DIT S EN OMMELAND S CO NCE R T m Op Zaterdag 2n Juli 1904. 5 eentimen "t blad. 39s£e jaar. '1 al merk 2009 Aan nieuwe inschrijvers Herziening der kiezerslijsten Stad Yper Gemeenteraad STADSNIEUWS Heden Zaterdag O. L. Vr. van de Vesten Morgen, Zondag, In den Katholieken Kring De Karthuizers ROND DE WERELD Frankrijk Oorlog Duitschland Ten Paradijs Wervick x 7' T Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boter strats, te Yper, en bij 's land boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaars. TELEFOON 52 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Hel Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Is 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, teder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Havas. te Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Weslvlaanderen wonen. Yper, vau a! die buiten Oost- Van hedeu af tot, het einde van 't jaar kan men 'f Nieuwsblad van Yper bekomen aan 1. .50 fr. De herbergiers betalen maar den helft, dus 0.75 fr. Voor deze is hef noodig ook den naam der herberg op te geven. Rond de kiezingen hoort men altijd lieden klagen dat zij op de kiezerhj- sten niet en staan, of het getal stem men niet hebben dat hun toekomt. Welnu, 't is nu de tijd om hunne zaken te doen in regel stellen. In de maand Juli moeten de gemeentebe- s'ieren de kiezerslijsten herzien, d< nieuwe kiezers er op brengen en hun de stemmen geven waartoe zij rechi hebben. De Katholieke Verceniging van Yper roept de aandacht onzer vrien den op dat punt; haar bureel zal kosteloos al het noodige doen om de rechten van de katholieken van hei arrondissement te doen gelden. Z< mogen hen in persoone of per brieve wenden tot dat bureel, in de Meenen- strate (Katholieke Kring). KONINKLIJKE FANFARE Zondag 3 Juli 1904 van i tot i ure op de kiosk der Groote Markt Programma 1. La Viennoise, pas-redoublé par J. N. Kral. 2. Cavalerie légereouverture par Suppé. 3. Au-dela des Pyrénées, danse espagnole L. J. Baudonck. 4. Fantaisie sur Véronique A. Messa- ger, arr. par V. Turine. 5. Souvenir de Silésie, valse par F. Zikoff. Verslag der zitting van Zaterdag 25 Juni 1904 De openbare zitting begint ten 5.IO.M. de Burgemeester zit voor. Al de raadsheeren zijn aanwezig, uitgeweerd M. Caenepeel. 't Verslag der voorlaatste zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en dit der zitting van Zaterdag 25 Juni ter inzage der leden op het bureel neergelegd. M. Lemahieu klaagt over den weinigen bijval van de peerdefeeste van Woensdag laatst. Er is te weinig ruchtbaarheid aange geven geweest. Hij begeert dat het Schepen college in het toekomende maatregels neme om meer ruchtbaarheid te geven en alzoo tot een beteren uitslag te geraken. M. de Voorzitter bekent dat de St-Jans- feeste niet gelukt en heeft dit jaar. Hij is ook van oordeel dat de groote oorzake daarvan gelegen is in te weinig ruchtbaarheid en zal hierover met het landbouwcomice onder handelen. 't Schijnt dat er gisteren nog peerdekoop- lieden gekomen zijn voor de feeste, die reeds twee dagen voorbij was. M. D'Huvettere wenscht de stee geluk met de wering van de distels en zaggeern dat zij ook bijzonderen zou aanwakkeren om de distels uit te roeien. M. de Voorzitter bedankt M. D'Huvet tere en zal er de hand aan houden dat de bijzonderen en de Staat ook de wetten en reglementen uitvoeren, al moest men des noods den Staat zelve vervolgen... 