D I T EN OMMELANDS, BERICHT m l i i Op Zaterdag 23" Juli 1904. 5 centi men 't blad 39jaör TalmerII 2012 Herziening der kiezerslijsten Koninklijke Fanfare Onze Boeren verheerlijkt Te Zillebeke STADSNIEUWS De Ypersche liberalen en 't Laatste Nieuws VAN ALLES WAT Telefoon ofte Sprcekdraad Wat zij van ons zeggen Tegen inseklen-steien Tegen het breken van ruiten Voederen van paarden De wakershonden te Gent Eene misdaad Arendjacht 1 TELEFOON 52 Te trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boterstrale, te Yperen bij 's tand boodschap wezen ofte pont, tegen 3 frank s gaan. t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Relgerdand. Hel blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstratë, £6, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 dè reke binnen't blad is 't UI 0J.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 tr. 't honderd. Ieder bock, waarvan ons twee afdruksels zij :i gezonden, wordt besproken. H Detieeren van de Agence Havas. te B ussel, ïk 31, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- kingen voor 't Nieuwsblad van Ypeu, van al die buiten Oost- W Westvlaanderen wonen. Boud de kiezingen hoort men altijd lieden klagen dat zij op de kiezerltj- sten niet en staan, of hel getal stem men niet hebben dat hun toekomt. Welnu, 't is nu de tijd om hunne zaken te doen in regel stellen. 1 t de maand Juli moeten de gemeen lebe- stieren de kiezerslijsten herzien, de nieuwe kiezers er op brengen en hun de stemmen geven waartoe zij recht hebben. Dj Katholieke Vereeniging van Yper roept de aandacht onzer vrien den op dat punt haar bureel zal kosleloosal het noodige doen om de rechten van de katholieken van het arrondissement te doen gelden. Zy mogen hen in persoone of per brieve wenden tot dat bureel, in de Meeuen- strate(Katholieque Kring). Ken feestmaal zil den heer Gouver neur der provincie aangeboden wor den ter gelegenheid van zijn officieel bezoek te Yper, op Zondag 14 Oogst 1904. Dit feestmaal zal plaats hebben in de Ilalle, ten 4 ure namiddag. Eene inschrijvingslijsl berust iu het Stadhuis (secretariaat). Z j za! gesloten worden den 1 Oogst. Dj prijs der inschrijving is bepaald op 5 franks, wijn Diet inbegrepen. Morgen, Zondag 24 Juli, ten 8 1/2 ure 's avonds,CONCERT op de kiosk der Groote Markt. Dank aan den heer K. van Caene ghem bezitten wij een prachtig boek, waarin met recht en reden hulde word gebracht aan die hellen, aan wie het Vaderland en den Godsdienst veel te danken hebben. Onze Boeren verheerlijkt, is de tile dien de schrijver aan zijn werk gege ven heeft, en past wel aan ecu boek dat daden bezingt zooals die des Boe- renkrijgs. Het Davidsfonds heefi een goed ge dacht gehad zulk werk te verspreiden, want het is hoogst weuscbelijk dal ons volk Wete welke heioen onze voorvaderen waren en door welke deugden hunnen naam voor altijd iD de geschiedenis van België geschreven zal blijven. In eenen lijd zooals den onzen, zijn zulke boeken ononlbeerlijker dan ooit want beide idealen die de koene strij ders van 1798 immers beoogden, t is te zpggen het Vaderland en den Godsdienst, worden tegenwoordig op de hevigste wijze aangevallen. De socialisten, zooals men het weet eerbiedigen noch bet land wiiar wi geboren zijn, noch de Kerk die door belDoopsel ons als hare kinderen aai nam. Van beide instellingen willen z\ maar eenen puinhoop maken. Wal ons Geloof betreft, worden de roode omvventelaars door bondgenoten ge holpen. Thans zien wij inderdaac mannen die zich op orie beroepen niet minder hevig den Godsdienst bestrijden. Eilaas 1 die twee anticlericale par tijen,die door eenen duivelschen geest bezield zijn, hebben reeds bij onz° andgenoten te veel aanhangers ge vonden. De meeste groo'e steden en e gewesten waar de groote nijverheid vele werkhuizen opgericht heeft, zijn 'ocvr het socialism ca door eene schrik wekkende goddeloosheid besmet. Gode zij dank, is een gedeelte van ons land tot heden aan zijn oud Geloof rouw gebleven. Onze landelijke ge westen zijn de eenigste inderdaad die ïunne katholieke gewoonten niet ver zaakt hebben en die verkleefd blijven aan die grondbeginselen waarvoor de aoeren van den Boerenkrijg zija ge sneuveld. Naarmate dal onze tegensfrevers pene moeite sparen om