DIT EN OMMELAND S. II m m m 1 if Op Zaterdag 9n Juli 1904. 5 centimen 't blad. 39ste jaar. Talrnerk 2010 Si: Aan nieuwe inschrijvers Herziening der kiezerslijsten Viert, den 11" Juli! Onze Helden ■■a Stad Yper Gemeenteraad ROND DE WERELD Frankrijk STA DSM EU WS St-Pieters processie Katholieke Wacht M. Vanden Peereboom, li TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverT* 36, in de Roterstratete Yper, en bij 's land boodschap we zen ofte posttegen 3 frank s jiars. ill I's 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. UÏ t lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, 1* 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 13 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Iieeren van de Agence Havas, te B ussel, Tk 34, m de Zilver- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Van heden af tot het einde van jaar kan men 'f Nieuwsblad Yper bAkomen aan 1.50 fr. De herbergiers betalen rcaar den helft, dus 0.75 fr. Voor deze is het noodig ook den naam der op te geven. van herberg "vdbü^de- Vlaamsche geschiedenis, voor die toekomst vol grootheid en leven. Gezegende slag, ondanks het bloed dat er vloeide, en de banen die gij weenrn deedt. Onze vaderen hadden uieraand uitgedaagd hun strijd was heilu der vreemden Rond de kiezingeu hoort men altijd lieden klagen dat zij op de kiezerltj- sten niet en staan, of het getal stem men niet hebben dat hun toekomt. Welnu, 't is nu de tijd om hunne zaken te doen in regel stellen. In de maand Juli moeten de gemeentebe- stieren de kiezerslijsten herzien, de nieuwe kiezers er op brengen en hun de stemmen geven waartoe zij recht hebben. De Katholieke Vereeniging van Yper roept de aandacht onzer vrien den op dat punt; haar bureel za! kosteloos al het noodige doen om de rechten van de katholieken van het arrondissement te doen gelden. Zn mogen hen in persoone of per brieve wenden tot dat bureel, in de Meenen- strate (Katholieke Kring). De Ond-Hoogstudentenbond van "West-Vlaanderen heeft den volgenden oproep doen aanplakken Vlamingen, De grond, dien gij betree ft, weze u heilig Hij is vruchtbaar gemaakt met het zweet uwer vaderen en vrij gekocht met hun bloed. Uwe moeder taal weze u dierbaar Gelijk gij nu spreekt, sprakeD uwe vaderen vau over eeuwen. Ja, in 1102 klonk de vlaamsche strijdkreet Vlaanderen de Leeuw als een donder in de ooren der vechtende en vluch tende franschen. Uwe kristen vlaam- sche zeden,blijft eraan getrouw!Keert den rug naar 't bedorven zuiden. D volkeren, die godsdienst en zedelijk heid verloochenen, loopen naar den afgrond. Gaat, Vlamingen, uwe eigen vlaamsche wegen Gedenkt de groote daden van 't voorgeslacht en viert, eendrachtiger dan ooit, den 11 Juli de verjaring van den Guldensporeuslag Laat de Vaderlandscbe Vlagge aan uwe gevels wapperen. Richt, stoe ten in en feestvergaderingen. Gaat naar Dankmis en Vade lami.sch Ser moen. Zingt uwe schoone vlaamsche liederen. Dat de klokken luiden, de muzieken spelen 't Weze Hoogdag gansch Vlaanderen door. en de pogmg vloek baar. De Vlaamsche nationaliteit is te Kor tri j k gesticht bij de gezegende beke, waarin den strijd werd gedoopt. 't Was het recht lat er overwon, naar de belofte des Heeren. 