DIT IS EN OMMELANDS, m m m Op Zaterdag, 14en Februari 1903, 5 eentimen 't blad. 88ste jaar. Talmerk 1238 Voor den Paus Willen is Kunnen De plichten der Oude Strijders Bewindschappclij k. IN ieuws Venezuela Midden-Amerika Noord-Amerika Rusland Turk ij Hongarië Frankrijk Duitschland Onze Katholieke Senators in 't Volkshuis F Yper Een Muilestopper Een flink antwoord De Loting Te trekken bij den UitgeverTK 36, in de Boterstratete Yper, en bij 's land boodschap 10ezen ofte postlegen 3 frank jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk co, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal w De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't qfp 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, vanj ai die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. 1237.94 M" Melles Baus, Ypres 100.0' Onbekend 2.0 Aux intentions dune personne 25.00 Onbekend, Yper 2.00 ten 7 stip Zondag, 15 Februari in 'l Volkshuis 1° De hand van God, drama in 3 bedrijven. 2° De gendarm heeft geen hart, blijspel in i bedrijf. Onze stad telt vele oude katholieke strij ders, die aan de katholieke partij hun geld en goed,hunnen tijd en hunne rust, en bijzonder lijk hun viergen hertegloed met al de over tuiging hunner geestdriftige jeugd, gewijd hebben. Zeker hebhen zij recht op de dankbaarheid van alle katholieke herten, en zouden zij mo gen aanspraak maken op eene welverdiende rust.... ware het niet dat wij zonder ophou den moeten strijden bet kwaad en rust ook niet Strijden dus moeten wij allen in 't katho lieke kamp, oud en jong, groot en klein. Alleenlijk zullen de oudere op eene andere wijzeden vijand bevechten dan vroeger; doch zij moeten den tol des strijds betalen. Is 't dat hunne krachten verminderd zijn, hun invloed, hunne ondervinding, hunne behendigheid en voorzichtigheid zijn steeds aangegroeid. Is't dat in hun herte niet meer en blaakt dat laaiende vier der lustige jeugd, hun kop is verkoeld en hun wille verstaald... Min on bezonnen en beter overleid is bijgevolge hun oordeel min onstuimig en driftig is hun her- te geworden, en gemakkelijker zal het weer staan aan verleidende wellust, streelende hoogmoed, ontzenuwende ontmoediging. Zij zullen dus den lastigen strijd lijf om lijf, het angstig zwoegen en zweeten, het afmattend lichaamswerk aan jongere lenden en jeugdi gere spieren overlaten. Maar zij zullen al de schatten van hert en geest ten dienste stellen der nieuwingelijfde jeugd. 't Is over die plichten der oude strijders ten opzichte der katholieke jongelingen dat wij een woordeken willen reppen. Het goed voorbeeld De eerste en voornaamste plicht der ou deren jegens de opkomelingen is hun het goed voorbeeld geven Goed voorbeeld van een echt christelijk leven zonder lafheid noch weekheid, zonder vlekke of schande, zonder luiheid noch baat zucht. Goed voorbeeld van oprechte, diepgegron- de katholieke overtuiging, zonder twijfelach tige betrekkingen, zonder snoode judastrek- ken onder den dekmantel van verbroedering en heuschheid, zonder onderduimsche wer king voor eigene bate. Aanvuren en Opbeuren Het is de plicht der oud strijders de jonge lingen door hun gloeiend woord ten strijde mede te slepen. 't Gebeurt somwijlen dat men bij de jeugd eene zekere bedeesdheid ontmoet, eene onbe paalde vrees voor het onbekende.... Aan de ouderen valt de taak de jonge 'knapen op te hitsen en moed in "t hert te .spreken Somtijds ook mocht het gebeuren dat men onverschilligheid gewaar wordt bij de jonge lingen.... Welaan dan ouderen Hand aan 't werk geslagen Vertelt aan die koele, koude, on verschillige jongelingen, vertelt hun al wat gij voor 't goede en voor God geleden en ge daan hebt hoe gij u uit dien slag getrokken hebt hoe des vijands plannen verijdeld 't volk mèegesleept enz. Haalt uwe oude geschriften en nieuws bladen uitleest hun 't is zoo leerrijk leest hun wat onze vijanden al tegen Gods dienst en Kerk gedaan hebben hoe arm tierig bestuurd, hoe geld gebroken met ha mers de arme menschen gebroodroofd de rijkemans kinders vorengetrokken en deze van kleine burgers en werklieden versteken enz. Vertelt hun dat al en gij zult die koele en koude jongelingen zien veranderen in vierge kampers en heldaftige strijders De gloed van uw