d i r Wm 1 E N O M M E L A N D S m is 11 Zaterdag, 21en Februari 1903= 5 centimen 't blad, 38ste laar. erk 1239 v. S "J*:1 S'" ëlr^ Voor den Paus Het socialismus is goddeloos Bewindschappelijk Nieuws Venezuela Midden-Amerika Het slimme China Transvaal Spanje Frankrijk Macedonië Leve ons Katholiek Ministerie 2 gggil psp [pp fcij Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Hoterstrate, te Yper, en hij 's land boodschap toe sen ofte post, tegen 3 frank 's pmr |S§I PP pi jÉLj| j 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren'vau de Agence HAVAs.te Brussel, Ti 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. 1366.94 Eerw. Heer Soote, Bestierder van St-Jozefsgesticht, Yper Jufvr. Debruyne, Yper Onbekende, die de genezing vraagt voor haar broeder O Heiligen Vader, gelief mijn huisge zin en mijne ondernemingen te zegenen Anonyme God zegene ons huisgezin 40 00 40.00 1.00 2 00 2.00 20 00 Eene laatste afleiding van het hoofdgrond stelsel der socialisten is de vernietiging van allen godsdienst. Immers geen godsdienst, zelfs natuurlijk gesproken, zonder een Op perste Wezen te erkennen, zonder zijn ge drag te schikken naar deszelfs wetten, en zonder aan dat Wezen eenen bijzonderen en openbaren eeredierist te bewijzen daarin trouwens is alle godsdienst gelegen. Welnu, de socialist, volgens het grondstelsel der gelijkheid, kent geenen meester buiten den God-Staat, noch in den hemel, noch op de aarde daarom is zijne leering noodzakelijk goddeloos, wat zeg ik, tegenstrijdig met allen stelligen godsdienst, en bijzonderlijk met den éénen waren, katholieken godsdienst. En inderdaad, wij, katholieken, wij moeten éénen wezentlijken God erkennen, aanroe pen en dienen wij moeten aan alle wettig gezag, zoo geestelijk als wereldlijk, onder danig zijn, omdat het van God komt; welnu, waar is de gelijkheid, als er langs alle kan ten onderhevigheid vereischt wordt Daarenboven, de socialistische leerstelsels nopens eigendom, nopens huisgezin, en zelfs nopens staatsleer, kunnen geenszins met onzen godsdienst samenstaan. Ook zijn alle socialisten 's eens daaromtrent om God en alle goddelijk gezag te loochenen, ja, ze gaan zoover, dat zij de onsterfelijkheid der ziel en het eeuwig leven als verouderde fa bels aanzien, enden mensch met het rede- looze diergelijk stellen, of hem ervan, door evolutie doen afstammen. Hun God is do volksstaat, hun laatste einde zijn de wel lusten en de vermaken dezer wereld, hun godsdienst is de voortbrengst voor den Staat en door den Staat, en hunne zedenleer zijn de rechten van den mensch (les droits de l'homme) der fransche omwenteling. Volgens de materialistische opvatting der geschiedenis van Marx, is de godsdienst zon der objectiviteit,hij is slechts een leerstelsel, door het kapitalisra uitgevonden,om de over heerschte klas in bedwang te houden en tegenover hare overheerschers te bevredigen door de hoop van een beter leven hierna, zoodanig dat alle godsdienst, volgens hun, van zelfs zal verdwijnen in de collectivische wereld. Volgens het officiéél programma der duitsche socialisten moet de godsdienst aar. zien worden als eene persoonlijke zaak, bij gevolg, zonder openbaar leven in eenen goddeloozen staat. Zie P. Cattrein le so cialistne et ses principes fondamentaux. Tra duction, Olivier-Féron, bl. 80. Op den 30 December 1881, verklaarde Bebel het volgende in den Rijksdag: dat het socialism, volgens zijne natuur, het stel sel der volksregeering is, dat het rechl- streeksch republikeinseh en goddeloos is, waarom het bewijs daarvan zoo dikwijls herhalen Op politiek gebied, streven wij tot de republiek op huishoudelijk gebied, tot bet socialismen op hetgeen men hedendaags het godsdienstig gebied noemt, tot de gods- verloochening. Onze partij, zegt Liebknecht, loochent alle gezag in den hemel en op de aarde. Wij zijn goddeloozen wij zullen altijd trachten zeer ongodsdienstig te zijn zegt de Volkstaal 2e nummer. Eindelijk, om een gedacht te geven van den diepen haat der socialisten tegen den godsdienst, zullen wij alleenlijk 't slot aan halen van eene redevoering die geestdriftig toegejuicht