D i T IS EN OMMELANDS; m STAD YPER GEMEENTEKIEZING VÜN 7 FEBRUARI 1904 Uitslag der Kiezing van 18 October Uitslag der ezmg van 7 Februari I Op Zaterdag 13d Februari 1904. 5 centimen 'X lad, 39ste jaar. Talmerk 1989 Iweins 2073 Nolf 214S Lemahieu 2256 Vandmboogaerde 2256 Getal geldige stembrieven Wilte en metige Bonte of gepanacheerde brieven 15 Volstrekte meerderheid 2237 Partiistemmen 590 690 712 1992 Iweins 592 684 716 1992 Nolf 599 696 729 2024 Gekozen MM. Lemahieu e* Yanden Boogaerde £26! 1450 16 5 3 8 9 1485 18 7 Partijstemmen-, Lemahieu B 4 7 5 1537 16 37 - Ui 845 Vanden Boogaerde 851 totaal 4472 50 59 788 788 781 802 780 797 2421 2428 2428 God zij gedankt De zege is aan ons De burgerij, Onze zegepraal De toe&omst Geheel den nacht Als 't rond ten tienen was Zomlxg imchtenf In de stembureelers De stemopneming I |en Katholieken Kring Het Volkshuis M. Vandenboogaerde M. Lemahieu M. Colaert trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yperen bij 's and boodsi ia -:aesen ofte posttegen 3 fr ink s jaarn. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags ha m de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. w Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, m Tk to, te Yper. ^gj| Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen f» eSirzé,. .10 de reke binnen't blad is t Ö,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. *t honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAS.te Brussel, Tk,32,in de Magdaiena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. 't Is eeiie zegepraal weerdig vaa onze schoonste overwinningen van 1° Februari 1891, October 1895 en October 1899. 't Is de bekrooning van de een dracht, de sterkgesmeedde onverbre kelijke eensgezindheid, die heerscht onder alle katholieken, zonder onder scheid van stand of rang, 't is het beste bewijs van de deugdelijkheid onzer nationale kenspreuk Eendracht maakt macht Nooit en werd hier te Yper beter den oproep van onzen koenen Voor zitter M. Struye te werke gesteld Wakker en dapper WAKKERJa zeker, wakker waren ze die deftige Ypersche werklieden, die de laatste dagen bijzonderlijk, zoo manhaftig hunnen plicht hebben ge kweten, die bij dage neerstig aan 't werk alhier en aldaar, des nachts ten allen kaDte van stad en van de bui tenwijken zelfs, te vinden waren om door hunne waakzaamheid het zeu- raarsspei van 18" October te beletten en onmogelijk te maken DAPPER waren ze om overal krachtdadig hunne mannen te ver dedigen waar het noodig was, en om te wederstaan aan verkillingen van allen aard, aan bedreig! »geo gelijk van waar en van wi<*n zif kwamen. De Ypersche werkman ie ft eens te meer getoond dat hij weet een ver standig gebruik te maken van het stemrecht hem door de katholieken verteend, dat hij weet wie zijne ware vrienden zijn en dat een dankbaar herte klopt onder zijne werkmans- kleeren. Dank, dank aan de Ypersche werk lieden I zoowel als het werkvolk, was en is overtuigd dat het beslier der katholie ken geheel eu gansch strekt voor net algemeen welzijn, dat hare belangen door he. stads- befiticr ter herte genomen worden, dat onze gemeeateraad handel en nijverheid bevoordeeligt. dat den bloei en den vooruitgang onzer geliebie stad behertigd worden en niets en wordt verwaarloosd van helgeea noodig of nuttig is voor het algemeen welzijn. De burgerij heeft geziendatdesfads- financiëu in goeden staat zijn,zij heeft gezien dat de hospiceheereu wijs to werke gaaD in het bestier van de goe- dereu der armen en eensgezind heeft zij haren invloed gebruikt om het katholiek bestier aan het hoofd van stad te behouden Ee; e en lof aan de burgerij Hebben burger en werkman hun nen plicht gekweten, de hoofdman nen der partij en zijn ook niet ten achter gebleven. Onze groole fansiliën hebben alles gedaan «at mogelijk was oai burger en werkman over hunne ware belangen in te licölen. De heeren Struye eu Golaert, bene vens al de andere hoofdmannen der partij waren vroeg en late op gang om de kiezers met raad en daad bij te