Lessive ma MENGELMAR! Katholieke Hoogeschool-uilbreidingl In het Volkshuis te Poperinghel Aan de herbergiers Boekennieuws Dansen I Moncarrcy-Crieai tc Yper. Katholieke Wacht!^ervveerde beer ^roost' 'n name van be! Avondfeest! ROND DE" WERELD Oorlog! Frankrijk Kaart van den Oorlog Ia oaze zesde vergadering, Donderdag laatst, gaf de E. H. Sentroul Pb. D. op eigenaardige wijze eene eigenaardige voor dracht over Lafontaine en zijne fabelen. leving. De vrouw is bijzonder fijn afgeschetst in de fabel Les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret »Le porter loin est difficile aux femmes.» I Maar de wederwraak van de vrouw staat ons niet lang tc wachten Et je sais même sur ce fait »Bon nombre d'bommes quisontfemmes.» I De menigvuldige dames die de voordracht VASTENBOEKSKEN D E op zijn gemak lezen kan er een afdruksel van bekomen bureele van 't Nieuwsblad aan 75 c. ten De Strijkers hebben hun bal afgeschaft en de dansers, die vermoeid waren van kie-1 zen, hebben't bal afgeschaft van de onver-Jsprekendheid en zijn geestdriftig woord, j moeibaren. wijs beleid ie beslieren. Ook beloofde *|gg*> jrJÏ™.';E "en P°iedere" fiïrtStt V Zaterdag 12 Maarte, laatste feeste van| 'l winterseizoen, ten acht en half. We vernemen dat de befaamde klucht zanger M. Mariën zijne medewerking zal verleenen tot dit feest. Volgens de laatste tijdingen werd er eergisteren een nieuwe zeesiag ge- I heeft daar vele scboone dingen gezeid; en alsjSISfen overal!*30'1Waasten' Vander Mar leverd rond Port-Arthur De japo ik hem wel verstaan heb, heeft hij uiteen UIT LEDEGIIEM neezen zouden vier oorlogschepen!gedaan welke verhevene hoedanigheden een De gendarmerie van Meenen, heeft Donder- VCrloren hebben. I burgemeester moet bezitten en zoo doende |?ag m0,'g,ei)> eenen konijnen koopman Paul f ua x Delvas, 2o jiar, aangehouden, wegens deug- I heeft hij mij eene goede lesse gegeven enlnieterijen en beticht van konijnendiestal. De Japoneezen hebben de mogend-lik zal mijn beste doen om uit die lesse mijn UIT LAUWE heden verwittigd dat zij Korea onder I voordeel te trekken, en zooveel mogelijk j Donderdag rond drie ure en half, heeft men hunne bescherming hebben genomen, trachten te zijn wat hij zegt dat ik ben; maar vën eene'n'man!' va°n omtrent derügjia? Hij Izulke hooge volmaaktheid, zooals hij daar]droeg een laken broek, zwarte vestte, zwarte Eene Dieuwe belasting is gestemd afschilderde, zal ik niet kunnen bereiken "hij heernoncrknenvdsDgnoac" ïaaëd" in Japonie, die jaarlijks 150 millioeri maar zal toch mijn beste doen om alles te uiT ROLLEGI1EM moet opbrengen. Oorlogen kost trOU-1 doen wat ik kan voor elk en eenieder.Verder j Donderdag morgen, rond, 10 ure, kwamen wens Veel geld. I verklaarde hij eene ware liefde te gevoelen !wee g®nda>'men van de bende van Moeskroen, te peerde gezeten, langst de Aelbeke steenweg, I voor den werkman van zijne kinderjarenI wanneer zij aan de herberg Faubourg» waren, Duitschland af werd ben> d'e deugd ingeplant en inh.elrde_f®S p®®üd z!cb,om en wierp den ruiter De duitsche keizer is van zin een reize te doen naar het zuiden.Hij zou met zijn schip Hohenzollernte Antwerpen stil houden voor eenen dag en daar verblijven in het Konink lijk paleis op de Meirplaats. De dag van aankomst is nog niet