M ENGELMAREN A ïSSS. hp!iE.vt "er- Burgerlijke begravingen De Vlaamsche Ster Peru Guano. Feiten Louis en Karei Football en Openbare Verpachting Hofsteden, Weiden, Zaailanden, Meerschen bebouwde gronden Ibetalen TOortat'eo" ?i,mi,,de'iik te Weiïe achting zij verdienen. Wilt gij hst juist weten Overdenkt eens als gij het nooit hebt weten gebeuren, dat er in eene stad, een man dien men binst zijn leven geenen mensch maar eene(laat ons het woord niet uitspreken) noemde kwam te sterven zooals hij geleefd had, en burgerlijk begraven wierd. Eikendeen zei dat die soort van begraving hem alderbest paste dat hij er geen andere verdiend had Niet dat wij willen zeggen dat al die bur gerlijk begraven worden, mannen geweest zijn van die soorte, maar toch dat al de mannen die b... (aardig,) leven en b... (aardig) sterven, alderbest met eene burger lijke begraving gedolven worden. En dat is genoeg, denken wij, omdat al die mensch is, en de gevoelens van men- scheiijke edelheid in 't hert draagt,er weinig zou aan honien om met eene burgerlijke begraving ter aarde besteld te worden... of moest er nog een deuntje of twee onderwege naar het kerkhof over zijn lijk gespeeld worden... als om de treurende hert°n van sommige vriendjes met eene... welbekende zalve te bestrijken. Zondag aanstaande, 15 Februari, voert de liberale tooneelmaatschappij «De Vlaamsche Ster een stuk uit, getiteld Hartstocht. Dat gewrocht stelt op het tooneel een liefdedrama vol walgelijke toestanden, en uitkomende op de volgende zedeles Eens dat ge fceu zijt van uwe passie en voorziet dat alles zal uitkomen, dan, om u le onttrek ken aan desc lande,moet gij u zelfmoorden!» Welk treffelijk mensch zal willen gezien zijn in dergelijke vertooning Kinders beneden de 8 jaar worden er niet toegelaten, melden de sterrelingen. Wij vinden integendeel dat daar best maar zouden tegenwoordig zijn kinders beneden de 8 jaar, en van 8 jaar opwaarts, niemand meer De Vlaamsche Sier zegt voor doel te hebben de verzedelijking van bet volk. Wij wenschen nogmaals uit ganscher herte dat de sterrelingen hun doel bereiken Louis. Dat was toch belachelijk Karei. 'k Vergeet nog te zeggen dat het merde waarlangs de expres uit Rijssel komt;de expres was juist voorbij. De lokomotief, de foergon en twee wagons, die begijnhof ten dien tijde in eene van de kleene I ontriggei(i waren, zijn erg beschadigd en het straatjes van de beestenmarkt was, omtrent de gendarmerie, en dat het in Maarte van 4856 overgebracht is geweest naar de Dix- raudestraat. Louis. En zij hebben ze dan verkleed? Karei. Z'hebben ze d3n gekleed als volgt: een kapote met blauwen kraag, eene veste of kleine pit-en-l'air, met blauwen kraag, en een klakke met blauwen boord. Louis. 't Is dus dezelfde kleeding die zij nu dragen Karei. Met dat verschil, dat de pit-en- l'air over wat jaren afgeschaft is, en ver vangen door een scboone groote veste. Louis. Er is dan geen kwestie van af schaffen of afnemen Karei. Neen 't, Louis, want 's zondags hebben zij een schoonen pardessus of boven- mantel. Louis. Die schrijver is toen leugenaar of bedrieger Karei. Louis, gij zijt veel jonger dan ik, maar gij zult ondervinden dat de liberalen zonder liegen of bedriegen niet voort en kunnen. Louis. 'k Ben gelukkig van bij u ge komen te zijn, en daarmede ga ik er van onder. Karei. Nog niet, Louis. Nog een glaasje, want 'k en ben nog niet t'enden geklapt. Louis. 'k En bebbe maar vijf minuten meer, Karei. Karei. 