staan, om de moedeioozen op te beu ren, om den strijd te ge'eiden, kalm, deftig, zooals het betaamt aan eeue partij, die het vertrouwen geniet van verre het grootste deel der kiezers en het is door eensgezind" werking dat wij zondag zulke onvergetelijke zege praal behaard hebben. Dank, hertelijken da k aaa onze hoofdmannen. De vergadering vaa zaterdag avond in 't Volkshuis had om zeggens geheel de stad te been gebracht. Hos talrijk al onze kiesvergaderingefi hadden geweest, toch waren ze niet te ver gelijken noch voor 't getal, noch voor c geestdrift, met die van zaterdag. Ddereec wist dat onze tegenstrevers stre den met den moed der wanhoop, met de razernij in 't herte en dat ze hun laatste pcêr zouden verschieten om 'toch ten minste M Nolf te doen kiezen. Maar de overtuiging der kiezers was rotsevast, en niets en kon aan de zekerheid ¥2n da zegepraal der ka tholieken doen twijfelen. Van ten 7 1/2 voort kwam er langs alle kanten beweging rond de lokalen, waar de stemming plaats had. De sonne zond hare helderste stralen over ds stad an scheen te willen deel nemen aan den strijd en meteen zomerweêrtja de over- 1 r der katholieken te begroeten. van onze stad is verzek. cd. Door de I vereeoigde werking va: workman, burger en rijke zil ons athouek be- i stier in state worden ge deld om onze geliefde stad meer eu m^er te verbe teren,om handelennijve beid te doen groeien eu bloei n, om verk ver se affen aan den wer mm, onze praalgebouweu iu goe- en staat te herstellen eu onze stad in 't toeko mende als in H verle ae eene der voorna imste steden a Bvlgië te maken. iNog eens Lof en eere aan G >d Dauk,duizendmaal «an de Ypersche kiezers 1 werd gewaakt in all® straten en wijken en geen tien stappen verre Ron men gaan zon der minnen tegen te komen van de Katho lieke Wacht. Nu en dan vond men eek een groepje van twee-drie blauwe, die op loer waren om te zien als niet hier of daar een der schild wachten zijnen post en zou verlaten en de ianemlng der katholieke vesting aan de liberalen zou overlaten. Maar neen, alleman was op zijnen post en bleef er tot spijt van die 't benijdt. trokken honderdes eu honderden katholieke werklieden, Heeren en Damen zelfs, ter staue, om de kiezers af te halen die in Vr akrijk we ten. Wts een gejoel en eer gewemel ia statiestra:.e«en in de beuter- str--te, als tijd; ns de inkoasste van 't een of 't ander muziek. 0e ii»era!en deelden liedjes uit, ge maakt door den een-u ol anderen school jongen, liedjes die in j't algemeen uit de nanden vanden uitdee erin stukken gescheurd in de grenpe te recht kwamen ze w .ren daar ten anderen op tubae ware plaatse. met den vroegen iroir skeudeei; kerk. begint met God en sluit met God, Rij leide u op uw' wegen en werst met God, en werkt voor God, e» rekent op zijn zegen werd averal door de liberale getuigen ge vraagd dat de stembrieven zouden gekort- teekeud worden door den voorzitter, maar natuurlijk werd hieraan geen gevolg gegeven. Ten anderen, alle voorzorgen waren ditmaal genomen om de minste onregelmatigheid te vermijden. Ook zijn in alle bureelen de werkzaam heden in de beste orde afgeloopen en zonder merkweeröige voorvallen. begon in de drie bureeien rond ten één en half. De laden van de bureelen waren ver langend om gedaan te hebben. Niemand twijfelde ten anderen aan een uitslag en de liberalen verklaarden opentlijk dat ze reeds van den Zaterdag alle hops verloren hadden en rekenden op eenu nederlaag van twee honderd stemmen. Tegen ten drieën waren de eerste uitsla gen gekend het derde bureel, dat de stem men opoam van de bureelen 4, 7 en 5 gaf aan de katholieken eerie meerderheid van 80 stemmen. Dal bureel was aanzien als het slechtste voor de katholieken. Het tweede bureel 3, 8 en 9, gaf rond de 100 stemmen meerderheid aan de katholieke partijwij waren dus reeds verzekerd van meet dsn 300 stemmen meerderheid onze zegepraal zou schooner zijn dan wij het had den durven verhopen. Tegen, ten dr-3 en half was ook de uitslag gekend in het le opnsmingsbureel(1, 6 en 