DIT IS EN OMMELANDS, X m 1 Op Zaterdag, 28en Februari 1903. 5 eentimen 't blad. 38ste jaar. f let pauselijk jubilé Voor den Paus Bewindschappelijk Nieuws Frankrijk Italië Beieren Holland Zwede i en Noorwegen Macedonië Midden-Amerika t' Akkoord Talmerk 1240 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap wezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgeniand. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. 11'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, S fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAS.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van] al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. HRi Aan LEO XIII ter gelegenheid van zijn zilveren Jubelfeest van f 25 jaar Pausdom. Met vreugde nemen wij de gelegenheid te baat die uw zilveren jubelfeest ons aanbiedt, om U, o Heilige Vader, de nederige doch rechizinnige hulde le brengen van onzen die pen eerbied, kinderlijke genegenheid, op rechte dankbaarheid en onverbreekbore ge- trouwigheid Onz n diep n eerbied Voor ons christenen, voor ons bijzonder lijk katholieken, zijt en blijft gij steeds de ware stadhouder van Christus op aarde, de wettige opvolger van den Prins der aposte len, den H. Petrus, op wien Christus zijne kerke getimmerd heeft. Gij zijt het hoogste gezag van de wereld de middelaar, om zeggens, tusschen God, die u ingeeft, en de menschen die gij onder wijst. Gij zijt, ja wij belijden het luidop, gij zijt en blijft spijts alles de Koning van Rome Wel rukte het helgebroesel de vorstelijke krone van uw hoofd en drukte er, gelijk eer tijds op't hoofd van den God rnensch, eene pijnlijke krone van doornen.... toch zijt en blijft gij voorde katholieke wereld de ont kroonde koning van Rome. Geweid en is geen recht, noch ditfstal eene bron van rechtveeidiglijk bezitten geen tijd ook staaft het onrecht De rechten van den Paus vergaren niet Ortzc kinderlijke genegenheid Edoch, draagt gij geen gouden konings- krone meer, uwe minnende kinderen vlech ten om uw grijze hoofd, o Heilige Vader, eene blijde bloemenkroon van kinderlijke gene genheid Gij zijt immers de vader aller christenen, doch bijzonderlij van deze die in liehame lijke of geestelijke ellende gedompeld lig gen Hebt gij noch niet, ter gelegenheid van uw jubelfeest 50.000 franken doen uitdeelen aan de armen van Rome? Hebt gij geen 10.000 fr. geschonken aan de armen van Perugia, waar gij aartsbisschop geweest zijt, en hebt gij geen 10 000 bestemd voor 't op richten, ;n laatstgenoemde stad, van eerien volkskeuken. Hebt gij geen 10.000 fr. gejond aan de armen uwer geboortestad Carpineto, en 20.000 fr. san de arme nonnekens van bun ne bezittingen beroofd Hebt gij niet, verleden zondag, 1000 ar me menschen van Rome in 't nieuwe gekleed en ontvangen aan een pauselijk feestmaal Wie kent niet uwen beroemden wereld briefRerum Vovarum waar gij zoo krachtdadig de verdediging ntemt vari hei werkvolk dikwijls onreeiitveerdig uitgebuit door wetenlooze meesters YVat gezeid dan van uwe vaderlijke be zorgdbeid om de ellendeder zielen te hetlen Ja, gij zijt onze vader, en wij, wij minnen u, als een kind zijne eigene ouders bemint Onze oprechte dankbaarheid Voor al uwe weldadennaar ziel en lichaam zijn wij u, uit ganscher herte, dankkaar Wij bidden God dat Hij u, heilige Vader, nog lange aan het roer der Kerke late staan, en u eensdaags de onsterfelijke kroon op het hoofd plaatse, die geen logiemannen meer u zullen afrukken Onze onverbreekbare verkleefdheid Tot der dood toe blijven wij u getrouw Noch de machten der hel, noch de bedreigin gen der vrijmetselarij, noch de vervolgingen der godsdiensthaters, noch de spot van i geuzenras, niets is bekwaam dien stalen band te breken die ons, katholieke Vlamin gen, aan den pauselijken troon verbindt Ah eerder zal de Schelde bruischen naar 't westen op waar zij ontsprong de Noord zee door haar duinen druischen die zij ont stuimig openvrong, en Belgeniand met al zijn kindren begraven worden in het zand, dan ooit ons 't liefdevuur vermindren voor Paus en Rome 's heilig strand Jubelleast van Leo XIII Nog slechts eenige dagen scheiden ons van den grooten Jubel-verjaardag van Leo XIIl Men maakt zich gereed om hem waardig te vieren. De Paus van zijnen kantverwachtdien dag van vreugde en vermoeienis met kracht dadigheid, als ik het zoo zeggen mag. Voor eenige dagen heeft hij pontificaal in de Sixtijnsche kapel den jaarlijkschen lijk dienst bijgewoond van Pius IX en trots de voorzichtige raadgevingen