'k Zal gedaan hebben, Louis, verkeer op de spoorbaan van de maatschappij der Vlaandersche ijzerenwegen bleef tot 's.'na- middags 3 ure versperd. Al de treinen onder gingen groote vertragingen onder/andere de trein die ten 9 ure 39 te Yper moest toekomen, kwam eerst rond 111/2 ure aan. DE GROOTE LEGEROEFENINGEN Al de troepen, die in Vlaanderen gestationneerd zijn, zullen deelnemen aan de legeroefeningen tus- schen de 1' en de 2e afdeeling. Het 1° en 't 2e regiment infanterie, die de bri gade van Gent en Dendermonde uitmaken en het 3° regiment, in garnizoen te Oostende en te Yper, zullen deze steden verlaten van 25 Juli lot 10 September. Het 4« linie zal zijn garnizoen van Brugge ver laten van 8 Augustus 10 September. Het 3» lansiers (Brugge) en het 4C lansiers en het le artillerie (Gent en Oudenaarde) zullen van 25 Augustus tot 10 September naar de oefenin gen gaan. Tijdensde afwezigheid dezer troepenuitGent, zullen zij vervangen worden door 1' bataillon en i2°i,kompagniën van hel 13e linie. De 1" en 2° legerafdeelingen zullen oefeningen doen van 29 Augustus tot lO.September. Goede wijn behoeft geen krans. De Peru-Guano heeft den stryd aangebonden niet tegen de scheikundige meststoffen, zooals Chilisalpeter.superphosphaat en de verschillen de Kalizouten.Neen,zjjerkent het goedrechtdier verschillende zouten, alhoewel zij met rechtma- tigen trots de gewichtige plaats, die zij naast deze scheikundige meststoffen inneemt, wil be houden. Doch de Peru-Guano strijd tegen alles, wat vvpltp vprst-ian vnnr 't crppn dat hot haoJïnhr\f I ouder haar naam verkocht wordt en geen Peru- le ver,suan voor &een aal het begijnhof I Guano is.evenveeel op echte Peru-Guano gelijk} als water op bouillon. Echte Peru-Guano Is een organische meststof, die van natuur een zeker aangaat, 'k Moet u nog zeggen dat zij aan de ouderlingen nog elk een koperen numero gaven. Louis. Elk een koperen numero Karei. Gij weel dat ieder soldaat een numero draagt op zijne riemen en van bin nen zijne kleederen Louis. Dat weet ik, Karei. Karei. Hewel, de Begijnenmannen had den een nummero in plaats van al binnen, al buiten, en daarbij nog een koperen ri°, om van verre te kunnen gezien zijn. Louis. Al den buitenkant! Dat was eene schande Karei, Juist gelijk de gevangenen.Maar I Louis. 't Is toch wel hier dat Karei woont, nr23 Nu, jt of neen, een trekje aan de belle Karei. Wie daar Louis.'t Is Louis, Karei. Slaapt gij van den noene dè Karei. Ik kijk door mijnen venster, Louis, 'k Zal seffens komen opendoen. Kom binnen, Louis. Gij zijt wel gekomen, en hoe gaat het Louis. Wel, Karei, wel, maar 'k ben gekomen uit nieuwsgierigheid, 'k Hebbe daar iets hooren zeggen dat onmenschelijk is, als 't waar is. Karei. Wat hebt gij hooren zeggen, Louis Louis. 'k Hebbe hooren zeggen, dat de Hospicen, de katholieke Hospicen, den man tel of bovenjas van de begijnen hebben afge schaft Karei. Eén oogenblik, Louis. Zet u, faasel een hoorentje. Sophie, breng ons eene flessche van 't overschot van ons Thuyndag- vatje. Louis. 't Zal smaken naar den trog. Karei. Dat is een leugen, Louis. De overjassen van de begijnenmannen zijn niet afgeschaft. Louis. Dat is wat anders, Karei. En het Weekblad zou durven... Karei. Louis, die zake van de mannen- gesttchten, zou ik willen met u van op er neêre bespreken dat is waarin dat de libe ralen niet veel te beprijzen zijn. Hebt gij tijd, Louis Louis. Een goed half uur toch. Karei. 