D IT I S E N OM M ELAN DS m i Op Zaterdag, 3ten Januari 1903. 5 eentimen 't blad. 88ste iaar. Talrnerk 1236 Voor den Paus Gilde van O. L. Vrouw van Thuyne Willen is Kunnen Bewindschappelijk INieuws Venezuela Panama Marocco Frankrijk Duitschland Rusland China Vlaamsch® ster Landbouwfopperij der Liberalen De liberalen legen de Boeren Avondfeest mm fe trekken bij den Uitgever7"* 30, cie Botet drate, te per, en bij s land boodschap we sen ofte post, lef en 3 frank 's /aars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig: Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 3 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Meerei van de Agence HxvAS.te Brussel, T£.32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, w° 8, Place be la Boubsb, ontvangen bekendma kingen voer 'i Nieuwsblad van Yper, van^ al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. Mr Melie Siruye, Ypres Julie Gontier, dienstmeid, Yper Aan enzen Heiligen Vader den Paus ter eere van het Heilig Hert van Jesus om vrede en eendracht on der verschillige te bekomen Au Pape Roi, M. et Mme. Anonyme Ypres Eerw. Heer Dilger, Yper 779 50 200.00 5.00 5 00 100 00 25.00 Maandag aanstaande, 2 Februari, zal M. S. Deploige, leeraar bij de Hoogschool van Leuven, ten 5 1/2 ure,eene Voordracht geven over V Antisémitisme in de Iweinszaal. De 3® rertooning is vastgesteld op Zondag 15 Februari, ten 7 ure. Nieuw bombardement Nog drie keers hebben de Duitschen de Venezuelaansche kust beschoten. Men moest wel zeggen dat de vrede stoud om geteekend te worden. Den 17, binst den nacht, heeft de Duitsche kruiser Panther, gepoogd de geul van het meer van Maracaïbe bin nen te varen. Het fort San Carlos wilde dit beletten, en daar zie, 't spel was op den wagen: de Duitschen scho ten den eenen houwitser na den an deren, maar toch, daar de Panther alleen was en te dicht van het fort genaderd, wierd hij gedwongen af te varen. Den 21n, hebben drie duitsche krui sers, Panther, Vineta en Falk,opnieuw het fort San Carlos gebombardeerd, en ditmaal in regel. Die versterking welke dagteekende van den t;jd der Spaansche overheer- sching, is volkomen vernield, evenals het dorp San Carlos zelf. Het was generaal Georges Bello, die het bevel voerde over de versterking. De man gedroeg zich heel dapper en gaf bewijs van veel krijgskundige ken nissen; ongelukkig beschikte hij enkel over verouderde kanonnen, welke het niet halen konden tegen de nieuwe kanonnen der Duitsche oorlogschepen, waarvan de verte-dracht veel grooter is. In andere woorden gezegd, de Duit sche kanonnen vernielden het fort en legden het dorp in puinen, terwijl de ballen der Venf zuelaausche kanonnen op verre na de Duitsche schepen Diet konden bereiken. Wanneer de vestingartillerie van het fort San Carlos geen teeken van leven meer gaf, is de Panther onge stoord het Maracaïbo-meer opgevaren en heeft er de Venezuelaansche ka nonneerboot Miranda gekaapt. Tijdens de beschieting is de beman ning der Duitsche oorlogschepen twee achter elkander volgende keeren aan wal gegaan, doch zij werden door de Venezuelaansche soldaten op zulk ge ducht geweer- en kanonvuur ont haald, dat zij telkens gedwongen wer den terug aan boord te gaan, hunne dooden en gekwetsten medenemend. Men berekent dat de Duitschers meer dan 1600 kanonschoten gelost hebben. 60 per honderd der geworpen hou witsers zijn op het dorp San Carios gevallen. In de verschansingen heeft men 12 dooden en 15 gekwetsten gevonden De poedertoren is door twee hou wit sers erg beschadigd doch is gelukkig niet ontploft. De Duitschers 'hebben een aantal der Venezuelaansche kanonnen doen sprin gen, maar vijf stuks elke nog kor den benuttigd ribleven ge spaard. D^n 25slea, hebben twee duifsch kruisers Uineta en Gazelle eene derd maal de Venezuelaansche kust bescho ten, op eenen afstand van 5000 meters De steomer Siberga heeft te Paerto- Cabello 120 marine soldaten, 5 offi ciers en rerschillige kanons aan wa< Bijzonderheden ontbreken nog over die laatste bestorming. Wat beteekent dit nu al, zult gij vragen Wat heeft er aanleiding ge geven tot dit nieuw