D ST IS P EN OMMELANDS, fl Ill li 89sle jaar. Talmerk 2021 u I FEESTEN STADSNIEUWS Lrand Bouwen Processie Op het Hooghe In de Wacht Gesticht Godtschalek DE OORLOG Maria Onbevlekt Ontvangen 7 September 1884 VAN ALLES WAT Tegen horzels Jubilé Papierverbruik De officieele velos Automobilen met muziek Clerikale domkoppen I 11 TELEFOON 52 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Roterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaar s. t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet inin te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal $8* De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Havas, te B ussel, Tk 34, in de Zilver- aa strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- w kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Hl Westvlaanderen wonen. Z-ndag 11 September Op het Hooghe, Turnfeest door St Mi- chiels-Turners, met medewerking der Har monie. Zondag 25 September Ten 5 1/2 ure, Concert in den Katholieken Kring door de, Koninklijke Fanfare en de koorzangers l'Orphéon. 't En is nog geen acht dagen geleden dat wij de brandrampe meldden in den «Vijf hoek en nu, Donderdag noen, kwart voor middag, luidde nogmaals de brandklok. Ditmaal was het niet bij maar in de Halle zelve, dat het brandde. De loodgieters wrochten al den kant van den koer op het dak boven de groote Boter markt en een van hen ging door de gote al eene plaats, waar het werk reeds gedaan was. Hij zag een hoopje vuiligheid liggen in de gote en schupte het uit den weg, maar zijn voet zonk door het lood dat reeds aan 't smelten was. Een der balkjes waarop de gote rust, was aan 't branden. Seffens liepen de knechten om eenige seulen water, mee- neade daarmeê het vuur te kunnen uitdoo- ven, maar door aanraking met de lucht groeide het zoo snel aan, dat men verplicht was den torrewaker te verwittigen. Op twee- drie minuten waren de pompiers ter plaatse en 't vier was uitgedoofd. De schade door het vuur veroorzaakt en is niet groot maar daar de rook overal door drong en ook door het dak kwam, heelt men een deel van den veurst afgetrokken en meteen nog al vele schaliën geschonden, 't Water zal ook nog al wat schade aange richt hebben. Gelukkiglijk is alles niet erg. Maar ware het ongeluk 's avonds gebeurd, onze prach tige Halle, waarop de Yperlingen met recht en reden zoo fier zijn, en bestond misschien al niet meer. 't Ware dus wenschelijk dat het stadsbe stuur zou maatregels nemen om in t vervolg dergelijke ongelukken te voorkomen, voor zooveel het mogelijk is. Zekerlijk en kan men niet alles voorzien, maar toch wat voorzichtigheid en zou dik wijls niet miskomen, t Publiek van Yper is daarmeê natuurlijk bekommerd en zal geern hooren dat er gezorgd wordt. Op twee plaatsen is men reeds bezig aan 't bouwen in den hof bij het statieplein. De Yperlingen zijn nog al nieuwsgierig om te weten welke voorgevels daar zullen gemaakt worden. Zouden de plans op het stadhuis niet kunnen te toogen hangen St Niklaais processie is Zondag door een overheerlijk weder begunstigd geweest. Overal op den doortocht vele volk, dat met eerbied den godsdienstigen stoet aanzag en bewonderde. De groepen waren zeer prachtig. Morgen Zondag ten 2 1/2 ure geven Sint Michiels-turners eene feeste op het Hooghe. De heerCyr. Boone wordt morgen zondag avond ten 8 en half, in 't Volkshuis, inge huldigd als eerevoorzitter der Katholieke Wacht. Een dertigtal kostwoners van het nieuw gesticht buiten de Meenenpoorte zijn don derdag noen alhier aangekomen onder t ge leide hunner /bewakers, 't Is eene eerste zending,die zal gevolgd worden doorandere. Tegen October zal het gesticht van Yper ten vollen in gang zijn. D.'jipansche regeeriug heeft een verslag ontvangen van maarschalk Oyama, die verklaart dat tijdens de laatste gevechten de soldaten van beide legers de schrikkelijkste bcproe- viugen ondergaan hebben. Daar het onmogelijk was [hen van eetwaren en water te voorzien, hebben zij ver scheidene dagen lang gevochten, bijna stervend van honger en dorst. In ganscb Japan heeft de tijding der verovering van Liao-Yaug een waren geestdrift verwekt. Te Tokio loopl eene ontzaggelijke menigte in de stra ten rond, de namen van Oyama, Ku roki, Oku en Nodzu toejuichend. Men verzekert dat de helft der stad Liao-Yang afgebrand is, maar het het grootste deel van den voorraad van het 1 ussisch leger zou in de han den der japaners gevallen zijn. D siatie is volkomen vernield de chi- neesche wijk ligt in assche en a! de bewoners zijn gevlucht. Vrijdag en zaterdag zijn er nog hevige gevechten geleverd geweest ten oosten van de sta'ie van Yan-taï, 't is te zeggen op den weg van de Tai-tsc-rivier naar Moukden de japansche troepen heb ben daarvan dichtbij de russen achter na gezet. Volgens berichten van japansche bron, heeft generaal Kouropatkine te Liio-Yang 200 stuks zwaar geschut moeten achterlaten. De russen verze keren dat het getal achtergelaten ka nons zoo groot niet is, en dat zi,- bovendien vernageld geweest zijn, zoo dat de jfpmers er zich ni t kunnen van bedienen. Het is in den nacht van zaterdag lot zondag dat de russischetroepenhunne stellingen rond