bepaald, maar sedert eenige dagen I bijval en werden met luid handgeklap be werken talrijke werklieden om hel groet. ongebruikt paleis in orde te brengen. Er is sprake dat dit bezoek zou plaats hebben in het begin van Maart, bijge volg misschien te naaste weke. Met een woord prachtige ontvaügst Te Dijon is er een pijnlijk voorval gebeurd: moeilijkheden zijn ontstaan tusschen seminaristen eD den bisschop Mgr Le Nordez, en tengevolge daar week verschoven. Huishoudsters,koopt de suiker in pakken van de Thiensche maalderij. Alwie aau 't bu-eel van 't blad SO cenlie Imen in postzegels sluurt, zal eene schoone van hebben al de seminaristen op vijf taarl in kleuren gedrukt ontvangen, na het seminarie verlaten. Zekerlijk Deze kaart bevat de bijzonderste havens moet de overheid geëerbiedigd wor- |van Japonië, Mandchourie-. Korea, China eiil Wegéns de kiezing der kandidaten v len ware waar de juiste oorzaak van Eene uitgebreid^e kaJj^hnsgelijks te het geschil gelegen is. J verkrijgen aan derg '-'^Lfc. &0. Ongelukkig Vrankrijkl God betere't! T uitbisseghem -vel A van t is Al de herbergiers kunnen inschrijven o I 'I Nieuwsblad van Yper voor half geld I te zeggen aan f fr. 50 's jaars. Men geeft enkel zijnen naam op, alsook [het opschrift der herberg. Proefnummers worden op aanvraag kos Iteloos gezonden. Zondag laatst was er feeste in ons katho liek Volkshuis. De heer Felix Van Merris is een ijverig lof dagelijksche oefeningen gedurende geheel Spreker kenmerkte ons met "ondertüsschen Ieerelid van't Volkshuis en brengt met woord den vasten. Prijs 50 centiemen eene luimige woordenspeling, het karakter, |en daad het ziJoe bÖ tot groei en bloei van| Afslag per hoeveelheid de zedeleer en de wondere letterkunde van ld'e maatschappelijke inrichting daarom den grooten schrijver. Hij miek ons bekend I wi'den de leden van het Volkshuis, ter gele met Lafontaine's gedachten over het huiselijk Igenheid zijner benoeming als Burgemeester leven, over het kind, de vrouw, de samen van P°peringhe, aan den heer Van Merrts een blijk van hunne genegenheid geven door hem plechtiglijk te ontvangen in het Volks huis. De Eerweerde Heer Hellyn, met nog eenige andere heeren leden van het Volks huis gingen, stoetswijze, naar het huis van den heer Burgemeester, om hem naar het Volkshuis te vergezellen. De groote zaal van 't Volkshuis was smaak vol versierd en wekte eenieders bewonde bijwoonden hebben niet weinig toegejuicht|ring op nog nooit> sedert dat het bestaat Daar ligt het bewijs dat de fijne zegswijze |zeg£ïen de 'eden eenparig, was ons huis zoo van den fabeldichter en de oorspronkelijkeIPiacbli» versierd de vaderlandsche en studie van den E H Sentroul welverriien I Pause'ijke vlaggen wapperden er te midden IEenige soldalen liepen er in haast naartoe en siuaie van aen n. oemroui, weiveraren i I gelukten ér zictr van het vuur, die re.-ds een den bijval genoten hebben. I wimpels en kransen ontelbare lanteerntjes Ideej van ^en plankenvloer vernield hadde Wie begeert met die voordrachten keDnis|b'n^eri er 'er verlichting te midden prijkte I meester te maken. De schade is gering, temaken en ze eens op zijn gemak te her-|een allerschoonst jaarschrift 't was puik! - Zij hebben er een handje van om te versieren, I MILIl.lh.kaau in 't Volkshuis. I zÜn benoemd tot werkende en plaalvervan- Bij zijne intrede werd de heer Burgemees ter vreugdig toegejuicht Hij werd daarna hertelijk welkom geheeten door den Eerweerden heer Hellyn, onzen ijverigen Proostmet zijne gekende wel Bij M. Callewaert-De Meulenaere, drukker te Yper,is er eene nieuwe uitgave verschenen I I en al verscbidcne ^.