en herhaald hom- hardement Venezuelaansche uitleg Den 17 Januari zeggen de Vene zuelanen stoomde de Panther het ka naal binnen en vaarde in de richting van Maracaïbo. De hevelhebber van het fort loste verscheidene schoten zonder ballen om den bevelhebbei van den Panther te verwittigen dat hij daar iets deed dat buiten zijn recht was. De bevelhebber van het Duitschp oorlogschip gebaarde die verwittiging niet te begrijpen en stoomde voort. De artillerie van San Carlos duide- ijk ziende dat de Panther voor doel degrenslinie van den blocus door te breken om in het meer het Venezue- aansch schip Miranda te kapen, lost» eenen houwitser naar het Duitsch schip. Dit laatste, dat op eenen afstand van 1,300 yards lag, autwoordde dadelij! met twaalf houwitsers, in de richting van het fort geslingerd. Onmid lelijk daarna zond de Panther honderden pr»jectieleia over San Carlos, welkeer groote schade en vernieling aanricht ten. En 't bombardement was aan den gang. Duitschen uitleg De Duitsche bevelhebber had een rood vaandeitje aan den grooten masl van zijn schip geheschen, tot teeken van vredelievende gevoelens, hetgeen ongelukiglijk door de bezetting van het fort i.iet begrepen werd. De beteekenis der zeesignalen en teekens niet kennende, losten de ka nonnen der versterking op hunne beurt talrijke houwitser sen de Panther moest wijken. Volgens de Duitschors, zou de Pan ther dus geene de minste aanvallende inzichten gehad hebben, want hij had een rood wimpeltje aan den mast en de schuld zóu aan de Veuezuelauen liggen die dat signaal niet kenden en maar helder op begonnen te schieten. Uit Washington wordt gemeld d°t het verdrag aangaande de vaart van Panama eindelijk onderteekend is door de Vereenigde Staten en Colombia. Door de onderteekening van dal verdrag, bekomen de Vereenigde Sta ten den eigendom van het kanaal on der den vorm van eenen pacM van 100 jaren, welke kan vernieuwd wor den zoolang en zoo dikwijls de Ver eenigde Staten het verlangen. De Vereenig ;e Staten zullen jaar lijks i,259,000 frank betalen aan Co- lombië. De legers van den Sultan en van den oproermaker liggen nog alsan op elkander ie loeren dicht bij de hoofd stad Fez, zonder tot een beslissenden slag te durven overgaan. Intusschen heeft liu en dan eene schermutseling plaats, waarover alle slach van tegenstrijdige inlichtingen naar hier overwaaien. «Vaaneer er eeuige mannen van 't vijandelijk leger gesneuveld liggen, dan snijdt men de ppen der lijken af om ze als éerebew js den Sultan to te zenden. Ze worden daarna in reken aan 't volk ten toon gesteld. Voorwaa eene aantrekkelijke expositie M. Deschanel De belangrijke redevoering van M. Deschanel,daar wij den korten inhoud van gaven zaterdag' laatst, verwek! veel opschudding en wordt dan ook druk en in verschillenden zin door de bladen besproken. Sommige radikale bladen zien me! onrust de gevolgen dier redevoering te gemoet. Zij noemen terecht ziine redevoering eene oorlogsverklaring aan de radi kale politiek van M. Combes. Hetgeen zij dan ook werkelijk is. De onpartijdige bladen noemen die redevoering de voorbode van eenen omkeer welke binnen kort zal plaats hebben, en die bezadigder en vreed zamer mannen aan het bewind bren gen zal. Wat er ook van zij, zeker is hei, lat Deschanel lont begint te gerieken en zooniet eene omverwerping van het Comb's kabinet dan toch, vast en zeker eene verbrokkeling der huidige miuisl'TS voorziet. Een gewichtig besluit Volgens de Figwo hebben da over sten en verlegen v oordigers van al de' ^ransche congregatiën en kloosters, een groot besluit ge,.omen. Zij hebben, met algemeene siem- nen, uitgenomen twee, beslist met oe te geven san de ministerieele om zendbrieven. Oversl waar de eigenaars er zich het tegen verzetten, zullen zij geen •evolg géven aan de uitdrijvingsheve- eu der regeering en zullen zij weêr- st'ind bieden en enkel wijken voor het geweld en het leger. Alleen de kloosters welke beheerd worden do' r burgerlijke vennoot schappen, zullen een proces inspannen tegen den Staat. De vertegen woord i- »ers der andere kloosterorden hebben /aslist