n D 1 T I S OMMELANDS, I m I m É*kfi w "Oo Zaterdag, 7"n Februari 1903= centimen 't blad, 38ste jaar. Talmerk 1237 41 Voor den Paus Willen is Kunnen Fa natieken Bewio fschappelijk Nieuws H. Stoel Venezuela Marocco Transvaal Frankrijk Macedonië Baron Surmont de Volsberghe en Baron de Vinck 'W& ï-y Te trekken bij den Uitgever7"* 36, m de Boterntrate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte posttegen 3 /rarcA 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt Vrpugs, en s Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland, Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 'f. word' op voorhand betaald. Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, ïk £6, TE Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Ylaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't O,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, Tk,32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, vanj al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst ff- 1114 50 Heilige Vader, gelief ons huisgezin en familie te willen zegenen, Yper' 2 50 Onbekend, Dickebuseh 5.00 Saint Père, bénissez-nous 7.50 Eerw. Heeren Principaal, Bewakers Leeraars van St-Vincents c ilt g Yper 75.00 De leden der Derde Orde van den H. Franciscus, Yper 33.44 Zondag, 15 Februari ten 7 stipt in 't Volkshuis 1° De hand van God, drama in 3 bedrijven. 2° De gendarm b eft geen hart, blijspel in 1 bedrijf. Het plan der zaal voor voorh 'hou den plaatsen zai ten inzage vocv eer- en beschermleden berustende zijn bij M. Callewaert-De Meulenaere, van af Donderdag, 12 Februari tot Zaterdag avond. Wat zijn fanatieken Fanatieken zijn mensehen die, uit een overdreven ijver voor eeiien godsdienst of eene meening, al de andersdenkend i mei haat en nijd begunstigen. Wij zeggen voor eenen godsdienst of eene meening immers, gelijk welke. Daaruit volgt dat er fanatism kan beslaan zoowel voor de liberale en socialistische opinie dan voor de katholieke, ja zelfs, aan gezien de katholieke Kerk haat en nijd ver biedt, veel eerder en meermalen bij liberalen en socialisten dan bij katholieken zal ont moet worden. Zijn de katholieken fanatieken Vele woorden van beteek-enisse verkeerd en verdraaid. Dit is ook het geval met het woord fanatiek. Sommige wijsneuzen, die wat meer haar op hunne bovenlip dan op hunne tanden staan hebben, willen. van fanatiek een wis selwoord maken van katholiek. Die heerkens zijn mis, en zouden wellicht beter doen heil bezig te houden met den eeriigen artikel waarin zij t' huis zijn modeartikels, teuf-teuf, en herbergpraat. Dat er onder het groot getal katholieken wel hier en daar eenen fanatieke kan ge vonden worden, dat en valt niet te verwon deren.Doch, die zijn geen ware katholieken. Wat dok bovengemeld ras van alweters ervan denken, iemand die katholiek is, is niet noodzakelijk fanatiek; integendeel, die twee woorden strijden met elkander. Zeker is het dat een ware katholiek nood zakelijk overtuigd is dat hij alléén, als dusda nig, in de waarheid is, en diensvolgens begeerig ook de andere tot die waarheid over te halen. Doch niet min zeker is be: dat de ware katholiek, boe ieverig ook'voor zijnen godsdienst en zijne opinie, de anders denkenden noch met haat noch met nijd bejegent; alleenlijk gevoelt hij voor misleide doolaards een vriendelijk medelijden, en koestert hij ten opzichte van kwaadwillig' godsdiensthaters eene billijke verontweer- diging, welke de christelijke liefde niet en. verbiedt, en die noch beleefdheid noch heuschheid uit en sluit. Nochtans, indien ware katholieken steeds beleefd zijn tegenover polieke tegenstrevers, zij en stellen zich daarom niet in gevaar, door al te nauwe betrekkingen, tot de valschheid en het kwaad overgetrokken t worden. De ware katholiek is overtuigd dat hei gezelschap van liberalen en socialisten, he1 gedurig makkeren met kopstukken bijzon derlijk, noodzake ijk op en een noodle invloed moet hebben. Onze tegenstrevers weten het ook, en. om te gemakkelijker de katholieken ir. hunne klauwen te krijgen, roepen zij op alle ionen Entre nous pas de politique Wij zijn matjes onder elkander, en doen geene politiek Zoo zien wij kortziende