DIT IS EN OMMELANOS, m m Per dépêche m Op Zaterdag 5n Maart 1904* 5 eentimen 't blad. 89stejiar. Tal merk 1992 Brugge, 8.55 De Bestendige Deputatie heeft vandaag de kiezing van Yper goedgekeurd. ROND DE WERELD Frankrijk Duitschlaiid Oorlog A7.lD.SA7/st/W'.S Minister de Trooz Prijs van de stemmen hier te YTper in 1904 Gezeurd Een schoone feeste Nog eene feeste VAN ALLES WAT Voor de Boeren Voormezeele Te trekken hij den UitgeverTk 36, in de Botersirate, te Yperen hij land boodschapwez>en ofte post, tegen 3 frank s jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en dea vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaarnsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen'c estend,!. .u de reke binnen't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't. honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken.? De Keeren van de Agence HAVAS.te Brussel, Tk.32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Binst dat de fransche kamers bezig zijn met de laatste sparke vrijheid, die er aldaar nog bestaat, te vernietigen, kwam een fransche kamerheer naar België om te spreken over de klooster scholen. Maar laten wij 't woord aan eene groote fransche gazette Le Temps opgesteld door protestanten ea mannen die verre zijn'van Kleri kaal M. Barthou, fransche kamerheer, is naar België twee voordrachten gaan geven over het kloosteronderwijs 't is te leggen tegen bet onderwijs der kloosters. Welnu, in een katholiek land, levende sedert twintig jaar onder een katholiek bestier, dat in 't geheele zijn buitengewone nijverheiduitbrei ding niet belet heeft, noch zijnen rijk dom, noch zijnen ondernemingsgeest, en die zijne vrijheid van denken niet en dwarsboomt. Het is nooit in 't ge dacht gekomen van het klerikaal belgisch Bestier aan M. Barthou te zeggen Gij en zijt van hier niet Bemoeit u met uwe zaken 1 Maakt in Vrankrijk wetten velgens uw goed dunken, maar laat ons hier gerust. Korten tijd geleden, was M. Delsor, duitsche afgeveerdigde van Elzas, te Lunéville. Men was niet zeker dat hij kwam voordrachten geven, men wist, niet zeker waarover hij zou spreken. Het was genoeg dat hij als priester daar was, opdat de fransche republiek alzoogenoemd uitspotternnzeker priester Delsor uit het land deed jagen. Wij herhalen het: België leeft on !er een «klerikaal» gouvernement.Vran krijk onder een anti-klerikaal. Welk een is het dat plaagt en tergt Welkeen is het dat uisluitend is Welkeen is dat rondsnuistert en ver volgt De autwoorde komt alleen Welke vernedering Wij moeten les sen van vrijheid nemen bij een land waarde klerikalen meester zin. W zouden fier zija de vrijheid te bezitten als in België 1 De reize van Keizer Willem naar het zuiden en meteen naar België is onbepaald verschoven tot later, waar schijnlijk tot Juni of Juli, ter oorzake van het overlijden van het jongste zoontje van 's Keizers broeder, prins Hendrik. Er is nog altijd weinig .ieuwsover den oorlog, maar is er eiuig met ter daad, de groote gazetten geven er ai- gelijk veleze fabrikeeren er van alle soorten en voor alle goesten. Nu zijn het de russen die eene nederlaag krijgen, dan de Japoneezea en den volgenden dag noch de eene noch de andere. t Eenigste merkweerdigs, 't is dat de Japoaeezen nen brief hebben ge zonden naar de moge ïdbedea om hunne handelwijze uit te leggen bij het begin van den s rijd, ïamelïjk van de Bussen, aan te >alit n vooraleer officiëei dea oorlog er' (aard werd moet weten dat ■.,e nv- rs en ;an de rfussissche vlote i 'Vestwaun ter gelegenheid van d p .D«k van d. eene of le andt-rt. Da ae. en binst dat ze