't Zelve geldt voor de ontrupsing, die behoort wel gedaan te worden, zoowel door den Staat als door bijzonderen. M. Vandevoorde verzoekt den Schepen- raad te onderzoeken «Is er geen middel en ware ook peerdenkooplieden aan te lokken voor de peerdenmarkt van Yper, met pre- miën en prijzen te verleenen voor deze die meest peerden te koop stellen. M. de Voorzitter belooft te onderzoe ken tegen de peerdenmarkt van einde Oc tober. Er wordt nog geklaagd over het groot getal groenseliers, die hunne waren verkoo- pen bij St-Maartenskerke, al is t dat er nog kramen open zijn op de groenselmarkt. M. de Voorzitter denkt dat het moeilijk dit te verbieden, maar zal toch eens onderzoeken wat er kan gedaan worden. Harmonie Drie hulpgelden van 175 fr. >40 fr. en ia5 fr. worden gestemd om de Harmonie te laten deelnemen aan de feesten te Becelare, Wervick en Komen en een hulpgeld om de pompiers te laten een uitstapje doen. M. Sobry stemt er tegen. M, D Huvettere vraagt als die uitstapjes betaald worden als diensten. Hij vindt ook dat men zou kunnen vroeger zulke aanvragen doen, om ze niet bij dringendheid te moeten op het dagorde brengen. M. de Voorzitter en M. de Schepene Vanden Boogaerdeantwoorden dat uit stapjes geen diensten zijn en niet betaald worden, dat het onmogelijk was vroeger de aanvraag te doen, daar de onderhandelingen maar deze weke effen zijn geweest. Kielen De riolen in de Hondstrate, Bukkerstrate, Wenninckstrate en Paddewijnstrate zijn aan besteed geweest. Schreven in de heeren Angillis fr. 14.718 Durnez 14.640 Carrein 17J40 Roose 13.437 Edm. Huyghe i5.ooo De aanbiedingen van de heeren Carrein en Huyghe waren niet in regel. De heer Roose is aannemer verklaard. M. Vande Voorde vraagt dat er ook zou gezorgd worden voor de riool in de Gouden Poortestraat. Er ware misschien maar eene kleinigheid te doen om die strate te verbin den met de nieuwe riool. M. D'Huvettere komt er tegen op om nog eene nieuwe riool bij de voorgaande te voegen. Dat verandert de conditiën. M. de Voorzitter. Wij en beslissen niet de riool in de Gouden Poortestraat te maken We zullen zien wat er profijtigst is. Waar schijnlijk is er maar een klein eindetje te leggen, want de eene kant is ongetwijfeld verbonden met de Rijselstraat. Riool in do Lange Meerscli Schreven in de heeren Durnez fr. 3640 Carrein 4600 Roose 358y Huyghe 4050 De heeren Carrein en Huyghe waren niet in regel. Zij hebben de twee aanbestedingen dooreengemengeld. De heer Roose is aanbesteden Lager onderwijs - Rekening 1903 De rekening wordt goedgekeurd. M. Sobry komt er tegen op dat de stad het schoolgerief betale voor de kinders der betalende meisjesschool. De ouders zouden dat moeten zelve betalen, gelijk in de vrije gestichten. Dat is 499 fr. nutteloos uitge geven. M. de Voorzitter. Uwe bemerking geldt bij de begrooting en niet bij de rekening De uitgaven zijn gedaan en we moeten ze betalen. St-Pieters De rekening van 1903 wordt goedgekeurd De voorlanden zullen geleid zijn bij de kerke zoohaast de steenen inkomen. Ze zijn verzonden. Burgerwacht Statieplein De rechtlijuing van 't plein wordt goedge keurd. De tram van Gheluwe zal komen al de Bascule, dan de kalsijde volgen langs den stadsmessing om uit te komen bij de zwem plaats en dan al de buitenwandeling, voor de fabriek Seys, de huizen Siroux naar de lijn van Veurne. Indien de nieuwe laan gemaakt wordt, moet de nationale maatschappij op eigen kosten de lijn verleggen, 't zij in 't midden, zij aan den kant der nieuwe laan. Om het eigendomsrecht van stad te erken nen zal de tram jaarlijks 10 fr. betalen voor het gebruik der buitenwandeling. Goedgekeurd. De tram Yper-Belle en de voortzetting van de lijn Nieuwkerke en gaat niet vooruit ter oorzake der fransche maatschappij. Bouwen Het reglement op het bouwen zal, tenge volge van opmerkingen in geheime zitting gedaan, nog veranderd worden. In de vol gende zitting wordt er over gestemd. M. Vandevoorde vraagt dat er zou water gegeven worden aan de bewoners van de Kruisstraat. Met 800 tot i®oo fr. zou dit kunnen gedaan worden. Nu zijn er's zomers ijf-zes menagien die volstrekt zonder water zijn. M. de Voorzitter .zal doen onderzoeken door den heer Ingenieur en trachten voldoe ning te geven aan de vrage van M. Vande voorde. De openbare zitting wordt geheven. ten 6 ure, vergadert de gemeenteraad, ter bespreking van het volgende dagorde Mededeelingen. 2. PompiersInrichten van eenen post op den buiten 3. Wegen Rechtlijning van den weg n° 1 Pilkemstraat. Tuindag Programma. 