hunne gele- eren te vermeerderen, moeten wij ons ook onverpoosd toeleggen om aan onze boeren te toonen dat z j, met den Godsdienst ontrouw ie worden, tevens geheel hun verleden met de voeten trappen, namentlijk dat zii daardoor e onwaardige afstammelingen wor- en van de belden van den Boeren krijg. Want de dwingelandij die de fran- sche Regeering op godsdienstig gebied n België met de Revolutie ingevoerd jad, was ontegenzeggelijk een der mold oorzaken van den ops'and van 798 Dit wordt eens te meer door M. van Cseneghem bevestigd. Eo aan degenen die ontkennen dal onze voorvaderen van 1798 voor een verheven doel streden, en die de uct op de inlijving als de voornaamste oorzaak van dien oproer beschouwen, vraagt de schrijver van Onze Boeren verherrlijkl Wat zegt het roode ruis, lot herkennings'eekcD, hun op de mouw of op de borst genaaid, als aan andere kruisvaarders? Wat zeg gen de gewijde medalies, die zij op de aorst droegen, en die men te Hasselt op hunne lijken heeft wederge vonden? n Overigens,doet M. van Caeneghem nog opmerken tot meerdere be krachtiging van hetgeen bij beweert, indien zij alleenliik opges'aan wa ren tegen de eoncriptie, uit louter me, sehelijke beweegredenen, dan zou al hun handelen ook mensche- 1 ijk geweesl zijn. Wij willen zeggen dat zij het oog voor oog. tand voor tand zouden toegepast hebben. Integendeel, men kan, gedurende gansch den duur van den krijg, nauwelijks een tweetal feiten aan halen, die het gedrag der Brigands kiKineu bevlekkm. O veral el ;ers is het edelmoedigheid. Dat kan men slechts uitleggen wanneer men aan neemt, dat hooger drijfveereu dan meuschelijke onze helden handelen deden. Ziedaar de boeren, die zoowel in Vlaander'n als in do Kempen, door de fransche kogels in 1798 ge'rofiWi werden,iu bet licht der werkelijkheid ostel 1 eu met den glans der zuiverste glorie omstraald. Dat onze landbou wers, in dezen tijd van onverschilligheid en lafheid,waar geldzucht en gemeen genot te dikwijls le drijfveereu der menschelijkewerk zaamheid zi;n geworden, zich zulke voorbeelden herinneren. Dat zij zulke heldendaden niet ver geten, maar dat zij ook, volgens de noodwendigheden des tijds en met de wapenen naar de omstandigheden ge schikt, vo »r dezelfde zaken strijden, waarvoor de boeren van den Boeren krijg opstonden Voor Vaderland en Altaar. (Gaz. van Kor tr ijk) Ditmaal en zal 't Weelce Blad zeker het volgende artikel niet overdrukken, geschre ven voor de Ypersche liberalen «Te Yper staken op H Ju!\ den verjaardag van den Guldensporen- slag, een twintig of dertigtal na tionale vlaggen ui'. Zii wapperden uitsluitend aan de huizen der ge- kende klerikalen en niet eene was er te zien bij de liberalenMeer nog om die manifestatie van va- dcrlandslie'de, worden de katholie ken in do twee liberale bladen van Yper gehekeld en bijna bespot Welnu, het moet ons vrijmoedig van het hartde katholieken heb l en gelijk,en de Ypersche liberalen hebben dubbel ongelijk. Eerst, om dat z;j zich onthouden in het vie ren van een nationalen gedenkdag tweedens, omdat zij niet eens het recht van manifestatie bij anders denkenden schijnen te kunnen dul den en er mede den spot drijven. Wh* geen volslagen nietweetis, op gebied van vaderlandsche ge- schiedenis, zal het wel bekend zijn, dat het dank is aan de zegepraal der Vlaamsche Democratie op de Fransche Feodaliteit te Kortnjk.dat wij thans een onafhankelijk België zijn. Dat het Progres van Yper zuiks (misschien moedwillig) niet weet, verwondert ons rietmaar hei vlaamschgezind IVeekblad mochl in dien appel niet bijten 1 De franskiljons be?San reecL domheden genoeg zonder dat do Vlaamsche liberalen 'de vulgaire Yulgarisateurs zouden navolgen Wij en zullen voor van de weke daar niets bijvoegen en eens afwachten' hoe dien fel gepeperden koeke zal smaken aan Nolf en andere Sarloo's. De liberalen van Yper worden leelijk hunne veste uitgeklopt door 't Laatste Nieuws van Brussel, waaruit Sarloo ge woonlijk al zijne artikels knipt tegen de kaloten. De plechtigheid van den dubbelen pastor en priesterjubilé van eerw. Heer Victor Iluys, heeft plaats Dinsdag aanstaande. Ongehoorde toebereidselen worden maakt opdat de feeste weerdig zou zijn van den uitstekenden priester, die eene halve eeuw heeft