woord moet de ijskorst rond hun herte doen smelten, en daar of ware 't eene sperke j maar neerleggen van den gloed, die u bezielt. Later zal de storm des strijds wel zelf dat vonksken aanvuren, opjagen... en in laaie vlamme zetten. Ziet gij den eenenpf den anderen,uitgeput of neerslachtig of /ontmoedigd, de armen laten vallen en de wapens wegwerpen springt hem ter zijde en roept hem toe Moed moed De Vlamingen en weten van geen wijken Op staat op Hervat uwe wapens De zege is aan ons Zegt hem hoe gij, de oudere, wel tien, twintig vijftigmaal hebt moeten storm loopen eer gij eenen steenjuit dio forteresse van 't liberalismus kont doen begeven en hoe, dank aan uw onverpoosd werken en weren, spijts alles en door alles, eindelijk die ver molmde barak» ellendiglijk ineenstortte! ja, het woord der/ouderen beurt op Geleiden en Bestieren Strijdende jongelingen zijn als jonge schier ongetemde peerden... vol vier en vol geweld, stout en vermetel, forsig en licht, onstuimig ook en ongestadig. Den ouderen past het, uit reden hunner ondervindinge en gezapigheid, den iever en strijdlust der jongeren te geleiden en te be stieren, opdat zij hunne krachten niet onnut en zouden verspelen, maar liever al hunne slagen zouden leeren berekenen. De listen en hinderlagen des vijands zullen zij den nieuw ingelijfden weten te ontdekken, en tevens hun de wijze uiteendoen waarop zij den vijand best kunnen kloppen. Over dreven of ongepasten strijdlust zullen zij intoomen, om hen, op gepaster uur, los te 'aten, en, als een overweldigenden stroom tegen da vijanden te richten. Zoo doende zullen wij met reuzenstappen vooruitgaan op de zegebaan die wij over enkele jaren ingeslegen hebben. Onze werkzaamheid en onze eendracht, ostelijke bronnen onzer verledene zege pralen, zullen ons nog van triomf tot triomf geleiden tot de glorierijke dag eens aan breekt dat wij de vereenigde krachten der godsdiensthaters voor goed zullen geklopt en onmachtig gemaakt hebben, tot meerder welzijn van Kerk en Stad en Staat De onderhandelingen gaan nog altijd hunnen gang, en men krijgt er geen effen stuk aan. Waarom daar toch zoo- ang over geplaagd en gezaagd? Waren "e verbonden mogendheden een wei- riigje toegevender, geheel de zaak zou, van over verschillige weken reeds, geklaard en geregeld zijn. Intusschen duurt de bloem altijd voort eu de schamele Venezuelanen vergaan van gebi ek. Al de republieken van Midden- kme- rika: San-Salvador, Guatemala, Hon duras, Costa-Rica en Nicaragua staan weer overhoop en worden geteisterd door oproeren die een tamelijk ernstig carakter hebben. Wanneer brengt Noord-Amerika daar eens orde in die verwarde klos De Amerikaansche Kamer der Ver eenigde Staten van Noord-Amerika, leeft eene wet gestemd tegen de trusts. De 245 aanwezige leden stemden met eenparigheid het wetsvoorstel. De geldmannen, die de trusts in landen houden, verzetten hemel en aarde om te maken dat de Senaat de wet verwerpe. Zij pogen zelfs senators uit te koopen, doch 't zal vruchteloos zijn. De stemming schijnt verzekerd. Volgens een bericht uit Kiëf aan de Times, is in verschillende fabriekste den in zuidelijk Rusland een wijdver takte samenzwering tegen de regeerin en de kapitalisten ontdekt. Ondei fabriekarbeiders wordt openlijk op roer gepreekt. De regeering moet dier tengevolge voornemens zijn, in gehee zuidelijk Rusland hef bestuur op mili tairen voet in te richten, en den staa van beleg af te kondigen. De Sultan heeft bevolen onmiddelij 280.000 man troepen op oorlogsvoel te brengen en naar Macedonië te zen den. At de schepen der iMahsousse maatschappij zijn opgoöischt voor he vervoer dier troepen, die te Andriuo pel, te Salonika en langsheen de Bul gaarsche grens moeten post vatten. Vrijdag hebben weder woeste too neelen plaats gehad in de Hongaarsche Kamer, ter gelegenheid van de bespre king der kwestie of de Hongaarsche taal, zoowel als de Duilsche, oliicee was in het leger. M. von Sell, kabinctshoofd, ver klaard hebbende dat de Duitsche taa de eenige officieeie was eu de Hongaar sche enkel zon gebezigd worden bij iet onderrichten der rekruten, ont stond er een hevige twist tusschen de minislerieelen en de aanhangers der 'iessulhpartij. Het gewoel, rumoer en getier was zoo