zich te laten veroordeelen tor met en gevang en zich daarna met eweld op straat te doen zetten. De Duitsche Kamer of Reichstag is wederom open. De regeering heeft op nieuw de hevigste aanvallen te lij den gehad, bijzoneerlijk wegens de niitenlaudsche politiek. Een ander punt is dat M. Möüer, le handelsminister, de dwaasheid be- aan heeft te verklaren dat bij tegen verkorting van arbeidstijd is. Hij heeft onder andere gezeid zeer weinig menschen sterven ten gevolge van overtolligen arbeid. De man is van zijne eeuw niet meci M. Möller, hoewel Pruisisch han- lelsminister, weet er niets van, zegt ie Kölnisclie Volkszeitung er sterven ontzaglijk veel mannen, nog meer vrouwen en dan nog meer kinderen tengevolge van zwaren en ongezonden arbeid. Maar dan maakt liet blad nog eene goede opmerking. Reeds jaren ijver den de socialisten voor den acht-uri- gen arbeidsdag. Maar niet minder lang ijverde het katholieke Centrum voor verkorting vau arbeidstijd, ook bij wet en desnoods dwang. Maar langzamerhand, van 13 op 12, van 12 op 11 ure, en in 1896 diende het r eds een ontwerp in, waarbij de arbeidstijd zou worden beperkt tot 63 uur per week. De socialisten vroegen te veel en kregen niets Het katholiek Centrum vroeg minder en verkreeg veel. De Czar is ziek Uit hoofde der ziekte vail den Czar is zijne aangekondigde reis naar Rome onbèp^id uitgesteld. Of die ziekt:' nu wezenlek bestaat ofwel of het maar een uitvjuchtsel is, zal wel stellig een raadsel blijven. Nog eene les Mgr. Süopotski, aartsbisschop van HoïlSff, heelt van den Czar de toela ting bekomen dat de kloosterlingen uit Frankrijk verdreven, zieh in zekc re deelen van Rusland, mogen komen vestigeu. De baanstroopers Men schrijft uit Mandckouriï aan Ta-Konh-Tao dat er veel baanstroo pers zijn in de provincie Le Ling. Zij zijn verscheideneduizeudensterk en verbergen zich in de bosscheu en in bet gebergte. De Chineeschemandarijnen zijn on machtig om de oproerlingen teachtcr- volgen daardoor worden deze langs om stoutmoediger. Men verzekert dat er op dit oogen- blik meer dan 80,000 opstaudeliugeu zijn, die er op uit zyn de Pussen te be vechten. Generaal Tchang is, zoo het schijnt zeer ongerust. De Bussen zullen natuurlijk de ge- egenheid te baat nemen om huune troepen voer langen tijd of voor goed in Mandcbourië te behouden, geluk de Enge.schen met Egypte gedaan heb ben en aJzoo, als 't mogelijk is, lang zamerhand het land in te palmen. Daan p nogmaals antwoordde Minister van der Bruggen Eöwel, ja, wij Rebben vele gedaan w op de B eren, en wij zijn er preusch mrè Maar verre van te vete gedaan te nebben, hebben wij nog niet genoeg kunnen doen. De liberalen hebben zoo lange jaren reko- «vijs da boeren verst: ken, en onze wetten te* voordeele van den landbouw zoodanig tegen- gewrocht, dat wij aan de Boeren nog niet at hebben kunnen geven wat hun toestand ver- eisebt. Dat is de reden waarom de landbouwbe volking in Belgie coin bevoordeeligd is da* «elijk welke. Gij, liberalen en socialisten, zijt er de schuld van... en gij durft ons ver wijten dat wij te vele doen voorde boeren?.. De boeren zullen weten t' oordeelen... 't Weekeblad van Yper, dat altijd d« waarheid zegt, al3 bet niet en vergeet, schrijft nu Minister van der Bruggen heeft zelve be kend dat de landbouwbevolking in Belgi* min bevoordeeligd is dan gelijk welke an dere. Dus, de katholieken doen niets voor da hoeren Rechtzinnig volkske, eh die liberalen De geuzengazeue van Yperschrijft oen ba- bloemden artikel over de fsestegegeven door de tooneelmaatschappij «De Ylaamsche Ster waaiin zij bijzonderlijk al de heldinnen der eeste bewierookt. Natuurlijk Nu, die artikel eindigt met gelukwenschen aan de besturende Cotnissie der Vlaamschs Ster.,, voor den tnoed dioc zij aan den dag iegt om., te volharden in tk: laak die zij zich opgelegd heeft,te weten: Zoov el het in hare macht is, het volk te yïriebelijken....» Wij wenschen ook, oprecht gemeend, dat de Sierrelingen dat doel bereiken.... Dö liberalen, of lisver, de goddelooze geuzen, beweren dat zij de eenige de ware vrienden zijn van de landbouwers en