'k Zal dus beginnen. Louis. Beginnen en eindigen ook, zeker Karei. Misschien wel, als gij mij niet te veel onderbreekt. Louis.Ik zal luisteren, Karei, en zoo -veel mogelijk zwijgen. Karei. In mijne jongheid, Louis, toen de liberalen reeds een 15ial jaren aan 't be stier der stad en hospicen waren, hadden de Begijnemannen voor kleeding, raad eens wat Louis. Karei. Gij zijt er wel mede, Louis, dat gesticht was toen onder het bestier ofte zorge van eenen zekeren Delbecque, schoenmaker. Welke conditiën er daar bestonden, weet ik niet, maar de mannen waren gekleed met oud afgekochte soldatenkapoten, waar de knoopen nog aan waren en met oude sol- datenöroeken. Dat was toch wel zeker door den wille van de liberale Hospicen van dien tijd In één woord, Louis 't en was maar aan de klakke en de jaren dat men kon zien dat 't geen soldaten en waren. Louis. 't En is geen waar, zeker, 't is podikke ongelooflijk. Karei. Als ik het u zeg, Louis, en er waren van alle regimenten, van n° 1 tot aan n° 12. Louis. Tot n° 14 zeker, Karei Karei. Ten dien tijde waren er maar '2 i-nun' n voetvolk, m-• r er waren er L u's i Vlo su* potverdikke een pro- K rel Herinner wij nog een zeker Delbeke die de kinders van den directeur naar de school leidde, eeo groote lange mac. groot genoeg om tamboer majoor ie zijn, hewel, hij had eene kapote aan van de kanonniers. z' hebben ze moeten afschaffen. Het volk en wilde dat niet meer lijden. Louis. Karei, 'k moete voort. Maar gij zijt zeker dat de katholieken den pardessus van de begijnenmannen niet afgeschaft heb ben ^arel' 'l *s £el'jk 'k zeg, en als gij twijfelt, gij kunt het van Zondag zien Louis. Zoo, Karei, dat 't wel gaat, en. 1U bedankt, 'k Zal mijnen leugenaar gaan zoe-j nvoe ingstoff8n- ken. Karei. Tot Zondag, Louis, er is nog veel te zeggen over 't Nazareth en 't Begijn gehalte stikstof, phosphorzuur en Kali bevat. Doch men mag niet den naam Peru-Guano geven,aan de eene of andere grondstof, die soms noggeen Peru gezien heeft,en welke men slechts kunstmatig, op een zeker stikstof enz. heeft gebracht. In de maand November 1902,is voor rekening vas de Anglo-CoDtinental (vorm.OhlerdorfTsche) Guano- Werke gelost te Rotterdam het zeilschip Astoria van de Ballestaseilandenmet 2150tons, waarvan eenstaai volgens scheikundig onder zoek van het proefstation te Goes Directeur Dr. Swaring) bevatte ti,5°/„ totaal stikstof 10,8°/. phosphorzuur; 2.3®/. in water oplosbarepotasch. Het staal was volgens No 8074 van genoemd sta tion echte Peru-Guano. Indezelfdemaand is te Antwerpengelost voor rekening van dezelfde maatschappij het zeilschip de Clenfyne van de Balles taseilauden met een lading van 1500 tons. Het staal van deze Peru-Guano bevatte volgens No 3120 van het Rijksproefstation te Goes,tl,4°/o stikstof, 10,4in miniraalzuur oplosbaar phos phorzuur en 2,3°/0 in water oplosbare potasch Verder is daar ook in November gelost het zeil schip de Annasona van de Macabiëilanden met 2400 tons Peru-Guano. Volgens 3121 van genoemd station te Goes, bevatte deze Peru Guano 41,3 stikstof, 11.9% phosphorzuur en 2,7°/. potasch. il. e £el'en sPreken.Er bestaatdus ruimschoots echte Peru Guano met een, voldoend gehalte aan hof Louis. zelve uur. Goed Karei, tot Zondag, de- ONDERZOEK OVER DEN TOESTAND DER KLEINE BURGERIJ. ZITTIJD IN WEST- VLAANDEREN. Men weet dat de regeering eene commissie of berek ingesteld heeft om een onderzoek te doen, gansch het land door, over den toestand der kleine burgerij. Dit onderzoek is dubbel. Men mag schriftelijk zijne opmerkingen naar de commissie verzen den, of vragen om gehoord te worden. Leden der onderzoekscommisie gaan in zekere steden ter plaatse, om de verklaringen op le nemen der belanghebbenden, die den wensch zouden uit drukken