OVERSLAG MEUBELEN THEE CH1MBARD H. GHYSEL-GALLES Systeme Geidens te Nieuwpo ui LEVEN GEZONDHEIDS-PILLEN DEFENSE J. F1ERS-L0U WYOK f e ra r Onz£ twe^ nationale remediën ft BERICHT srrxj.orEj*: van de Notarissen V/iNDERMEERSCH, en VERSTREPEN, STAD YPER Slechts ingesteld20,200 fr. Slechts ingesteld 600 fr. Samen slechts ingesteld 2100 fr. Slechts ingesteld 350 fr. Ingesteld 2500 fr. Ingesteld 5050 fr. Ingesteld 4200 fr. POSTZEGELS ZIEKTE» DEK WATERORGANER A louer a Kemmel 1 Verlost van de 1 BEENDERZIEKTE te ft li Prijscourant der gewone metselsteenen indien gij mmm na zijt u BORSTPILLEH 2o BLOEbPILLEN van F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n, Modest Vanneste-Kerkhof S,(i Ame des Briqucterï s méramques de TE YPER TE ANTWERPEN ZATERDAG uTËBRUARl 1903, om 2 ure namiddag, ter Estaminet CAFÉ DU SULTAN, op de Groote Markt, te Yper, der volgende onroerende goederen, waarvan den INSTEL plaats heeft gehad,op ZATURDAG 31 JANU ARI 1903 Groote Markt. EERSTE KOOP. Schoon en groot JHIeiiteiiiersliiii® te Yper, Groote Markt, 18, wel geschikt voor allen handel, bekend per kadaster sectie F nr 239a, voor eene grootte van 1 are 77 centiaren. Laatst bewoond door Mme Weduwe Nolf-Denys. Onmiddelijke handslag. Buitengrondgebied van Yper fSt NicolaasJ. TWEEDE KOOP verdeeld in 6 loten. Lot I. 3 aren 60 centiaren Bouwgrond, gelegen ter noordzijde van den steenweg naar Dickebusch,aldaar voorhoofdende op eene breedte van 45m75. GebruikerNorenherghe. Loten II en III. ■- 8 aren 12 centi aren Bouwgrond, gelegen tusscheu den steenweg naar Dicke- busch en de straat nr 1, verbindende den ijzerweg met de vaart. GebruikerRolleyn. Lot IV. 4 aren Bouw grond gelegen ten westzijde der hiermedegaande straat nr 2. Ge bruiker Rolleyn. Lot V. NVeide groot 24 a. 86 c., ter noordzijde der hiermede gaande straat, verbindende den ijzer weg met de vaart. Gebruiker Bas. Lot VI. "Vette Weide groot 51 aren gelegen tusschen de vaart en de statie van den ijzerweg, den uitweg (straat nr 3) hiermede- gaacde. GebruikerBas, aan 109 fr. 's jaars vrij van lasten,tot ln November 1903 Gemeente FOORMEZEELE (Gehucht Eloy). DERDE KOOP. Vette Weide groot 70 aren, makende den hoek van den steenweg naar Waasten en der straat leidende van S' Eloy naar Hollebeke. Gebruikster We Ingelaereaan 140 fr. 's jaars en de lasten tot 30 De cember 1903. Voor verdere inlichtingen, men raadplege de affiche met plan of men wende zich ter studie van Mter VAN- DERMEERSCH Statiestraat te Yper. BURGERSTAND VAN YPER BURGERSTAND VAN POPERINGHE Wel opgepast op de rondloopers Vincent Carpentier, V. CARPENTIER. Landbouwers en Graanhande laars die belug'g-eiid koorn bezitten, kunnen het op uitmuntende manier doen kuischen bij DE LI E-VEYS.Flamertinghe. DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van schoone binnen YPER L. DU HAM EEUW-PACCO Degene die mij postzegels van al de landen van Europa, Afrika of Asia zenden, zullen in verwisseling en volgens goede waarde postzegels ontvangen van Noord Zuid- en midden Amerika. Men mag bij de verzending eene lijst opmaken van de postzegels welke men begeert in verwisseling te ontvangen. De verwisseling geschiedt rare tegen rare en volgens hunne waarde. Aanveerdt van honderd tot honderdduizend in verwisseling Charles-Louis Yan Brabant Landbouwer-Eigenaar SINT ALPHONSE Manitoba-Canada. De Notaris VAJNDERMEERSCH, te Yper verblijvende, zal met. tus- schenkomst van Mltr VERSTREPEN, Notaris te Antwerpen, openbaarlijk verkoopen