't Was de hooveerdige, roemende op zijne over macht, die terneer werd gesnakt. Ja, onze vaderen waren moedig en dapper en groot, maar toch vocht God mede ia hunne rangenzij wareü slechts het werktuig zijner rechtveer digheizijner wraak. En daarom juichen wij op heden, omdat door Vlaandeien zulke groot- sche daden werden volbracht. Omda' het volkenrecht gesiaaf 1 werd tegen den overmoed der vorsten. Omdat de natuurlijke vrijheid van den mensch hier eens te meer en op grootsche, moedige wijze bevestigd werd. Omdat alsdan een schakel brak van den stavenbaud, die de minderen noe, zoo pijnlijk knelde, ondanks hei gebod van Hem die eerst voor de vrijheid was gestorven. Gezegende Groeninghe gezegendi 11 Juli! Wij danken u, Vaderen, cm hetgeen gij, verworven hebt bij hel volle kwijten van uwen plicht. Geene helden in de geschiedenis zijn groote, dan gij. Vergeef ons dat wu liet bete- bewaarden hetgeen gij ons bevocht eigen taal en zeden, eigen land en naam in de wereldgeschiede nis, eigen knust en leven. Wij zweren u trouw, op de groote verjaardag van uwe heldendaad. Wij willen aUes doen wat de plicht voor schrijft, om eens in den vrijen vader- landschen bodem te mogen rusten, waarmede zich uw verteerd gebeente ïeeft vereenzelvigd. Het weze imraei een Vlaamsche akker, waarop ouzt oogst wiegewaagt bij het vieren van uwen roem en uwe sterkte. Het weze immer Vlaamsch het lied dat alsdan weerklinke om u te eeren en het brood op dien akker gewonnen, en de vrije zegezang, sterke en betoo- vere de jeugd vau Vlaanderen. Eu zoo zal eeuwig de leeuwenstan daard geplant staan in den bodem, die steeds zooveel vaderlandsch bloed ïeeft gedronken. En daarom vieren wij den 11 Juli. Over 600 jaar verwierf Vlaanderen wereldroem, co schreef het eene der heerlijkste bladzijden in het boek der volkeren. Het werd aangevallen door oen machtigslen vorst der aarde,die leefde van buit en stroopzucht eenen man die alle gevoel van recht met de voe ten trad,en gelijk een gemeene schurk het goud stool vau de minsten. De vijand rendde op onze onafhan kelijkheid aan gelijk een hondeken o| een doodgejaagden hert. De soldeniers, u'fgekocht rot, dal mits betaling alle wandaad wilde ple gen, zouden Vlaanderen kaal vagen den grond effen leggen tot het zaaien van een nieu ;v ras. De stijfhoofdige Vlaming moest uit geroeid worden zijne taal, uitdruk king van zijn wezen, van zijn doen en laten, van zijn verleden en eigendom- melijk bestaan, muest door de Fran sche vervangen worden. Maar Groeninghe verijdelde dat plan, en behield Vlaanderen voor de Vlamingen, voor de Vlaamsche kunst geestdriftig Kortom, 't gebouw bleef onge schonden, altijd ever stinkend, eve1 verpestenden 't is in dit smerig kot, te midden al die vuiligheid, te midden van de uitwasemingen vaD de zaak X, de speelhuizen, de zaak epè'e, de verkoop van decoratiën, in één woord, van al de vuiligheid van het stelsel, waarin Combes er ehcel zijne kliek leven... Indien de ODderzoekscommissiegeen ander g:ed gedaan heeft, ten minste ïeeft ze ons beier de vuiligheid doen kennen waarin Frankrijk verstikt. Het onderzoek nopens hV Combes- schandaal of 't mitliocn of de miilio non der Karthuizers heeft tot geen voldoenden uitslag geleid. Men ver wacht binnen eenire dagen de beslui ten van de Commissie. Intusschen gaan de besprekingen over die Commissie hunnen gang in de dag- en weekbladen. Eene franscbe gazette van Parijs La Liberté schrijft daarover het vol- genue Overal stond men tegen ever mu ren, waarachter de ratten i igen tt vortcn, die de lucht bedorven, maar is verboden dat bederf ie weren. Men riekt die oude knagers, achter do muren, de planken vloeren. Maar