, alsboetgedenkteeken voor den moord gepleegd op baron voo Ketteier. Het was prins ï'-h-n die officieel het gedenkstuk onthulde en inhuldig de, in tegenwoordigheid van den zaakgelastigde vhi Duitschland in China en van talrijke vreemdelingen en Ghineezen. Gelegenheidstoespraken werden ge houden door prins Tchin en door den Duitsehen minister. Na de plechtigheid is de eerewaeht van het Duitsch gezantschap onder ■'ie eereboog stoetsgewijze voorbijge trokken. Een onzer vrienden, die te Brugge woont en die in bestendige betrekkin gen is met in Zuid-Afrika verblijven de Vlamingen, deelt ons de twee vol gen de uittreksels mede uit brieven door hem ontvangen Een inwoner van Kaapstad schrijft hem het volgende Wekelijks brengen zeeschepen Afri- kaansche Boeren, krijgsgevangenen, naar hun vaderland terug, verblijd van eindelijk hunnen geboortegrond, hunne familie en naastbesta&nden we er te zien. Maar, daar aangekomen, wat droevige, wreede spotternij, wa1 troevige, wat grievende ontgooche ling, alles verwoest, alles verbrand, afgebroken en geplunderd 1 Velen dezer hopelooze ongelukki- gen, vonden er zelfs hunne vrouwen i kinderen niet meer. Die waren door de lieve Engelschen, in de folter- kampen, laffelijk vermoord. Onmogelijk zullen de Engelsche barbaren deze voortijds zoo bloeiende landstreken als de hunne kunnen be houden. Konden vroeger de Boeren de En gelschen om hunne gekende trouwe loosheid en grijpzucht niet lijtien, nu, na den oorlog, worden zij door de Boereu gehaat en verafschuwd Vroeger wonnen de mijnwerkeis 15 shillings per dag; thans nog 5 shillings n alles is peperduur! 35 shillings voor een kleinen zak aardappels, 6 shillings voor een ei (en nu is het daar zomer) twee shillings voor een groene kool, of savooi, CD2. Wat afgrijslijkheid (Een shilling is 5 fr. 25.) Het bovenstaande tafereel is weinig geschikt om hij al wie het hert op de rechte plaats draagt, genegenheid voor Engeland te verwekken. Doch, onze vriend deelt ons een uittreksel mede uit een anderen brief, gedagteekend uit Uiienhage, waarin do vergelijking tusschen het prole*tanlsche Engelau en het katholieke Frankrijk gausch ten voordcele van het eerste uitvalt Dat luidt ais volgt Wat verschil van handelwijs lus schen't katholieke Frankrijk en het prötestantsch Engeland. Hier betaalt het prötestantsch gouvernement oe Broeders van het onderwijs tot aan de som van 130 oud sterling 's jaars, met verzekerd ouderdomspensioen, en wij kunnen geene Broeders ge .oeg leve ren; terwijl in het katholieke Frank rijk men de schoolhroeders en nonnen uit hun laud jaagt, de jongens en meisjes op straat werpt en van alle onderwijs berooft, onderwijs dat aan het gouvernement geenen cent kost, want het wordt door katholieke ge stichten gratis gegeven. Wat de hate lijke godsdienstvervolging al vermag! 't Weekblad schrijft een nieuw artikel tegen de boeren. Dit is niet te verwonderen. De liberalen hebben altijd de boeren veracht. 't Zijn ploegen die aan God gelooven zeiden ze ln dit zelfde artikel nog geeft het Weeke Blad de boeren uit voor slaven. Weg inet de boerenbonden schreeuwt bet geuzenbladje. Ja zeker, van zoo iets gedaan wordt ten voordeele van den landbouw, dan zijn de liberalen er tegen. Niets heeft, sedert eenige jaren, op alle wijzen, taeer voordeel aan den landbouw gedaan dan de boerenbonden. *i Is genoeg voor de liberalen om er tegen te zijn. Zagen de landbouwers geen overgroot voerdeel in de boerenbonden, zij zouden er zooveel niet stichten nog bijzonderlijk met zooveel duizenden er geen deel van maken. Wilt gij daar een klein gedacht van heb- n Hier zijo de officiëeie cijfers over den toestand der laridbouwvereenigingen in 1901 Daarover wierd er een onderzoek gedaan in 1902 en de statistiek ofte berekening is nu verse uitgekomen. Men weet dat de wet van 31 Maart 1898 op de vakvereenigingen, aan de landbouw- vereenigingen eene groote aanmoediging neeft gegeven door haar,onder andere voor deden, de burgerlijke persoonlijkheid toe te kennen. Ook hebben zij, sedert dien, groote uitbreiding genomen. Welnu op 31 December 1901, bestonden er 301 vakvereenigingen van landbouw, door gemelde wet erkend. Er bestonden 157 landbouwcomicen tel lende 28,077 leden; 243 erkende landbouw gilden lenende 12 505 leden en 533 nog diet erkende met 30 094 leden. De syndikéiten voor de verbetering van