katho lieken aamentlijk onder de jon elingen, n speelzieke dobbéle jongens verleid door die valscbe woorden,met 't geuaegoedje ver broederen, ermêe gedurig makkeren, bij zooverre dat zij al met eens, zonder het mischien zelf te weten, geheel en gansch in blauwe netten ingewikkeld liggen Wat is het gevolg van zoo eene onvoor zichtige, onbezonnen handelwijze Dat, op zekeren dag, die jongelingen, wier verstand nog niet vast genoeg en staat, en wien ondervindige ontbreekt,al hebbelijk vele valsche leerstelsels ingezwolgen heb ben, en bewust of onbewust,dezelve rondom hen rondstrooien. Is het niet hetgeen wij onder onze oogen zien De liberale gedach ten verspreid, verdedigd door eenige vur- iinde, verdoolde, misleide katholieke jongelingen De liberale herbergen door hen bezet, es. nd? Hunne schriften door hen gelezen? Zoo bewaren die onbezonnen knapen, 1 ant'fzijn maar knapen, slechts den naam v; iholie E n ander slecht uitwerksel va zuize uitzinnige handelwijze is de, slechte indruk oo de mindere standen, de gegeven verergernis. Breekt af met al die betrekkingen die omsnoeren als een lijfrok en u inwentelen als eene kobbe in haar nette Houdt op van slave te zip en wordt weerom meester Geene valsche uitvluchtsels gezocht, noch niet geaarzeld door menscheiijk opzicht Op staat op Wordt katholieken ronduit en rondom, katholieken kortaf 1 Geen schooner naam en ant gij dragen 't Is deze dien uwe vadetov droegen, deze die uw hoogste eertitel moet; zijn Neen van u en mag noch en zal gezeid worden dat de ware katholieken met mistrou wen op u neerzien, en dat de liberalen bach- ten uwen rugge, lachen Hij is vast Jongelingen, op Zijt ware katholieken niet fanatiek, nog min flauwhertig katholiek in uw peizen, in uw spreken, in uw leven Leven de katholieken Wat moeten de eenvoudige werkrnen- schen en 't klein volk peizen van zoogezeide atholieken dis den rugge keeren naar hun eigen volk om te verbroederen met liberalen, te leven, te peizen en te spreken als libe ruien Ons herte rechtuit gesproken, beter ware 't dat zij zich niet meer katholiek noemden..... Zijn zij het inderdaad Uit menscheiijk opzicht zwijgen zij wanneer hunne blauwe hoeders, eerst bedektelijk, dan opmtlijk doch ter loops, eindelij d weerseh door den katholieken godsdienst eu het katholiek bestuur aanranden. Reeds half overwonnen spreken zij allicht mede met hunne tegenstrevers ja zelfs, om te tooneu dat zij geen benauwderiks noch kwezels zijn, vallen zij zelf tegen hei katholicismus uit. Eindelijk gansch meegesleept leven zij als liberalen, immers de kerk verlatend of om trent, en alleenlijk uit op leute en pleizier, pleizier en leute Zeg ons vrij, is bet mogelijk twee, drie, vier jaar lang in innige betrekkingen te le ven met de liberalen, hunne gedachten te deelen... en dan er tegen te stemmen Onmogelijk Ook vetten de liberalen daarin.... en hoe flauwer de katholieken vallen, hoe meer zij links overhellen... hoe luider de liberalen roepen Entre nous pas de politique Af faire de simple camaraderie 't Is al voor de matjes Zijn de liberalen fanatiek Verre van ons te beweren dat liberaal ijnen fanatiek zijnnoodsafói/'&tegaèregaan. Maar, met der daad en in werkelijkheid, is het in vele plaatsen, en namentlijk te Yper, alzoo gelegen. Zegt ons, gij jongelingen die, onder voor wendsel van breeae, hoffelijke gedachten, makzert met alle slach van engelsche jans en Saint-Patieke sleppedragers, zegt ons .oevelle liberale jongelingen door uw toedoen 'uholick geworden zijn, of Katholiek stem men Het Ware gemakkelijker misschien voor Saint-Patieke heeren deze te rekenen die hij aan de kerke, aan deugdzaam gezelschap, ian de priesters en de goede werken, aan de katholieke partij onttrokken heeft... Eens dat gij door uw toedoen, o zoogezei- ie katholieken spijts 'lies, Saint-Patiek zult do... i zijnen paaszeheu nouden en katholiek stemmen, dan, maar dan alléén zullen wij u ,;en Gij hebt eHjk, makken voort Jongelingen, op Gij - nappe jeugd van Vlaanderen, gij ka- ;olieke jongelingen van Yper... of die 'twilt zijn spijts uw ieven, op staat op 't Is hooge tijd, maar... 