nSjy i mSRnw» D El DELIE-VEY S f MUS Broeders Zusters, STOVEN. fIII. VERCRUYSSE-GHYSELEN jr~% ■■m melkafroomers BOUWSTOFFEN en KOLEN E. SEYS-STAELENS I i ÏP1SCHE HANDELSVERENIGING iVONCK. Broeders en Zuster I s Melrose IDE MR MME M. MEIER GENEZING van Wi n sen li 1 «I H HAAR HERSTELLER, B E L A N G 111 J bij Mevr. WE VANKEMMEL, Groote Markt, 5, YPER VLAMERTINGHE YPER, Rijselstraat, 28 72. W. SN HET WAAR SAAIJKTTEN WIJVEKEN Coffres forts BRAAMDRAAD Gebitumeerd Karton ENGELSCHE IJZEREN BEDDEN. YPKR. ELVERDINGHESTRAAT, 44, YPER. Magazijnen en werkplaatsen: |J Bij het slachthuis 17 en op de Kaai *1 Naai machienen van uitstekende kwaliteit Modellen met C Y LI ND ER-SPOEL, RONDE SPOEL GROOTE-BOBUN Onderricht gratis ten huize. Groot gemak van betaling. KORTBIJK, 47, Doornijkstraat b •E L>^ B F R 1 Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven. bij Mevr. Wed. Van Kemmel, Groote Markt, 5, Yper. Gezondheid Lang leven Wie wascht er nog metMe handen Niemand van deze die de wasclima- chien Pan-American kennen Waarom al zweeten uw goed in stukken vrij ven, alsiedereen zeer gemakkelijken schoon in éénen dag zooveelkan wasschen als twee waschvrouw en in 3 dagen. ïK9N£Düil »i Inlichtingencn verkoop MET WAAR- JEenisreii bezitter* van het merk Pan-Américan. Probeert en voldoet de machien niet, wij nemen ze terug. Volgens beliefte kan men ook verkrijgen andere americaansche machienen aan alle prijzen van af 28 franken Let wel op het mark PAN-AMERICAN met vier tappen al binnen. Gebruikt ook de witte zuivere, zachte zer-p, in vaten gelijk de bruine, zij bezit de hoedanig heden van de marseil- scbe zeep eri kost min dan de bruine. Groote sorteering- van Heerdgarnituren arm rw w.4 out in YPEit y <v *1* V Q wy veus van al lerhande artike y kelen zooals witte en gekoleurde hemden, *^4 y voor mans en vrouwen, witte en zwarte roks, groot assortiment blousen, "ols, manchet ten, plastrons, strekken, lavalières, witte en gekoleurde leeren en katoenen handschoenen,cache corsets, bretellen, kousen, zokk n, normale artikelen zooals: velo hemden, baais, calQoas.kerkeboeken.portetnonna is,doopmantels, &est3 kleedjes, kinderhoedjas, zoanekappen, oorringen, bro- chen en ketens ia besten doublé en in zwart alle slach van rou partikels enz... B0NNETËR1Ë, MERCER1E. stelsel BAUCHE andere en GR A S SNOEIERS Gegalvaniseerd IJZERDRAAD Maaimachienen f? 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, |p 100 tot 150 fr. profijt per koe. jfl ■SS* •ss* Mouseroen, 421, Statiestraat. Veurne, 72, Ooststraat. Rousselaere, 58, Noordslraat. Meenen, 36, Kortrijkstraat. Yper, 14, Oixmudestraat. Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeeli^e prijzen Kolen van Bruay voor bakkers. 8 %jjj» Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche «Itï ciment Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch goed. Zullen en kassijnen op alle groetten. Koeislieten, bakken IS «s& watersteenen, enz. w Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren II hê Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels IJl voor bakkersovens. g» Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton en in ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. W Engelsebe, fransche en inlandsche schaliën. Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven riolen, waterputten, enz. 3 Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in marmer Leggen van vloeren,in ciment en céramieke tegels en in mosaïque' Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens teakening. f? Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeeliee •ss» prijzen, verhoopt het huis het vertrouwen en de gunst van eenieder te winnen. (oud Huis A. Y0NCK CLEMENT, gesticht ten jare 1877) Maatschappelijke Zetel, 54, Statiestraat, YPER Kantoor: Steenweg naar Dickebttsch, n0 5 (bij de Statie De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen bij de Statie en op de Kaai. Verbinding met den ijzerweg. Telefoon. a <u Bijzonderheid van Anthraciten van Tamines. c o" zr P Voor alle inlichtingen en kommanden, wende men zich ten Zetel der maatschappij, 64, Statiestraat, Yper, alsook tot de bureelen, steenweg naar Dickebusch, 8 (bij de Statie). Motocycletten nieuw model 2 paardenkracht co H ■Si De magazijnen, werkplaatsen en bet huis, zijn verbonden bij mid- «ge» del van telephoon. °ss> •sa» w H O "LÜ CL cn GC h- cc s CO .2 e öa Ei g - DOSI DOSI DOSI MEEST GEZOCHTE Bijzondere Chirurgijns- Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie aseliei* en r-aiiieaal ICORXRIJ5C, Moscroenstraat, 2, KÖETRIJK. Mr Mo Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der holle p tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom het plaatsen van kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrok ken te worden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak j verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vol gens zijn nieuw stelsel, waarvoor hij gebreveteerd is. Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure s morgens tot 4 ure namiddag. Om altijd eene goede gezondheid te genietenend bloed zuiver te houden, is het noodzakelijk gebruik te maken van Die Pillen, enkel samengesteld uit uittreksel van de zuiverste plant- stoffen wier tegenwoordigheid in het lichaam van den mensch GPENf? DB MINSTE STOORNIS KUNNEN TEWEEG BRENGEN aiin eeaö w,r„veldmi voor iet Oaisende en duizend persS getuigen dagelijks hunne waarde boven alle andere remediën jDie ware Gezondsheids-Piilen, nmgversterkende ea zuiverende STANDAEftrS-PILLEY voorkomen en genezen al de ziekten die door de G\L en de ruutp VOCHTEN zijn voortgebracht, als W- IS» en zuur geehucht, slechte teeringen, hoofdpijn, jicht, rhumatism geraaktheid, puisten en alle velziekten. ruumansrn, PRIJS PER DOOS 1 fr. HO ilgemseu depotH. STANOAgRT, apothoker". Stcenstraat, 53, B.^ugge, ook verkrijgbaar in alle goede apotheken. OntrplAf fFVaarb geen.8 andere doozen dan deze omringd van - pgelet J een roode papier toegezegeld, dat het fabriekmerk draagt en de firma Apotheek H. STANDAERT, Steenstraat 53, Brugge. Te Yper, Apotheek Donok, Rijsselstraat, 13. I HOFBOÜWGESTIGHT Ingangen: Diksmuid-en Gartonstrata Hofbouwkundige. Groente-, voedeTTm bloemzaden. Alle slach van boom-en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van F™TeanTvroSnth0rae»- Kamersieraad plaKn"86'8" palmen, varen, enz Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. iVaf» ,aPlversierSQls. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden o °P navraag gezonden^ Ter drukkerij GALLEWAERt BOTEaSTRAAT, YPER u Lens va,,' caoutchouc en io koper aj)D genadige prijzen.Besten stem» Pti_ eii afdrukiukt. ïmïestdvSjI.v. U.S.AJ -o—-a—w ZIET, KIEST en OORDEELT V-SsaraassMBSCOBs aaBaunEasiESMEMinrfHBHEBBnaBaB8BaB9BBBBaaKBS! A\> Goca jrri jss li aar sneer, 1 Sr, 85 do fles. •■Gas tófiSiiicfcisr «3@» 7 W \&'ïk> W yg» ggo «68» Arduin en marmerwork Uitvosring van allerhande werken in steen van Soignies, Maffles, wit steen en in marmer voor gebouwen. Möubelgarnituren. p 15 "5 Het Huis gelast zich met het maken en oprechten van altaren, g 2-i wijwatervaten, vonten, enz., alsook met het leveren en leggen ■M o van vloeren in steen, marmer, ciment, ceramiek, mosaïk. enz. q i H ('j- O sö .Sf Bijzonderheid van grafzerken en praal- "cö igrraven, gestadig te zien in de magazijnen. pï g Aanneming van GRAFKELDERS, gewaarborgd tegen indringing [jjg van water. f Groot assortiment van marmeren schouwen I h w i Doornijkseh kalk van alle kwaliteiten. Inlandschen en buiten- Is1 landschen ciment. Plaaster. Volledige keus van Boomsche en j|.§ r Deulemontsche artikels. Engelsche, Fransche en inlandsche scha- gr iliS I liën. Alle slach van heelden vnnr kerken en hnvincen. Grezen- s O Kh liën. Alle slach van beelden voor kerken en hovingen. Grezen- buizen en draineerbuizen van alle grootten. Zillen, trappen, watersteenen, peerdebakken, koeislieten, enz., in steen van Doornijk, Soignies, Maffles alsook in kunststeen. ggj M KOLE1N" voortkomende uit de beste groeven van Beigen- 5 land, Vrankrijk, Engeland en Duitschland. CP O Droogkolen en bijzondere kolen voor bakkers. ■xlCCCS mmmanw aq a ct" a •t tóSa oS& ■88» «et» •ss» <8ll8» (f) co o C5 UJ O O Q «i S3 CD ta cu tl! CD U<)|9ÏU fia UBi] uajioos a%[iqosjaA <S®&&mSIBt&inSS33:£2&33g®®gS3S®8i^iïSSSm% Uitmuntend geneesmiddel zonder weer ga, overal gevraagd. Spoedige genezing verzekerende van hoest, valling, ontste kingen, borstziekten. Borstpillen EOSI fr. 1.50 Borstpa stillen «DOSI» Ir. 1.25 Grootsten bijval DE PILLEN DOSI genezen de verstoptheden, doen eten en verteren Prijs: fr. 1.50. DOSIDuitscblandstraat, 65, Brussel en in alle apotheken. r- Hocfd DePöi~26 Rue Ltienne Marcel, ParijsLondon en New York 2-50 fr. de flasou; te Yper, by den heer Raymond Qmmeslagh/parf., 55, uroota Markt. Iv van alle HUIDAANDOENINGEN Acnés, Roode puisten, Prurigo Pityriasis E*zemas. Zonas, in 't af GEBREVETEERD BIJ KONINKLIJK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. ^Gedrukt bu CALLEWAERT-DS MEULSNAERK. Boterstraat. 36. Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 4