D I IS EN OMMELANDS, Op Zaterdag 27n Februari 1904. 5 centimen 't blad. 39ste jaar. Talmerk 1991 VOOR DEN PAUS STADSNIEUWS Reclamatie tegen de gemeen- tekiezing van 7 Februari Aug. Brunfaut, Voorzitter der liberale Associatie, Een tweede punt Zoo zouden wij Nog eene reclamatie Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boter str atete Yperen bij 's land boodschap we sen ofte posttegen 3 frank 's paars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en de» vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingept .ia de reke binnen't blad is't O,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken, i De Heeren van de Agence HA.vAs.te Brussel, Tï,32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. 1351 00 Mile Jeanne Lenoir, Ypres. 10 00 Een timmerman, id. Leve Pius X 1 00 Voor den goeden uitval der gemeente- kiezing van Yper 10 00 S. M. M. Dieu bénisse nos intentions, Ypres 7.50 Heilige Vader, gelief ons en ons huis gezin te willen zegenen. D. G. Yper 2 50 Aan de heeren Voorzittar en leien der Bestendige Deputatia van West- Vlaanderen. Yper, den 13 Februari 1904, Mijnheer en. Wij ondergeteekenden, gemeentekiezers der stad Yper, hebben de eer de tegenwoor dige rcklamatie op te stellen tegen de ge meentekiezing die plaats gehad heeft te Yper den 10 Februari 1904. Volgens de uitslagen officieelijk door het hoofdbureel afgekondigd, is het cijfer der geldige stemmen 4472 geweest en de vol strekte meerderheid bepaald op 2237. De heeren Lemahieu en Vandenboogaerde, kandidaten der lijst n* 2 (klerikale), hebben elk 2428 stemmen bekomen, hetzij 191 boven de volstrekte meerderheid. De kandidatender lijst n* 1 (liberale) hebben bekomen M. Nolf, 2024 stemmen, M. Iweins, 1992 stem men. Den 18 October 1903, bekwamen de heeren Lemahieu en Vandenboogaerde elk 2256 stemmen, M. Nolf 2144, enM. Iwein»,2074 stemmen. Het verschil tusschen die cijfers en deze bekomen den 7 Februari is volkomen onre gelmatig, het kan niet toegeschreven worden aan eena omkeeringderopenbare denkwijze, maar is integendeel het gevolg van bedrieg lijke kuipergen en veelvuldige daden van drukkingen omkooping. Inderdaad 1* Hat provinciaal bestuur heeft naar het Stadhuis van Yper eenen pak gezonden bp- vattende, volgens den verzendingsbrief, 5350 kiesbullelijus. Die pak is besteld geweesi in het bureel der Hospicen, waar hij is geopend geweest. Wanneer de Secretaris van het hoofdbureel, Secretarisder Hospicen, de kies bulletijns in druk gegeven heeft, deed de drukker, M. Lambin, hem opmerken dat drie bulletijns ontbraken, er waren er maar 5347 meer in plaats van 5350. Het getal kiesbulletijus geteld in de negen kiesbureelen, vóór de bewerkingen, isjuis 5281. Er zijn nochtans 5347 bulletijns ge drukt geweest. Wat is er van de 66 bulle tijns geworden die het verschil uitmaken De kist, de stempels bevattende, is op het Stadhuis geopend geweest vooraleer afgele verd te zijn aan den heer Voorzitter van het hoofdbureel. De liberale Associatie, gewaarschuwd van den Zaterdag, daags vóór de kiezing, dat er gebruik zou gemaakt worden van het reis bulletijn, heeft aan al hare getuigen het uit drukkelijk bevel gegeven te vragen, vóó> het begin der werkzaamheden van deekies bureelen, dat al de bulletijns zouden g para feerd zijn door 't is gelijk welk lid van 't bureel of ten minste dubbel gestempeld wor den. Die vraag, in al de processen verbaal verklaard, is verworpen geweest door al de bureelen, grootendeels uit klerikalen sa mengesteld. Voegt daarbij dat de heer Voorzitter van het hoofdbureel gemeend heeft te moeten buitengewone onderrichtingen zenden aan al devoorzittersder kiesbureelen, onderricb tingen die luidden als volgt Yper, den 5 Februari 1904. Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer uwe aandacht to vestigen ©p de volgende punten Bijzonderlijk te 'waken dat al de kiezers hun bulletijn een voor een be >andigen en bestatigen dat het getal wel 't zelfde is als dat der ontvangene briefjes en dat de stem pel ook dezelfde is. De heeren voorzitters, leden van 't bureel en getuigen zullen wel wille» bestatigen vóór het begin der werkzaamheden, dat de doos, gesloten bij middel van een gezegeld koordje, een nieuwen tampon, een flescbje gevuld met inkten den datumzegel bevat. De Voorzitter van het hoofdbureel, (G.) Ferd Van Daele. Prijsbare onderrichtingen die, ofschoon nageleefd in de kiesbureelen, gemakkelijk Kunnen verijdeld geweest zijn vóór het be in der bewerkingen. In al hetgeen voorafgaat, zult gij een sa menhang van omstandigheden vinden die de inlichtingen waarschijnlijk maken welke ge geven zijn geweest aan de liberale Associatie en een onderzoek wettigen over het punt te weten of er geen namaaksel of ontvreemding van kiesbulletijns geweest is. 2') De feiten van drukking en van bedrog oijn talrijk geweest en bestatigen zich klaar blijkelijk c) Doorde tegenwoordigheid in de stem bussen van meer dan twee honderd klerikale bulletijns geteekend op de volgende wijze 1* Stemming in de twee zij vierkantjes der lijst Nr 2. 2° Stemming boven aan de lijst nr 2 en in de twee zijvierkantjes. Die bulletijns, op eene onregelmatige wijze geteekend, zijn aan kiezers opgedron gen geweest onder bedreigingen, onder be lofte van geld, van onderstand, enz., feiten die wij zullen bewijzen in het onderzoek. Die bulletijns, door hun groot getal, een stelsel van opgedrongen stemming aanwij zende en eene voorbedachte berekening be teekenende, mochten niet als geldig aanvaard worden. Dit is overigens overeenkomstig met het rechtsstelsel der bestendige Deputa lie van West-Vlaanderen dia, uitspraak doende over de wettiging der gemeentekie zing van Kerkove van 18 October 11. negen bulletijns van dat slach voordeelig aan de liberale kandidaten vernietigd heeft. Het aangehaalde feit is zooveel te eigenaardiger dat den 18 October 1903, bet getal dezer bulletijns te Yper onbeduidend was. b) Door de tegenwoordigheid in de stem bussen van talrijke bulletijns waar de kie zers, onder voorwendsel het wit puoijezwart te maken te midden van het vierkant onder N' 2, wetens en willens eene groote zwarte ronde gemaakt hebben. Die bulletijns, allen nietig, (zie Edm. De Bock, Guide pratique pour les élecliom législatives13« uitgave, bladz. 99, nr 326 5) zijn ten onrechte als geldig aangenomen geweest, evenals anderi die een klaarblijkend teeken dragen. c) Door de tegenwoordigheid in de stem bussen van bulletijns waarvan het wit mid delpuntje van het vierkant onder het nr 2, straf gewreven is en op de achterzijde de ontverving der gebruikte control dragen. d) Door den dwang onderstaan door de ouderlingen van de gestichten der hospicen, die, onder bedreiging van wegzending, ver plicht geweest zijn voor de klerikale lijst te stemmen. Daags vóór de kiezing, te rekenen van 15 ure, is het hun verboden geweest uit do gestichten te gaan. Men heeft hun koeken en pinten bier uitgedeeld, met belofte hun nog meer te geven indien de uitslag der kiezing gunstig was der klerikale lijst. Die grijsaards zijn naar de kiezing geleid geweest, 't zij in rijtuig, 't zij te voet, vergezeld van Klerikale jonge wachten. Dezen onder hen die hebben moeten stemmen met een genees kundig bewijsstuk, hebben een opgedrongen leidsman gehad. Het is hun niet toegelaten geweest zich te doen vergezellen door naast bestaanden zelfs van zonen die zich aangeboden hebben om hen naar