't is nog tijd Eene belangrijke toespraak van Z. H. Paus Leo XIII Z. H. Paus Leo XIII hfeeft dezer da gen eene zeer belangrijke redevoering uitgesproken tot den Uomeinschen edeldom. Z. H. zegde nagenoeg |et volgende In een tijdvak zoo vobvan socialen strijd, is het waarlijk troostend, te zien in het groote Katholieke gezin een zoo schoonen wedijver,eene zoo volkomen harmonie van kinderlijke liefde en godsvrucht. Aan alle zijden scharen zich de geloovigen van eiken stand en staat rondom den Opperherder, dealend in zijne vreugden en in zijne smerten en in Hem erkennen 1 den gemeenschap- pelijken vader, den bestuurder hun ner ziel. Waarlijk, dierbare zonen, de Roomsche Pauzen hadden steeds groo te zorg om het lot der laaggeplaatsten te beschermen en ie verbeteren eu de toestanden der hoogere klassen te handhaven; zij zijn het die de Zending van Jesus Christus voortzetten niet lieert op godsdienstig, maar ook op maatschappelijk gebied. En Jesus Christus, wanneer Hij heel zijn bijzonder leven wilde door brengen in de vergetelheid van eene nederige woning en doorgaan voor den Zoon van eenen werkman, al ver keerde Hij in zijn openbaar levert, het liefst te midden van het volk, het wel doende op allerlei wijs, toch wilde Hij /orden geboren uit een koninklijk geslacht, tot moeder kiezend Maria, tot voedstervader Jozef, heiden uil den uitverkoren stam van David... Evenzoo de Kerk, predikend aan ie mensehen, dat zij allen kinderen zijn van denzellden Hemelschen Va ler, beschouwt zij het onderscheid der standen als eene ordening der men- schelijke samenleving door de Voor zienigheid vastgesteldzij blijft ber aalen dat alleen de wederzijdsche eer lied voor eikaars rechten en plichten oa de wederzijdsche liefde het geheim vormen van het juiste evenwicht, van net hooge welzijn, van den waren vrede en den voorspoed iter volken. De onderhandelingen Het eenig nieuw feit dat voorkomt in de onderhandelingen tot regeling an het Venezuelaansch geschil, is het verzet van Engeland, Diiitschland en Italië tegen het voorstel van den A me rikaauschen minister, M. Bowen, die, in de eerste bijeenkomst met de on derhandelaars, de verklaring aflegde dat de eischea der audere staten, Bel gië, Holland, Frankrijk, enz., op ge lijken voet zouden gesteld zijn gewor den met die der drie mogendheden, welke t^ans de havens van Venezuela blok keeren. De drie mogendheden erken mm volkomen de rechten van België, Hol land, Frankrijk en van de andere lan- ien, maar, daar zij alleen, onder hen, de blokkeering hebben begonnen, en zich daardoor en daarvoor last, moei lijk heden en uitgaven hebben moeten getroosten, eischen zij het voorrecht eerst betaald te worden. De mogend heden die niets'deden om in het bezit te geraken der gelden, welke haa" toekomen, en nu profijt trekken uit het werkdadig optreden der drie groote Europeesche landen, zullen later hun ne vorderingen kunnen doen gelden. Bij hel; vernemen van den radikalen eisch der mogendheden, is Frankrijk uit zijq kot gekomen en heeft, met veel gerucht,verklaard dat het eisch te op gelijken voet behandeld te worden als de verbonden mogendheden, zoo veel te meer daar men, van in 'l begin van 't geschil aan Frankrijk de verze- <ering had gegeven dat hetgelijktijdig met Engeland, Duitschland en Italië zou betaald worden. De Fransche regeering heeft bij haar orotest de volgende verklaring ge voegd Indien de verbonden mo gendheden bevoordeeligd worden, zullen wij dadelijk bijzondere en af doende maatregelen nemen om onze belangen in Venezuela te waarbor gen en tezelfdertijd zullen wij krach tig verzet aauteekenen bij de Eugel- sche, üuitsche en Italiaansche mi nisters van buitenlandsche zaken. Men zal bekennen dat die taal ta melijk kras en krachtig klinkt, en, moesten de mogendheden bij hunnen eisch van bevoordeeligende betaling dij ven,dan zou de tusschenkomst van le Fransche regeering wel verwikke- iug in de zaak kunnen brengen en zou het geen mirakel zijn moesten de mogendheden nog vieze gespen trek ken. 