aan de mannen die belast waren he huis 'e zuiveren, heeft men zorgvul dig al het alaam geweigerd, dat ze noodig hadden om deugdelijk en duurzaam werk te verri- litea. En als Dij gevalle deleemen muren wegvie ten onder do vingers, de c m bisten protesteerden lege: de schending van 't gebouw, en de gematigden gavei. toe, men weet niet waarom. van Verslag der zitting Zaterdag 2 Juli 1904 De openbare zitting begint ten 6 ure. Al de raadsheeren zijn aanwezig. De heer Burgemeester zit voor. De beer Boudry is dd. Secretaris. 't Verslag der voorlaatste zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en dit dei- zitting van 25 Juni ter inzage der leden op het bureel neergelegd. In de laatste zitting heeft de heer Voor zitter vergeten te melden dat de heer Cane peel zich had doen verontschuldigen de zitting niette kunnen bijwonen. De heer Secretaris heeft verlof gekregen om reden van hoofdpijn. De heer Boudry bureeloverste, wordt bejast hem te vervan gen. Mcdedeelingcn De nationale maatschappij vanbuurtspoor wegen heeft laten weten dat de Staat zijne goedkeuring verleent aan de lijn Yper-Belte maar niet aan de vertakking Kemmel-Poperin ghe.Zij vraagt ingevolge dat de belanghebben de gemeenten opnieuw zouden beraadslagen over die kwestie en de nieuwe beslissing zouden laten kennen. Binnen eenige dagen zal het gemeentebe stuur van Yper de andere gemeenten alhier bijeen roepen om te beraadslagen. M. de Voorzitter denkt dat men beter hadde gedaan de vertakking Poperinghe- Kemmel te voegen bij Poperinghe-Dixmude of Veurne; alzoo ware er meer kans geweest te gelukken. Tcmpelstrate De schepenraad heeft den heer bouwkun dige Coomans gelast een plan voor te stellen voor het huis te bouwen op den hoek der Tempeistrate en d,e Stuerstrate. In Yper- schen bouwtrant zou de voorgevel 2400 fr meer kosten dan een gewonen gevel. De stad heeft er ongetwijfeld groot belang bij dat aldaar een schoonen gevel worde opge richt. 't Is in de voornaamste strate van stad, lie gevel zou een aantrek te meer zijn en eene schoone verbetering voor de boter strate, dia alreeds zoo belangrijk is. De schepenraad stelt voor tusschen te komen in den meerderen onkost voor ten hoogste duizend of voor den helft, mits het de duizend frank niet en overtreffe. Na eenige opmerkingen van verschillige raadsheeren, waarbij onder andere wordt aangedrongen om te doen verklaren, dat dit hier een buitengewoon geval is, en door anderen niet als een voorgaande mag aanzien worden, geeft de raad aan het sche pencollege bemachtiging om met den heer Lamoot daarover te onderhandelen. belang bij hebben om overvloedig water te j t vlaamsch, maar 't is moeie.ijk de twee kunnen gebruiken. (Gelach). (Menigvuldige teksten te zamen te bespreken, lade Kamer trouwers komen binnen om de bespreking I spreken de grootste flaminganten ze-t mees- van het reglement over 't bouwen bij teltendeels fransch. Wat meer is, onmogelijk wonen). I voor vandaag de vlaamsche vertaling gereed M. D'Huvette-re. Zoodat mijne vrago inI te hebben. Misschien kunnen wij voor een t water gevallen is (Nieuw gelach.) Inaasten keer een vlaamschen tekst bespre- M. Bouquetvraagt dat de schepenraad! ken, in de tale die iedereen verkiest, t zij jijden heer minister zou aandringen om I vlaamsch, t zij fransch, maar een enkelen de spoedige betaling van het pensioen der I tekst voor stellen, zooals gij gedaan hebt oude werklieden; verleden jaar was