bezig waren m-1 dansen en springen deden de Japoneezeu ounne oorlogschepen in de lucht springen De Russen, om hunne onachtzaam heid een aanzichte te geven, schreven dal de Japoneezen hun verraderlijk hadden aangevallen, maar de Japo aeezen zeggen en bewijzen dat de Russen sedert lang voor den oorlog gereed waren en maar eene gunstige gelegenheid zochten om met Juponië te doen wat dit land met Rusland heelt gedaan. Reeds twee-drie keeren nemeri de liberale bladjes van steê de verdediging van M. de Trooz,natuurlijs nopens de kiezing van Yper. En Zaterdag laatst nog schreef het Pro grès», tusschen andere dommigheden, dat Minister de Trooz de onrechtveerdige en twijfelachtige zegepraal der klerikalen niet goed en keurde en daarom de kiezing van 18 October verbroken had. Sarloo, die altijd den gaai afschiet,kwestie V;n dwaasbeden, drukte zelfs acht dagen vóór de kiezing dat Emile Iweins de VOLLE neef was van Minister de Trooz, en sommige welweters vertellen zelfs dat het tengevolge van dien vollen neef' was dat de zurjcelfabriek werd gesticht of ten minste beginnen stichten buiten de Meenenpoorte. K/va tongen voegen erbij dat M. Brunfaut zijn dweêlfabrieke van 't fransche naar België gaat overbrengen en veranderen in eene fabriek van zeefden.voor twee diensten, Kunnende dienen voor calepons en om ingelegde zurkel door te steken. Elk zegt;e 't voort In 't Progrès van Zaterdag staat er hoeveel de liberalen beloofd hebben voor een stemme den 18 October en den 7 Fe bruari wij zeggen beloofd maar niet gegeven, want ze hebben meestal nen onkel dood van geven. 1° Belofte voor de liberalen te kiezen, een kistje cigaren... van drie voor nen sou. 2° Eene stemme voor dezelfde lijste,10fr. den dag der stemming als 't wel uitvalt en 15 fr. later. 3° Eene stemme, beloven van de kinders te Sleeden voor de eerste Communie. 4° Eene stemme id een paar schoen of 10 fr. na de stemming. als de liberalen gekozen zijn. 5° Id id. een heele cosiuurn, mils de zeifde coadiiie. 6° Eene stemme id. 10 fr. ingelegde groensels, zurkel meèbegrepen, na de kie- zing. 7° Id. id. een halve tonne bier of 10 fr. pinten, van deze die er nog staan van tijdens de liberale manifestatie. 8° ld. id. werk beloofd voor goed. 9" Id id bulpe 't jaar door. 10° ld id. een heel schip kolen, als de •ft vat ('urnen z opgemaakt zijn. 11° li. id. ga de genoemd. 12° twee stammen, ld. vijftig frank, zelfde conditie. 13° Twee stemmen id. balcosturaen te leveren voor de Strijkers, als het bal niet afgeschaft is. 14° Drie stemmen, id. 75 fr. en drie ingangkaarten voor het bal der vermoei den 15° Vier stemmen, id. 100 frank, conditie als hierboven.ert 4 ingangkaarten voor hel bal dar vermoeiden 16° Vier i ternri sn, geprotesteerd* wissels "etaald tr-rs oud. 17° Vier stemmee, levering in groote hoeveelheid van al he; d digs toer re groote fabii >k de Mserenps rte, is fles scbeu, zeefden, enz. De zu rel wc <*dt da; i gi/faorikeerd. ('t vervolgt uls de kiezing verbroken is De liberalen en vinden tnaar~eene reden om te bewijzen dat de katholieken gezeurd nebben den 7 Februari, maar 't is eene se rieuze reden, zoo serieus als hunne serieuze gazetten Den 18° October en hadden de katholieken maar 200 stemmen meerderheid en den 7° Februari meer dan 400. Bijgevolg ze hebben gezeurd Jamaar, Sarloo, ge steekt uwib vinger in uw ooge en nog al diepe. Harkt liever we nemen aan dat gij de waarheid zegt, maar In October 1899 kregen de liberalen eene buize van zes honderd vijf en twintig stem men Sarloo was op de lijste, hij moet dat nog weten YVelnu, vier ja^r later en was die buize maar 