DIT IS ELANDS, m m stadsnieuws' Op Zaterdag 2n April 1904. 5 cent!men MadL 8-9 tar. Ta 1 nier t 1996 Hun haring braadt niet meer Nagels met koppen Stad Yper Gemeenteraad ste 7e trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boter strate, te Yperen bij 's land boodschap we sen ofte posttegen 3 frank 's tors. t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 16, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingep i isinA ,i .io de reke binnen 't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence lÏAVAS.te Brussel, 'fi,32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van a! die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Ia de laatste tij de a is het zonneklaar bewezen geworden dat de rooden op zijn koordedraaiers vooruitgang doen rond Charleroi en 't heel Walenland door. Verscheidene socialitische bijeen komsten hadden deze week plaats, onder andere te Chatelet, waar de spreker voor eene halve zaal hri woord voerde. Te Marchienues telde men de aanwezigen: 114 man voor twee befaamde sprekers, Pasteur en Debacker. Noch te Chatelet, noch te Marchiennes werdgeen stoet gevoi md. Te Luttre waren er 15 personen in den stoet, die de sprekers naar t lokaal bracht. Tc Jamet sprak Fur- némont voor 64 personen. Te Leernes was het publiek uit dertig mannen, vrouwen en kinderen samengesteld Te Acoz zouden vier roode lanleernèn de bewoners de waarheid helpen ontdekken; niet een der vier verscheen ter plaatse. Zouden de Walen die de socialen van in 19Ü0 reeds, 2000 stemmen min gaven dan 't jaar vroeger, eindelijk eens voorgoed wijs gaan worden Bij drukker Goemare, te Brussel, kwam een boeksken van de pers, waariu de werking van het 20 jarig kathoiiek bestuur wordt besprokeD en aangewezen. Hier volgen eenige uittreksels van dit hoogst belangrijk werk: De builenlandsche handel klom van 2 milliard 772 millioen tot 4 milliard. Onze bijzondere handel klom van 1 milliard 425 miilieon tot 2 milliard 380 millioen. Onze scheepvaartbeweging klom van 4 millioen tot 10 rniliioen ton. Over 20 jaar bracht de ijzerenweg 159 millioen op, thans 242 millioen, zonder de steertjes. In 1884 bestonden er 406,656 spaarboekjes met een bedrag van 158 millioen. Thaus, of beter in 1902, zijn er 4,973,480 spaarboekjes in han den, met fr. 730,573,045 op. Onder het liberaal beheer vermeer derde de openbare schuld met omtrent 85 millioen fr.; sinds de katholieken aan het bewind kwamen, nog enke met 61 millioen. Onder 't liberaal ministerie werd de schuld slechts met 1 millioen uitge- delgd: terwijl thans 7 a 8 millioen daaraan worden besteed De zes jaar van liberaal bewind zijn onverander lijk met het akelig te kort gesloten geworden, terwijl thans, sinds twintig jaar, overschot bevonden wordt. Wil men thans het on der wij nagaan, dan zal men bevinden, dat ook daar bet katholiek ministerie bloemkes wist te plukken. Over twintig jaar werden slechts 346,012 leerlingen geïnspecteerd, thans zijn er 679,661 de bewaarscholen stegen van 68,977 tot 237,265 en van 89,510 bereiken de volwassen leerlingen thans het getal van 162,261 leerlingen. Verslag der zitting van 28 Maart 1904 De zitting begint ten 6.30 minuten. Al de raadsheeren zijn aanwezig. De heer Burgemeester zit voor. Het verslag der voorlaatst:? zitting is zon der opmerkingen goedgekeurd; dat der zitting van 19 Maarte wordt ter inzage der leden op het bureel neergelegd. M. Sobry vraagt dat bij het begin van elke zitting de genomen beslissingen der voorgaande zitting zouden afgelezen worden en geteekend door Voorzitter en Secretaris Spreker heeft den 25 maarte'den heer Voorzitter over zijne vrage per brieve verwittigd. M, de Voorzitter. Ik heb niets ontvan gen {Misschien is het bij andere stukken naar 't Stadhuis gebracht. Ia alle geval, ik zie geene zwarigheid in het voorstel van het chthaar lid, tenzij dat bet tijd zal doen ver liezen. 