dit IS EN OMMELANDS, m m Panacheeren of uitkiezen is uwe stembrieven nietig maken. Aan de Heeren Kiezers van 't Arrondissement Yper Mijne Heeren, 2 2 2 2 EETING Zaterdag 28 Mei 's avonds ten 8 ure Stemt onder nummer Op Zaterdag 28" Mei 1904. 5 centimen 't blad. 39ste jaar. Talmerk 2004 VERKIEZING VAN™VIER SENATOREN DEN 29 MEI 1904 Deridder Vandevenne Vandevenne Vercruysse de Vinck Vanden Peereboom Landas Stemt onder nummer Stemt onder nummer 2 Stemt onder nummer Stemt onder nummer 2 Stemt onder nummer Stemt onder nummer Stemt dus onder nummer 2 Wat de katholijken voor het werkvolk en voor den landbouwer deden De lijste van Baron de Vinck staat rechts Daden en Woorden De liberale lijste Provinciekiezing Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap wezen ofte posttegen 3 frank 's jaars. t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon builen Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. a DeKeeren van de Agencë Havas, te B-.ussel, Tk 34, in de Zilver- 5 strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- w kingen voor 't Nieuwsblaik van Yper, van al die buiten Oost- «P Westvlaanderen wonen. Kiesarrondissement Kortrijk-Yper PLAATSVERVANGER PLAATSVERVANGERS Bruneel de Montpellier Wij doen u een laatsten oproep voor de kiezing van Zondag toekomende. Gij kent onze kandidaten en hun programma. Gij weet dat de liberale kandidaten alle twee uit het arrondissement Kortrijk zijn,en dat zij aanhan gers zijn van het vooruitstrevend liberaal pro gramma. Wilt gij het katholiek gouvernement aan het bestier houden, dat van Belgie het voorspoedigste land van Europa heeft gemaakt Wilt gij de orde, de ruste,de godsdienstvrede, het onderwijs gesteund op de christene zedeleer behouden Wilt gij voor goed den terugkeer onzer tegen strevers onmogelijk maken, die droomen van hier de rampzalige politiek na te volgen door minister Combes toegepast in Vrankrijk f Wilt gij de inkomrechten behouden die ge stemd zijn ten voordeele der landbouwers en de maatregels zien uitbreiden die genomen zijn om den landbouw te beschermen Wilt gij de pensioenen behouden voor de oude menschen en de toelagen verleend aan de maatschappijen van onderlingen bijstand Wilt gij dat de vaart van de Leie naar de Yperlee allichte zou opgemaakt zijn en dat de werken gedaan worden om overstroomingen te beletten Kiezers De liberalen bedriegen u Zij die nooit niets en deden voor den werk man, zij beloven u een pensioen van 365 fr. 's jaars Wij dagen hen uit de geldmiddelen te vinden om hunne bedrieglijke belofte uit te voeren Zij beloven eene vermindering der grond lasten. Weet gij wat de liberalen gedaan hebben als zij aan het bestier waren zij hadden altijd geld te kort en zij legden gedurig nieuwe lasten die grootendeels de oorzaak waren van hunnen val. voor de Katholieke Kandidaten, die de vrienden zijn van den arme, van den werkman,van den land bouwer, van den handelaar en den nijveraar. Believe te aanveerden, Mijne Heeren, de nieuwe uitdrukking onzer toegenegenste gevoelens Namens het bestier van den Bond R. COLAERT, C. BOONE, Volksvertegenwoordiger. Schrijver. Yper, 26 Mei 1904. Katholieks Bond van Yper IN 'T VOLKSHUIS JDe kandidaten zullen er spraken. Nu dat de kiezing nadert, zal het niet ten onpasse zijn eens te herinneren alwat katholijk staatsbestuur gedaan heeft, al de wetten die het doen stemmen heeft ten voordeele 1) van den werkman, van den landbouwer Ten voordeele van den werkman 4) De wet op de werkmanswoningen Meer dan 15000 werklieden hebben daar door een eigen huis verkregen, en zij beta en maar jaarlijks ruim een huishuur. Daar oij worden zij ontslagen van alle persoon ijke belastingen. 2) De vergoeding van de soldaten. Deze 4rijgen thans 30 Ir. per maand, waarvar ie helft aan de ouders en de helft aan d< militianen gegeven wordt. 3) De wet op den arbeid van vrouwen en kindereiia mijnen en fabrieken. 4) De wet op de bc-taling van het dagloon. Geene banmolens meer. 5) De wet op het reglement in de werk huizen. 