200 stemmen meer, dus de liberalen hadden er 495 gekocht. Wat zeg je ervan, Sarelije, is't raisonne- ment goed Die Kortrijksche heeren hebben Zondag laatst, op verzoek van M. Fraeijs, Voorzitter van den Katholieken Kring, eene welgelukte feeste gegeven in den Stadsschouwburg. Al de voornaamste famiiiën van stad waren ertoe uitgenoodigd en hadden talrijk de vereerende uitnoodiging beantwoord. De twee stukken Le Premier Pas en Bar bier de Séville werden oprecht meesterlijk gespeeld eu de kluchtliederen en fijne zang stukken getuigden evenwel voor de luimige gezellen en knappe kunstenaars. Eere aan Advokaat Claeys, voorzitter van de Kortrijksche Wacht Lof en dank aan M. Fraeijs voor de aangename uren daar doorgebracht Binst dat de Kring feeste hield in den Schouwburg had er eene andere feeste plaats in Sint-Maartens Congregatie. Jammer dat die feesten op malkaar pasten Algelijk de jonkheden en hadden geen volk te kort, bijzonderlijk den Maandag integendeel, er was er waaarlijk te vele om gemakkelijk in de zale te kunnen. Nu, 't was ook wel verdiend Vooreerst, er 'n bestaat geen verdienstelijker werk dan de jonk heden van strato en uit de herbergen te houden, en ze hebben ongelijk, groot on gelijk, die ouders, die meenen dat het niet meer noodig is de jonkheden naar de Con gregatie te zenden, als ze nen keer 17 of 18 jaar zijn. 't Is dan meer noodig dan ooit! Aan die jaren moet er meest gezorgd en gewaakt worden, de jonkheden moeten een eerlijk verzet genieten, en waar kunnen zij het beter vinden dan in de Congregatie, onder de bescherming van hunne goed* Moeder Maria, en onder de waakzaamheid <;n de verkleefdheid van Bestierder en Pre fekt. N' oit en hebhen wij iemand gekend die beklaagde te lang naar de Congregatie gegaan te zijn, maar velen kennen wij er die op dea dooiweg geraakten met te vroeg de Congregatie en haar eerlijk en deftig verzet te verlaten,om elders den weg van oneer en verderf te vinden. Dat die jonkheden daar kunnen teute hou den, dat hebben ze die twee dagen getoond: hunne twee kluchtspelen waren oprecht geestig, en bevatten tezelvertijde nog menige zedeles. De spelers bezitten veel aanleg. Gezang eu muziek en lieten ook niet ce wenscbenHildebnndsiied en Avondlied verdienen bijzonder vermeld. Maa de eere van den avond was voor 't muziek van Zoetenaaie, waarvan ds garde sainjuu r 't schoonste .sieraad Mo me de opbrengste der od; iv!iö£ E >- stierder en raid in state stellen oa hunne Congregatie meer en meer te verbeteren en te doen aangroeien en mochten er nog p ■- sonen zijn die begeeren dit nuttig werk te ondersteunen, ze mogen hunne milde junste zenden naar den eerw. Bestierder of naar den raad, we verzekeren hun dat 't zal wel gekomen zijn en vele deugd dosd. Wanneer een landbouwer een rund moet afmaken, 't zij door ziekte, 'tzij door ongeval, verkoopt hij het vleesch van 't afgemaakt dier aan zijne geburen. Een beenhouwer uit den omtrek, maakt het dier af en verkoopt het vleesch uit de dieren worden gemeenlijk in den dorsch- vloer der schuur afgemaakt en 't vleesch 4 of 2 dagen nadien aldaar uitverkocht. Menigeen beeldt zich en dat het vleesch uitverkocht bij de boeren ongezond en ge vaarlijk om eten, dit is niet waar, be; meerendeel is schoon vleesch, bijzonderlijk als hel voortkomt van dieren die door 't bre ken van liehaamsdeelen verongelukken of als het dier geen medeeijn genomen heeft ol maar kortstondig ziek geweest is het 's niet aan te raden ziekelijke dieren te lang te houden alvorens ze te slachten want ze ver liezen ras hun vleesch en bij 't afmaken is het vleesch dikwijls