^anwervin™ van^mij"8 klachten aan ^JxMvoov den Canada [werkers van de Boiinage voa zeêvaart door emigratieagenten wdut^ Go3Vtrnemeut te Antwerpen, en al wie zich tot hem richt is zeker offlcieele '"i^^Kaan van het agschap van l Cauadeesch Goevernement te Anlwe_pc kenne, verschijnt er thans .n ecu Belgische dagbladen een bericht waarop w<, aandacht trekken. UIT YPER Een begin van brandis alhier in de Rijschool, I in den nacht van Zaterdag tot Zondag ontslaan. De wachtmeester hadde rook bemerkt, die uitsteeg uit de zadelmakerij, gelegen hovend peerdeslallen, en gaf aanstonds het noodsein. gendê leden van den milicieraad voor de lich ting van 1904, van het arrondissement Yper: Werkend voorzitter M. Henri Parret, pro vinciaal raadsheer te Zonnebt ke. Plaatsvervan gers van den voorzitter 1° M. D'IIuvetlere, provinciaal raadsheer te Yper; 2' M. E. de Thibault de Boesinghe, provinciaal raadsheer te Boesinghe. Werkend lid M. Victoor Eudoxe, burge- legde bij klaar voor oogen hce de heer Felix I meester te Meessen. Plaatsvervangers van het. *t Progres en 'l Weeke blad klagen dat er I Merris, door zijne oprechte genegenheid I tl niet veel geestdrift en was en zij s»ekeu I voor ons volk, zijne beredeneerde voorzich jGheluvelt. het op het weder. Itigheid, zijne overtuigde wilskracht, zijnen I UIT BELLEGHEM Natuurlijk en heeft de uitslag der kiezing lonwankelbaren godsdienstzin, de man is om, I Dinsdag avond, rond vijf en half ure, M. C. I j j I Desmet, 57 jaar, landbouwer te Sint Denijs, daar mets aan gedaan, integendeel. als Burgemeester, de stad Popennghe met kwam van Kortrijk, gezeten op een der twee het beste poeder om linnenflim-lro kleederen te wasschen, mlels, vaatwif houten of steenen vloeren te schuereii. Vraagt kosteloos staal bij UI r LAUWE Woensdagmorgen, rond Gure, is er brand ontstaan, tengevolge van eenen val der lamp, in de stalling van M. Declercq-Marpo, vlasnan delaar alhier. De pompiers in alierhaasl loege sneld, zijn er in gelukt het vuur uil te dooven. Al het vlas dat in de stalling was, is vernield D- schade door verzekering gedekt, beloopt van 7 tot 8000 frank. DE VERSTOPTHEID die dikwijls zeer erge verwikkelingen voorengaal (zooals hoofdpijn, hoofddraaingen, bloedoprijzingen, geraakthe den, enz.) is altijd in weinige dagen genezen door de slijm verdrijvende pil vau DWallery (1 fr. 25) UIT DOTTENIJS Deugnieten zijn des nachts binnengedrongen in het hennenkot van M. Alfons Legrou, land bouwer, op 't gehucht Rood Kruis, en hebbei er de hand gelegd op dertig hennen en cei haan, van eene weerde van 100 frank. Om het hennenkot, die zich boven de stallingei bevindt,binnen te dring- n, hebben de dieven bij middel van eene ladder diezich inde schuur bevond, een gat in het dak gemaakt, mcleenigt pannen weg te nemen, 't En is maar 's morgan.