ten sterfhuize van Mad. weduwe NOLF DENYS, Groote Markt 18, te Yper, op Maandag 16 Februari 1903 en volgenden dag, noodig zijnde, tel kens om 9 ure's morgens te begin nen, de meubelen waarvan de aan duiding volgt Stoelen in acajou en andere, zetels in notelaren hout, tafels, speeltafels, schoone eoulissetafels in notelaren hout, spiegels van allerhande slach, lusters in brons. Verscheidene iedekanten in acajou en keirzelaren hout, commoden, kas sen, secretaire, lavabos en nachttafels in keirzelaren hout; matrassen, hoofd einden,oorkussens, lakens en sargiën. Schouwgarnituren, pentiulen in marmer, traptapijt,vloertapijten, man- telhaken, stoors en gordijnen. Horlogiën, keukenstoof, verschei dene salonstoven met toebehoorten. Beelden, vazen, laurierboom, hand wagentje (vinaigrette). Eene groote hoeveelheid glas, gleis en kristaal, bier-, wijn- en likeurgla zen, tafelgerief en keukengerief. ZILVERWERK Servitiën, soeplepel, passe-thee,kof flelepels, messen en suikerfang. Ver ders nog vele voorwerpen ten dage der verkooping aan te bieden. Deze verkoop ng zal geschieden met comptant geld, verhoogd van 10 °L van kosten, alics betaalbaar in haBden van Mler VANDERMEER8CH voornoemd, door wiens ambt de ver kooping geschiedt. RECHTBANK van eersten aanleg N° 51 der Greffie N° 1932 van het Parket 86 UITTREKSEL van een vonnis uit gesproken door de Rechtbank van Eer sten Aanleg van het Ar roodissem en IY per ProvintieWest-Vlaan- deren.den 22 Januari 1903. In zake van het Openbaar Ministe rie, ten laste van Debruyne Alfons-Marie-Hendrik, zoon van Petrus en Loncke Paulina, geboren teOuckene op 21 Juli 1853 koopman, wonende te Hooghlcde Overtuigd van te Hooghlede, sedert min dan driejaren enkele bankbreuk, om gefaalde handelaar zijnde 1°) de bekentenis der staking zijner betalin gen niet gedaan te hebben ter Greffie der koophandelsrechtbank2°) de boeken voorschreven bij artikel 46 der wet van 15 December 4872 niet gehouden te hebben- De Rechtbank, bij toepassing der artikelen 472, 574 4 6 583 wet van 48 April 4851, 489. 65 van het straf wetboek, 430 van 't koninklijk besluit van 48 Juni 4853, 9 der wet van 31 Mei 4888 Veroordeelt hem in eene gevang zitting van eene maand; en in een derde der kosten, begroot samen op honderd zeventien franken twee cen tiemen. En beveelt dat het vonnis bij uit treksel zal aangeplakt worden ter ge hoorzaal der koophandeisrechtbank alhier en zal bekend gemaakt worden door de dagbladen Hel Nieuwsblad van Yper en Le Progrès Vonnis opgeschorst voor vijf jaren. Voor gelijkvormig uittreksel afge leverd, ten verzoeke van het Open baar Ministerie. Yper, 9 Februari 4903 T. WYLLEMAN. Het aangenaamste purgeermiddel Het beste middel tegen oer stopping M A R KT P RIJZEN Yper 44 Feb 7 Feb. I»operïiigIio 13 Fob 6 Fob Pelniure Artistique et Décor a tive. ATELIER SPÉCIAL pour ia Restauration et le Rentoilage de TABLEAUX Anciens et Moder- nes. Decoration a l'huile, a laColie a la Fresque, pour Murs, Pla fonds, Salons, Salles a Manger, Sallcs de Fêtes, Vestibules, Véran das, Fagades etc. sur piatrage Frais ou Sec, a des prix trés mo- dérés. Peinture et doruie en tous genres; imitation de bois et mar bres. Nouvenu marché au bois ,23, YPRES unIMMEUBLE pouvant servir a toute espèce de commerce, d'industrie ou comme habitation, avee vastes caves et greniers, vis-a-vis l'arrêt du tram vers Ypreset Warneton, avec écurie, remises, etc. Excellent pour élevage de produits de basse cour. SUWkm (Fabriek te