niet tan volle klaar. Alle uitverkocht, goedgekeurd vleesch is even onschadelijk ais bij de beenhouwers Als het dier gevladen en gekuischt is, wordt de vleeschkeurder verwittigd eu deze komt zien of het vleesch gezond genoeg is om zonder gevaar voor de gezondheid te kunnen verbruikt worden; stempelt hij 't vleesch zoo mag de boer 'i vleesch uitverkoopen, word; net afgekeurd, dan kornt men van't vilbeiuife van Thourout om het dier ie halen, bei ve! blijft aan dan boer, het afgekeurde dier wordt le Thourou' door verhitting gevaar loos gemaakt, men maakt sr meststof van vleeschmeel en beendermeel. De landbouwer, dh zijn vleesch uitver Aoopt, zendt aans onds na de goedkeuring van 't vleesch 2 of 3 zijner knechten bij de geburen om ben te verzoeken, op gesteldeu dag en uur, eenig vleesch te komen nemen, men gaat bij iedereen die niet verder als een halve uredne kwart van de hofstede wonen; stteldoeners, neeringdoeners, die somwijlen profijt van den verliezenden landbouwer heb ben, worden ook verwittigd. Op den dag vanden uitverkoop, gemeenlijk des nammiddags, gaan de geburen om vleesch, ze nemen er van 1.50 fr. tot 3 fr. naar gelang de grootte der hofstede of vol gens 't profijt die ze van den boer trekken. Met den avond, soms van 4 ure reeds, is al het vleesch uitverkocht, weinig zijn ze deze die als ze verzocht worden vleesch bij den eenen of anderen gebuur te halen, dit niet doen. 't Gebeurt nogthans dat men niet al het vleesch aan den man brengen kan, en zelfs gebeurt dit van langs om meer, dit komt om dat er hier van lieverlede misbruiken insluipen die als ze niet op houden zullen eindigen met die schoone gewoonte malkaar in nood te heipen gansch te niet te doen. In meest al de plaatsen wordt al het vleesch, aan denzelfden prijs verkocht, dit is niet wel die zuiver vleesch ontvangt, betaalt maar evenveel den kilo, als deze die vleesch ontvangt met beenderen in, al kwa men deze er ook voor een derde of voor de b- Ift in. Door deze manier van handelen die door sommige beenhouwers, die hetvlessch ui verkoopen nog verergd wordt, heift veel misnoegdheid verwekt, inderdaad sommige oeenhouwers geven aan hunne gewone kalan ten, deze die vleesch naar hunnen win iei halen, de schoonste brokken en deze die *an ralanten niet zijn ontvangen al de leelijke brokken en de beenderen, in plaats dat dit alles gelijkmatig (vleesch en beenderen) zou verdeeld worden. Het vleesch van sedert lang ziek of afge- magerde dieren wordt denzelfden prijs ver kocht als dit van gezond afgemaakte goed gekweekte, dit is ook niet wel, daar de weerde soms de helft verschilt, 't vleesch van afgemagerde dieren wordt altijd te duur verkocht. Tegenwoordig wordt het vleesch, 1.45 f**. tot 1 50 fr. uitverkocht 't zij he* schoon of leelijk is. met veel beenderen of er zonder, dit is te duur: aan d.en prijs <an men vleesch van vettt^*jferen hebben in de heenkou we- lijeR. Aanr^^Lrijs is dit veelal voor den la/d- ouwer meer, maar somwijlen als het dieren geldt die wA^hanK^Mj¥^bben, en als de heester, lev )r verkocht worden, ook gebeurt het menigmaal dat oprechte schui mers van het goed vertrouwen der land bouwers gebruik maken, om gezonde dieren te slachten zeggende dat het door een ongeluk komt en met het oog op winst bejag, het vleesch uitverkoopen, dit is schan delijk, en 'tgebeurt menigmaal; iedere landbouwer zou zich moeten onthouden, vleesch te halen daar waar zulks geschiedt, hier is geene kwestie van ongeluk of verlies, maar van uitbuiting. Het vleesch zou moeten verkocht worden aan 3 verschillende prijzen b. v. 4 fr. 1.20 fr. 1.40 fr. naar