van Dr Lapponi heeft hij zelf de laatste gebeden willen op zeggen. Dit bewijst dat de Paus met vertrouwen den dag van zijn jubelfeest msg afwachten. Onder andere betoogingen, ontworpen voor den grooten dag, is er eene algemeene verlichting, die zeker schitterend zal zijn. Het inrichtingscomiteit heeft ook vnoree steld een uur na zonsondergang bengaalsch vuur te oritsieken op de hoogste punten der kerken en geestelijke gestichten van Rome Aldus zou heel de stad als gekroond zijn met eer-e kroon van schitterend vuur dit denk beeld schijnt heel gelukkig. VIDl Ontvangst en Te Deutn Rome, 20 Feb. De recepties ter gelegenheid van de vijf en-twintigste verjaring van de kroning des Pausen zijn vandaag begonnen. De Paus scheen voortreffelijk gezond. Om twaalf ure is bij de Regia-zaal onder toejuichingen bin nengekomen, glimlachend en zegenend. Hij is vervolgens naar de zaal der zaligsprekin gen gegaan, waar zesduizend geno'digden bijem waien. Daar beeft bij een troon beste gen, met rechts van zich de familie Pecci en ni<s een buitengewoon gezantschap uit Spanje. Kardinaal Ferrari her ft een adres van ge- ukwenschen voorgelezen. De Paus beeft zij ne erkentelijkheid uitgesproken en de gou- en tiaar ontvangen. Vervolgens keerde Z H, naar zijne vertrekken terug. 's Namiddags werd in St-Pieterseen plech ig Te Oeum ter eere van den H. Vader ge zongen. Eene ontelbare menigte was aanwezig. Men bemerkte Z. Em. cardinaal Rampolla en al de te Rome verblijvende cardinalen, bisschoppen en prelaten. Rome, 21 Feb. Ziehier nadere inlichtingen over de ont vangst van gisteren op het Vatikaan De Paus is in de Regiazaal binnen ge reden onder toejuichingeu en het geroep Leve de Paus In zijrte nabijheid stonden het edel hof en de edelwachien, die voor de eerste maal hun nieuw uniform droegen. Daarna begaf Z. H. zich naar de zaal der elukzaügverklaringen, waar, onder de 6000 aanwezigen, zich ook talrijke Belgen be vonden. 7 cardinalen en talrijke bisschoppen waren aanwezig. Toen de H. Vader den troon beklom, weerklonk irt twintig talen de kreet Leve Leo XIII. De H. Vader groette met een van vreugde stralend gelaat. 't Was, toen Z. H. plaats had genomr n op den troon, dat Z. E. de cardinaal-vicaris Respighi, namens het te Rome aanwezige piscopaat en namens de geloovigen der ganscne wereld, de prachtige gouden tiaar aanbood. Het is een waar meesterstuk even kost baar door de kunstvolle afwerking als door bet metaal. De tiaar is vervaardigd dcor M. Aug. Milan';, van Bologna en men begrijpt de bezwaren, verbonden aan het maken van dergelijke kroon, die, alhoewel licht, toch even indrukwekkend als kunstvol moet wezen. De jubilee-tiaar is gemonteerd op een band in gesmeed zilver van licht ogivalen vorm in top een kruis op een deinen wereldbol onder dezen bol is de band van sterren doorslokken en houdt de met witte satijn gevwerderde kalot vast, Het zilveren montuur is in de hoogte ver deeld door drie kringen, in vorm van krotten in zuiver goud. Op den band van elke kroon een opschrift, door Mgr Tarozzi vervaardigd. De tiraar is juist een kilo zwaar. Na aanbieding van dit kunststuk bood hetcoiniteit der jubileefeestenzijne offerande, voor de herstellingswerken van St-Jan van Lateranen. Het internationaal comiteit bood eveneens eene offerande als blij n van kinder lijke liefde. Cardinaal Ferrari, aartsbisschop van Milaan, bood, met eene offerande, de groote herinneringsmedalie van het pauselijk jubilee aan. Ten slotte bood cardinaal Peschi, aarls bisschop van Ferrari, namens het geeste lijk kimrj der bisdommen, de symbolieke sleutels dei hoogste overheid. De Paus, rechtstaande voor den troon looft God voor de wonderbare gratie van zijnen hoegen ouderdom en voor de wereld blijken van vereering voor het Opperhoofd der kerk. Z. H. bedankt voorde tiraar, symbool van het driedubbel koningschap,voorde offerande tot herstel van St-Jan van Lateranen moe derkerk der wereld en voor al de overige blijken van verkleefdheid aan den H. Stoel Mgr Bislettilasderedevcering des Pausen, waarin Z. H. de stelling verdedigt, dat er voor de maatschappij geen heil is builen de Kerk. Z. H. gaf daarna den plechtigen zegen en verliet de zaal te midden eerier onbeschrijf lijke betooging. De H. Vader gaf aan den cardinaal vicaris 50,000 fr. voor de armen van Rome, '0,000 fr. voor de armen en 10,000 fr. voor de stichting eener volkskeuken te Peru gia, waar Z. H. aartsbisschop is geweest, 10,000 fr. voor de armen van Carpinetto, geboortestad van den H. Vader