de kiezing te leiden. e) Door de weigering gedaan aan de bloedverwanten der kiezers die in het bur gerlijk Gasthuis verzorgd waren, welke vroegen om hunne bloedverwanten naar de stembus te leiden. De zusters van het Gast huis, waarvan de eene de zuster is van den klerikalen sandidaat, M. Lemahieu, hebben zelfs geweigerd kinaeren binnen te laten die '■urmen vader gingen bezoeken en voorzier: waren van den uitnoodigingsbrief tot d kiezing. Zij hebben kiezers naar de stembus doen geleiden buiten de wete hunner bloed verwanten die den wensch uitgedrukt hadden hen te vergezellen. f) Door de bedreigingen gedaan doorM. Colaert, burgemeester der stad Yper, tijdens de kiesvergadering van het Volkshuis van den 24 Januari, en overgenomen in de plaatselijke klerikale gazetten (zie bijlager 1 en 2). Die bedreigingen rijn het voorwerp geweest van een klerikaal manifest, in over vloed uitgedeeld in de stad. (Zie bijlage 3 g) Door het feit dat de kiezers die noch blind noch gebrekelijs zijn naar de stembus geleid zijn geweest door klerikale kiesagen- ten. Er is ze fs een kiezer geweest die ver klaard heeft op de vraag vi.n den liberalen getuige.verplicht te ziju geweest den persoon die hei» vergezelde als leidsman te aanvaar den. h) Door het feit dat aanzienlijke klerikalen, bekleed met een openbaar mandaat, van hunnen stand misbruik hebben gemaakt om hunnen wil op te dringen. Daar zijn er die zich bij de kiezers aangeboden hebben, hen bedreigende hunne nederige bediening en een deel hunner kalanten te ontnemen indien zij niet stemden voor de lijst nr 2. j) Door de bekentenis openbaarlijk gedaar? loor algemeen gekende klerikalen, die er op gepocht hebben bet kiezerskorps te hebben uitgekocht. j) Door de aanvaarding als werklieden der stad, daags vóór de kiezing en 's ande re idaags, de kiezers Vandevyvere Karei, Phlijps Emiel, Vermeersch Servaes, Terryn K. L., Garlier Adolf en Desmet. k) Door het voorval van den genaamden D. B., klerikale kiesagent, die, vergezeld van den zoon van M. G. bij een kiezer inge drongen is en, met een doel gemakkelijk te begrijpen, misbruik maakte van zijne goede trouw met zich te doen doorgaan voor den broeder van M. Nolf. Door de braspartijen welke door de klerikale partij in de herbergen ingericht werden. De aanvoerders verteerden zonder tellen en wierpen de vijffrankstukken op den toog in betaling van slechts eenige glazen bier. Kiesagenten gingen de stemman der kiezers afkoopen en bek rnden schaamteloos dat zij geld in overvloed hadden. m) Door het feit dat gedurende de kies- periode het gemeente reglement op het orgelspel en den dans niet toegepast is geweest, talrijke vergunningen toegestaan geweest zijnde. >i) Door het feit dat gedurende twaalf dagen en twaalf nachten die de kiezing voorafgingen, werklieden, kiezers of bloed verwanten van kiezers, in groot getal gelast zijn geweest, mits eene groote vergelding, bet nutteloos werk te verrichten de toegangen van al de huizen te bewaken, door gekende liberalen der stad bewoond en zelfs dezen te vervolgen in de straten. o) Door het feit dal het meerendeel der geneeskundige getuigschriften die afgeleverd zijn geweest aan de kiezers, verdacht zijn. Met een doel van openbare zedelijkheid vragen wij u, Mijnheeren, vooraleer uit spraak te doen over de geldigheid der kie zing van Yper, een onderzoek te bevelen over de feiten die wij hierboven kenbaar ge maakt hebben en over alie andere die wij u op tijd n stond zullen aanwijzen. Wij verzoeken u te beslissen dat uw on derzoek openbaar zal zijn, tegensprekend en onder eed gedaan zal worden, om, nader- band, door u uitspraak gedaan te worden, gelijk het zal behooren. Wij sturen dezelfde vraag om onderzoek aan den heer Procureur-Generaal. Aanvaardt, Mijnheeien, de verzekeringen onzer bijzondere hoogachting. Arth. Dalmoïe, d d. Secretaris der liberale Associatie. Die reklamatie is waarlijk te belachelijk om over te drukken, en ware 't niet dat wij onze lezers volkomen willen inlichten over betgene omgaat, we'n zouden geen dwaas beden drukken als bovenstaande. Onze lezers zullen alreeds het meeste deel der aangehaalde redens voor enkwest weer legd Hebben; wij willen alleenlijk over twee drie punten hunne aandacht inroepen. 