2) maar deze uitslag spande da krooue 255 stemmen meerderheid voor de katho lieken. Ssflïëus wierd hst vaandel uitgesteken in het burrsl der katholieke gazetten en tot van Sinte P'etsrs kwam men kijken naar de Boterstrate om te zien als waarlijk de zege praal der katholieken reeds gekend was. .aarmaie 'I^geej ■1 ■oitjerofl 1 uitslagen gekend waren steeg en wanneer rond ten vier en |ieë<e uitslag der kiezing werd onze beiaard'door't liedje fen Tbuync en andere blijde we-- de verzekering gaf dat er aan de zegepraal der katholieken niet meer te twijfelen was, steeg de gees rift ten top. Gezang en vreugdekreten, 't dreunde al dooreen als een zege- endankgeroep uit alle borsten, dat de zale ervan daverde Intusschen kwamen ten allen kante de vaandels voor den dag en in dichte drommen trok het volk naar het Volkshuis, waar ten zessen -ie algemeene vergadering plaats had. was zoodanig opgepropt, dat het volstrekt onmogelijk was te roeren of te keeren. YYann«er de gekozenen hunne intrede deden, vergezeld van de heeren Struye, Golaert en Barsn de Vinek en van ai de andere heeren van net katholiek kiescomi- meit, ontstond eene ongehoorde geestdrift Hourra en Leven M. Lemahieu en M. Vandonboogaerds weerklonk ten alleu kante, totdat eindelijk M de Voorzitter Struye naar voren kwam om zijne vrienden geluk te wenschen en al de kiezers te be danken. Vrienden, zegt de achtbare Voorzitter, bedankt omdat gij zoo eensgezind - zen oproep hebt beantwoord Bedankt omdat gij u binst geheel den kiesstrijd zoo deftig hfiöt gehouden. Omdat gij zoo eensgezind ge streden hebt, God heeft onze pogingen met goeden uilslag bekroond Onze tegenstre vers zijn niet alleen verslegen, ze zijn ver pletterd Onze kandidaten en zijn niet alleenlijk in eere hersteld, maar bet kiezers korps heeft' hen door deze prachtige zege praal willen hooger verheffen in eere en achting. Dank, vriendeD, voor uwe werking Eere aan God die ons de zegepraal heeft geschonken. treedt vooruit gu de kiezers te bedanken en io vervoering weerklinkt het Leve Vandenboogaerde en hij mag er wezen Hoeden en neusdoeken waaien en wuiven, en M Vandenboogaerde slaat de maat 't Is een oogenbiik van uitzinnige blijdschap is nu aan de beurt en op dezelfde manier wordt er gezongen Leve Lemahieu In welgepaste en diepgevoelde woorden ö-.dankt de kandidaat van den buiten, lijne kiezers, die zoo meesterlijk geantwoord hebben op de liberale spotternijen en den plakbrief van de Sterre 99 beesten en 1 boer Hij bedankt ook de steeliêu, die hem hun vertrouwen hebben geschonken en belooft steeds uit al zijne krachten te werken voor het algemeen welzijn. was gisteren avond lam hij en hadde noch stemme noch krachten meer, maar de 420 stemmen meerderheid hebben hem nieuwe stemme en kracht gegeven om uit den grond van zijn harte al dezen te bedanken die zoo meesterlijk hebben gewrocht en zulke prach tige overwinning hebben behaald. En iedereen beeft zijn deel in de zegepraal de talrijke vrouwen, die ik hier tegenwoordig zie, hebben door hunne gebeden, door hua spreken, hunne mans, broeders, of zoons overtuigd van de noodzakelijkheid te strijden voor da katholieken. Aan haar bijzonderlijk onzen dank Den 7° Februari is voor ons een heuge- lijken dag 't is de verjaring van da stem ming onzer grondwet, en ook den verjaardag van onzen geachten voorzjtter.dien dapperen grijsaard, zou ik zeggen, ware 't niet dat zijn haar, gelijk het mijne, uitgevallen is, uit vreeze van grijsde te worden(Gelach en toejuichingen). Hoe gelukkig zouden wij zijn, haddon wij nu nog in ens midden den onvergetelijken strijder, onzen gewezen voorzitter M. Kleins d'Eeci voutte, zaliger gedachtenisse (Ont roert-Maar treuren wij over hét verlies van den vader, wij zijn des te gelukkiger hier te mogen zijne twee zonen begroeten, die met zulken iever en wilskracht hebben meegewroehl tot de zegeprral van heden (Geestdriftige toejuichingen). SCHITTERENDE ZEGEPRAAL DER KATHOLIEKEN 4- 4- 4* A A

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1