- bij 't opstaan dat M. Legrou.de verdwijning van zijne hennen bemerkte; hij verwittigde aan stonds de gendarmerie die een onderzoek open de. UIT KORTRIJK Een wreed ongeluk is Zaterdag voornoene, Een ongehoord schelmstuk is Diiq0nj alhier gepleegd geweest. y Lllaaga, Ue genaamde Jan Neyrinck. oud ?i ker, wonende in de Sioenstrate verli Jaar, 9,liet buis van Eug. Lescrauwaet pl'et ron Hij volgde de Collegiedreef'en a°8t<iiii den Broei huiswaarts to koer»? nrvi »rta van hflf: auwnunn n .Q- 11 10 om verraderlijk eenen slag in deu inp7, met zijn aangezicht tegen den grond V.' Gtij aan de ponrto van liet gewezen Park ,G8C „.„■fail.<rliik eenen sla» in ri„„ A Kreeg Volgens de verklaring vau Nauw0'816'' drie kerels dte üein aanvielen die noord noch gezien bad. Een van ben h den £nond toe terwfjl een tweede h k' neusdoek voor de oogen bond. Daarna1? 8«t nem eene koorde met een strop rood <tn zij al achter den ruggc vastknoop H voeten, zoodat de knieën geplooidi w»n aa® net overige van de koorde bonden zij',i!D- K op zijnen buik. u u°band Alzoo gebonden sleepten zy hem nm. neters verre tot tegen e fabriek van Dt qutêre. Iemand hooiende afkomen zei xerels ga iw en de schurken (1 vlucht al den Broei, 't Is bet eenig ei1 -Neirinck vau zijne aanranders genoom 1 4 Door zijn hoofd tegen den grond te wriw "se uy dan zakdoek van voor zijne oogen los 1(1 Korts daarop kwam een vrouwsperso^111 Dij. 't Was zekere Emma Quartier, is iaanv°« wonende Koeikop, wasebter bij Frank-, straete, die van baar werk kw in Deze manspersoon liggen en boorde hem klaa™4 6 net u beitelt, maakt my los, zij hebben een"4 aan mijuen bals gedaan». Terzelfder tiiHaf't( de zij volk loopen. Verschrikt, zette de jonge dochter han. een loopen. Gekomen op deu broei za°zii t jongens op een schip staan dat in de li, rneerd lag. Zij riep naar de kinders-«n,8 vader daar niet, er ligt een man langs do iU gebonden, en zy gaan hem in 't water smijte Op dit zeggen ging een der jongens zyn Va! gaan verwittigen die in de herberg was vaQ p uriesschaeri, op den Broei. Ue schipper, Victor Gorens, de herberji Volkshuis en al zijne leden, dat de heer Burgemeester mocht rekenen op het Volkshuis dat de leden van het Volkshuis, dat, om zoo te zeggen, de vereeniging is van alle katho lieke krachten, altijd en overal zouden bereid De heeren Lemahieu en Vanden Boogaerde werden Zondag ontvangen in de Katholieke Wacht. De heer Voorzitter Sobry sprak de wel komgroet uit en de nieuwe raadsheeren bedankten; daartusscben speelden de muzi kanten van Sint Miehielsharmonie eenige lieve deuntjes. Een twintigtal nieuwe leden werden aais- veerd. gehucht van Belleghem gekomen, gingen de peerden op hol. De landbouwer kon onmogelijk zijne dieren inhouden, wierd op den grond gesmeten en de wielen van het gespan liepen over zijne beenen. voorbijgangers kwamen hem ter hulp de ongelukkige bad het linkerbeen vermorzeld en het rechtere erg gekwetst. Daarenboven had hij nog kneuzingen aan het hoofd. Men droeg hem naar de herberg Het zijn om den lieer Burgemeester manmoedig I Blauw Huis waar de doktoor Ronijens, van en getrouw terzijde te staan, en mede te j werken tot welzijn van heer, burger en werkman, tot groei en bloei van Poperinghe, tot heil van volk, Godsdienst en Vaderland Sweveghem, hem de zorgen toediende. Woensdag morgen, is M. Desmet naar zijn huis overgtbracht geweest. HOEDT