CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN I A tic Broeders SINGER'S ÏÏÜIEOEIEHEH WÈSÈ- MELKAFROOMERS, lBOUWSTOFFEN en KOLEN 1 5. SEYS-STAELENS i lil lil li tpersche immmmm VONCK Broeders e Cycles et Motocycleltes SALVATOR II F. N. AUTOMOBILES de Dion et Bouton FRANCOIS HOFLACK 31, rue Carlon, 31, YPRES Melrose M TAND MME M. MEIER VAN WÏNSE« -1ENRI GHYSEL I 4<drA en gekoleuide hemden, x<^ voor mans en vrouwen, witte en zwarte roks, groot "ssortiment blousen. Aols, manchet ten plastrons, strekken, lavalières, witte n gekoleurde leeren en katoenen handschoroen,cache corsets, bretellen, kousen, zokk^n, normale artikelen zooals velo hemden, baais, calgons.kerkeboeken.portemonnais,doopmantels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekappen, oorringen, bro- chen en ketens in besten doublé en in zwart alle slach van rouwartikels enz... BONNETERIE, MERCER1E. GEBREYETEERE IJZEREN AFSPANNINGEN. Êd ioaf# HAAR HERSTELLER, BELANG RIJ BERICHT bij Mevr. WE VANKEMMEL, Groote Markt, 5, YPER 3 FR. ROMAN m IN HET WAAR SAAIJETTEN WIJVEKEN GEOOTE MARKT, 1 YPER, Rijselstraat, 28 72. worden overal gebruikt en hoogst geprezen Groot gemak van betaling Onderricht gratis ten huize Reparation van Naaimachienen aller stelsels KORTRIJK, 47, Doornijkstraat Pik- ea bindmachinen Laodbouwmacbinen mxmf! Hofstoeten en banken. IUA1,WIESEN, J YPER, ELVERDINGHESTRAAT, 44, YPER. Magazijnen ea werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kam. o I tr o Kumttmden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten vim af WO fr. en Imager, gewaarborgd voor het isvert. Mg M@yr. Wed. 'Van Kemmel, QTOotp^!w'&% 5, Yv&v» i hofbouwgesticht I ffl ill keus van al- 'er an(5e srlike- kelen zccsls witte m Weigert namaaksels en Machienen van slechte kwaliteit, die onder alle soorten van uitgevondeneen onbekende namen het Publiek aangeboden u orden. M onscreen, Statiestraat. 421, Roussclaere, Noordstraat. 58, Teurne, Ooststraat. 72, Meenen, Statiestraat2. Yper, 14, ï^ixwiiidLestraat» MERCER1EN. YZERE MEUR&LEN SAAIJETTE EN LAÏNE. Kinderrijtuiqen y Haverpletters Meelmolens Strooisnijders met hand en stoom IJzerdraad. 800 liters per ure gevende en werkende met de hand, |p f|f 100 tot 150 fr. profijt per koe. fwwwwwwwwwotwwwwwwwwwwwww m ns» ■afc **s» m, w eis» w W w YPER, Koeimarkt nr 3, YPER QEAFMEBEE-N ffiafmeren Sehoumen Monsche, Freine, Braisetten Fransche en Engelsche I^OLrE^ J& fF jg. W JfJ Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche 41* ciment Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch |p goed. Zullen en kassijnen op alle groetten. Koeislieten, bakken, J% watersteenen, enz, Hj^ Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en «|g» céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren. W Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels W Ék vOor bakkersovens, - j||g in béton en in gijs %:p riolen, waterputten, enz. tgg Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in marmer. 4t» lil Leggen van vloeren,in ciment en céramieke tegels en in mosaïque. i% Ji Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. Dcaineerbaizen, gewoi mj sotrtehV alsook in grés, Grafzerken op keus en volgens teekening. Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige zen, verhoopt het huis hei vertrouwen en de gunst van eenieder rif te wmnsn. De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid del van telephocn. PtINTURE 0Ê00RATIVE Decoration du deniier genre Légères el solides, a l'huilo, h l i colle, a la Fr esq ue pour tout le baUment. FAUX B01S et marbres trés soignés. Decoration spéciale pour Salons a tous styles. Paysages légers et humorlstiques pour Verandas, Salles a manger, Vestibules, etc. Lcstement enlevés et a des prix «léfiant toute concurrence. ENT REPRISE de tons travaux de Peinture (oud Huis A. VONCK CLEMENT, gesticht ten jare 1877) Maatschappelijke Zetel, 54, Statiestraat, YPER Kantoor: Steenweg raar Dickebusch, n" 5 bij de Statie) De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen ,,y Verbinding met den ijzerweg. Telefoon. feii de Static en op de Kaai. m g p! 1 o Bijzonderheid van Anthraciten van Tamines. 3D Voor alle inlichtingen cn kommanden, wende men zich i '3 ten Zetel der maatschappij, 54, Statustraat, Yper, alsook tot Si de bureelen steenweg naar Dickebusch, 5 (bij deStatie). SAISON 1904 Heprésentant Affiches et catalogues ct la disposition des clients c MEEST GEZOCHTE El R Bijzondere Chirurgijns- Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie K.OM.XLLIJIC, Moiscroenstraat, 2, KOMTRIJK. Mr M. Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. Voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke 1 - plombeering der holle tenden rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom i sen van kunsttanden g.2*,©hiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebbk van doen uitgetrok- j k»n fee worden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen km abelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veerenmen ten ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. MT M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vol- gens zijn nieuw stelsel, waarvoor hij gebreveteerd is. Te t&adplegen drie keeren ter week, eiken Maandae. ÜOti©n ZaiSfSIM*» 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. VAM Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het RELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG ^ÏQEDONTS RAN3 ROMAN JN-MA 9dO* I fr. 25 Weigert alle namakingen mm a .fyiraat, 36, Yl-er. ingangen: Diksmuid- en CarlonstratJ Hofbouwkundige. «i oen te-, voeder-en bloemzadeife Alle slach van Joom- en struikgewassen. Bloembollen, yerzameling van pf f ars en chrysantherr en, 1Uit en vervroegde groeosels Kamersieraad planten, palmen, varen, cdz. doemtooisels: tuilen, gerbeo, kronen, enz. Tafelversiersels. ■^Uïurlijke bloemen in alle tijdfitippeD. fr/e Pr^s couranten woorden I o op aanvraag gezender. 1 er drukkerij G A LLE W AEK T, sOTEBSTRAAT, Y]>£R, hij' rondere keus van sterepels io caoutchouc en in koper aflH genadige pri jzenBesten sieiB' Pe*- en afdruk inkt. t>T li i g-V £££4 p ^(S)JPbC> cïG^ Geen baar meer, 1 fr. 2S <1© Se®. hk7> - tij Groote handel in kalk, plaaster, Ciment van Doornijk, van Boulogne (gewaarborgd)en Portland ciment van Cronfestu (beste kwaliteit). A "'i k 1 «gs» «8P cSS. «SS» -«acK^es&otscacwj»-^— "SF dti ««8» SS» "é8> aS&» «WS352X»=Ks«-~~ a i ^5j Bijzondere soorten van anthraciten en droo.gkolen, Pannen, veursten, tegels, briketten van Boom, in alle slach. Holle brijken. Refractaire brijken. Oventegels. g Roode en verlotte pannen en veursten van den Pottelberg W MP <881 W Vf Aanneming van werken in et mant en ijzer, zooals gewelven, prijz^r ct& Z'&i VP van Deulemont, enz. 9 Draineerbuizen. Grezen buizen, £f§ Engelsche en andere schaliën, sSt tegels voor schouwmuren. 8É5 Potgoten. Glazen pannen. Gleische Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen. Zullen, kribben, bakken, watersteenen, citernkassijnen, barrie- restaken, koeislieten, tegels en dallen. Engelsehe en andere filters. Standbeelden voor hovingen en voor kerken. Tegelsin ciment, porphyre, ceramiek, van Basècles en in marmer, H Mozaïke vloeren. Leggen van vloeren. Arduin- en marmerwerk voor gebouwen. Garnituren in marmer voor meubels. Kunstwerken. Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Magazijnen op (Ie KOEIMARKT, bij de STATIE en aan KAA!. Ex-élèvj TAea-iéinie Royala da Braxelloa A-ï-dsilii on niiu iitcrwork Uitvoering van allerhande werken in steon van Maffles, witsteen on in marmer voor gebouwen. Meubelgarnituren. F5" Het Huis'gelast zich met liet maken en oprechten van altaren, P* wijwatervaten, vonten, enz., aisook mot het levoren en leggen D van vloeren in steen, marmer,ciment, ceramiek, mosaik. enz. S3' si o ®j '7 tO Bïjz;o«<ierliei<l van grafizeilfen en praal- T '*5 israven, gestadig te zien in de magazijnen. Aanneming, vai. GRAFKELDERS, gewaarborgd tegen indringing ps ;M S van water. o ïl Groot assortiment van marmeren schouwen, S 'cQj gi«J 4) Doornijksch kalk van alle kwaliteiten. Inlandseher o;< buiten- c!*. (r% landschen ciment. Plaaster. Volledige keus van Boomsche en >3 i' Deulemontsche artikels. Engelsche, Fransche en inlandsche scha- jj® I liën. Alle slach van beelden voor kerken en hovingen. Grezen- o jg g buizen en draineerbuizen van alle grootten. S- li® Zillen, trappen, watersteenen, peerdebakken, koeislieten, enz., o" 3 in steen van Doornijk, Soignies, Maffles alsook in kunststeen. 1 KOLEN vooi tkomende uit de beste groeven van Belgen- i land, Vrankrijk, Engeland en Duitschland. g Droogkolen en bijzondere kolen voor bakkers. CRiiRïXCS Marque déposée Fabrique Nationale darmes de guerre de Herstal O O herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert bet schin cn deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aaa mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépêt—26 Rue Ltienne Marcel, ParijsLondon en New York. 2.50 fr. do flesoh; ta Yper, bij den heer Raymond Ommeslagh, parf., 55. Groote Markt. GEBREVETEERD BIJ IC NKL1JK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. ©SïfJ Apotheker-Scheikundige te DENDERMONDE Zij genezen VERSTOPTHEID. MAAGPIJN. CAL. BEREID DOOR Scheikundige dendeb SLIJMEN HOOFDPIJN MIGRAINE Z LT BRAND JICHT, LEVERZIEKTEN SI ALLE APOTHEKEN I et feaet gekende purgeer- ïuiïBriegsriuddB GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker PENDERMONDE. Ttrrr-*. kt v.4 Druk CALLEWAERT-DE MEULT Ewigo dooothoudsr voortYper M- XYOrsC li, Rjjseistraat

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 4