wierd in een internationaal con gres der partij te GentHet zal ons ver maak zijn, den doodstrijd der priesters te zien. Neêrgeworpen in de goten der straten, zulien zij van honger sterven, langzaam, verschrikkelijk, en dat, vóór onze oogen. Daar zal onze wraak zijn 1 En, voor het ge not van deze wraak, voor ééne enkele flesche Bordeaux-wijn, verkoopen wij geerne onze plaats in den hemel Wat zeg ik, den hemeldezen willen wij nietWat wij vra gen is de hel met al de wellusten die haar voorafgaan den hemel laten wij aan den God der papen en aan hunne zaligen. Dat is genoeg, hoop ik, om ten volle over tuigd te zijn van de diepe goddeloosheid van iet socialism, zelfs als leerstelsel be schouwd. Socialism en Ware leering door Cam. Lootens). Effening Yran 't geschil 'fis eindelijk uiten feilden of... oij kans toch Uit Caracas wordt de bepaalde rege- ing van het Venezuelaansch geschil jevestigd in dezen zin, dat de drie Juitsche, Eogelsche en Italiaansche verslagen onderteekend zijn. Er is besloten geworden dat, mei 1 Maart, Venezuela beginnen zal met in twee havens op zijne tolontvangsten, 30 °/0 af te houden ten bate der ver spilden mogendheden. Het geld zal in eene bank gestori worden in afwachting dal het Haagsche scheidsgerechtshof een beshxit neme over de wijze waarop de sommen, van die tolheffingen voortkomende,moeten en zullen verdeeld worden. De Haagsche scheidsrechters zullen en getalie van drie wezen, aangeduid door den voorzitter van het bestendig scheidsgereehtshof. Ten gevolge van de onderteekening Ier verslagen, hebben de admiralen die bevel voerden over de blokkeeren de eskaders, last gekregen den hlocus ;e heffen en terug naar hun land te ceeren. Er wordt op het laatste oogenblik verzekerd dat de verbonden mogend- leden hopen met minister Bowen zulke voorwaarden te kunnen treffen, aangaande de verdeeling der sommen, dat de lusschenkomst van het Haag sche scheidsgerecht onnoodig zal ge worden zijn. Des te beter De b. iefwisselaar van Daily Mail te Guasemala kondigt aan dat Maan dag avond de oorlog uitgeroepen is tusschen de republieken van Guate mala, San Salvador en Honduras. Alwie meteen beetje gezond ver stand en een beetje vooruitzicht den gang der zaken in China in de laatste jaren heelt gevolgd, kan niet anders dan glimlachen over de wijze, waarop de gezamentlijke Europeesche diplo matie—misschien de Japansche alleen uitgezonderd zich door de Chinee sche diplomaten bij den neus heeft laten leiden. Al is 't dat eene oorlogsverklaring wierd toegestaan,-dat eenige nieuwe havens geopend zijn en eenige ver woeste kerken hersteld,deEuropeesche diplomalen z ;n geenen stap verder gekomen. De keizerin-weduwe, thans veder in haren ze'el geleund, is stel lig even anii-Europeeschgezind als ooit, de boxer-aanvoerders krijgen onder de oogen der Westersche diplo maten de belangrijks te otficieeleposten. En daar verder he' ingeworteld Chineesch begrip van oorlogvoeren dit is, dat de partij, die terugtrekt en de veroverde gewesten weer afgeeft, verloren is, zoo is ook eik rechtgeaard Chinees ten volle overtuigd, dat de barbaren ten slotte weer de neer laag kregen. Er is dan ook niet de minste twijfel aan, of binnen niet al te langen tijd wachten ons verrassiu gen, waar de gevolgen niet van zijn te voorzien noch te berekenen. Eu ropeeërs, wacht u voor de si imme, sluwe, doortrapte Chineesche scheef™ oogen., België en China De Antwerpsche MUropole meldt, dat België eene laodconcessie in noorden van Tientsin aan den rechter oever van den Peiho heeft gekregen. De Duitsche spoorweg naar Sjaog- toeng loopt er dwers door heen. België heeft aan de Duitschers den grond die noodig was voor den aanleg van den spoor afgestaan in verwisse ling tegen de f eschermingdieDuitsch- iand verleeuen zal. Men is begonnen met het droogmaken van de moeras sen en er is een plan in voorbereiding voor den aanleg van sti aten in de con cessie. Een wetsontwerp met betrekking tot de nieuwe concessie zal binnen kortbij de Kamer worden ingediend. De Boerengeneraals De eogelsche regeering had. aan do Boerengeneraals Botha en Dela Rey, sook aan M. Smith voorgesteld hen tot leden van den uitvoerenden Raad van Transvaal te benoemen, doch zij hebben alle drie geweigerd, niet omdat zij de engelsche regeering zouden wil len tegenwerken, maar omdat zij van oordeel zijn dat de samenstelling van den nieuwen Raad niet overeenstemt met de ware belangen van het land. Chamberlain Ge moet niet peizen dat alle En- gelschmans ingenomen z:jn met Cham berlain's reize in Zuid-Afrika. 