U voor soortgelijke produkten. Wei gert zonder aarzelen alle remediën die men u zou aanraden tegen jicht en rhumatism Alleen De heer Fraeijs, voorzitter van den Katho Donderende toejuichingen begroetten deze I gloedvolle redevoering er zat waarlijk jong I de EÏixir Vincent kan deze'kwalen genezen de leven en warme geestdrift in ons anders zool talrijke genezingen die wij sedert vijf jaren .1 u u j I afkondigen bewijzen het onwederlegbaar vreedzaam, stil en koel volk was het de Depot apotheek Becuwe, oud-apot— lieken Kring, heeft de leden en hunne familie I geestdriftige aanspraak van den redenaar, sens en M. t>onck, Rijselstraat, Yper. genoodigd op eene feeste gegeven door del die, als door eene wederzijdsche strooming I UIT BRUGGE Jonge Wacht van Kortrijk, morgen Zondag, Ivan gevoelens, eene onweerstaanbare geest-1 Woensdag avond werd de werkman L. Rom- in den stadstheater. I drift over zijne toehoorders uitstortte was baut> 23 Jaar oud> wonende Barreelstraat, die ,a I. i bezig was met de smis van de Fabriek Del- De deure wordt geopend ten 5 1/2 om het een helder besef dat de gevoelens, zoo piancke te witten, met zijne kiel dooreen trans ten zessen stipt te beginnen. I klaar vertolkt door den redenaar, waarlijk I missieboom opgelicht, tegen het gewelf geslin- I de hunne waren was het eene innige nei ei? d-e- ™*m.Ao.or ee?e ba'* ver DE INFLUENZA. Wij kunnen aan onze lezers niet genoeg herhalen dat al de doctoors het eens zijn om te verklaren dat de beste remédie, op eiken ouderdom, voor influenza, kinkhoest, kromp hoest, asthma, euz., de SIROOP DEPRATERE is, omdat bij alleen onmiddelijk verlicht en GENEEST, jalhoewel hij geene verdoovende middelen bevat zooals andere remediën die gevaarlijk zijn en slecht tijdelijk werken. 2 fr. I pletterd. Men heeft hem Donderdag in hel Ind6 Iweinszaal|singdieeenieder dreef naar vereering van Igasthuis de twee voeten moeten afzetten. I den nieuwen Burgemeester, vriend van den nv imvi nu» werkman, vriend van 't Volkshuis, hunnen [vriend Wie zal 't zeggen? Wij zullen liever aan I nemen dat alle drie die oorzaken samen werkten om dit jong leven op te wekken, Ien die ongewone geestdrift te ontvlammen Onder nieuwe toejuichingen nam de beer|de flesch te Oostende en te Yper, apotheken I Rnr emepstpr het wnnrd May', Llb,olte' Aertssens en Donck te Pope- Burgemeester het woord. I ringhe, Monteynete Komen, Van Windekens «v, „v,.** Eerweerde heer Hellyn, zegde hijI te Meenen, Sioen en Rotierste Iseghem |den ganschen loop van zijn leven heeft hijj ël"g^eldfoo^vfel' op werkelijke wijze, zijne genegenheid ge-1Ongelukkiglijk deed het peerd op zijne beurt toond voor het volk en meer en meer voelt K groKeï^ülz^Sdafm'tad^en0 arm hij die genegenheid aangroeien door zijn gebroken, en daarenboven bekwam hij nog dagelijkscb verkeer met den werkman enIaa.n.:.z'-',n b?en ei? aangezicht. Do zijnen gewonen omgang met den burger. Die hertelijke woorden vonden ook veel I eerste zorgen wielden hem door de geburen toegediend in afwachting der komst van den Heere Doctoor Basyn. De gekwetste is per y tuig naar de gendarmerie overgebracht ge- weest. NIEUWE TRAM Eene beslissende toestemming is gesloten geweest tusschen de gemeenten Rousselaere, Staden, Clercken, Woumen, Diksmude, Oost- nieuwkerke, Westroosebeke, Langemark