hu uadenas,ten getalie van 312,telden '11,183 aangeslotenen. De 780 syadikateu voor den ankoop van zaaigranen, scheikundig mest, veevoeder en landbouwwerktuigen tellen nagenoeg 50,000 deelnemers. Wij laten ter zijde de samenwerkende nelkerijen, de kredietmaatschappijen, de Gifïeisenkassen, enz. enz. en sluiten met de plaatselijke maatschappijen van ouder lingen bijstand, tot verzekering tegen de terfte ouder het vee, welke.erkende en niet erkende, te zamen 67,570 werkende en 2,811 eereleden tellen. Wanneer wij de lijst der gemeenten waar ■ze vereenigingen gevestigd zijn en de namen harer voorzitters overzien,dan stellen wij, met rechtmatige fierheid, vast dat bet grootste getal dier instellingen, om niet te zeggen alle, het werk zijn onzer katholieke vrienden. Dat was,wel is waar,sedert lang geweten Joch het is rii t slecht dat het door officiëeie stukken, eens te meer wordt vastgesteld. Wij zegden trouwens dat Mijnheer Nolf geheel wel wist dat zijne kollogas doorrouw belet waren en dat, in zulke voorwaarden, wijzen op de afwezigheid van onze katholie ke kamerheeren alles was be halve hoffelijk. Statig en plechtig balkt het. Weekblad dat Mijnheer Nolf zich niet en moeit met zijne verslagen, noch met zijnen opstel. Eh ja zegt het, voor de kamerzittingen schrijf ik eenvoudig 't beknopt verslag af. En wie geeft er u bescheid over de zittingen der sectiën, o Weekblad Is 't de hemelsche schutsman die u dat telefoneert, dezelfde die gij belastet aan 1 den ondergang van het katholieke So- doma te melden Ot is het Ernest Nolf die u zijnen wijdver- rnaarden phonographe leent Mijnheer Nolf leene zijnen phonographe of niet, hij wassche zijne handen of niet, een dingen staat vast, 'tis dat hij, uwen opper- baas, voorzitter en gekozene van den libera len bond, zedelijk zoo niet feitelijk verant woordelijk is voor het schrijven van het orgaan der liberale verbintenis van Yper en bet arrondissement. Zoo is toch uw ofjiciëele naam, nietwaar o Weekblad Als gij den godsdienst beschimpt, is het alsof Nolf zelf schimpte als gij God lastert, rekent dit voor Noll als gij de wegjaging van fransche kloosterlingen toejuicht, dan slakken Nolfs handen als gij de ontslaging der catechismusles aanraadt, dan is het Nolfs raad Ms gij aide katholieken scheldt voor loonachlerhouders daarvan komt de grootste eer toe aan mijnheer Nolf. Al de pommade en cnuskade van geheel de wereld zal daar niets aan veranderen. Het zondagblad van Geeraardsbergen heeft onlangs een grafschrifije voorgesteld voor den fameuzen Zola, waarin bet den properen papierbekladder niet onaardig noemt den vorst der drekpoëeten.... 't Woord dat rijmen moest op drekpoëeten, waszoo w itaelbroek- achtig en 't en heeft het maar half gedrukt met eenige De dichter peisde zeker Zola was door en door realisthij wroette in 't slijk en allerhande vuiligheden zijn graf schrift moet van denzelfden deeg zijn, 'k zal daar ook een beetje realisme in steken. En dat en was dan nog zoo kwalijk niet gepeisd. Jamaar, hoor ne keer nu 't Weeke Blad dat over korten tijd Zola's vuiligheden heel sehoone vond, 't Weeke Blad drukt dat graf schrift en geeft te kennen, veroritweerdigd, dat 't er van walgt !U En om te eindigen schrijft het Die lieden zouden de verkens doen walgen.... Dus wie zijn die verkens? Het Weekblad is gram, meer dan gram, kilogram, omdat wij zijne onbeschoftheid brandmerken. Dijnsdag morgend is te Brugge, in den ouderdom van 79 1/2 jaar, overleden M. Van den Bogaerde, algemeen bestierder der maat schappij van de IJzerenwegen van West- Vlaanderen. M. Vanden Bogaerde was in dienst der maatschappij getreden den 7 mei 1846 ln mei 1896 vierde men het gouden jubelfeest zijner dienstneming. M. Variden Bogaerde, die verledene weke de laatste HH. Sakramenten ontving, was officier van het Leopoldsorde, gedekoreerd met het burgerkruis van lste klas en met de berinneringsmedalie der ïjzerenwegen. Dood van iVIgr Schaepman Eene depcche van een onzer vrienden uit Rome meldt ons dat Mgr Schaepman woens dag morgend aldaar overleden is. Mgr Schaepman was geboren te Twenthe, in de provincie Overijssel (Nederland). Hij deed zijne studies in het Seminarie van Ry- senburg, en was een tijd lang opsteller van De Tijd, het katholiek dagblad van Amster dam. «F m ft —.mia»—i. i»

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1