het! met uw voorstel nopens het ruimen. De wet reeds betaald. I van 1898 en geldt niet onze gemeenteregle- M: de Voorzitter. We zullen naar denlmenten, maar wel de wetten. Wat mij minister schrijven. I betreft, ik ben voor het vrij gebruik der M. Vanderghote roept de aandacht van I twee talen, den raad op de overgroote toelagen van I Maar om nu de twee teksten te bespreken, stad aan de pensioengilden. Hij herinnertI ontbreekt de tijd; vele teknieke woorden en dat er vroeger reeds is opgemerkt dat er I zou men misschien niet seffens vinden en daarover dienen maatregelen genomen te! het reglement behoort alleszins vandage worden. Nu geeft de stad reeds meer dan I gestemd te worden. 3000 fr. 's jaars en dat groeit nog gedurig! M. Vanderghote deelt de zienswijze van aan I M. Sobry, maar zou toch niet aandringen M. de Voorzitter. De bijzondere com I opdat het reglement vandage nog kunne missie zal algauw bijeenkomen om daarover I besproken en gestemd worden, te beraadslagen. I M. D'Huvettereis ook van M. Sobry's gedacht. YYaarschijnlijk heeft M. Sobry n i i> ieene vertaling gereed en op die maniere zou l'o nm< rs op den l uiten T, 1 1 I men in eens de zake kunnen afdoen. Ik peis De heer Lemahieu heeft een merkweerdig ,yk M Sob dat het noodig ig verslag opgemaakt over het inrichten van iu Vlaanderen vlaamsch. een pompieiskoips op den buiten. Ditver-j y de y00rzjtter. Ik heb meer dan slag besluit tot de oprichting eener afdeeling e0QS mijae genegeilheid getoond v00r het op het Wieltje, te zamen met het gemeente bestuur van St Jan. Dit laatste zou willen tusschen komen voor ten hoogste een derde, dat is 800 fr. De heer Voorzitter bedankt M. Lema hieu, stelt voor bet verslag te drukken enl erover te beraadslagen in eene volgende zitting. De beer Voorzitter hoopt eene mildel toelage te bekomen van het gouvernement, zoowel voor St -Jan als voor Yper. Pilkernslraat Het akkoord wordt bepaald goedgekeurd. Tuindag De voornaamste feesten, buiten de gewo ne concerten, processie, enz. zjn: groot Turnfeest door St Michielsgilde, met mede hulp der weezon, de Turners van Brugge, Kortrijk en Iiousselare; het bezoek van den heer Gouverneur B""Bethune, en een kinder koor met 200') zangers. Een krediet van 8000 fr. wordt gestemd. De beer Voorzitter hoopt dat het niet en zal overschreden wor den. Yper geeft meest van al uit, in evenre digheid, voor feesten, van geheel het land. Zelfs als wij de 2000 lr. niet en rekenen die de Coursen ons kosten. vlaamsch, maar ben overtuigd dat het beter is maar een tekst te bespreken; 'k heb al reeds gezeid waarom. Ik eerbiedig ieders recht en antwoord gewoonlijk in de taal waarin men mij ondervraagt. M. Sobry. Om te toonen dat ik mee gaande hen, stel ik voor een akkoord te sluiten: in 't toekomende zullen al de regle menten en schikkingen in de twee talen voorgesteld, besproken en gestemd word«en. M. de Voorzitter.Ik en aanveerd het niet. Iedereen moet vrij blijven voor te stellen in de tale die hij verkiest, en ik houd staande dat het beter is maar in éene taal voor te stellen, te bespreken en te stemmen en nadien te vertalen. De zaak kan later onderzocht worden. M. Sobry. In dit geval houd ik mijn voorstel staande en hegeer dat er over gestemd worde; ik en wil niet dat tiet recht der v'amiugen miskend worde. Na eenige opmerkingen van verschillige zijden wordt er gestemd. De heeren Fiers en Sobry antwoorden ja, de andere neen. Bijgevolg