Ramscappelle) Uitstekend fabriekaat, hard en schoon vierkant uifgewt Geven stukken en zijn veel voordeeliger in het gebruik .tan alie a ordj ire steen en. 4e keus fr. 17.00 per t 060 2e keus fr. 16.00 per i.oOO 3e keus fr. 42.00 per 4.000 4e keus, harde met gebrande koppen fr. 47.00 pe 4.000 2e r v 45.00 Beste vloersteencn fr. 24 per 4.000 Facade steen en van 20 tot fr. 25 per 4.000 2e soort verglaasde steer.en fr. 55.00 per 4.000 Vloertegels 20 x 20 cm van 35.00 tot fr. 65.00 t 000 15 x 4 5 20.00 40.00 Dakpannen, blauw en rood, ic keus 65.00 verglaasd, 440.00 Faitieren onverglaasd, 4e keus, 4.75 loop- eter Holle metselsteenen voor binnenmuren av fr. 20.00 per 1.000 Stukken (minsten hal ven steen) aan den prijs van voorstaande steenen doch 2.000 voor 1.000 geleverd HRIQUAILLONS aan 1.00 tot fr. 2.50 per cubiek-metor. voor zoovei" «lo voorraad sLi*oï*:fc PRIJS DER LUXESTEEN OP AANVRAAG Gouden médaille Hijsel 10OS GIJ IND§EH SU ONDER'HEVIG Z|JT ffi W.ARE' sh Dépot, apotheker IK - - Hijseisiraat, flpotheKcr te Brussel, tegen hoest, verkoudheid,aam borstigheid, bronchiet alle ziek ten van luchtpijpen en borst, öe doos: I fr. 50 in al de goede apoth. Borslpllles ca Bloedpillen m F, Vernauwen geaezen leder jaar vele duizende menseden SLIJ^lVEBOBiJVEÜO EH BLOEDZUIVEREND Jaarlijksche verkoop EEN MILJOEN dozen aan voerlieden en landbouwers STALEN OP AANVRAAG Dixinudestraat, 36, YPER. De getteii voor de Burgerwachten MODEST VANNESTEKERKHOF Depot van alle lanteerns Te verkrijgen ten bureele van 't Nieuwsbladboterstaat 36 BOTERPAPIER, WIT PAPIER, EMBAL LAGE PAPIER in riemen aan genadig prijzen. Bruin papier in rollen van 2o, bO of 75 kilos, sterk en goê koop. Ei r dat gij steenen koopt,vraagt prijzen voor gewone en pracht iac ulesteenen aan dé r i .UPO T ET "x'i .N'SHKSS, waar gij aid in i1 h..- v- d zult vinden: sch r.f j.q steenen, van uitmuntende hoedanig heid aan de voordeeligste voorwaar den. Lel goed op het adr -, POISSONf: RIE YPRES i ui;sous fins et ruina r, s iluitres lru qualité Crevettes de Blankenberghe Van den 6 tot den 13 Februari 1993. Geboorten Gryson, Rachel, Dickebuschsteenweg Riems, Maria, Bruggesteenweg Dewilde, Juliana, Zonnebekesteenweg Maerten, Agnes, Neêrstraat Vermeerscb, Ivonna, Veemarkt. Sterfgevallen Dobbels Rosalia, 77j, landwerkster, W« Was tyn Petrus, L. Thouroutstr. Vereecke Emilia, 48 j. z. b. echtg. Lemahieu Desideer, Poperinghe steenweg. Therry Eugeen, 93 j. schoenmaker, ecbtg. Laheyne Maria, Meenenstraat. Dethoor Pelagia, 73 ,j. kantenwerkster, W8 Verschaeve Petrus, St-Jacobs nieuwweg. Vandevyver Emil, 73 j. z. b. Wr Victoor Mathilde, Dixmude steenweg. Verhaeghe Ferdinand, 57 j. land- werker, ongehuwd, L. Tbouroutstraat. Provoost Francis, 76 j. z. b. Wr Dewanckere Amelia, Meenenstraat. Wolff Godefrid,70 j. gepension- neerde militaire, Wr Vanaerde Hortentia, Kor- temeerschstraat. Spriet Sylvia, 36 j. huishoud ster, echtg. Desmedt Desideer, Veurnesteen- wcg. Houck Ludovica, 83 j. z. b. W8 Debruyne Francis, Weninckstraat. Tancré Amelia, 86j z. b. ongehuwd, N. Houtmarktstraat. Van den 29 Januari tot den 29 dezer maand. Geboorten Mannelijk 17 Vrouwelijk 11 Huwelijken Battheu Camilla, kleermaker, en Elvire Tru- want, werkster. Florent Osteux, schoenmaker, en Eugenie Daueby, dienstmeid. Jules Goemae- re, boerenwerkman, en Elodie Delboo, dienst meid. Sterfgevallen Beddeleem Frederic, 79 j. z. b. Wr van Ste phanie Pottié, wonende t' Yper. Benoot Petrus, 30 j. fabriekwerker, Wr van Coleta