en Verscheidene artikels zijn tot de naaste! Biscbote' vóórhel leggen van eenen stoomtram J lom de verschillende gemeenten te verbinden Elke gemeente heeft zijn deel ingeschreven voor het noodige kapitaal van deze aanneming- al de plannen zijn gezonden naar de Naamloozè Maatschappij der Buurtspoorwegen te Brussel die zich gelast heeft met het onderzoeken van het ontwerp. Hpn al is 't dat hpt mr-piliik tp hpna lsib°rip - -^rlrs^Ts van Voorzitter der rechtbank van t aen, ai is l ciainei moeilljK ie Depa löibvrie. y aanleg te Veurne is voor del' kandid UIT VEURNE voor de eersten nleg te Veurne is voor de 1' kandidatuur M. E. Feys, onderzoeksrechter le Veurne, ge kozen met 29 stemmen tegen 18 en niet 48, gegeven aan M. De Necker, onderzoeksrechter te Brugge De ijzergieterij heeft in de Congostatie eene verbinding met den ijzerenweg; die verbinding maakt eene helling. Zaterdag wierden twee wa gons, elk geladen met 10,000 kilos geute, uit d< statie naar de gieterij gesteken wanneer de twee werklieden gelast met den rem te sluiten deze niet en konden sluiten. De twee houten blokken honden zooals men dat noemt, die op dt riggels lagen schoten weg, en de twee wagons liepen in volle vaart de helling af. In hun geweld beukten zij de poorte in. Dachten de poorte stond er eenen waterbak waarachter, een werk man van M. Nys, ketelmaker, te Rolleghem (Tombrouck), bezig was met werken. Doorden lag van de poorte schoot den waterbak van de twee houten blokken waarop hij stonden storte op het lichaam van den werkman. Het kostte veel moeite om de waterbak te verplpaatsen en de ongelukkigen werkman ui zijnen gevaarlijken toestand te redden. Deze was erbarmlijk gesteld geheel de linkerzij lag open en de derms hongen uit zijnen buik daar bij was de rechter hand aan de koppeling gebroken. De heeren doctors Peel, vader en zoon, Depla en Valcke kwamen ter plaatse, alsook de eerw. heer onderpastor van Marcke en M. Dussolier, onder-commissaris van policie. De ongelukkige en kon geenen uitleg geven en na de eerste en noodigste lichamelijke en geestelijke zorgen bekomen te hebben, wierd hij naar het hospi- tral overgebracht, waar de heer Dr Lauwers, bijgestaan door de heeren Peel, hem eene operatie van den onde: buik deed ondergaan. Het slachtoffer is zekere Hendrik Huysse, oud 33 jaar, wonende te Roüeghem. Hij is gehuwd en vader van vijf kinders. In den namiddag is het parket naar de ijzer gieterij geweest, alwaar zich ook bevonden een ingenieur van den Staat en M. De Bruycker, arbeidstoeziener. De twee wagons zijn door hei parket in beslag genomen geweest. Maandag is het parket eene tweede maal ter plaatse geweest om zijn onderzoek te volledigen. Maandag avond, rond ten 10 1/2, vonden de op dienst zijnde agenten eenen persoon liggen aan den hoet der Sweveghem en Sint-Danysstraten Hy bloedde m zijn gezicht en was wat bij dia. ke Ondervraagd, verklaarde hij aangerand te ztih geweest door twee onbekende kerels d-e hem geslegen hadden over geheel het lichaam Ten gronde gevallen, hadden zij hem zijn zilveren zakuurwerk afgepakt, zijne ketting in stukken gerukt, en er meê de vlucht genomen. Het slachtoffer was zekeren Arthur Maes zwingelaar, wonende te Lauwe. De policie on derzoekt om da