gelangde schoonheid der stukken en volgens 't gehalte beenderen, zoo zou iedereen ware volgens zijn geld kunnen hebben. De landbouwers zouden zich moeten onderling verstaan, om geen vleesch meer te gaan, daar waar de prijs boven een be paald maximum zou zijn, zou zou de schui- merij ophouden, daar de prijs niet te hoog zou mogen zijn. Ik ken eene plaats, waar de landbouwers zich verstaan hebben, het vleesch niet meer als 1.25 fr. te verkoopen, daar waar de prijs nooger iszijnde boeren niet verplicnt vleesch te nemen. De groote boeren nemen veel te weinig vleesch, in evenredigheid van 't geen de kleine boeren nemen een boerke dat 5 runderen heeft zal voor 1 50 fr. tot 2 50 fr. vleesch nemen, een boer die 30 tot 40 run- ders heeft zal er van 3 fr. tot 5 fr. nemeri, dit is te weinig voor dezen laatsten de groote boer is inderdaad 6 of 8 maal meer in gevaar een rund ie verliezen dan de kleine daar bij tot 8 maal meer runders beeft en nochtans neemt hij maar 2 maal zooveel vleesch in plaats van 6 of 8 maal. Iedere landbouwer zou moeien vleesch nemen volgens 'i getal dieren die hij op zijn bof beelt. Door den duren verkoop en 't weinig nemen der groote landbouwers komt hel dikwijls voor dat al het vleesch eens afgemaakt dier niet meer uitverkoent kan worden. Overlijd was dit zoo niet, toen wierd 't vleesch slechts 1 fr. lot 1.20 fr. uitverkocht en de groote boeren namen er van 5 tot 7 fr. ook was toen altijd alles ver kocht. Daar het van lieverlede meer moeite kost om 't vleesch ai kwijt te geraken, zoo schikt zich de verliezende boer ernaartoe, hij houdt al de dikste stukken over, om ze dan aan den eenen of anderen beenhouwer te verkoopen aan 1,10 fr. tot 1.30 fr. per kilogram, de leelijke stukken met da beenderen hebban de boeren genomen aan 1.40 fr. tot 1.50 fr. per kilo, 'k geef u dus te raden of dit te duur is, dit is niet rechtveerdig en 'tdoet die goede gewoonte, malkaar hulp te bieden, veel kwaad. Veekooplieden die een dier moeten afma ken handelen op dezelfde wijze als de boe ren, maar 't gebeurt dikwijls dat sommige dezer lieden ziekelijk ontvieeschde dieren koopen, om ze naderhand af te maken, dit minderweerdig vleesch, den boeren aanbie den, als van een ongeluk voortkomende, het eenen hoogen prijs verkoopen en eene schoo ne winst opstrijken deze oneerlijke hande ling vervalt toch, daar vele boeren zich beginnen te onthouden daar om vleesch te gaan. Ik ga nooit vleesch bij eenen koopman aanbieden, en ik haal er ook geen bij hun, want meest altijd is men er bedrogen. Een koopman heeft veel te veel risicos, op zijn klein getal dieren, daar hij er veel verschil lende beeft, hij heeft meer gevaar van ver lies dan de grootste landbouwer en nochtans als hij bij eenen boer om vleesch moet, zal bij er maar van 2 tot 3 fr. riemen en 't moet nog van 't schoonste zijn of 't is niet wel, ais de boereu bij hun om vleesch gaaa, *eritoopen ze hun de leelijke stukken en de schoone aan de beenhouwers. De landbouwers in eenen zekeren kring wonende b. v. een uur iu de doorsnede, zouden zich moeten verstaan om indien een dier binnen den kring sterft er al het vleesch van te nemen, aan eenen, niet te hoog en voorafvastgestelden prijs en elk in evenre digheid van 't getal dieren die zij op hunne boerderij hebben, de veekooplieden zouden er dienen buiten gehouden te worden. I.-N. Met vreugde en genoegen kesaa?. wij te j vernemen dat Zijne Heiligheid PiusX eene welverdiende belooning geschonken heeft aan eene uitstekende weldoenster onzer pa- jrochie. NIEUWSBLAD VAN YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1