't Zijn er die ferm leute mede heb ben. Ziehier wat wij lezen in eene En gelsche gazet, de Star De groote comediant Chamberlain reist met een heele troep toejuichende verslaggevers, wier toejuiching met Gallische regelmatigheid losberst na elke toespraak. In de stallen zitten welgedane heeren, stralend met ver blindende diamanten knoppen, In het publiek een paar misnoegde Boeren, een paar verbitterde Engelsche werk lieden en een paar zwarte dwangarbei ders die geen lust hebben tot lachen. Zij kijken in norseh zwijgen naar den grooten comediant. Chamberlain, Miiner, Beit ea Albu wippen arm aan arm over het tooneel en zingen het geliefde lied met het geliefde refrein Pay betalen pay! pay! Betalen! betalen! Albu knipoogt tegen Beit, Beit knipoogt tegen Miiner en Miiner knip oogt tegen Chamberlain, Fijn getrokken Doet 't niet de Sultan fijn in nesten en boe bij er zal uitgeraken, veten wij niet. Groote werkstakingen en, zooals altijd in zulk geval, groote woelingen zijn weêr aan den gang in 't onge lukkig Spanje, bijzondei lijk te Barce lona en te Cadix. De regeering heeft ie opschorsing van den Bond der socialistische arbei- dersvereenigingen en van den Letter- zettersbond te Barcelona, die tot de werkstaking aangezet hadden, bevo len. Er zijn aanhoudingsbevelen uït- geveerdigd tegen de bestuurleden dier bonden,doch zij zijn voorzichtigheids halve uit Barcelona gevlucht. Dat is zoo de gewoonte der socialistische op hitsers wanneer er gevaar is, dan maken zij zich uit de voeten en laten de anderen in hunne plaats boeten. Te Cadix hebben maandag zeer erge onlusten plaats gehad. Bloedige bot singen ontstonden tusschen de werk stakers en de policie. De eersten poog den een trein te doen ontriggelen. De gendarmerie sloot den weg af aan 8 000 betoogers die achter vier werk stakers stapten, die een makker droe gen, tijdens eene woeiing gedood. Steenerj en geweerschoten werden ge wisseld. De gekwetsten zijn talrijk, zoowel langs den kant der gendarmen als langs den kant der werklieden. Al ie winkels zijn gesloten. De gouver neur heeft de samenscholin en verbo den, de clubs doen sluiten en al de troepen geconsigneerd. 't 'Li- scheef Geheel de Franscha politieke wereld is in rumoer. M. Bouvier de minister van 't geldwezen is zoo het schijnt erg ontmoedigdzijne begrooting, e hij reeds met zooveel moeite samenstelde,is op het punt schipbreuk 'ijdea, want, indien een tierde noodig wordt geacht, zou tekort van vijftien miljoen De turksche Sultan belooft, altijd maar heioven, dart hij groote hervor miagen zal doen in Macedonië, 't Is er broodnoodig, maar 't en komt er nie van. Enwel de zaken schijnen nu zoo te staan: ofwel de Sultan 2al niets ver-? anderen noch hervormen en dan zul- leuRusland en Oostenrijk hem poets u bakken ofwel de Sultan zal prooi hervormen, en dan gaan de Macedo- niërs zelve opstand maken Zoo zit te twaalfde er een wezen. mlmoeiiging zou wel kunnen gevolgd worden door het aftreden van Bouvier. Indien bet Combes-minislerie niet iadebjk valt na de begrooting tenge volge van het een of ander incident, zou het aftreden van Bouvier vast en zeker de ontreddering van het cabinet voor gevolg hebben. De kerkvervolging Onder voorwendsel dat de proces sies te Toulouse verboden zijn, had de policie dier stad proces verbaal opge steld tegen verscheideneon derpastoors, die, in koorhemd en stool, voorafga gaan door een koorknaap, de zieken waren gaan berechten. De policie- rechtbank had de vervolgde priesters vrijgesproken, ea het bof van cassatie heeft nu, voor den tweeden keer, die vrijspraak bekrachtigd, aangezien eene berechting geene processie is. Van een anderen kant heeft het hof van cassatie thans besloten dat de on- rechtveerdige aangroeiïngstaks voor taan niet alleen zal toegepast worden op de eigenlijke kloosters, maar ook op de burgerlijke maatschappijen, die een godsdienstig karakter hebben, zooals die welke kerken of kapellen onderhouden of godsdienstige scholen stichten. 