daders van die aanranding te ontdekken. De genaamde Frans Devolder, wonende voet- weg 79 (Overleie),kwam Maandagmorgen, rond ten 10, in gezelschap van zijne dochter al de Bruggepoorte gereden, met eene steekkarre wanneer hij eensklaps neerzakte. Ondanks alle zorgen gaf' de ongelukkige geen. teekens van leven meer en een toegekomen geneesheer en kon niet anders dan de dood vaststellen. De man was overleden tengevolge van eene hertader- breuke. Devolder was 40 jaar, getrouwd vader van zes kinders. Driesscüaert en Maurits Vandenberghe timi man, vergezelden Emma Quartier. tot'aaa j lanteern langs kA Park, to, waar Neu-inekh, voortgesleept had. Zy voadeu daar dezen ij daad gebonden en het duurde vyt' groote min ten eer zy hem konden losmaken, dij haj B, eenen rouden zaïidoek rondden bals- f» dezen uie gediend had om hom te veiblinden Binst dat voorzeide personen hem loscuiek, viel Neirinck vau zyu zalven. Een van houw den heer Ut G'hyhot verwilttigeu terwyl de a dere twee hem opnamen en uaar het poiioieb reel droegen, waar hy de uoodigen zorgen t kwam. 'l'ot zyn zet ven gekomeu kou ij slachtoffer zeggen wat er gebeurd was. Hij klo van hevige pyi.eu over ganscü het lichaam. Korts nadat Neirinck binnengebiacht was hel policiebureel, rond len Ij 1/2 kwam Loogbo, policia-kommissaris ter ptaatse om verklaringen van Neirinck en van de hierbov genoemde personen te ontvangen. Hei slachtoffer zegt geene vyauden te kenne in den avond, voor dat hy binnengogaau was Eug. Lescrauwaet, had hy zyae vrieiidiune Al. m de Bruggestrate bezocht. Men vraagt zi haf wat de dryfveer va.i t ongehoord schelmstuk mag zyu. DE BOND DER GOEDE GENEESMIDDE erwiltigd he. vulk dal de lekkere VVallhéry; die wel geschikt is voor den hoest en keelzie len verkocht wordt in dozen van één frank, alle goede apotheken UIT ISEGHEM De genaamde Joseph Christiaeut, 22 js oud, soldaat bij de 2-' bende kanonniers te edelen, nu iu verlof bij zijue ouders, kw: Zaterdag rond 4 ure namiddag zijne ou uriendin, Ftbronie Van Tieghem, 19 jaar oi tegen op de graanmarkt. Deze ouder den druk van jaloersheid, wierp hem den inho van een glas vitriool toe, maar de soldaal beweging ziende, sprong op zij en verat Izoo, in het aangezicht geraakt te zijn. Zij vest alleen was verbrand. Proces verbaal door de policie opgemaakt. UIT UITKERKÉ De 28 jarige stiefzoon van den landboui Van Eecke kreeg verleden woensdag een i geweldigen slag van zijn peerd op de borst, i hij achterover viel. De man werd door het d zoo wreed verlrappeld, dat hij Donderdag ov leden is. UIT EEGHEM Over veertien dagen den dag dér ioling, h zekeren Alois Vereecke, die bij de loteling gebleven was, eenige druppels gjdronken. V toen af werd liij ziek en donderdag is hij ovi leden. Zaterdag is het parket ter plaats gekom en heeft de lijkschouwing bevolen. Alois V( eecke was vader van vier kinderen. UIT SINT ANDRIES Zondag namiddag zijn dieven, langs keldervenster gedrongen in het huis van Strubbe-De Clercq, in het dorp, terwijl bewoners allen naar de vespers waren, kwaaddoeners hebben een gouden vrouwf uurwerk met gouden ketting gestolen, also twee gouden ringen en een diamanten kiu UIT M1DDELKERKE Wederom hebben wij het bezoek ontvang van het parket van Veurne, om twee gepleeg diestallen met