grool, dat de voorzitter tot twee maal toe de zitting moest heffen. Nikkelstukken Zaterdag heeft de Fransche Kamer een wetsontwerp aangenomen waarbij dikkelstukken van 25 centiemen zul- en worden geslagen. De kwestie te weten welken vorm men aan de nieuwe stukken geven zou, bleef voorbehouden. Combes speelt den tyran Verledene week had de minister- cerkvervolger aan 1.300 katholieke scholen de toelating geweigerd en he- 'en is dit getal tot 2,200 geklommen. Om zijnen haat tegen den katholie ken godsdienst bot te vieren, over treedt hij de wet en sluit hij op eene week 900 scholen waar duizenden kinderen het onderwijs genoten. Als de vrijmetselaars nu uiet tevre- eu zijn,moeten zij wel moeilijk wezen. De Jezuïeten toegelaten Graaf von Buelow,de rijkskanselier, leeft in de Duitsche Kamer verklaard at de Jezuieten in Duitschland mo gen terugkeeren op hun eigen, doch niet gezamentlijk. Het is nog geen volkomen rechther- stelhet is in alle geval reeds een maatregel, die pleit in het voordeel van den geest van verdraagzaamheid, welken de Duitsche regeering bezielt. Het is een slap op weg naar het regiem der vrijheid. Het is een bewijs dat een rijk van dwang niet duren tan en op broos zand is gebouwd. Verleden Zondag, 8 Februari, vierde het katholiek Volkshuis zijne twee Senators,den heer baron Surmont de Volsberghe, eu den heer baron Gaston de Vinck. Ten 8 1/2 ure deden de Heeren Senators, vergezeld van den Raad van 't Volkshuis en de hooge geestelijkheid, hunne intrede in de overgroote zaal. Aanstonds dreunt door de zaal het blijde vaderlandsch lied, gespeeld door de Koninklijke Fanfare, die welwillend de feeste was komen opluisteren en vergees tigeu. De rangen schuiven open, de hoeden wuiven, de handen klakken, wen geestdriftig de kreet weerklinkt Leve de baron Sur mout Leve de baron de Vinck 1 Toen de Senators plaatsgenomen hadden op het verhoog, hield de achtbare Heer advokaat Sobry, voorzitter der Katholieke Wach eene korte doch kernachtige en meesterlijke aanspraak, waarin hij onze twee Senators welkom wenschte in het Katholiek Volkshuis dat hen zoo genegen is, en waarin hij den lof uitspreekt onzer twee overtuigde katho lieke Senators, lof die ten anderen op ieders lippen ligt. De Heer baron Gaston de Vinck heeft uit nemenden goeden indruk gemaakt door zijn vriendelijk voorkomen en zijne hartelijke eenvoudigheid. Seffens bespeurden al d aanwezigen dat hun nieuwe Senator gewoon is te verkeeren onder burgers cri werklie den en dat zij bij hem zonder vreeze zullen mogen gaan aankloppen, verzekerd van her telijk ontvangen te zijn. In korte woorden, ronduit rondom, zonder beslag, zei de Heer de Vinck dat hij dweersch door katholiek is, en beslist zijne talenten, zijnen invloed en zijnen tijd te besteden aan 't welzijn van arrondissement van Yper. Vele groote rede voeringen zal hij niet uitspreken, men klapt reeds te vele in beide Kamers maar hij zal, gezamentlijk met ons katholiek mi nisterie, trachten vele goede wetten te stem men, en buiten het Senaat, aan groot en klein vde diensten te bewijzen. Bravo Dat is verre 't bijzonderste. De Heer baron Surmont heeft eene luimige aanspraak gedaan,met die openhertige recht zinnigheid die hem kenmerkt. Hij moet voortaan door de kiezers niet mter gestemd worden, maar zal voort ter hunner beschikkinge blijven en, tot aan zijne dood, ieverig werken voor 't zedelijk en stoffelijk welzijn van het arrondissement van Yper, Overigens verzoekt hij de aanwe zigen en bijzonderlijk de werklieden goed gebruik te maken van de schoone wetten door de katho,ieken gestemd,en steeds hunne goede weldoeners indachtig te zijn Daverende toejuichingen begroetten die overtuigde rede, terwijl de Koninklijke Fan fare hare blijde deuntjes speelde'. Eindelijk bedankte de heer voorzitter So- öry, en kondigde aan dat onze heeren Sena tors raildelijk, ELK 100 FRANK ten beste geven aan het Volkshuis, om onder de leden verloot te worden. Leven onze Katholieke Senators Progrès en Weekblad zingen op alle toontjes dat de stad in schulden zit. 