5. Reglement op het bouwen. vereerd in 't kapelleken van de Vesten wordt nu plechtiglijk gevierd met octave in St Ni- klaaiskerke. De eerw. Pater Delputte, redemptorist, de welgekende redenaar, die altijd zoovele volk aantrok, preekt er binst de octave. ten 4 ure, uitgang van Sint Pietersprocessie met hare schoone en deftige groepen. is er feeste Zondag 17 Juli ten 5 ure. Konink lijke Fanfare en Orphéon zullen welwillend hunne medewerking verleenen. De begrooting van keurd. 190S wordt goedge De vervoerdienst van heer Bouden tusschen Yper en Poelcapelle is afgeschaft. en gelijk over vele jaren met het ge stolen goed dei fransche revolutie, uiemand en begeert zulke eigendom men. Geheel die kwestie en komt nog altijd niet klaar, of beter, 't wordt meer en meer bewezen dat geheel hel "ransch bestier aaneen hangt mei itkooperij, konkelfazerij, enz. 't Zijn ;edurig nieuwe zaken die voor den ag komen of tegen Combes en zijne tlieke of tegen andere leden van het tegenwoordig of vroeger ministerie. En hoe zal dat al eindigen Onmenschelijke pogingen worden aangewend om geheel dat schandaal te kunnen verdoven. Ge kunt eizeu lombes, den afgod van Je geuzen der geheele wereld, zou openbaar ge schandvlekt zijn, hij of zijn zoon, dal en mag natuurlijk niet Gestolen goed en verrijkt niet zegt een spreekwoord. En in Vran krijk ondervindt men dat gedurig Ëlkendeen weet nog van de milliarc der kloosters waarmede de liberalen van ginder en van Yper 2elve zoo geschermd hebben, met de intresten van dat milliard zou men de werk manspensioenen betalen I... Jamaar, dat milliard smelt gedurig gelijk sneeuw voor de zonne en op een einde en zal er maar heel weinig meer van overblijven, niet meer al: van 't geld inde Fransche spaarkasse De verledene weke werden kerk eL klooster ontstolen aan de Carmelieten van Bagnères-de-Bigorre en openbaar verkocht. Dat was te zamen geschai geweest op 100.000 fr. \en 't is yer kocht geweest met alle mo'tft'tTvan di wereld voor 18.000 fr. Dat gaat daar alzoo, somtijds nog erger zelfs, wan vele kloosters en vinden zelfs geen kooper. 't Is zwart goed, zegt het volk Nog altijd en is er geene bevestiging gekomen van de drie schepen die door de Japoneezen zouden in den grond geboord zijn hij Port-Arthur. Te lande is er een groote veldslag >p handen en misschien reeds aan den gang, en de russische vlote van Vladi vostok is aangevallen door torpedo- booten van de Japoneezen. Het geruchte loopt dat drie forten van Port-Arthur door de Japoneezen ingenomen zijn. Die forten liggen ten zuid-oosten van de stad en de Russen zijn al den westkant teruggetrokken. )e strijd zou begonnen zijn Zondag achternoen ten 3 ure door het geschut van de kanons. De Japoneezen hebben twee kanon en veel schietvoorraad veroverd op de \ussen. Keizer Wiilem heeft deze weke groote feesten gegeven in zijne hoven van Kiel en zijn oom koning Edward was er tegenwoordig. Een heeleu hoop fransche compli mententen zijn aldaar gewisseld, al waren ze misschien wel in 't Duiisch of in 't Ëngelsch, en heildronken wer den ingesteld, zooveel als ge maar en wilt. Vriendelijk zijn en beleefd en belet algelijk somtijds niet van de waarheid te zeggen en te toogen. En alzoo heeft de Keizer klaar doen verstaan dat de duitsche krijgsvlote aliichte zoo sterk zal zijn als de eugelsche. Als ik jong was, zei de Keizer, stond ik verstomd o er de macht van de engelsche en 't was mijn droom aan mijn land er eene te bezorgen die de engelsche zou evenaren. Zeker in afwachting dat ze ie engelsche kunnen overmeesteren. In Pruisen is er een zekere heer de vlirbach groot-meester van het huis der Keizerin. Die man was aan hoofd van alle protestantsche liefda digheidswerken en bijzonderlijk bezig met het bonwen van protestantsche tempels Nu die man en gaf juist niet altijd alles van 't zijne, 't geen ook niemand en zou durven eischen. Maar 't is