't Verslag d< r voorgaande zitting mag gelezen worden, maar die lezing is nochtans niei'verplichtend volgens de j wet. M. Bouquet. Zou' men niet kunnen eene halve ure te voren het verslag op het bureel neerleggen M. de Voorzitter. Zekerlijk en vroeger ook want gewoonlijk is dit verslag reeds opgemaakt een of twee dagen na de zitting. Al de raadsheeren kunnen er kennis van nemen. M. D'Huvettere. De heer Sobry moest op voorhand niet verwittigen, daar hij geene ondervraging doet, maar enkellijk eenen wensch heeft uitgedrukt, waarover Schepe nen en gemeenteraad in eene volgende zitting zullen kunnen uitspraak doen. M. de Voorzitter. Inderdaad we zullen dus de zaak onderzoeken en erover beslissen in eene volgende zitting. M. Sobry - is voldaan. Kunstgevels De stad heeft den beer Statsbouwmeester Coomans belast den herstelden kunstgevel te gaan nazien in de Mondstraat. Uit bet verslag blijkt dat de herstelling met zorge en volgens alle regels der kunst is gedaan geweest onder het toezicht van den heer aanneu,er Fiers. De stad zal in de herstelling van dien gevel eene som me van 200 fr. betalen. Tramlijn Yper-Gheluwe M. de Burgemeester herrinnert in 't korte al wat er gezeid is geweest ten voordeelo van den tram al door stad te doen komen en al buiten stad, 't zij van de bascule over hoek naar de buitenwandeling bij de zwemplaats, 't zij al langs bet oud magazijn van Vergracht. De raad heeft vandage te beslissen welke reisweg hij verkiest, al binnen of al buiten stad. Er is gezeid en geschreven geweest dat Burgemeester van Yper in deze zake zijn eigen gedacht kost wat kost wil doen door gaan. Dat is volkomen onjuist; de burgernee ster van Yper verdedigt zijne den* wijze in deze zaak, zooals het zijn recht en ik geloof het toch zijne plicht is. Wij ver tegenwoordigen hier de openbare denkwijze. Eikendeen mag hier vrij en vrank zijne meening doen kennen en trachten zijne medeleden te overtuigen van de deugdelijk beid van hetgeen hij voorstelt. Dit gezeid zijnde zal ik trachten zoo getrou v mogelijk de vroegere besprekingen samen te vatten. De voorstaanders van al buiten Yper te gaan doen namelijk gelden dat de trams door stad een groot ongemak zullen zijn voor de bewoners der straten waar de tram zal voorbijgaan, het gemak van af te stappen bij de Meenenpoorte in plaats van op de Markt, bet minder gevaar voor 't gerij door de Meenenstrate enz. De tegenstaanders van bunnen kant, bewere.t dat de omweg al de Diksmuid poorte ook zal moeten betaald worden We zullen dat trachten te voorkomen, maar zullen wij erin gelukken Zekerlijk zal de omweg veel meer kosten dan de weg al door stad: grondouteigenin gen, kosten van gere d maken van den weg, al dingen, die dienen in aanmerking geno men te worden. Zal de maatschappij van uitbating wel willen de overgrootë kosten betalen voot 't leggen van dien grooten omweg 't Is waar, reeds heeft de hoogere over heid het plan goedgekeurd, al buiten Yper, maar in 't bestek is er geene melding, nocb van vergoeding noch van onteigening van de buitenwandeling van stad, en nogtbans dat is een bijzonderen eigendom van stad, dien wij zonder vergoeding niet en zullen laten gebruiken en zonder twijfel niet en zullen, verkoopen. Den 20 April aanstaande is het de aanbe steding van het eerste deel van den tram van Gheluwe lot aan de Bascule; het deel van de Bascule tot aan de statie eu zal nu niet aan besteed worden. De gemeenteraad is dus nog volkomen vrij om te bespreken en te beslissen. Vraagt er iemand het woord M. Struye. Onze achtbare Voorzitter heeft ons klaar en duidelijk de vroegere besprekingen samengevat. Het zij mij noch- thans toegelaten eenige woorden bij te voe gen om sommige ongemakkelijkheden van 't passeeren al door stad te doen nader kennen. Vooreerst door 't groot getal trams die er zullen komen in 't seizoen van de beetrapen, b. v. zal bet in de meenenstrate volkomen onmogelijk zijn nog te laden of te lossen. Binnen eenigen tijd zullen wij misschien nog de lijn Poelcapelle hebben met hare vertak kingophouselareen Diksmude en dan zullen misschien 24-28-32 zelfs tot 36 trams per dag zouden door stad rijden zonder 't minste voordeel voor de geburen. 