D I T IS EN OMMELANDS, m m m m lleïTLeo XIIN Op Zaterdag, 7en Maart 1903. 5 centimen 't blad. 38ste jaar. Talmerk 124 Pauzelijk Jubelfeest Voor den Paus Bewindschappelijk Nieuws Holland Griekenland Italië Portugal Duitschland Rusland Macedonië Frankrijk Engeland Te trekken bij den UitgeverTh 38, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's tand boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaws. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen't bied is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besot d.a.; De Heeren van de Agence HAVAS.te Brus«el, Tï.32,in de v d.ena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bet udma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, vanj al die buiten •->?- Westvlaanderen wonen. Zondag aanstaande, viert men geheel Bel- gie door den grooten Paus, Leo XIII, ter ge legenheid van zijn 25,te jaar Pausdom. In steden en dorpen, bij armen en rijken bij grooten en kleinen zal men juichen en jube len op kerken en huizen zullen vlaggen en vaandels wapperen, in bijeenkomsten en ver gaderingen zullen liederen drennen in bid plaatsen en kapellen zullen gezangen en ge beden ten hemel opstijgen en dat al Leo ter eer, Leo den Paus-Koning der gansche we reld, den onvermoeibaren bekamper van de helsche macht, den ieverigen voorstaander der werkt rs klas en den grooten staatsman en scheidsrechter in alle natiën. In dergelijke omstandigheid zal de Yper ling ook niet ten achteren blijven. Te ver- kleefdimmers is hij aan Kerk en Paus, te geestdriftig voor al wat goed en recht is om zijnen plicht niet indachtig te zijn en om niet met hert en geest dat vijf en twintigjarig ju belfeest te vieren. Hij ook niettegenstaande alle geweld van vijand hij zal den algemeenen Vader der christenheid zijne hulde brengen van diepen eerbied, kinderlijke genegenheid, oprechte dankbaarheid en onverbreekbare getrouwig- heid. Bravo dat is welvooruit de jeugd Wij hebben met pleizier vernomen dat de vierige leden der Thuynegilde iets op 't ge touw gezet hebben om ter dier gelegenheid feest te vieren 't zal nog zooveel te beter passen daar het kattefeest is die natuurlijk reeds veel volk naar Yper trekt. Zij hebben de bijzonderste katholieke gil den en jonkheden bijeen geroepen om stoets gewijze, met hun vaandel, ter hoofdkerke te gaan. Mochte een schitterende zonnestraal ze beschijnen en een aangename lentewind in hunne prachtige vaandels spelen Op dien dag zal er in al de kerken eenen plechtigen Te Deum gezongen worden na de Hoogmis, maar in St-Maarteiis, ten twaalven, alwaar allen katholiek, verwacht is en uitgenoodigd om er God te bedanken voor de buitengewone gunst en weldaad die Hij verleent met Leo XIII, den zoo edelen en tevens krachtigen ouderling zijn jubelfeest van 25 jaar Paus, 50 jaar kardinaal, 60 jaar bisschop en 70 jaar priester te laten vieren. De derde Paus van sedert 't bestaan der kerk, 't is te zeggen in 1900 jaar heeft zulk geluk. God beware nog jaren en jaren den woeslen werker aan 't bestier van zijne H Kerk. Na de plechtigheid in de kerk zal de stoet met muziek aan 't hoofd naar 't volkshuis we der keeren om een kort huldelied aan Leo Paus te zingen. In grootschen stoet met muziek en banie ren ter kerke trekken, door de rijkbevlagde straten den grooten Lofzang in onze rijk versie-de en opgepropte hoofdkerke laten dremmen, dat is reeds feeste Maar daar mocht het nogtans niet eindigen. Ook heeft de Gilde van 0. L. V. van Thuyne op haar genomeneene luisterlijke avondfeest te geven in 't Volkshuis met medehulp der St-Michiels en Turngilde en de koormaalschappij den Orphéon. De Ingang zal er vrij zijn om ure. Benevens begeesterende gelegenheidslie deren en levende tafereelen ter verheerli; king van Paus en Pausdom zal de E. P. Van Langermeersch, de zoo welgekende spreker en volksminnaar, de ieverige bestierder der sociale werken te Brussel, in eene tredende aanspraak hulde brengen, aan Leo XIII, op perhoofd der H. Kerk en beschermer van alle recht. Op Yperlingen op Eens getoond hoe dat verkleefde en dank- )are kinderen eenen ouden koninklijken va der vieren. 