buiten leden de belangen behartigen zeggen zij, van den landbouw,is de eerste hunner bezorgdheden In tijden van kiezingen wordt de buivenkiezer letterlijk met beloften overstroomd door die snelle knekers van liberalen maar, na de kiezingen bemerk! tn-:n algauw dal de builenkiezers weer door Saint Patiek bedrogen werden. Eenige bewijzen tot staving van ons ge zegde. Toen Saint-Patiek in 18 in de Kamers kwam, dank aan't poortje der even edige vertegenwoordiging, mochten de •oeren, op zijn zeggen, hen aan nen hoop verbeteringen verwachten De hoppe zou rijzen, de tabak zou lukken eu hooge staan in prijs, 't en zou nooit meer hagelen nocb branden ja zelfs... de koeien zouden kachtele i Ewel, hoe staat het nu, lieden van den ouiten, Wat beeft Saint-Patiek voor u ge d lan Niets!!! Nul!!! Zéro!!! Is dat te verwonderen In 't geheele niet. Immers, om te weien .vat de liberalen of Saint-Patteken zonden of zullen doen, gij en moet maar kijken wat dat ze gedaan hebben. Ehwel, wat hebben zij gedaan De schelen gesloten lasten geleid pp den tabakhet xiesrecht ontstolen aan de mebkn; de pastors en priesters vervolgd en in 't kol gesteken; en... de arme menschen laten terven van honger I Boerke Naai. in St Vine n s kollegie te ïper, den 22 Januari 1903 'T is altijd met eene nieuwe voldoening dat wij het jaarlij-;sche avondfeest bijwonen dat door de studenten van bet geestelijk kol- legie gegeven wordt, ten voordeele van den arme. Ditmaal was het feest bijzonder deftig, vroolijk en aantrekkelijk. De jonge Sympho nic en de zangerskoor hebben wonderwel gespeeld en gezongen onder de kundige lei ding van meester Van Eegroo. Hij zelf, op tjn vedel, heeft een meesterstuk va» vloei ende stroomende meloaij, met begeesterde snarenkracht afgegeven. Het blijdspel «Les crampons de sauveiage in 4 akten, was eene geestige lachtpartij, vol verscheidenheid in zijne tafereelen. Het tri bunaal van derden aki was bijzonderwel ge lukt: Voorzitter, procureur, advokaat, be schuldigden en getuigen speelden allen om er best. De onderprefekt was uitmuntende. T was al leven in de spelers en in 't spel. Het drama «De eerste Communiekanlnin t vlaamsch, was eene zieltroerende gebeur- enis op het tooneel gebracht: vol schoone zedelessen in de bekeering van een misdadi ge» mensch en van zijn wraakzuchtig slacht offer,bij de eerste Communie van het zoontje der onrechtveerdigen bankier. Schoon ge schreven,maar ophet tooneel te geweidigom e doorhouden rn te lastig om te aantiooren was de rol van den wraaknemenden hoofd ambtenaar, maar des te lieflijker en te aan- doenelijker kwam de rol voor van den engel- aebtigen Communiekant. De zaal was proppens vohalle toehoorders waren hoogst voldaan. Een schoon rond som- meken is verzameld geweest voor de noodlij dende beschermelingen vanSt Vincentius'ge- oootschap. Drie levende tafereelen hebben heeeliik en prachtig dat wonderschoon avondfeest geslo ten. Eere aan de wakkere en kundige studenten eere aan hunne ieverige opleiders, dank aaa Over eenige weken vielen de liberalen eri de socialisten uit tegen de boeren, in volle Kamerzitting. Dan stond de geachte heer van der Bruggen, katholieke Minister van Land bouw, recht, en met eene billijke veront weerdiging, verdedigde hij de vlaamsche j tiet deftig en gunstiggêzelschap der mildadi" boeren tegen de verwijtselen van «domme- koppen en vuile slechterikken hun door bet geuzengespuis toegezwaaid. Die flinke redevoering hebben wij aan on ze lezers medegedeeld. Dan keerden socialiesten en liberalenbuu- ue kazakke, en verweten aan de katheiiekéii dat ae veel te vele dedei vter de btereti was ai vod* de froeren, zeiden ae ge toehoorders Onwillens maakt mende vergelijkenis van zulke deugddoende avondfeesten met die be ruchte en toch miserabele tooneelen d»<e eene troep overgewaaide fransche spelers zijn ko men opdienen, twee maal reke. in onze ka tholieke stad «Les erraw» du mariage» en «lés misdrables, door Vi'cter Hu|o» wat z»- dëleer bréngt ons dat aed* t *T k waarlik i ii iiiiiipi r H5HSH W ["vvp f. Ó(RM

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1