6) De wet over het toezicht van den arbeid. 7) De wet waardoor men de hand niei mag leggen op het loon der werkman. 8) De wet op de nijverhtids en werkra den. 9) De zondagrust door M. Vanden Peere noom ingericht door alle ijzerweg-en postbedienden. 10) De wetten op de uitbreiding er geldelijke ondersteuning van Onderlingen Bijstand. 11) De wet voor het pensioen der oude werklieden, 't Is te zeggen, dat men aan eiken ouden man en vrouw jaarlijks eener koek van 65 fr. geeft. Is dat niet schoon 12) De wet op het algemeen stemrecht, enz. Ten Yoordeele van den landbouwer De katholieken hebben 1) de lasten gestemd op de vreemde beesten. 2) De lasten op de vreemde haver. 3) De lasten op de vreemde bloem. 4) De wet op de margarine. 5) De verminderingen van vervoerkosten voor alle laudbouwartikelen. 6) De wet op de koopvernietigende gebreken. 7) De wet op de vervalsching der kunst- vetten. 8) Zij hebben de belastingen verminderd 9) De lasten afgeschaft op den inland schen tabak. 10) De lasten afgeschaft op de peerdec van twee diensten. 11) De kazernsverplicht van inlandsche rogge en haver te gebruiken voor de peerder in het leger. 12) De belastingen afgeschaft op de assuran ue. 13) Ce rechten op de verwisseling van landgoederen verminderd. 14) De wet op den vreemden azijn gestemd. 15) De wet op het vreemd bier, zoo voor deelig aan den inlandschen brouwer. 16) De laatste wet ten voordeele van alle geringe eigenaarsde vermindering van de helft van overschrijvers- en enregis iratierechten van alle eigendommen die geene 10.000 fr. bedragen. Dat alles heeft de katholieke regeering gedaan, en zij zal nog meer doen. Ma# zijn Zij hebben niets gedaan Ja toch u trachten te bedriegen, te misleiden en u op te maken, dat doen zij. De verstandige werklieden weten genoeg dat het voor hen een geheel andere tijd geworden is. Gij van uwen kant, moei ook uwen plicht vervullen en de regeering ondersteunen niet enkel uit dankbaarheid maar om nog meer te verkrijgen. Gij, landbouwers, van de liberalen en socialisten hebt gij niets te verwachten Uwe ware vrienden zijn de katholieken, ei deze ook weten dat gij hare steunpilaren zijt. Waneer de liberalen, voor den 29 Mei uwe stem vragen, hewel toont hun di deur't is al wat die bedriegers verdienen De landbouwers die den 29 Mei voor de lijst der volksbedriegers zouden kiezen verdienen den eerenaam van viaamsche boeren niet. Ia de schoone meeting te Poperin- ghe, zei onze Senator Baron de Vinck de kiezers verlangen daden maar geen woorden. Inderdaad, alzoo is 't, en de kiezers zullen dat morgen indachtig zijn als ze Ier sternbusse gaan. De katholieken hebben het Ianc overdekt met instellingen, vereeni- gingen, syndikaten, bonden, maat schappijen, die voor doel hebben hei bevorderen, begunstigen en verdedi gen van de belangen der werkende alas, zoowel van de stad als van den bU;!:;?/ Imeenteraad en zonder dat zijn mandaat Wilt gij er een enkel voorbeeld van? t'einden was, stelde hij hem vooren. De Sedert de dood van M. Lust en hadden de liberalen geenen plaatsvervanger meer. Er moest nogtans een zijn, want de Senators worden nu gekozen voor acht jaar. Moest M. Deridder, zonder plaatsvervanger staan de, op d'een of op d'ander manier komen weg te gaan er zou eene kiezing moeten plaats hebben. Eene kiezing voor eenen enkelen zetel ware in de kaarte van den katholieken can- didaat, immers in zulk eene kiezing is het deze die meest stemmen heeft die gekozen is, en de evenredige vertegenwoordiging kan hier niet te passé komen. Voor 't Senaat zijn de arrondissementen Kortrijk en Yper vereenigd. M. Deridder aan 't arrondissement Kortrijk toebehoo- rende, 't en hadde maar recht en redelijk geweest dat de liberalen eenen tweeden can didaat namen uit het arrondissement Yper, zooveel te meer dat zij overal boffen en stoffen dat hun tweede candidaat zal geko zen zijn. Jamaar, niemand in 't Ypersche heeft daar willen van weten, en, van den nood eene deugd makende, hebben zij M. Vande- venne genomen die ook aan 't arrondisse ment Kortrijk toebehoort. 