't Is Jubelfeest Toe laat ons vroolijk vieren, Met zang en dichtersnaar, Den Paus die mocht bestieren Reeds vijf en twintig jaar 't Is Jubelfeest Dinsdag, 3 Maart, was de eigenlijke ju bileedag van den H. Vader. Over 25 jaren, den 3 Maart 1878, werd werd cardinaal Joachim Pecci, den 20 Fs- jruari Paus gekozen, als stedehouder var. Jesus Christus op aarde gekroond Het is met een gevoel van oprechte ver eering, van kinderlijke liefde en met eene van trots opwellende ziel dat heden de ganscbe christenheid het doorluchtig opperhoofd der Kerk huldigt. Ja, hulde, honderdvoudige hulde, deri grooten Leo XIII, den 94jarigen grijsaard, wiens naam zal schitteren onder de grootste van de 136 Pausen, die den Stoel van Petrus lebben ingenomen. Hulde omdat Hij op zoo wonderbare wijze Christus'Kerk heeft bestuurd en verdedigd en haar, ondanks alle vijandige machten, ondanks ongeloof en geweld, deed klimmen in grootheid, roem en gezag. Be roemrijke regeeringsdaden van Paus Leo XIII, behoeven hier niet meer herhaald; wij kennen ze allen, wij waren er getuigen van en wij weten dat zij niet alleen de be wondering van de irouwe zonen der Kerk, maar zelfs van ongeloovigen en belijders van andere godsdiensten uitlokten. Paus der werklieden is de eerenaam, die deze Paus zich in de meest onverschillige eeuw heeft verworven. Zijn van liefde overvloeiend hart moes? zich immers aangetrokken gevoelen tot de kleinen en de nederigen, zooals het zich aan getrokken gevoelde tot de cholerallijders, die hij in zijne jeugd hielp verplegen en zooals het zich ook aangetrokken gevoelde door het lot der arme slaven, in het donkere werelddeel wiens bevrijdingskruistocht hij predikte als Paus, Een alles overheerschend gevoel van iefde is het bijzondere kenmerk der regee ring van den H. Vader. Hij heeft gedurende vijf en twintig jaren, aan de wereld de Kerk voorgesteld als de trouwe helpster van vorsten en volkeren hij heeft het noodlijdende menscbendom den hoogen troost en de goddelijke kracht dier lerk doen kennen hij heeft altijd en overal den vrede zoeken te bewaren of te herstel len. Vrede en verzoening tusschen de volkeren van verschillend ras en tusschen de standen van ieder volk ziedaar 't streven van den godsdienstig-sociaal-politieken arbeid van dezen Paus, arbeid die daar oprijst als het heerlijkste monument van zijn Pausschap. Lumen in coelo luidt des Pauseu wapen spreuk. Een licht aan den hemel In klaren glans straalt Leo's licht over de oogen der wereld, en de mensehen zien en erkennen, hoe wijs, en heilig, en groot van liefde 's Pauzen werken zijn. In vertrouwen zien zij op naar den groo ten wachter van het Vaticaan, wiens licht toren van wijsheid onbezweken staat in de branding der stormen en machten des tijds En gansch de katholieke wereld stuurt heden hare gebeden ten Hemel voor het be houden van den grooten grijsaard, die door ontelbare millioenen wordt geëerd en be mind als hun aller Vader en wijze raadsman Doch moest ook het heerlijk poëm3 van 's Pauzen leven rapper ten einde komen,dan ieder onzer het wenscht, Leo XIII zal zijnen opvolger het gezag overleveren omringd van eenen luister, door geen ander aardsch ge zag geëvenaard. Te vergeefs zou men in de Kerk eenig spoorzoeken van het verval, sedert zoove'e eeuwen door de goddejoozen voorzegde n betracht.- Thans, evenals in vroeger eruwen, staat de rots van Petrus ongeschokt en, indien alles vergankelijk is gebleken in den loop der tijden, de Kerk was het niet. Lumen in coelo Een licht aan den hemel! De Kerk is en blijft deWuarheid, helLicht dat straalt aan den hemel om de volkeren te verlichten op den weg naar hunne eeuwige bestemming. Heil Leo XIII Heil den grooten Pjus Leve de Kerk van Christus medeburgers Aan kardinaal Langénieux verklaarde bij dat hij in zijne hoedanigheid van kardinaal priester Dinsdag zou officieeren in de basiliek van St-Pieter. Het wordt gelogenstraft dat de Paus een en aanval van z vakheid zou gehad hebben tijdens de ontvangst van het Spaansch ge zantschap. Niettegenstaande de Paus eene verkoud beid heeft is hij zeer welvarend Zijn hoest gevolg van zijne