1» MM. Brunfaut en Dalmotte en weten liet wat er geworden is van de 66 bulletijns, die, volgens zij doen verstaan, in hunnen langen brief, door den heer Van Aerde zou den weggemoffeld zijn. Ziehier nu hoe het GEWOONLIJK gaat bij eene stemming. De gouverneur zendt gemeenlijk MEER dan 40 per honderd overschot van het getal stembrieven, die na het drukken in de bu- reeleG verdeeld worden. Alzoo men heeft in bureel een, b. v. 320 steramen; er worden 320 en 10 per honderd of 32, dat is te gare 352 stembrieven, ge geven aan den voorzitter van dat bureel gewoonlijk zelfs wordt dat getal vermeer derd tot een volledig tiental, dus 360 in plaats van 352. Voor het tweede bureel wordt hetzelfde gedaan, en evenzoo met de zeven andere bureelen. Als nu elk bureel zijn recht bekomen heeft, en er blijven nog brieven over Wat daarmêe gedaan Heel eenvoudig ze worden in eenen pak gesteken, toegelakt en te kante geleid en als men zo nievers noodig heeft, ze worden MET DE ANDERE NIETGEBRUIKTE stem brieven naar Brugge gezonden, als de stem ming voorbij is. Daar is nu de zake doodeenvoudig uiteen gedaan voor onze lezers, niet voor de liberalen, die toch nooit klaar en zien,vermits zij ziende blind zijn. dat staat in letter g) van de liberale recla matie volgens dat schrijven zouden er kiezers naar de stembusse geleid zijn die noch blind noch gebrekkelijk en waren en die nogthans vergezeld waren van klerikale kiesagenten. Inderdaad, dat is gebeurd, buiten dat de agenten verre van klerikaal waren. Wij hebben zelfs gehoord dat een kie zer met drie stemmen tegen wil en dank van een liberalen kiesdraver vergezeld wierd en dat de kiezer luidop verklaarde geheel wel alléén te kunnen stemmen, maar niet en mocht van rijnen kiesdraver.'t Is zelfs alleen lijk door de krachtdadige houding van den katholieke getuige dat de kiezer heeft kunnen zijn kiesrecht uitoefenen, en dit spijts om trent al de leden van het bureel die, nog eens,verre waren van grootendeels klerikaal te zijn integendeel. Is twee. tunnen punt vóór punt heel de reclamatie beantwoorden, ware 't noodig, maar, wij herhalen het, onze lezers zullen alreeds zelf •>p het meestendeel der punten hebben geant woord. Een groep katholieken heeft op zijne beun eene klacht ingediend bij de bestendige de putatie. Onze fransche confrater le Journal d'Ypres heeft ze meegedeeld in zijn nummer van Woensdag. Al de feiten zijn klaar en duidelijk uiteen gedaan, zoodat de deputatie zonder twijfel een tegenenkwest zal openen over die zake We geven hier de vertaling van dat merk- weerdig stuk. Aan de Heeren Voorzitter en Leden der Bestendige Deputatie. Mijne Heeren, Wij hebben vernomen dat de heeren Brun faut en Dalmotte,die zeggen gemeentekiezers te zijn te Yper, en die teekenen Voorzitter en dd. Schrijver der liberale Associatie, eene klachte hebben ingediend tegen de kiezing van 7° Februari te Yper. Die reclamatie besluit tot een onderzoek. Wij veronderstellen dat het redelijk ware een tegenonderzoek toe te staan. Wij bidden u dus inlichtingen te willen nemen over de juistbepaalde feiten, die wij hieronder aan halen. Die feiten zijn talrijk en voor het gemak van onderzoek in twee klassen verdeeld. A. Daden en pogingen tot omkooping 1° Daags vóór de kiezing, ten 10 1/2 ure 's morgens, op de Neermarkt, recht over hei Vleeschhuis ge ziet dat wij alles juiste weten—\M. J. Dec., kocht vijf manden pekelharin^ die hij uitdeelde aan 51 vrou vkeqvA lijfelacbtige kiezers, die o die ondaL\aflL.n ze hem naar den kop en in den, tü®n ^tersfrak werd voorwaar M. Nolf en een eeredegen ad M. Brunfant. 