om mondelings te getuigen. Reeds ge schiedde zulk onderzoek ter plaatse in de pro vincie Namen. De nationale commissie van het onderzoek heeft, in haren schoot, een onder-berek be roemd, die het onderzoek, ter plaatse, in West- Vlaanderen zal bestieren. Het is samengesteld als volgt M. Pyfferoen, leeraar ter hoogeschool van Gent, voorzitter M. Varlez, briefwisselaar van het Arbeidsambt te Gent en M. De Wulf, voorzitter van den Koophaadelsrechtbank en gemeenteraadslid te Brugge. M. Lambrechts, bureeloverste in het ministerie van nijverheid en arbeid, zal het ambt waarnemen van schrij ver. Ziehier hoe de zitdagen geregeld zijn. Te Yper, den maandag 23 februari, van 10 ure tot 's middags, en van 2 tot -4 ure. Het doel van dit onderzoek is de reegeering en de andere openbare machten inlichten lc over bestaande misbruiken 2« over middels die kunnen aangewend worden om den toestand der kleine burgerij te verbeteren. Men weet dat, in 1886, een algemeen onder zoek ingesteld werd over der toestand der werkersbevolking en dat dit onderzoek de inlei- Zsker gelijk nu of daaromtrent? I hing was tot het maken van verschillige wetten. -•• i De regeering, die zoo min eene partijregeering als eene klassenregeering is, wil het zelfde doen (en bate en ten nutte van den zoo belangwek- kenden middenstand. Daarom is het nuttig ern stige inlichtingen te verschaffen, niet alleen over den bestaanden toestand, maar ook en vooral over de mogelijke middels, die kunnen en dienen aangewend te worden on den mid denstand op te beuren. IN DE KAZERNE Op verlangen van den ge- neraalmajoor Lorain, bevelhebber van het le krijgsgebied, zal bij alle regimenten eene toilet zaal worden ingericht (ter beschikking van de barbiers, om er hun bedrijf uit te oefenen. De dienst moet derwijze geschikt worden dat de onderofficieren en soldaten der verschillige compagnies en batterijen er beurtelings kunnen heengaan. De adjudant der week is met het toe zicht gelast. De geneesheeren zullen waken dat de barbiers altijd de noodige anti-septische stof fen hebben voor het ontsmetten van hun gereed schap. MEEN EN Zaterdag morgend rond 8 1/2 ure, is de genaamde Cornelia Van Cleemputte, 5 1/2 jaren oud, uit een venster der ouderlijke woning op de koersteenen gevallen. Men snelde liet kind (er hulp, dat eene erge schedelbreuk begonnen le verstaander ziek- enlijfrentgilden. Daarna gaf d'Ëerw. Heer Onderpastor lezing van den toestand der kas der ziekengilde, die God zij gedankt wel voorzien is, en reeds ver mag tegeneen appeltje voorden dorst. Dank aan de toelagen van Staat en provincie dankjaan de toelage der gemeente dank aan de bijzon derste giften en bijdragen der eereleden, en aan de inleggelden der werkende leden gedurende het verloopen jaar gespaard van groote en zwa re zieken. Het woord wierd gegeven aan Heer Koster Benoist, onvermoeibaar en hoogst verdienstelijk voor de lijfrentgilde. De gilde kwam tot stand in 1899 en na veel moeite en looping lelde nog maar 11 leden. In 1900 was zij geklommen tot 23, in 1901 tot 13 en in 1902 tot het schoon ge tal van 111. Klaar bewijs dat Heer Benoist er achter zit om de Dranouternaars voordeelig te zijn, die welgemeend mogen zeggen: Leve Kos ter Benoist en hij mag er wezen. Leve koster Benoist en hij mag er zijn Nu was het de beurt van Mijnheer Cuvelier koster te Locre, die om het rechuit te zeggen er een handje van heeft om in welgemeende, wel gepaste en onderlusschen geestige woorden, zijne toehoorders "nuttige en hoogst noodzake lijke waarheden te zeggen. Van sparenen