't Schijnt nu eindelijk toch waar dat le oproermaker den klop gekregen heeft. Geheel het leger van Bou-Hamara is in handen gevallen der troepen van den Sultan, maar of de opstandeling zelf gevangen genomen is, gedood of gevlucht, dat is tot nog toe niet met zekerheid geweten. Hij heeft ook al zijne kanonnen ver oren en zal denkelijk niet meer op staan van den slag welken men hem heeft toegebracht, want door die neêr- aag zal hij het vertrouwen zijner aanhangers verloren hebben, bij wie hij zich deed doorgaan als eene halve godheid,als een heilige door Mahomed op de wereld gezonden om den Sultan verjagen. In die hoedanigheid moest hij on- overwiübaar zijn de genadeklop wel ke hem nu werd toegediend, zal hem lus voor altijd zijn gezag outnemen, indien hij er, wei te verstaan, in gelukt is te vluchten en de sultan hem niet doet hangen of voor 't overige van zijn leven in eenen kerker opsluiten. De beruchte minister Chamberlain, die nog steeds zijne omreis in Zuid- Afrika voortzet, spreekt daar redevoe ringen uit, met hetzelfde gemak gelijk de kiekens eieren leggen. Ditmaal zegde hij te Mafeking, vooraleer naar Kimberley te vertrek ken, het volgende «Ik heb gehoord dat de Boeren ge- zegd hebben Chamberlain is een mooi prater, maar wij zullen ons door zijne schoone woorden nie laten beet nemen, maar integendee onverzoenbaar blijven. Op die woorden heb ik enkel dit te zeggenWij willen slechts Zuid- Afrika s regeering in samenwerkiug met de Boeren, doch, indien deze ons hunne medewerking weigeren, dan zullen wij wel gedwongen zijn het alleen te doen en ik voeg erbij dat wij zulks kunnen. Hij eindigde met de volgende raad selachtige woorden Ik heb vertrouwen in het gezond verstand en in het helder doorzicht der Boeren, die meer belang hebben dan de Engelschen zeiven, in het welslagen der Engelsche regeering In de Kamer In de zitting van maandag laatst stelde de socialist Dejeante voor, de krijgsaalmoezeniers af te schaffen in ie hospitalen. Dat voorstel werd ver worpen door 335 stemmen tegen 221. Een ander socialist Bouvery vroeg om de militaire kerkelijke begravings- iosten af te schaffen. Dat voorstel werd fverworpen door 311 stemmen tegen 222. Dus, opnieuw eene dubbele neêr- aag voor de heeren socialisten en ra- dikale republikeinen. Minister Gombes en de Chartreuzen MinisterCombes heeft aan de Kamer een verslag voorgelegd waarin hij de verwerping voorstelt van de aanvraag gedaan door de paters Chartreuzen. Hij steunt die weigering op uittreksels van het verslag van den prefekt van Isère maar hij heeft zorgvuldig alles weggelaten wat de prefekt tot lof en eer der Chartreuzen in dat verslag had neergeschreven. Het liberaal blad Le Temps, speelt Combes eenen viezen toer en deelt in zijn laatste nummer al den lof mee, welken die prefekt over de Chartreu zen heeft geschreven. Moorderijen Te Lechko is er weeral gevochten Turksche soldaten hebben de dorpe lingen aangevallen en daarna, om de gewoonte niet te verliezen, de vrouwen en meisjes baldadiglijk mishandeld. De personen welke zij gevangen na men, werden medegevoerd naar Pa- deze, alwaar zij met gloeiende ijzers gefolterd en doodgemarteld werden. Vervolgens heeft men de half dood gemartelde Boeren gedurende 24 uren met de voeten omhoog opgehangen, ten einde sehrik onder de christenen te verspreiden. Men rekent het getal slachtoffers op 135. Dat zijn twee volksnamen Spreekt mij daarvan te Yper en te Zillebeke M. de baron Surmont, eerste katholieke burgmeester van Yper, die de katholieke partij in moeilijke omstandigheden zoo wijs heeft weten te besturen, en die thans opge volgd is door den schranderen advocaat en baanbreker Heer R. Colaert, volksvertegen woordiger. M. Surmont dus is, zonder medekamper, door de bestendige afveerdi- ging der provincie waarvan hij vroeger deelmaaktegekozen als provinciale senator. Wij bieden hem,in naam der gansche ka tholieke partij onze hertelijksche geluk- wenschen Te erg in zijne gevolgen ware ons het verlies geweest van den nooitvergeten en diepbetreurden Heer H.Iweins d'Eeckhoutte, hadde zulk een hoogstverdienstige en door slaande kandidaat zich niet laten voorstellen en aan 't arrondissement Yper de piaats van provinciale senator niet verzc&erd. Onzen besten dank, aan M. baron Surmont de Volsberghe. bsbsb HHR&tn i CO A ■■Éto A A

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1