verkoudheid, boezemt gee? de minste vrees in. Katholieke Wanneer een vorst 25 jaar over een land regeert, dan dragen alle goede patriotten de kleuren van hun vaderland of de beeltenis van den jubila; is. Waarom zouden wij, katholieken, zonen der Kerk, niet met evenveel fierheid onzen eiligen Vader huldigen, zijne kleuren in het knoopsgat dragen, en ter zijner eer onze buizen bevlaggen Het is onze plicht, standvastig, benevens onze politieke princiepen, ook onze gods dienstige grondbeginselen te handhaven. Daarom zetten wij nog eens al enze lezers van stad en buiten aan zich, door het be vlaggen hunner huizen, bij de algemeenc feestvreugde aan te sluiten. Het katholieke België, dat de eer en het voorrecht heeft de bijzondere voorliefde te genieten van den grooten Paus, die nog steeds de jaren her denkt teen hij, als Pauselijke Nuncius, in ons midden verbleef, moet in deze buitenge wone plechtigheid, door zijne eenparige en geestdriftige hulde boven alle andere ka tholieke landen uitschitteren. Dat dus de vaderlandsche en Pauselijke kleuren, Zondag aanstaande, op aile katho lieke kerken, gestichten en bijzondere huizen wapperen, als een blijk van de innige ver kleefdheid der katholijke Belgische bevelkin® voor den Vader aller geloovigen, wiens hooge en krachtvolle ouderdom het bewijs levert dat Hij, tot welzijn der katholieke Kerk, op buitengewone wijze wordt bewaard en beschermd door de Goddelijke Voorzie nigheid Het H. Collegie bij den Paus Gisteren morgend te 11 ure 40heeft Z. H. de Paus in zijne bibliotheek het H. Collegie in bijzonder gehoor ontvangen. Er waren 42 kardinalen aanwezig. Na eenige woorden tot hen gesproken te hebben, heeft de Paus aan eiken kardinaal eenebrochuur overhandigd, waarin degroo te gebeurtenissen tijdens zijn pontifikaat iri het kort vermeld zijn,eneen andure brochuur met een latijnsch gedicht, door hem vervaar digd. Daarop dankte hij de kardinalen, tevens zinspelende op zijn hoogenouderdom en zijn einde, dat niet zeer ver at kan zijn. De kardi nalen antwoorden onmiddelijk dat zij den Paus een nog lang leven toewenschten. De ontvangst liep ten 12 ure 15 ten einde. Tijdens de ontvangst zegde Leo XIII Wi zijn gelukkig over deze schoonevergadering, zoo talrijk, dat men zou zeggen dat wij ver gaderd zijn vooreen conclaaf. Deze opmerking lokte protestaties uitvan wege de kardinalen. De Paus die volgens de aanwezigen in goe de gezondheid was, herinnerde dat het in dezelfde zaal was dat Pius IX zijn laatste consistorie had gehouden. Z.H. had deze ver gadering langer willen doen duren, maar zegde hij, kardinaal Oreglia zegt ons dal wij ons moeten sparen. De kardinalen defileerden daarop voor den Paus, en ontvingen alle eene kleine herinne ring. De Paus zegde tot kardinaal Mathieu Gij hebt het huwelijk ingezegend van M. Nizard Wij hebben vernomen dat hij bij die gelegen heid eene prachtige redevoering heeft uitge sproken. Vorige lijst fr. 1502 44 Onbekend 3 00 Do bedienden van den ijzeren wpg spelen daar gedurg op hunnen pool. Het landbeslier, moet ge weten, is er van zins eene wet in te brengen oro de werkstakingen van de spoorweg bedienden te voorkomen. Het ontwerp van die wet werd Woensdag 25 Februari uitgedeeld aan de leden van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal. Er woidt daarin bepaald dat alle staatambtensar of persoon in eenen openbaren dienst ol in den dienst der spoorwegen gebezigd, die weigert te werken wanneer er een verdrag be staat of dat zijn werk verplichtend gemaakt is door zijne bediening zelve, Kan gestraft worden met eene gevang zitting van zes maanden. Spannen twee of meer personen samen om hun nen dienst te weigeren, dan kan de straf gebracht w Arden tot 4 jaar ge- vang. gedurig van hooren, beginnen sta ken. Men meldt dat het bevel over de policielroepen in Macedonië in korte zal toevertrouwd worden aan 50 Bel gische officieren. De grieksche regeering heeft in de Kamer een wetsontwerp neergelegd tot heriurichting van het leger. De duur van den diensttijd is verminderd tot 16 maanden en de j arüjksche lichting bepaald op 18.000 man. Op Dinsdag, 24 Februari, is e eene •choone zitting geweës! in de I tau- sche Kamer. De Kamerle den der verschalende partijen scholden elkander u voor gekkeu, verraders, knecht omge- kochlen, lafaards, canaille, mei ledi gen, enz. De socialisten riepen i zij het gezag van den koning niet illen erkennen en juichten derepub''- toe. Slechts met de grootste moeite gelukte de voorzitter erin do orde te herstel len. 