Deboudt, Kleine Markt. De Backer Rosalie, 61 j. onge huwd, werkster, Wijk A. Crouiel Hortense, 79 j. ongehuwd, zonder beroep, Duinkerkestraat. Provoost Joanna, 78 j. landgebruikster, W8 van Saverius Merlevede, Wijk K. Garcy Maria, 16j. kantwerkster, Wijk G. Kinders beneden de 7 jaar. mannelijk vrouwelijk H 7 Drogist, 10, Boterstraat, Yper, laat weten aan zijne kalanten van den buiten, dat hij geene rondleurders heeft aangesteld om in zijnen naam, noch mei Haarlemsche olie, noch met kaas- of boterkleursel rond te leuren. Daar mijn huis sedert 10 jaar genoeg gekend i, moet ik geene rondleurders uitzenden, om de menschen te bedriegen. Indien de een of andere in mijnen naam, bij iets komt aanbieden, wil zoo goed zijn de Garde-champêtre te verwittigen, omdat hij zulke bedriegers kan aanhouden. U op voorhand bedankende, verhoop ik uwe genegenheid van vroeger te genieten. PHOTOGRAPHIE Tempelstraat, 17, Yper Bijzondere specialiteiten van portretten op mat papier, zooals albumkaarten en alle andere grootten. Kunstige uitvoering van vergrootin gen, aftreksels van oude portretten, enz. enz. Gewaarborgd onveranderlijk. Op aanvraag begeef ik mij ten huize, voor groepen en alle andere werkenik trek alle dagen en in alle weder. Vermakingen van oude kaders en doreeren Magazijn van spiegels, chevalets, frontons voor spiegels, Christusbeelden met ovalen kaders en gebombeerde glazen. Keus van Albums voor portretten. Oude Gravuren of Prenten worden zonder beschadiging zuiver gemaakt. Alle artikels worden verkocht in 't groot en n 't klein, aan genadige pryzen. Louis DUHAMEEUW-PAGCO. Ontstekende ziekten den blaas sa dsr pisbuis oystite, plsbulsays- tlte). Troebele waters, pijn, Jak- kingen, begeerte om dikwijls te wateren, eude of nieuwe vloeiingen, mergendjloht, uitwendige wenden. Böeasdaff daar esae eesvetuftj» es seaek- kelijke behandeling welke moa aonder moeite ïï-wt*"- kas hoadoa frlls ran de does .- 4 frank SnuStai Irssoe Ugce posUjon. Ban» slecht» behandeling kan ossaJokUm ml audastamn voor hat loven Ucg, 't (m unar lal wtjta gebaart, bij gebrek sa» aadcrelndine. JWWH 6EHEIM. - Ba bttevea woeden <mm dstRk verbrand. Ttea Jaar bijvalOodaraork t «star op aanvraag. «I VAN NER0ÏS, süd-epstiükw fargasüaim Stienwes van Haecht, kru»»el-Scha*rkteN TE YPER DeGreffier der Rechtbank, Tarwe löO kil. 15 85 15 75 Rogge 14 15 13 85 Haver 00 00 00 00 Boonen 00 00 00 00 Erwten 00 00 00 Of Aardappelen 0 03 9 tb "9 Boter 9 00 295 0' Eiers 2 50 2 50 Tarwe p. heet. 12 70 12 9 Rogge 10 80 10 65 Haver 8 25 8 5" Aardappelen 100 kil. 9 25 8 75 Boter 8 10 3 Hoppe 50 kil. 90 95 De ouders van j den jongen hrLoois te Vlissingen, zijn vol bewondering over 'tresultaat dr Abdijsiroop, bij hun zoontje Wil- lem,dieinhevigen i graad was aange tastdoorde Engel- sche of beenderen - ziekteenthansvol- komen hersteld is. De Abdijsiroop uit het klooster Santa Paula te Carthager.a, geneest ook alle Borst- en Longaandoeningen, is een ge zegend middel voor jongen en ouden van dagen. Prijs fr. 2 fr. 4 en fr. 7 per flacon. Verkrijgbaar in de apotheek Becuwe, opvolger L. AERTSENS, Botermarkt, 9, te Yper. Zulvart bloed GOEDE RAAD IS GOUD WAARD tzsdsxsz-P t;_v:.r :^a voor i.:. r ■i Si O li W 8 gezondheid aan verstopdheid, gal en slijmen, aan hoofdpijn, draisiingsn in het hoofd, noerslachtiglisid, siapc loosheid,'jicht en rheisrrsatismiis, hartkloppingen, uwe huid met ziltachtige plekken of puisten uitslaat en uw mond droog ou ij- slijmachtig is, en gij