't Zal volstrekt onmogelijk zijn nogdehuizen te verluchten; laden en lossen zal volkomen opgeschorst moeten worden en het ruimen zelfs 's nachts in zekeren zin, onmogelijk, ten ware men het dede al den overkant der strate, iets waar de geburen van de overzijde zekerlijk niet meê zullen gevleid zijn. Nog komen met den tram tot aan de Leet zal uit zijn eigen moeten afgeschaft worden den Zaterdag, ter oorzake van het al te groot getal treins die wij zullen hebben na korten tijd Veurne, Nieuwkerke, Belle van den eenen kant en Gheluwe, Poelcapelle, enz. van den anderen kant. Het gedurig gerij met reizigers en koop waren zal zulkdanigen rook veroorzaken en alle soorten van ongemak geven zonder het minste nut voor de bewoners van stad, daar deze die in stad zouden afstappen ook zullen sunnen staan aan da Meenenpoorte en hunne waren doen dragen waar zij willen. Dat men niet opmerke't zal een onkost te meer zijn neen want 'i en is toch niet mogelijk te staan aan els huis. Ik besluite dus tot de behouding van ons eerste gedacht, namelijk den tram te doen komen al de buitenvestingen. M. Fraeijs. Zou men de twee lijnen niet kunnen nemen Voor de reizigers al door de stad en voor de koopwaren al buiten Alzoo zou eikendeen content zijn. M. Varideghote. Als men al de buiten wandeling gaat, zal de Kalfvaart en de Dixmuidepoorte ook nog kunnen bediend zijn van den tram. M. de VoorziUer. Ik vind in de redens aangehaald door M. Struyeidingen die geheel ten voordeele zijn van miji voorstel Het zal onmogelijk zijn do treins tot aan de Leet te doen komen, zegt de achtbare Schepen, er zouden te veel treins zijn en alle verkeer wierd aldaar onmogelijk. Dat is waar als men de treins zou al de buitenvestingen doen gaan naar de Elver- dingstraat en van daar naar de Leet en dan doen wederkeeren. Juist mijn voorstel brengt daar orde in, vermits de treins van Gheluwe enkel al de Leet zullen voorbijrijden in plaats van er te blijven staan en dan terug te keeren. M. Struye. Naar de Leet komen zal geheel en gansch onmogelijk zijn. M. de Voorzitter. Wat aangaat de rook, er bestaat nu een middel om allen rook te doen ophouden met salpeter op de kolen te gieten. M. Struye. Dit middel bestaat... ten minste op 't papier. Is geloof dat de raadsheere? ?enoep9?m zijn ingelicht en met kennis van zaken zullen kunnen beslissen. Met 9 stemmen tegen 6 is de raad van gevoelen den tram te doen komen al de buitenvestingen. l)e schep verkoopen Stemmen voor stad MM. Begerem, D'Huvettere, Vandevoorde, Sobry, Iweins d'Eaokhoute en Golaert. Voor de buitenvestingen de heeren Struye, Vanden Boogaerde, Fraeijs, Fiers, Vanderghote, Vandenpeereboom, Bouquet, Ganepeel en Leraa'aieu. Middelbare School Ie rekening van 1903 wordt eenparig goedgekeurd. M. Sobry vraagt hoe het komt dat do uitgaven hooger zijn dan 't voorgaande jaar. M. de Voorzitter. Ter oorzake der tijdstippelijke verhooging der jaarwedden van de lees aars. M. Sobry zounoggeerneweten waarom het bestier kolen gekocht heeft direkt var de koolmijnen in plaats van aan de Ypersohe handelaars. M. de Voorzitter. Dat is bij uitzonde ring gedaan geweest omdat de soorte van solen die er noodig waren, dan in stad nie gevonden werd. Heden gaat men als te voren bij Ypersche handelaars. Pompiers De rekening van 1903 wordt goedge keurd. M. Sobry klaagt over eene verhooging van600fr.die volgens hem eene prachtuitgave is, waarvan het geld voor nuttiger werken' had kunnen besteed worden, M. de Voorzitter. Die 600 fr. hebben gediend om uitstappen to laten doen door de Pompiers onder andere naar Rousselare, waar het Korps beeft deel genomen aan de feesten. Hulpk as der Pompiers De rekening der hulpkas wordt insgelijks goedgekeurd. 