't Is ten anderen het eenigste beentje waar aan zij kunnen knagen... Welnu, ZIJ LIEGEN, en zij weten dat zij Daarom geven wij hun den volgenden muilestopper UITDAGING Wij dagen M. Nolf uit, éétie der onder staande beweringen te logenstraffen I. De Katholieken hebben A. In 12 jaar lijd vele, schoone en nuttige werken gedaan. B. Geenen cent schulden gemaakt, G. Geen centiem nieuwe lasten geleid. 2. De Liberalen hebben A. In 50 jaar omtrent, bijna geen deugdelijke werken uitgevoerd ter contrarie. B. De stad tot over den kop in de krotte gestreken krotte met striepen 1 G. Nieuwe lasten geleid,oca hunne geldverkwistingen te vergoe den. M. Saint Pathiek, kom maar voor 't pu bliek, wij zijn gereed... en slagveerdig Wij ontvangen van wege eenige edelmoe dige katholieke jonkheden eenen brief tin telende van geestdrift en diepgevoelde katho lieke overtuiging. Wij drukken hem volgeerne over, verzekerd dat hij aan al de katholieken waarlijk deugd aan 't herte zal doen, daar hij de rechtzinnige uitdrukking is van op echt edele gevoelens,en tevens de voorbode van den schitterenden katholieken zegepraal n October aanstaande Leest en oordeelt Geachle heer opsteller, In 't laatste verschenen nummer van uw geëerd blad deelt gij den oproep mede door het Weekblad gericht aan de liberale jeugd van Yper. Dit artikel wijst eerst ea vooral op de gewichtigheid der aanstaande kiezingen volgt eene jammerklacht over de onverschil ligheid der liberale jongelingen; nogtans bevestigt bovengemeld artikel dat de liberale jonge wacht vast besloten is door te werken en wakkert ze aan sprekersbonden te stich ten, fel te discuteerer. in de herbergen en geweldig propaganda te maken. Na dit schrijven medegedeeld te hebben, stelt gij de volgende vraag Wat zegt de Katholieke jeugd van zulke taal Wat wij ervan zeggen Het volgende 1° Wij ook, katholieke jongelingen, aan zien de aanstaande kiezingen als zeer ge wichtig, niet uit vreeze dat er liberalen zouden kunnen in den gemeenteraad breken, maar omdat wij overtuigd zijn dat, in October aanstaande, de liberale partij voor goed den genadeklap zal krijgen, zoodanig dat za nooit meer den kop en zal durven noch kunnen opsteken. 2" Wij moeten, God zij gedankt, niet klagen over al de katholieke jongelingen. Is er hier en daar een die wat flauw valt, al de andere en ze zijn talrijk staan zoo veel te vieriger en te nijdiger 3° Wij,op onze beurt,zijn insgelijks beslist regelmatig onze vergaderingen bij te wonen an hardnekkig door te werken. Wij en moeten niet meer aangespoord zijn om eenen sprekersbond testichten. Hij groeit en bloeit Onder ons en de liberalen zou den kunnen vroeger ermêa kennis maken dan zij hst wel begeeren. Verders beloven wij onze steke te staan tegen de geusche lawijtmékers en hun, des noods,publiek in d' herbergen,een duchiigen mondstopper toe te dienen. Gij ziet het ons antwoord is kort en klaarimmers «de zang der kerels 'n is niet lang, maar zegt veel Wij durven dus luidop bekennen, voor ai die 'thooren wil, dat wij, katholieken en Yperlingen in 't herte, geenen duim achter uit en zullen schuiven, maar bereid zijn, naar 't voorbeeld onzer ouderen, met onze pen en ons woord den Godsdienst, 't vaderland en de belangen onzer geliefde moederstad altijd te verdedigen. Neen 'ten zal niet gezeid zijn dat katho lieke jongelingen achteruitdeinzen voor li berale. Dat zeggen en dat zweren wij Zoolang als wij ons weren, wij, 'T en zal 't en zal 'T en zal Aanveerd, geachte heer Opsteller, de ver zekering onzer achting en gelief dezen brief tn uw eerstkommend nummer op te nemen. Onder ons Bravo Bravissimo Dat is gesproken Met zulke gesteltennissen onder de katho lieke jongelingen, zal de zegepraal in october toekomende voorzeker onder ons nog nooit zoo prachtig geweest zijn 't Weekblad» geeft het Nieuwsblad gelijk, de baldadigheden at te keuren die Maats hadden ter gelegenheid der loting. Maar.... Er moest een maar bijzijn, na tuurlijk! Maar, zegt het, 't is de schuld van.... ons klerikaal Staatsbeheer Men moet de lotinge afschaffen zegt het. Tot daar't akkoord, Weekbladje. Eu de persoonlijke dienstplicht invoe ren. Neen, Weekbladje, alzoo niet. jongen Dal is de zin Wie is er voor de vrijheid De liberalen vragen: ALLEMAN gedwon gen soldaat De katholieken vra gen NIEMAND GEDWON GEN soldaat NIEUWSBLAD VAN f LIEGEN. En EEN VRIJWILLIGERSLEGER INRICHTEN,

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1