besteed aan den dienst des Heeren en meer dan de hellt ervan aan het welzijn zijner geliefde parochianen van Zil- ;beke. Geheel de parochie, zonder uitzon deringen, doet meê en 'tis.als om prijs wie er schoonst en best zal versieren. De Koninklijke Fanfare van Yper zal aan de feeste deelnemen. Is mij dat een affaire met al die telefoons. Vroeger als er iets gebeurde, 't duurde een halve weke, eer dat men het geware wierd, en nu Op twee-drie minuten is 't geweten, te Yper, te Kortrijk, te Rousselare en elders. Bijna geene gemeenten van ons arrondis sement en zijn er meer, die niet verbonden en zijn met het telefoonnet. Van de kleinste tot de grootste, van Bixschoto tot Wervick, t heeft al den telefoon. En dat is 'nen keer een groot gemak voor eikendeen: de boeren hebben eene koe of een peerd, of een kalf dat ziek is; ze zeggen 't tegen den peerdenmeester en eene halve ure later is hij ter plaatse om het zieke dier te helpen. Heeft een handelaar den prijs noodig te weten van de eene of de andere ware, een woord sprekens is genoeg,, hij heeft seffens antwoord en kan zijn volk bescheed geven. Gebeurt er een ongeluk, nen brand b. v. op één-twee-drie zijn desnoods de pompiers van andere naburige dorpen of steden ver wittigd en op gang. 't Gaat rapper als per telegraaf, want vele gemeenten en hebben zelfs geen telegraafbureel, maar den tele foon, elke gemeente die wat vooruit ziet heeft dat getuig, waarmee gij, als 't u plezier doet, een koutertje kunt slaaf1 met uwe vrienden en kennissen van Gent, oT I'arijs, binst dat gij t'huis een lekker pijpije smoort of een potje kaffee drinkt. Rotschild heeft 10 millioen gegeven aan het werk der werk mans woonsten in Vrank- rijk. Daarop schrijft eene groote fransche gazet over ons klein landeken. In dat land (België) dat zeven maal min bevolkt is dan Vrankrijk, hebben de spaar kassen meer dan 52 millioen geleend aan boven de 150 maatschappijen van werkmans woonsten, en onze fransche spaarkassen hebben ternauwernood drie millioen ver schoten voor zulke maatschappijen; dat is volgens evenredigheid 120 min dan de Bel gische spaarkassen. Deze evenredigheid slaat zooveel temeer, dat de wet van 20 Juli 1895 toegelaten heeft aan de spaarkassen van het vijfde hunner hoofdsommen, die meer dan 150 millioen beloopen, en geheel de opbrengst van hun inkomen (omtrent 4 millioen) te besteden aan het bouwen van werkmanswoonsten Men moet bekennen dat de vergelijking niet zeer vleiend is voor Vrankrijk, noch voor onze geuzen, die gansche dagen in aan bidding nederknielen voor die afgoden Dat zij nog zeggen dat België „gevel- wetten,, maakt Aj uinen bieden een eenvoudig en afdoend middel aan de hand tegen de pijn van insekt steken; van bijen, muggen, enz. Do roode bulten worden er spoedig mede afgewreven en de pijnen gestild. Om ruiten of spiegels bij vervoer of'schiet oefeningen tegen breken te vrijwaren be plakt men ze in verschillende richtingen met reepen papier. De hevige trillingen, die oorzaak zijn van het breken, worden aldus getemperd. Paarden, die korten tijd na het voederen aangespannen of gezadeld worden, komen bij zwaar trekken of snel loopen, spoedig buiten adem en beginnen te zweeten. Ze toonen zich traag, hoewel ze anders vrooïijk aan het werk gaan I)e oorzaak ligt daarin, dat dc gevulde maag op de longen drukt en het ademhalen bemoeilijkt. Dempigheid ontstaat niet zelden door voederen kort voor den arbeid. Maar ook afgezien daarvan is deze wijze van voederen niet aan te raden, omdat het voeder dan slecht verteerd wordt en ongebruikt uit het .ichaam wordt gestooten. Zaterdag nacht, rond 12 1/2 ure, is de hij nog te bed lag maar seffens zou komen. Dat was een list, want Ehret was seffens het wachten moede en ging zelf naar boven. De facteur naderde do tafel en begon de 95 pfenning te tellen, en terwijl hij hiermede ig was, ging Boehm achter hem en lantte hem een langen dolk tusschen de chouders. De steek was doodeüjk, maar Ehret, een krachtig man, keerde zich om en er begon een vreeselijke strijd tusschen het slacht offer en den moordenaar. De gekwetste ge lukte er in Boehm omver te werpen, maar door bloedverlies verzwakt viel hij met eene doodskreet ten gronde. Boehm hoorende dat men den trap op nelde, rukte