vergaren zooals het gemeenlijk gaat in zulke vergaderingen, heeft M. Cuvelier niet gesproken, maar hij heeft gehandeld over de godsdienstige en zedelijke gebruiken die uil ons land beginen te verdwijnen door de ver fransching van ons Vlaamsche volk. Bijzonderlijk heefl hij gesteund op de handel wijze der ouders van eertijds vergeleken met deze van heden in 't opbrengen hunner kinders. Overouds zegde de spreker, bij/het kindje's ontwaken kreeg hei een kruisje met gewijd wa ter, het wierd naar Vader gedregen om een kruisje, het leerdelrde,namen van.Jesus en Maria uitspreken... Nu, geen kruisje meer met wijwater,"geen vaders zegen/meer, maar het is van bonjour mon petit, zeg eensjbonjour papa enz. (en alzoo met Jfransche complimenten groeit het op tot het schoolgaan. Overouds, waren' de ouders blijde wanneer hun kind wel kon lezen en goed denjcatechis mus en communieboek kon'opzeggennu als het wel kan declameeren enz... 'tis al wat de hemel geven kan. Overouds, bij d' eerste communie, zegde men maar uw kind ging toch dettig te commu nie... nu, uw kind was toch schoone ge kleed. Overouds, alswanneer de kinders moesten gaan dienen, wierden er godsdienstige en zede lijke plaatsen gezocht.... nu, plaatsen waar er meest geld te winnen is, en voor 1 fr. te maande meer zou mende ziel der kinders verkoopen. Overouds, de kinders brachten tot aan hun trouwen geheel hunnen loon naar huis.... nu, aan 15, 16 jaar, moeten zij reeds een gedeelte hebben om 's zondags te drinken. Overouds, bleven de kinders dienen in hun land..,, nu moeten zij naar Vrankrijk om achter korten tijd weder te keeren zwart van d' ar moede, geheei verfranscht en goed om vader en moeder in 't graf te helpen.... Daarbij gaf M. Cuvelier, eenigte goede raad gevingen, dienstig om onze goede, oude, vlaam sche godsdienstige en zedelijke gebruiken we derom tot stand te brengen. Zulke vergadering doet deugd, en iedereen ging blij en welgezind naar huis zeggende 't is jammer dat het al gedaan is. Lof en dank aan M. Cuvelier, en mochten zij ne woorden schoone vruchten dragen. Tot we- derziens WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING. - Koning Leopold heeft het burgerlijk kruis van klas verleend aan mad. Bauce, echtgenoote van den schoolmeester van Wacquemoulin, in Frankrijk, tot belooning der zorgen welke zij aan de belgische gekwetsten toegediend heeft bij de spoorwegramp van Mei laatstleden te Moyenneville.waar verscheidene personen uit West-Vlaanderen gedood of gewond werden. Huiihoudsters,koopt de suiker in pakken van de Thiensche maalderij. WAAKHONDEN. Er wordt alsaan in post- kantooren onverwacht ingebroken en gestolen. Het bestuur der posterijen, gaat de postmees ters en de bezorgers van hulpkantooren en be- vaarplaatsen vrijstellen vande lasten op d'hon- den, als zij eenen waakhond houden. De noodige schikkingen gaan daartoe geno men worden, en er zullen maar zeer eenvoudi ge formaliteiten te vervullen zijn. Een oud versleten kreupelgat van een wijveije hoorde ik onlangs die groote waarheid zeggen: Zwijg van de wereld zei ze, ik ben er beu van!! De menschen en zijn toch nooit kontent Kijk bij voorbeeld Daar en is niemand die niet en begeert oud te worden en er is ook niemand die wenscht oud te zijn Zij.Onthoud wel dal ik uwe vrouw ben Hij. Laat mij toe van het, of ware 't maar voor eenen enkelen dag le vergeten... De licht- prenter moet mijn portret trekken en 'k zou toch zoo geern met een zoet, lieflijk en aange naam wezen op het papier staan. EENE STANDAERTSPILLE A. U. 0.... Wilt