3° Eene tentoonstelling van enveloppen en gelatine papier te gebruiken voor de kiezing. Verloten van 200 enveloppen in blauw en van 13 enveloppen, die den ln Februari 1891 gediend hadden, en het merk C droegen, alsook de namen van dezen die ze moesten gebruiken, (bewijsstukken hierbij). 4° Plakbrieven uitgehangen zonder patente door M. O. 5° Belofte van 420 meters huize te vernik keien. 6° Bijeenkomsten van de oude mannetjes van 't Nazareth en 't Begijnhof en belofte van aan ieder van die oudjes 65 fr. 's jaars pensioen te geven, als de liberalen gekozen werden. (De beloften zijn hierbij, de 65 fr. natuurlijk niet). 7° Een schip kolen zou uitgedeeld worden aan de armen van stad als M. Nolf gekozen werd. ('t Schip en is hier niet bij, 't is ver zonken). 8° Belofte door Bakkertje aan Denturck en anderen van 20 fr. in geval van zegepraal der liberalen. Id. aan 27 andere kiezers. Id. par M. M. B. G. D. en anderen aan D. P. V. en anderen. Id. een kostuum van garde aan M. A. en een broek aan S. enz. enz. 9° Drie nachten achtereen doen waken bij klerikale kopstukken en daarvoor de kolossale som betaald van een frank per man voor de drie nachten. B. Bedriegelijke middelen 1° Afwezigheid van M. Biunfaut in de vergaderingen der liberale associatie, zonder twijfel om de gemakkelijker MM. Iweins en Nolf te doen lukken. 2° Brief van verschooning vac M. I. aau M. S. en zijne makkers, met het inzicht van zich te doen doorgaan voor een goeden jon gen en ze te doen werken voor hem. ^Af schrift van dien brief is hierbij.) 3° MM. Noll Iweins zijn 's avonds late en 's morgens vroeg op toer geweest, arm aan arm, om te toogan dat zo alle twee even gematigd zijn. 4° Eene monsterbetooging werd belegd tegen dat Ernest zou gekozen zijn.Hij moest door drie liberale muzieken van 't arrondisse ment ingehaald worden. Zeker bewijs dat de liberalen overtuigd waren van eene groote zegepraal, die het zeuren alleen hun geven kori. 5° In al de bureelen werd er gevraagd dat de stembrieven zouden gekortteekend wor den door da Voorzitters om alzoo te beter te kunnen weten uit welk bureel de brieven kwamen. 6° In 't Weekblad werd eene goedkoops beenhouwerij aangekondigd. (Zie bewijs stukken). 7° Talrijke vragen aan kiezers van te stemmen voor M. Nolf en voor éénen katho liek. M. Iweins moest men laten schieten om ten minste M. Nolf te hebhen. 8°Een groot dansfeest werd aangekondigd bij de Strijkers en weerzeid na de kiezing. (Zie plakbrief). 9° De Vlaamsche sterre kondigde een kluchtspel aan 99 beesten en een boer om alzoo al de stemmen van de boerente winnen. (Zie programma). 10° Belofte van eene fabriek op te richten van ingelegde zurkel en begin van uitvoering builen de Meenenpoort. (De bewijsstukken zijn hier niet bijgevoegd, onnoodig te zeggen waaroni). Wij durven verhopen, Mijne Heeren, dat gij een gunstig gevolg zult geven aan onze vraag en uw onderzoek zoohaast mogelijk zult doen, om reden dat sommige bewijs stukken nummer 10 onder andere zouden kunnen verdwijnen. Believe te aanveerden, Geachte Heeren, de verzekering van onzen diepen eerbied. Een groep kalotekiezers. Yper, den 15 Februari 1904. NIEUWSBLAD VAN YPER 2 °j£en' deltjk besu roor zijnf K

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1