't Is wel verstaan, zegt de heer Voorzitter, dat do hulpe die gegeven wordt aan oude pompiers, niet mag aanzien worden als eert verkregen recht, als een soorte van pensioen, de hulpkasse is daarvoor niet gesticht, maar enkel om dezen ter hulpe te komen, die door de eene of de andere reden in nood verkeeren. INijverheidschool De rekening van 1903 wordtgoedgekeurd, evenals deze der Muziekschool. St-Maartens De rekening van 1903 wordt goedge keurd. St-Pieters Rekening en begrooting zijn verschoven tot de naaste zitting, Een ontwerp tot hei stelling van St-Pieterskerk wordt den raad voorgelegd. Er zal bij gedeelten worden te werk gegaan. Men zal beginnen met de vensters, hetgeen rond de 27.000 fr. zal kosten. Het maken van een portaal en eene afsluiting wordt tot later verschoven. Godshuizen De raad heeft ter inzage het plan van het gesticht Godtschalck te Wytschaete, Dit gebouw, al zal het juist geen praalge- Oouwzijn, heeft een zeer lief uitzicht, en zal al de voorschriften van gezondheidsleer vervullen. Het zal volgens het bestek 371.430 fr. 05 kosten. Binnen korten tijd zal de aanbesteding der werken gedaan worden. Alles is gereed en door de hoogere overheid goedgekeurd. M. D'Huvettere vraagt dat de hospicen bun goed, dat, in het vreemde ligt, zouden verkoopen ne hospiceheeren mededeeüng gegeve van dien wensch. ^oorgang stelt voor twee huizen te ffi Doorgang. Deze twee huizen, waarvan 't eene in zeer slechten staat is, zijn door het Stadsbestuur aange kocht geweest in vooruitzicht der rec'mlijning van de strate. De schepenraad is van gevoelen dat Ijet beter ware nu reeds die huizen te verkoopen voor afbrake, en mits te herbouwen op bepaalden afstand. M. Sobry vraagt dat er alleenlijk éen der twee huizen zonde afgebroken worden, 't Andere kan nog lang gebruikt worden en 'f ware eene goede iokomste voor stad om te trachten te behouden, Dat huis is nu 240 fr. 's jaars en zou er kunnen 300 verpacht wor den; men zou voorzeker wel een. goeden pachter vinden. Als men die twee huizen afbreekt, 't zal een groot gat maken in de strate, en langen tijd zal het duren eer het overige op dezelfde breedte kan gemaakt worden. Ik ben van oordeel dat een groote misslag ware nu die huizen te verkoopen. M. de Voorzitter heeft de zaak onder zocht te samen met de andere leden van den schepenraad en vindt integendeel bet oogen- bljk gunstig ora die huizen te verkoopen. 't Ware beter daar nu.eene groote gaping te maken dan eene kleine, die zou aanleiding geven tot.,, allerlei misbruiken. Geheel in 't korte zal de stad nog andere buizen kunnen aankoopen en zoo de strate op tamelijken tijd op eene goede breedte brengen. M. Sobry dringt nog aan en M. de Voorzitter antwoordt, opnieuw. M. Fraeijs raadt aan te dier gelegenheid het reglement op het bouwen te stemmen en toe te passen. Eindelijk wordt het voorstel van den schepenraad aangenomen met 14 stemmen tegen ééne: M. Sobry. Stadsharmonie Het bestier der Stadsharmonie wordt op vijf leden gebracht, wier mandaat alle vijf jaar zal vernieuwd worden ésn per jaar volgens orde door het lot aangeduid. Pompiers Da raad is van oordeel een poaipierspost in te richten cp den Verlorenhoek. Eene bijzondere commissie is met die inrichting belast, die 2300 fr. zal kosten. Juiste plaats en schikking zullen in eene volgende zitting vastgesteld worden, ia overeenkomst met het gemeentebestuur van Sint-Jan. St-Maartenskerke De heer stadsbouwmeester Coomans heeft de plans opgemaakt voor de herstelling van St-Maartenskerke. De Koninklijke Commissie van Praalgebouwen heeft nopens deze plans eenen brief gezonden waarin op de lofFeli jkste wijze gesproken wordt over M. Coomans werk. Da volledige herstelling wordt op 656 000 fr. beraamd. Natuurlijk zal dit alies niet in eens gedaan worden. Men zal beginnen met den zuidkant (de kleine ingangdeur). Dit werk zal 120.000fr. kosten en binnen korten tijd aanbesteed worden. De plans zullen ten Stadhuize openbaar ten toon gehangen worden. De raad wenscht op zijne beurt den heer Stadsbouwmeester geluk over zijn schoon ontwerp. Feerdetiloopen De Sport hippiquevraagt 1500 fr. toelage, stadsmuziek en pompiers, om in Juni (den 14) peerdenloopen in te richten in meewerking met de Rijschool. Er zullen als voorgaande jaren 1000 kaarten kosteloos aan de weiklieden van Ypsr uitgedeeld worden. M. Bouquet vraagt dat de schepenraad eerst zou inlichtingen nemen om te weten als de Rijschool zeker zal meedoen. Anders zou I hij voorstellen liever twee Coureen te geven; VAN Y i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1