gene keer weten hoe Benedikt Ael- broek uitIe Progrès FAIRE DE L'OB- STRUCTION vertaalt Horkt De chronique schreef dat de 2'"° en 3C vraag van Mijnheer Nolf een stelsel VAN BIJ ZONDERE VERSTOPPING uitmaken En avant la miouziek Sarzé ZWEVEZEELE Vele en erge pokken. Een geheel huisgezin is ervan uil gestorven. De eigenaar heeft t huizeken door 't vuur ver nield. In eene hofstede waar man, vrouw en kin ders door de ziekte aangetast zijn, moeten de twee ziekezusters geheel het hof begaan. Dimanche, 15 Février, a 2 hen es précises, sur le terrain du Foobail- ciub Yprois (porte de Li 11e), match international erttre roiympjque Lil- iois et le Footbail-club Yprois. Huwelijks afkondigingen Karei Batalie, landwerker te Voormezéele Marcel Vanholst, aardewerker Maria Carre, werkvrouw ie Yper. te Yper, en Joseph Vanaecke,polierder te Yper,en Adelaï- RUZIE TE WERVICK.—Op zekeren da8" trad de heer advokaat De Mars,van Wervick.hetkof fiehuis Café de la Gare binnen. M. Van Eecke _„r_ .uuiivvtc j bekomen had. Doktoor Pardoenheeft het slacht-1 die kwaad was tegen De Mars, omdat deze iets Ida Vieren, huishomisteMe^Y offer, dat in bedenkelijken toestand verkeert, gezegd had dat hem niet aanstond, sprong er I Luciaan Vermeulen koetst naartoe om hem, zooals hij later zegde, eenen Verstraete, z. b. te Yper 6 'en Irma Henri Viaemynck, telegraafbediende te Yper en Antonia Rabau, z. b. te Yper. Oscar Voet, koetsier te Gent, en verzorgd. Jicht en rhumatismlijders,geneest u door het gebruik van den Elixir Vincent. Depot te Yper Libottete Poperinghe Mon- teyne.Piijs 3 fr. de flesch WOESTEN Maandag nacht werd er alhier eene verwoede vechtpartij geleverd. De genaam de Olivier, boschwachter, dreigde proces-ver baal op te stellen tegen een wildstrooper deze laatste werd zoo razend kwaad, dat hij Olivier met den loop vanzijn geweer op het hoofd sloeg, zoodat de boschwachter bewusteloos neerviel. De ongelukkige had zeven wonden op het hoofd bekomen, die door een geneesheer toege- naaid werden. De wildstrooper, die in 'tgevecni de toppen van twee zijner vingers afgebeten was, heeft de vlucht genomen, doch de policie is hem reeds op het spoor. LANDBOUWERS. Tegen den afloop der zalveren en kachtels, wij kunnen u niet ge noeg zeggen het Amerikaansche poeder De pratere te gebruiken. Deze remedie geneest volxomentlijk in eenige uren en kost maar een frank de doos. Te bekomen in alle theken en te Yper apotheek May. [kaakslag te geven. M.DeMars vluchtte in den hof en sprong door| de haag om baldadigheden te vermijden. M. Van Eecke liep hem na en loste een revol-1 verschot in zijne richting,op 16 meters afstand. Het is opgemaaktdat de revolvermaarlO meters| ver draagt. Te Yper werd M.Van Eecke voorwaardelijk I verwezen tot 2maand gevangen 100 fr.boete we gens het revolverschot, en tot 8 dagen en 50 fr. [wegens het dragen van verboden wape»s. Het hof heeft het vonnis bekrachtigd. Vandenbussche,dienstmeid te Proven^woTg.Te apo- KONINKLIJK GESTICHT VAN MEESEN van gelegen onder de gemeenten Merckem PloegsteertIVaasten, ylsehaeleNieuwkerke jyoordschote en fVestvleteren DINSDAG 3 MAART IQ03 delijk en tot 454 fr. schadevergoeding le betalen OU 9 ure juist 's VOOrmirfrl-J aan Van Hee, die lang onbekwaam is fireweestlgewnnp ,n de HERBERGTWIST TEGHELUWE-Opzekeren dag ontstond er twist in de herberg van Lemai- tre, te Gheluwe. Zekere Vanhee Henri, van Becelare, sprong I naar den baas ioe en gaf hem tot tweemaal toe eene «schudding.» De baas, zich in gevaar den kende, bracht Van Hee eenen geweldigen slag toe op het hoofd. De rechtbank van Yper oordeelde dat Le-1 maitre te ver was gegaan in zijne verdediging en verwees hem tot 4 maand gevang voorwaar- MIL1TIERADEN De verschilllende zittijden dei' militieraden voor de lichting van 1903, zul len geopend worden. In Yper, 4C zittijd van 16 lot 27 feb. 2e id., van 9 tot 12 maart. 