inbraak te onderzoeken wei kortelings gebeurd waren op den Dijk, t mentlijk in den sigarenwinkel Lemahieu, w; men pijpen, cigaren en ander rookgericf ges ten had en in eene villa waar men wijn champagne gerobberd en uitgedronken bi Alleman dacht dat die daden gepleegd wai dour ergens mannen vreemd aan de gemeen Maar hoe stond men te zien dat het een h( detje jongens was van M.ddelkerke, tussct de 12 en 16 jaar oud. Een eruan is reeds grenzen overgesteken om aan de rechtmat strat te ontsnappen. en Een begin van brand is Zaterdag avond ont staan in eene kamer komende boven de policie- vacht. 't Was om 11 ure, de agenten stonden gereed om op nachtronde te gaan. Van op den binnenkoer bemerkte de agent Bruylaert dat er brand was in gezeide kam. r. De agenten stelden hen onmiddelyk te werka en gelukten met eenige eemers water het vuur uit te dooven. De brand was Veroorzaakt door de schouwe van de policiewacht, en de plankenvloer had vuur gevat. De schaê is gering en door verzeke ring gedekt. Den 16 dezer, rond ten 6 ure 's avonds,ontstond er brand ten huize van mad. T., koopvrouw in kanten, op de wapenplaats. Gordynen in den salon en in do veranda wierden de prooi der vlammen. De dochter des huizes was aleenö thuis; ondertusschen kwam de maarte binnen en beiden gelukten erin het vuur uit te dooven De brand zou veroorzaakt zyn geweest door'het losgaan der buize van de brandende stove in de veranda. UB Den volgenden nacht, rond ten 3, wierd de zoon eenen brandreuk gewaar. Hy stond on onderzocht het huis, en eene kasse waarin dè kanten en de boeken zaten was by na gansch door het vuur vernield. De huisgenoten gelukten hufpe608 VUUr Uit tö dooveu zonder vreemde O Dnen rchai yan die,n dobbe)en brand beloopt 8. 00 fr. Er is'verzekering. M. D'Haene, onder-commissaris, heeft een onderzoek ingesteld. Gisteren, Dinsdag namid dag, is het parket ter plaatse geweest om het onderzoek te volledigen. h UIT WYTSCHAETE Op de hoeve Goudezande heeft zondag m gend, terwyl de bewoners afwezig waren, e dief het koffer opengebroken van den knei Cyriel Vandewalle en heeft er eene som v 5 fr. en voor ongeveer 2703 fr. akties uit ges len. De dader is gekend, doch hy is voortvim tig. UiT POPERINGHE Zondag namiddag vond een kanonnier zyn I hagen met byna overal waar hy voorbygmg, ruiten uit te slaan. Twee gendarmen in burge 'Heeren hebben hem by den kraag gevat en den bak gestoken. Er is proces-verbaal zynen laste opgemaakt. UIT PROVEN Zondag avond, op het gehuebt De Molenw word eene dwaze wedding aangegaan v< i 1 ®geue dle de stoutigheid had zich op deksel der brandende stoof neer te zetten, vi e wedding. Een jongeling van 23 jaar, dien Knecht tn eene hoeve, nam de wedding a doch verbrandde zich zoo erg dat hu naar 't b pttaal van Poperinghe moest gebracht word Men vreest voor zyn leven. t f,n Daclu van Maandag tot Dinsdag hebl kwaaddoeners binnengedrongen in het magai van M. Hector Ameye-seurynck, Kortrps' eeavv °E, na een vensterluik opengebroken lebbenzy hebben eene ruit uitgesneden we zy metslyk besmeurd hadden. Zij hebben kle stoffen en gemaakte kleederen medegeflon voor eene weerde van omtrent 800 fr. Ds« darmen van Kortryk zyn naarBtss men om een onderzoek te openen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 2