zich los uit de handen van zijn achtoffer en vluchtte blootshoofd den trap af naar buiten. Toen men boven kwam, lag Ehret in de laatste stuiptrekkingen van den doodstrijd. Het nieuws verspreidde zich spoedig in de heele stad en maakte een geweldigen in druk, daar de man algemeen gekend en geacht was. Spoedig volgde men het spoor van den misdadiger, geholpen door drie speurhon den. Drie uren na de misdaad vond men den kerel nabij de fransche grens en hield men hem aan. Hij werd naar Schlestadt gebracht en daar met zijn slachtoffer geconfronteerd. Ware 3oehm niet gestoord geweest, hij zou in het oezit van den facteur 5000 fr. hebben ge vonden. Boehm, die een oud-veroordeelde is, zal het ongetwijfeld met zijn hoofd betalen. nachtwaker De Caster geroepen geweest in de Meerschstraat, waar een kerel zijne moe der mishandelde. Hij bood tegenstand, doch de hond Mozart knapte hem bij de beenen. zoodat de kerel nogal goed de beet gevoeld heeft. Mozart was zoodanig opvliegend dat zijn meester er ook nog eene lichte beet van kreeg. Zekere Boehm, beeldhouwer van beroep huurde dezer dageu te Schlestadt (Duitsch land), op 45 kilometers van Straatsburg, eene kamer op de tweede verdieping van een huis in de Ititterstrasse. Hij verklaarde daar Ritter te heeten, 25 jaar oud te zijn en dienst te moeten nemen op de post te Schle stadt. Zijn koffer zou den volgenden dag toekomen. Boehm vertrok denzelfden avond naar Straatsburg en zond vandaar aan zijn nieuw adres een mandaat van 95 pfennig. Daarop keerde hij naar Schlestadt terug en was te middernacht in zijn nieuw logist. Boehn wist dat dit mandaat hem zou gebracht worden door den briefdrager Ehret dienstdoende in do Ritterstrasse, dat Ehret een man ia van 58'jaar oud en trouw bedien de, aai* \vien vofo de belangrijkste betalin LpCtoivyertrouAde. Dit slachtoffer, door den moorden^al. gefozen, zou niet veel weer stand bie ZaterdaJM^W 1/2 ure, kwam de facteur en men Deze antwoordde dat Herders van de vallei van Bagnes hadden erledene week op een rotspunt een arend nest ontdekt. Zij besloten de jongen te rooven. Om aan het nest te geraken, hond een herder zich eene koord in de lenden, zijne rienden lieten hem t.ot op het rotspunt zinken. De stoutmoedige stak de jongen in eenen alt. Toen hij zich naar de plaats begaf, waar zijne koord vastlag, werd hij door de moeder der jongen aangevallen. De herder had een root mes medegenomen. Niettemin viel de vogel hem aan. De strijd duurde meer dau eene halve uur. De herders, die het schouw- pel van hooger aanzagen, dierven geen schot lossen, daar zij bang waren hunnen vriend to treffen. De jongeling ging weldra het onderspit delren. Eindelijk waagde men het een schot te lossen op het reuzendier. Het raakte de vogel, die uitgeput neerviel. De herder bond zich de koord om de len den en werd door zijne vrienden opgehaald. Hij had verschiliige wonden en kon geen woord spreken, 's Anderdaags gaf hij tee- ltens van zinneloosheid. De roofvogel werd ook bovengehaald. Zijne uitgebreide vlerken hadden eene lengte van 2 meters 60. In't begin van Juli laatstleden ontving een schoenmaker, wonende in eene der van Brussel, het nieuws dat zijne vrouw eene som van 18.000 fr. van eene tante, te Parijs overleden, erfde. Hij vertelde het goed nieuws aau zijne vrienden. Een dezer laatste lichtte de vrouw van den schoen maker op en vertrok met haar naar Parijs waar zij het geld moest trekken. De schoenmaker zocht het koppel op en ontdekte het in een wijnhuis van de rue de la Forge Royale. Gewapend met een revol ver, bevool hij zijnen vriend hem zijne vrouw terug te geven, zeggende Men bakt zulke poets niet aan een vriend op 't oogen- blik dat zijne vrouw erft Doch de andere verstond het anders hij ontwapende den schoenmaker en gaf hem eene duchtige rammeling. Policieagenten kwamen tusschen en de trio werd naar 't kommissariaat geleid. Daar verzoenden de twee vrienden zich, doch op voorwaarde dat het erfdeel in drie parten zou verdeeld worden en dat de vriend de ontrouwe echtgenoote zou houden 1 Dat heet zedeleer van de hoofdsteden 1 I® ij fff ij illl tII WH g"""" ->HTi «o^aacirccsrsr E^™aca2s53a^s5GKtaa^T"S£S2K^B*ai m m <e s jf «BH ffi

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1