3» id., van 16 tot 18 maart. YPER Dinsdag namiddag is het peerd van bakker Markey op de vlucht gegaan, de brood- karre meesleepende. Het boste op een ijzeren staak bij de Sint-Jakobskerk en werd deerlijk gek west naar huis geleid. Geen andere omge vallen zijn te betreuren. De trein nr 15 vertrekkende uit Yper ten 6 ure 4i 's morgends, is dinsdag inde statie van Hazebroeck outriggeld. De reizigers, die in nogal groot g.-tal waren, daar het marktdag was, zijn er met een geweldigen schok en den schrik van afgekomen. Alleen de IreinoversteGoddéewerd licht aan het been gekneusd met uit den goede renwagon te springen. Ware de onlriggeling eene halve minuut vroeger gebeurd, dan zouden er voorzeker veel menschenlevens te betreuren geweest zijn, daar de lokomotief van den ontrig- gelden trein gekanteld lag en het spoor belem- UIT DRANOUTRE Zondag laast 8 Februa-i ri, was onze gemeente in rep en roer, het was) immers de jaarlijksche vergadering der zoo bloeiende ziek- en lijfrentgilden. Om 3 ure, achter het lof, zag men het volk zoo wel mannen als vrouwen om zeggens stroomen naar het lokaal der meisjesschool waar de ver gadering moest plaats hebben. Waarlijk was het aandoenlijk en troostend in die proppensvolle zaal te vinden huiten de geestelijkheid der parochie, de gemeenteraad die vertegenwoordigd was, getrouwde mannen en vrouwen, jongelingen en jongedochters, vreem delingen van Kemmel en Westnieuwkerke, die er aan hielden, d'eene om door hunne tegen woordigheid de vergadering te vereeren, d'an- dere om nut en voordeel uil de gezegden te trekken. Waarlijk als men zulks ziet mag men zeggen Dranoutre leeft. D'Eerw. Heer Pastor beklom eerst het gestoelte om de aanwezigen te verwelkomen en zijne te vredenheid uit le drnkken van zooveel zijner parochianen te zien, die het voerdeel en nut tot werken. Het hof van beroep krachtigd. heeft die uitspraak be is geweestlgewone zittingzaal van iw i)' lijk Gesticht tl mees™ het Koo,nk- YPERLINGEN ZIJN PRAKTISCHE MAN NEN. Door ondervinding hebben zij eerd dat het beste en goedkoopste middel om hoest,valling, bronchiet en andere borst kwalen te genezen, SIROOP DEPRATERE is. Ook als men iemand in onze stad vindt die blijft hoesten, zegt men, nog eenen die de SIROOP DEPRATERE niet neemt. Zoo zeker en zoo krachtig zijn de uitwerksels der SIROOP DEPRATERE, dat duizende in woners onzer stad en omliggende openbaar lijk zeggen dat de SIROOP DEPRATERE eene onfeilbare borstremedie is. Deze dui zende getuigenissen in onze stad alleen aan- getroffen zijn overtuigend. Prijs 2 franken de flesch. Te bekomen te Yper apotheek May. Poperinghe,apoth. Monleyne en in alle goede apotheken. T, - MEESEN. Notaris THEVELIN van den Meesen. Ieder pachter <s be e borg te stellen te gehouden solva- 10 7» van een jaar pacht. nL BoüLET DePUYDT fPffAn oordige gebruiker va» dftaS de kleine doviegelegen te Mn sen, groot 60 hectaren 55 aren 10 zien en zich ook bevrLp t! 1la' van den Notaris THEYEJ uv SlU noemdoften kantJL voor" iaris-ontvan-er van t ïen Secre' Gesticht te Meesen Koninklijk d r Jn 1» Innnn I UC lUKUUitjliol. UC lUt/1 UUil CU t™CC TV «fcUÜOj Wit/ 1- II S Dij - r 'li: IJl CO Zij II

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 2