't En is niet genoeg dat M. Vandevenne door zijne kiezers van Sweveghem, die hem van bij kennen, in dé'Octoberkiezingen ver wezen wierd, hij wil nu nog hem opdringen aan de kiezers van 't Ypersche die hem niet en kennen. M. Vandevenne zetelde reeds in den ge- De pensioenen. Als de liberalen mee ster waren, ze gaven geen cent aan den werkman. Nu BELOVEN ze 6êo frank daags, maar ze zijn toch zekei van niets te moeten geven, daar z> geen kanse en hebben meester tc worden. De katholieken en beloven n'els, maar geven 65 fr. 's jaars, 't geen voor geheel het land reeds 15 miliioen 's jaar kost. Maar genoeg daarover. Dat is gnkend; dat wordt door nie mand geloochend. Integendeel, de liberalen verklaren het zelf, doch zij komen tegeu die instellingen op, val len ze aan en breken ze af... uit afgunst. Ja, uit afgunst, en om geene enkele andere reden. Zij weten, dat zij onmachtig zijn om ons op dit terrein na te volgen, veel min noch op zij te streven. En daarom vitten zij en zeggen: «'t zijn politieke instellingen, en met de ondersteuning van den Staat rechl gehouden; zij richten hunnen syndi katen, kringen en bonden niet op uit genegenheid voor den geringen man, maar uit politieke berekening.» Dat zijn echter maar woorden, meer niet: en deze bewijzen maar ééne zaak, en dat is deze: zoo onze tegenstrevers niet zoo poolvast, niet zoo gemakzuchtig waren; zoo zij ook verkleefdheid genoeg bezaten om geld en tijd op te offeren ter behertigiug der belangen van den werkenden man, dan zouden zij dit enkel doen om hunnen politieken winkel te doen draaien. Doch al het geschreeuw onzer ':eastrevers zal de Katholieken niet kiezers van Sweveghem zeiden dat hij er mocht van onder trekken. Zouden deze van 't arrondissement Yper nu niet zeggen dat zij hem niet van doen hebben 't Schijnt, en 't wordt door liberalen ver zekerd, dat de liberale Associatie iets an ders in :t zin heeft met M. Vandevenne, als tweede werkelijke candidaat en als plaats vervanger te nemen. Ge moet weten M. Deridder is 't beu van senator te zijn en zou liever van dat postjen afzijn. De liberalen hadden geern hem nog twee jaar gehouden tot na de Kamerkiezin- gen van 1906. Eens deze kiezingen voorbij, M. Deridder zou zijn ontslag geven als se nator en vervangen worden door M. Vande venne. Deze, van zijnen kant, zou zijn ont slag geven van volksvertegenwoordiger, en akoo zou M. Vanleynseele, eerste liberale plaatsvervanger, met eenen loozen trek in de Kamer gaan zetelen, en de 4.000 fr. 's iaars bete hebben waarachter dat hij zoo lange hunkert maar die de kiezers hem tot nu toe geweigerd hebben. Dat zijn liberale streken 1 (Gaz. van Kortbij k). daartoe moet gij, werklieden, ijaar -;er' pletten voort te gaan zonder omzieD vertrouwen goed te stichten, door uwe stem haai "budersteunen. >^uze handelwijze steekt aldus gun- 1 u niet bedriegen door dezen die u koL wijs maken dat de katholieke regeerAr? niets gedaan heeft. Wij hebben u hare wei n Ken daar opgesomd, dat zijn daden, geenef woorden. Vraagt eeas aan de liberalen waf zij gedaan hebben? Waar hvnnewerke' islf tegen die der liberalen wij iadenzij enkel woorden ten des te erger voor hen, des te oor ons numero 2. De liberalen hier te Yper en hebben voor de Provincie, niet meer als voor 't Senaat, niemand gevonden die goeste had om eene buize te krijgen in de kiezing. Gelukkig voor 't Senaat hebben de libe ralen twee vreemdelingen kunnen krijgen, die zich lieten voordragen. De katholieke kandidaten voor de Provin cie, alleene voorgesteld, zijn zaterdag noen ils gekozen uitgeroepen. De volgende bedanking wordt naar de provinciekiezers gezonden Aan de heeren Provinciehezcrs der cantons Yper. Mijne Heeren, Wij hebben de eer U te Dier. weten dat de candidaten van den katholieken Bond als gekozen uitgeroepen werden z.lerdag noen, daar er voor elk Canton maar eene lijste van candidaten werd voorgesteld. NIEUWSBLAD VAN YPER STEMT ONDER NUMMER i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1