't Is oprecht stichtend. Van daar groote co!ère onder de heeren bedienden en arbeiders dei spoorwegen. De socialisten mischen ze, geheel het land door, op om van nu reeds de werkstaking te beginnen en alzoo den egelmaligen dienst op de spoorwegen te belemmeren. Overal zijn er t. oepen uitgezonden om de wanorders te beletten. Zoo ge ziet, 't en is geen kleine zaak. De socialisten zijn overal de zelfde.Men behoorde wat meer kracht dadigheid aan den dag te leggen om de opstokers te kortvlerken. Keizer Wilhelm neemt schik kingen om, op den Hohenzollern eene reis te loen naar Denemarken, ten einde er een bezoek te brengen aan koning Christian, ter gelegenheid van zonen verjaardag. Koning Christian IX is geboren den 8 April 1818, dus op het punt 85 jaar oud te worden. Hij is ge trouwd in 1843, dus sedert 60 jaar, en hij heeft den troon bestegen in 1863, zoodat bij reeds 40 jaar koning is. Zijue oudste dochter, Alexandra, is koningin van Engeland en zijn tweede zoon, Joris, van Griekenland. Nicolas II, Keizer aller Russen, gaal naar Rome. Van nu af heeft hij er mannen van vertrouwen gezonden om met het Va ticaan het bezoek te regelen, dat hij, tijdens zijn verblijf aldaar, bij deu Paus en bij kardinaal Rampola za brengen. Het bezoek zal geschieden met hetzelfde ceremonieel als dat van den Keizer van Duilschlaud. Al de mogendheden van Europa z'jn het nu eens, zoo T schijnt, om deu Sultan van Turkije te dwingen ern stige hervormingen te doen in Mace donië. 't Is meer dan tijd dat d schrikkelijke moorderijen, waar wi, 't En loopter niet op wieltjes in dat landeke. Men hoort er gedurig van onlusten en wanorders. 't Ministerie, 't einden raad zijnde, heeft nog eens zijn ontslag geneven, maar er is reeds een nieuw kabinet samengesteld. In zijn hatelijk verslag tegen de kloosters, heeft M. Rabier de mie cijfers verzwegen: op -ie 1 0 ge meenteraden,die geraadpleegi v eest zijn, hebben er 1076 zich verklaard voor het behoud der kloosters, 457 er tegen en 157 hebben geen uitspraak gedaan. De kloosterlingen, die de Grol van Gourdes bedienen, maken zich gereed om te vertrekken, daar zij verzekerd zijn dat de toelating van te blijven hun door den batelijken Combes zal ge weigerd worden. De verslagenheid in de stad Lourdes is algemeen. De wm- Keliers doen geeue bestelling n meer en -ie werken aan de in opbouw jnde rotels zijn gestaakt. Te Rrest hebben donderdag schan- lelijke betoogingen tegen de katholie ken plaats gehad. Onder bat zingen van de Carmagnole en de Internatio nale is eene bende socialisten en nder gespuis naar het katholiek collegie getrokken, v aar er gehuild werd A bas les Flamidiens A bas la calolle A bas les curés! Talrijke ruiten wer- ien bij middel van steenen uitgewor pen. De bende, door de policie achter- uitgedreven, viel vervolgens de pasto rij en de kerk van den H. Ludovicus aan. De trap werd stormenderhand ingenomen en het gepenp-d riep: Steekt de kerk in brand Slaat de istoors dood Eenige glasramen werden ingesmeten. Vóór de kerk werd eere meeting in ie open lucht gehouden. De sprekers verheerlijkten het vrijmefsea- rsmi- nisterié Combes en vroegen da' e Broeders der christelijke Ircriug uit le stad zouden gejaagd worden. In de stad hcerschte de grootste se' al le winkels werden gesloten. De regeering schijnt tamdi.ik wel gesteld te zijn ten opzichte vand- teren. De Iersche afgeveerdigdenba-M- n rr.el genoegen minister Balfour zien aan 't bewind kemeu. Van lord y hadden zij niets verkregen. Zij - L-ien integendeel dat lord Balfour - n iet vijandig gezind was. Ook heeft deze hun reeds zekere gunsten verleend ent wat. kleine toegevingen gedaan. nHKH NIEUWSBLAD YAI ft V w

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1903 | | pagina 1