nu uitgekomen dat hij cerekruisen be zorgde aan mannen die het niet en */e. dienen, mits groote toelagen voor zijne werken. Die zake verwekt gruot schaniaai in geheel Duitschland en zal waarschijnlijk eene ondervra giog .Terdörzaken de Duitsche ^aJner 6237 leden zijn in.de mannenkloos ters en 31668 in de vrouwenkloosters Omtrent 1 kloosterling voor 200 in woners. Zoo bestadigde on langs een liberaal bladje dat met hand en tand de fran sche kloostervervolgingen voorstaat en steeds zijn hevig venijn tegen onze kloosterlingen uitspuwt.Hoe belache lijk toch niet waar Ziet eens, indien België een paradijs is voor de kloos ters, 'i moet nog veel meer een para dijs zijn voor de herbergiers, aange zien er 200.000 herbergm bestaan, t is te zeggen, 4 voor 35 inwoners. Maar 't is waar, de herbergiers mogen hun paradijs op de wereld hebben, en de liberalen ook, maar paters en nonnen, die nietwant de geuzen vinden dat paters en nonnen nuttelooze, zelfs schadelijke wezens zijn in de samenleving. Ze schelden ze uit voor luierikken en lediggan- gers. Ja, laat eens zien waarmede die lediggangers van kloosterlingen zich in het Belgisch paradijs bezighouden, in afwachting dat ze door de vrijmet selaars hier ook verjaagd worden. Er zijn 425 mannen en 4798 vrou wen die zich uitsluitelijk met werken en ziekeaoppatsen bezig houden. 4562 mannen en 12359 vrouwen zijn uitsluitelijk bezig met werken van onderwijs. 533 mannen en 4943 vrouwen hou den zich terzelfder tijd bezig met werken van ziekendienst en onder wijs. 2494 mannen en 2246 vrouwen houden zich uitsluitelijk bezig met prediken of bidden. Waar zijn de duizenden liberalen en socialisten mannen en vrouwen die zulken dienst aan de maatschap pij bewijzen Ze beloven, ja oneindig veel meer; maar doen onvergelijkelijk veel min der en w*re het dat dergelijke soort uit ons land verdween, dan zou Bel- Jë terecht een paradijs genaamd worden. een pr* kloosteJ er volpJ k7 i',61, vrienden, dat België vten minste voor... di ^en waarom omda laatste berekeningen Zondag laatst had er eene schoone feeste plaats te Wervick. Zijne Majesteit de Koning had een schoon vaandel geschonken aan de oud-bedienden van 't leger de ware Pa triotten en 't was zondag dat kolonel Dau- fresne de la Chevalerie, in name van den Koning, het vaandel aan de maatschappij ging ter hand stellen. Te dier gelegenheid had Mijnheer Jules Franchomme, voorzitter der maatschappij, eene prachtige feeste inge richt, die van 's morgens vroeg door kanon- geschot werd aangekondigd. Een talrijke stoet, samengesteld uit tien maatschappijen van oud-soldaten, benevens de maatschappijen van stad, zette aan van de statie om 3 ure namiddag, trok door de stra ten, die algemeen bevlagd waren, en ging zich scharen rond de kiosk op St Maartens- plaats. Daar stonden kolonel Daufresne, atgeveerdigde van den Koning, kapitein-com mandant Ernest Bosschaert met Baron de Vinck, Senator en de heeren Colaert en Van Merris, volksvertegenwoordigers, die er aan gehouden hadden de feeste met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Na dat het stadsmuziek eene hertelijke Braban^onne had gespeeld, nam kolonel Daufresne het woord en zei In name van den Koning, groet ik u, Heeren leden van de maatschappij der oud bedienden van 't leger «de ware Patriotten» van Wervick, en u allen, heeren afgeveer- digden der maatschappijen van oud-bedien den, die hier gekomen zijt om dit schoone feest ongemeenen luister bij te brengen. Door Zijne Majesteit gezondenom inzijnen naam dat vaandel aan uwe maatschappij te behandigen, ben ik gelukkig en fier over de taak, die mij werd toevertrouwd. Het is voor mij eene groote voldoening van mij in uw midden te bevinden, Heeren Ware Patriotten, die met zulk eene levendige vaderlandsliefde bezield zijt en onder het burgerskleed ware soldatenherten voelt kloppen. T NIEUWSBLAD VAN IPER m m n M w

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1