't Is een schreeuwend onrecht. Maar wat geeft het? Als 't zake is van kerk en godsdienst te keer te gaan, zoo z jn alle middelen goed, voor die gasten Den 3 Maart aanstaande viert de vader aller christenen zijn blijde jubelfeest van vijf en twintig jaar pausdom Alieeniijk de H. Petrus en zaliger Pius IX hebben zoolang deH. Kerk bestierd. Da Hoogweerdige Bisschoppen van Belgie hebben besloten, op Zondag 8 maart, dal blijde jubelfeest te vieren met eene buiten gewone kerkplechtigheid. Ons dunkt dat alle ware christenen, de katholieken vooral, zouden moeten luisterrijk die buitengewonr gebeurtenis vieren. Velen herinneren zich nog wel welke prachtige en geestdriftige betoogingen plaats hadden ter gelegenheid van het 25 jarig ju belfeest van Pius IX. Zullen wij deze feest onbemerkt laten voorbijgaan? Brugge, Antwerpen, andere siedea zijn reeds volop aan 't werk en bereiden luister rijke feestlijkneden Zal ns kathol* Yper ten achtehij ven Leve Leo XIII en en Dat is de kreet die uit ons hs en mond van aiie weldenkende Belgen opstijgt bij het overwegen der gebeurtenissen der verledene weev, in da Kamers. Ju, leve ons Katholiek Ministerie. 1. Omdat het zoo gemeend en zookrachl- dadig de belangen der werklieden en kleine burgerij ter hem neemt 2. Omdat het alléén van alle politieke roepen die belangen verdedigt, terwijl li beralen en socialisten alles doen wu zij run nen om die belangen te dwersdrijv 3. Omdat het zoo krachtig en zo moedig hoofd geboden heeft aan de moed Willi, te genkantingen, oneerlijke betwistm, schandige rumoertoonenlen van li socialisten Wetsontwerp der regeering, en zijne beteekenis De regeering heeft donderdag in de Ka mer een wetsontwerp neergelegd, waardoor de invoerrechten op de sterke dranken ver meerderd worden, en hetaccijnsrecht opden iniandschen alcool gebracht van 100 op 150 frank per hectoliter. Die vermeerdering van rechten heeft voornamelijk voor doel het al- coolism te bestrijden, en alle weldenkende burgers, die overtuigd zijn dat do deken schap een der grootste kwalen van onzen tijd is en bet meest ellende, rampen en m.s f v-den teweegbrengt, moeten dan ook het v- -stel der regeering goedkeuren. Dat voorstel verdient des te meer de alge- meene goedkeuring, daar de opbrengst dier vermeerdering van rechten dienen moet 1° om hef invoorreeht op den ongebrandea kof fie af te schaffen en dat op den ge branden koffli te verminderen tot 10 fr. per 100 ki los 2° om het deel van de gemeentefonds in de opbrengst der rechten op den alcool, van '13,750,000 frank te brengen op 17 milljoec, t zij dus 3 1/4 miljoen franks toelagen meer tusschen de gemeenten te verdeelen 3e de aflossing der openbareschuld te bespoedigen; 4° de toelagen voor de ouderdomspensioe nen te brengen op 15 miljoen. België zal alzoo de eer hebben, het eenige land te zijn in Europa, waar de drie voor- brengsels, welke dienen tot bereiding der meest aanbevelenswaardige dranken thee, chocolade en koffie van alle belasting vrij zijn. ralen en socialisten toch altijd ha werken als er sprake is kwaad li i i4 a "v f v goed te beletten, en omdat zij h6t jubelfeest VÜD Leo Xüi. I wetu en rede, mo dCv' De vijanden van 't werkvolk Wij hadden eerst gedacht in een ver scheiden artikel te spreken over liberalen en socialisten wij hebben verzirid omdat libe- nand -ten Binst dei. loop van dit jam 1903, zal zij Heiligheid Leo Xlii, die nu ziju 93"e jaar vol trokken heeft, 70 jaar priester zijn, 60 jaar bisschop, 50 jaarkardinaal, en 25jaar Paus -vee de ergste vijanden v-, i de werkerski immers, wat zie. -wij gebeu male het katholiek ministerie vorenstelt ten voordeele van het werkvolk 1 g^#-> f?T.™ At.-:-**-..:-.-- ai^ï.^2ie» iSJ^a) f j 1 fcLL,. i m -«■ggggt f» ■i M alS n vèisen- eene wet

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1