is het voorstel Sobry verworpen met dertien stemmen. Men gaat over tot de bespreking. De voornaamste bepalitngen zijn betrekke lijk de grootte dei- huizen: te lande ten min ste 24 vkm en 3 m. hoog, twee zolderven sters van 75 vkdm. De herbergen moeten eene herbergzaal hebben van minstens 25 vkm. op drie m. hoogte. Na de bespreking vraagt de heerFraeijs dat er zouden maatregels genomen worden fransch j om te bouwen op voldoenden afstand van de kalsijden en besteenigde wegen. M. D'Huvettere heeft sedert verschei dene jaren en verscheidene maal reeds de aandacht van den schepenraad ingeroepen op de stofwolken veroorzaakt door het vagen op de Markt, den Zaterdag. Het gbdurig rijden met Autos en heeft daarin niets ver beterd, integendeel. Hij begeert in 't belang van de kleeren en van de openbare gezond heid dat hierin middel worde geschaft. M. de Voorzitter. Inderdaad, sedert 1897 heelt M. D Huvettere verscheidene keeren daarover gesproken. In de twee-drie laatste jaren en hadden wij J5ecn overyia, van water, we moestensparen.' »v e verhopen in korten tijd de waterkwestie te kunnen oplossen, en desnoods 3 a 4000 fr. 's jaars te zullen krijgen van de brouwers, die ex meest Bouwen De beer Voorzitter heeft van M. Sobry den 2G Juni eenen brief ontvangen waarin er gevraagd wordt dat liet reglement op hst bouwen zou voorgesteld, besproken en gestemd worden in de twee talen, en vlaamsch. De Schepenraad en heeft over die vragel Dat zal onderzocht worden en de raad, niet meer kunnen beraadslagen, daar del die haastig is om te eindigen, beslist in de raad bijeenkomt den Maandag, dus vóór ik I volgende zitting te stemmen over het regie- den brief van M. Ssbry ontvangen had Iment, in tweede lezing. Wat meer is, ik vind het onnoodig del M. de Voorzitter.Wij zouden kunnen twee teksten tezamen te bespreken en te den vlaamschen tekst meteen geven, stemmen; we zullen achterna eene vertaling maken en doen afkondigen te zamen met den franschen tekst. M. Sobry. Eene- vertaling is een werk zonder weerde; dat en telt noch voor wet noch voor regiement. De Vlamingen hadden in 1898 van Veurne tot het noorden van Limburg de koppen bijeengesteken en gelijkheid geëischt voor de twee landstalen. M. Sobry bedankt. De zitting wordt- om 8 1/2 ure geheven. is Zondag namiddag uitgegaan en heeft een overgrooten toeloop van volk uitgelokt. Langs geheel den weg stonden honderden en honderden menschen nieuwsgierig en We zijn de groote helft I eerbiedig den godsdienstigen stoet aan te van 't land, hetgeen wij wilden was recht en billijk en omdat we wilde» wat was recht we wonnen wat wij wilden. En nu zou men hier te Yper, dat recht komen vernietigen, dat wij met zoovele moeite gekregen hebben Wij, Vlamingen, wij bggefereirook de wetten cn reglementen te bennen daaraan wij onderworpen zijn, en\ daaro4t aa8 uitdrukkelijk dat er overh ^-Srstel gestemd worde, het regle\monyL alen en te zamen met den fransiSBj^^1- - Neapreken en te stemmen M. Dt-xi Jk en ben niet tegen St-Pietersprocessie is ook eene der schoon ste en voorzeker de eigenaardigste van geheel de stad, en telken jare wordt ze schoontr en schooner. Morgen, Zondag avond ring in het Volkshuis. maandvergade- oud-minister, wordt Senator in vervanging van den heer Baron Surmont de Volsberghe, die zich niet meer en laat voordragen, mm T NIEUWSBLAD VA1 zien. 4: ,-r i, I-Jij <y 4' 1

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1