reeds alle middelen vruchteloos gebruikt hebt, neemt f ii»*rAri iAAtïL, aViI ini ,1 a uwen toevlucht tot de FS. Gij zult nieuw, rijk en zuiver bloed kweeken en in korten tijd vol kracht en leven zijn. Uwe gezondheid is wel waard dezen kostbaren middel te beproeven waarmede ieeds duizende menschen geholpen zijn en W slechts fr. 1.25 de doos van 40 pillen kost. 5ia wise g-ocile SaeSv.eia des SsLsieSso Indien uwe apotheker de WARE LfeVEMSPSLLEN F. RC'U..., niet bezit, schrijf naar het algemeen depot Arot'ieek Fr. ROMAN, oude apotheek Bruylant- Van Aerde, Oroote Ma Ai, DendLermon.de, die u alle ra inlichtingen zal geven en u eene doos frasci tegen fr. 1.25 in postbon zal J f opsturen. Wacht u voor namaaksels. flpotheKer te Brussei, tegen verstoptheid, maagzieK- ten, hoofdpijn, rhumatism, Keeren der jaren, enz. ÏSJoedsïlilera f- VKRUA5JWEX eSJcs Ssvaaa; levens pillen be doos I fr. SO in ai de goede apoth. Elke doos Is franoo verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN, apotheker, 160, Anspachiaan, Brussel, te zenden. Gedeponeerd. Eischt wel den naam van F. V ergauw en voor de echte pillen te ontvang.. Dépöt in de volgende apotheken Yper: apoth. BEGUWE, oude apot J. 'l Yrrtssens, 7, Botermarkt, DONCK, Rijsolstraat, C. LI BOTTE, BotermarktPoperingheA. MONtTEYNE. Groote Markt; Comen MESSIAEN, VAN WYNDEKENS; Me enen RQTIERS, SIOEN '''Vaasten-. VANDERMARLiERE Houplines bij Armentiers (Fr.)DEGROOQ Bailleul Fr.),- I.ESAGERijsel (Fr.)LEGRAND, 2, Vananacker's plaats. seBOSBCIBBBE Deze uitmuntende pillen zuiveren zacht, zonder buikpijn on zonder blizondjsren leefregel. Zij verdrijven volkomentlijk de slijmen, oorzaak van alle ziekten, ssnivcrcu het bloed en gjonezen op eenige dagen VERSTOPTHEID, Maagkwalen, Hoofdpijn, Zenuwpijn, Jicht en Rhumatism, Huidziekten, enz. Noch aloës noch prikkelend® stoffen bevattende, passen de Gezondheids-Pillen Défense op allen ouderdom en alle gesteltenissen en zijn hel vollxs-zuiveringrsimiitciel, de schat der huisgezinnen, door alle geneasheeran aanbevolen voor het bewaren der ge zondheid en de genezing der ziekten. De 39 pillen l firn (perpost 1.65) bij den uitvinder Defense, apotheker ieFloi-eaaiies en in alie apotheken. iiétii aiiM ■ÜBB Bastieren waterdicht, slap, ondoordring baar en sterk. Overtrekken voor alle rijtuigen, in zwarte en bruine impermiabel, in caouti ,.oue toile en leer. Zadels, pracht-en werkharnasuring in alie modellen. Groote keus van peerdesargien, gebij- ten, zweepen, koorden, getten, peerdekammen, borstels, welstcrs, enz. enz. Alle horstellingen gelijk van waar komende, worden met zorg en zeer spoedig uitgevoerd. Het huis is altijd voorzien van oude gareelen en harnasuren ten dienste van eenieder. Wagensmout van eerste hoedanigheid, die niet aanlijmt en ook niet afdrupt bij zjjn le bekomen bij zadelmaker, Dixmudestraat, 36, Yper. Jachtgetten en rijgettenordinaire, hooge, half hooge en leege getten in alle gekende mo dellen, speciale getten met élastique voor cy- clisten. alsook lederen manchetten zeer ten dien ste der cyclisten, koetsiers, slachters, enz. Schoone keus van fijne porte-monnaies, porte feuilles, cigaren-étuis en porte-montresin eerste kwaliteit van leer, alles ten huize naar beliefte op maat en model gemaakt. met acétylöne, bougie, essence olie, enz. voor voituren, karren, kamions, automobiles, velos, enz.—CARBURE in dozen.Catalogs op aanvraag - rue Longue du Marais o 20

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 3