en eene bo ventallige som van 20,000 fr. voorde arme nonnen, door revoluties van hunne bezittin gen beroofd. Vorige lijst fr. 1441.94 Melle Jeanne Lenoir, Ypres 10.00 De Gilde van O. L. Vr. van Thuyne, Yper 25.00 Eerw. Heer Pastor en congregatie, Brielen 25,50 Legt n aar, gelijk de kiekens De Fransehe belastingbetalers zul len wel merken, dat hunne regeering aan het bewind is en dat de kloosterscholen niet meer bestaan. Wanneer slechts 1 miljn m kin-leren Ier kloosterscholen vragen om in de openbare school opgenom -n te wor denen dit getal is een minimum, daae er 1,800,(10 binders op de vrije scholen zijn dan zal de regeering voor gebouwen, enz. eene ui'gave van 300 miljoen frank moeten doen en eene jaarlijksche verhooging der on derwijsposten met 50 miljoen frank. Om nu de belastingbetalers den schrik niet aan te jagen, heeft Chau- mié, onder het bakken van wat zoete broodjes, van nu af aan reeds 12 mil joen gevraagd. Dat de geestdrift voor 't anti-catho- licisme nu niet wat zal verkoelen, hoeft niet gezegd. Princiepen zijn mooi, maar franken in den zak zijn niet leelijk In de Italiaansche Kamer is erg veel, lang en grondig gepraat over het leger en de vloot. Maar een voorstel tot verkleining van dit alles werd met groote meer derheid verworpen. De minister zei, dat de legeruitga- ven nog onvoldoende waren, maar zei niet, waar hij het geld zal halen om die groote kosten te blijven dekken. Dat blijft dus de kwestie De voorzitter van den beierschen ministerraad, graaf von Crailsheim, een liberaal, heeft zijn ontslag moe ten geven, ei^^zal waarschijnlijk ver vangen worden door M. von Pode- wils, minister van eerediensten, een katholiek, Sedert de laatste kiezingen hebben de katholieken de meerder heid in den Beierschen Landdas ■*o* ie Almelo heeft Donderdag, 19 Fe bruari, de kiczing plaats gehad voor een lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal, in vervanging van wijlen Mgr Schaepman. De katholieke kaudidaat, M. Aalbertse, werd geko zen met 38 4 stemmen op 5908 stem mers de liberale kaudidaat bekwam 1094 stemmen en de socialist slechts 987. Bravo Koning O.scar II, van Z ve len en Noorwegen heelt een gesprek gehad met eenen dagbladschrijver. De ko ning bracht het gesprek op de ver standhouding tusschen Zweden en Noorwegen. De koning erkende, dat tusschen beide landen ernstige moei- ijkheden bestaan en de toestand zeer tiesch is. Maar dat ligt aan de karak ters der inwoners. De Zweden en de Noren zijn van hetzelfde ras, geschikt om elkander te verstaan. Maar de ge- chiedenis heeft hen verdeeld en de politiek van thans zet voort wat de geschiedenis heeft begonnen. Het verbond is slecht gemaakt, zegde de koning en aarzelend liet hij er op volgen Er zijn dingen die men niet in tijds heeft ingezien en be grepen. Mijn grootvader verstond het Noorsch niet en daaruit zijn alle moei- 'ijkheden voortgekomen. Dat is gesproken gelijk het past. ming Oskar is een man die rede neert en die zijn gezond verstand, ge sterkt door eene lange jaren onder vinding, onbevangen iaat spreken. 't Is maar jammer dat alle vorsten ezelfde vrijmoedigheid niet bezitten. De gezanten van Rusland en Oosten- ijk, te Konstantinopel, hebben zater dag namiddag aan den grootvizier p-tiijkduideude notas overhandigt be- rekkeitjk de hervormingen welke minne regeeringen in Macedonië zon en willen doen invoeren. Zij vragen ouder ander 1° de he rneming van een algemeen opziener voor drie jaar, en voorzien van de uoodige volmacht2° de benoeming n cut opeesche gendarmerie-officiers; 0 de regelmatige betaling van de jaar wedden der bedienden en soldaten. Volgens berichten uit Sofia, zou er nabij Kastoria een gevecht geleverd geweest zijn tusschen de macedoniaan- scbe opstandelingen en de turksche roepen. Van deze laatsten zouden er 90 soldaten gedood en een groot getal gekwetst zijn. De presidenten van San-Salvator en Guatemala hebben op vredelievende wijze het geschil geregeld, dat tus schen de beide republieken was ont staan. 't Is toch ver bet beste Het Weekblad zegt 1) Dat de katholieken in 12 nuttige en jaar tijd werken gedaan schoone hebben. 2) Dat de katholieken schulden maken en maar hunne rekeningen sluiten met 100,000 fr. overschot (sic) 3) Dat zij geen centiem nieuwe lasten geleid hebben. II. Het Weekblad aanveerdt 4^1) Dat de liberalen in 50 jaar omtrent, bijna geen deugdelijke werken uitge voerd hebben, ter contrarie l T NIEUWSBLAD VAN YPER a ,x,. „X, - ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1