Liao-Yang ontruimd hebben. Zij zijn dan de Tai-tsé-rivier overgetrokken, de bruggen achter hen verbrandend. De aftocht der russen In den avond van 31 augusti reeds had generaal Kouropatkine het bericht ontvangen, dat een aanzienlijk deel van het leger van generaal Kureiki de Tai~!sé-rivier overgetrokken was te Pöusiku, ten westen van Li.o-Yang, en de statie van Yentrï, op den spoor- van Liao-Yan; bedreigde.De russen weg naar Moukden liepen dus gevaar vol tot den 2 september den volgen den nacht verlieten zij de stad en trokken de rivier over. Generaal Kuroki had middelerwijl de russen aangevallen ten oosten van Yentaï, doch hij werd er teruggesla gen. De japaners richtten dan het ge schut van al hunne batterijen op een punt, waar zich twee russische regi menten bevonden en deze werden gausch vernield. De japansche troepen trokken dan vooruit tot op 19 kilo meters van de statie van Yt ntaï, doch hunne aanvallen werden daar nog- rnaa's afgeslagen. Zaterdag werden er nog eenige schermutselingen gele verd, doch aide pogingen der japaners om de russen te omsingelen, bleven vruchteloos. Zondag was gansch het leger van generaal Kouropatkine te Yentrï ver- nigd de russische troepen zetten thans hunnen aftocht naar Moukden voort. Er is te Yentaï eene nogal ster ke achterhoede gebleven. De russen beweeren dat «Je aftocht in de beste orde gebeurt. De aanvallen der japa ners tegen de achterhoede werden tol nu toe afgeslagen. De japanschelrocpen irpkkenechter in groot getal <ïe fai-tsé-riviei over te Pöusiku, en terwijl een deel den inkeiflunk der russen bedreigt, S rek f het ander rcehts'reeks op naar Mouk den, op vier ot vijf dagmarsehen degen. Men mag dus spoedig nieuwe ge-echten verwachten op den weg naar Moukden. In den staf te St-Pe!ersburg verze kert men dat de japaners tot nu toe geene enkele stelling bezetten aan den <poorweg ten noorden van het leger van generaal Kouropatkine en de terugtocht dus niet afgesneden is. De russische verliezen,in al de gevechten rond Liao Yang, w orden geschat op 16,000 manschappen. De verliezen der japaners zijn nog niet gekend. Onder de gesneuvelden telt men luite nant Tersontchi, zoon van den minis ter van oorlog van J> pan, en de zoons der generaals Koustima en Mouroaki. Men denkt dat generaal Kouro patkine te Moukden zal stil houden, eene versterkte stad, die goed kan verdedigd worden. daar di u terugtocht afgesneden te worden. Het is toen dat zij hunnen aftocht uit Liao-Yang begonnen. Dil tiet aan de japaners toe, twee batte rijen tot dic'T bij de stad te brengen en aldus den vijand aan den spoorweg ten zuiden van Liao-Yang te bombar deeren. 's Anderdags 's morgens ver lieten de russen hunne voornaamste stellingenen vormden een kring rond de stad, terwijl de krijgsvoorraad en de reisgoederen over de Tai-lsé-rivjer gebracht werden naar Yentöï. Eene aaozienüjkelegermacht was daar reed bijeengetrokken om de statie van Yentaï tegen een mogeljken aanval der troepen van Kuroki te bescher inen. Ten 5 ure namiddag bombardeer den dejapauers, met twee kanons d statie van Liao-YaDg en richtten er groote verwoestingen aan. Ondertus scheu viel de japansche infanterie d -tellingen a m ten zuiden van de stad, doch zij werd teruggeslagen.'s Avond: ver d er grof geschut aangebracht ei uii bombardeerden de japaners de stad zeif. Do russen hielden den strijd katholieke boeren hebben zich op deftige en schitterende wijze over de lafhertige liinder- aagvanden7n September 1884 gewroken. Sinds twintig jaar hebben zij, in al de wet gevende kiezingen, liberalen en socialisten duchtig geklopt bij middel van den stem brief sinds twintig jaren hebben zij een ratboliek ministerie aan het bewind gehou den, en wij zijn overtuigd dat zij opnieuw in de kiezingen van 1906 geuzen en socia listen eene nieuwe neerlaag zullen doen on dergaan. 't Zal eene nieuwe weerwraak over den 7n September zijn AAN Gegroet Gij Onbevlekte, Die in den hemel woont, En op de rots van Lourdes Voor 't heil der menschen troont, Wij knielen voor u neder, O Moeder nooit besmet, Ontvang onz' lofzangen, Verhoor ons smeekgebed. 't Was Woensdag de 20e verjaardag van den 7" September 1884 wij boeven onze lezers de gebeurtenissen van dien dag niet te herinneren. Voorzeker zijner nog velen onder ben, die twintig jaar geleden gezien hebben hoe bet geuzengespuis en de opko mende socialisten te Brussel de weerlooze katholieke manifestanten verraderlijk aan vielen en lafhertig mishandelden. De libe rale burgemeester van Brussel, M. Buis, bad nogtans zijn eerewoord gegeven, dat alle maatregelen genomen waren om de orde te handhaven. 't Is waar, de poücie en de burgerwacht waren te been, doch in plaats van de rust stoornissen te beletten, moedigden vele libe rale garde-civieken de woelmakers aan en de policie liet over het algemeen ook maar begaan. Verscheidene uren lang was het blauw en rood gespuis meester van de straat, en de katholieken, die ongelukkiglijk beve. ontvangen hadden de uitdagingen en aanval len niet te beantwoorden, verdedigden zich enkel in den uitersten nood. Vele buiten lieden werden erg geslagen, hunne kleederen verscheurd of met blauwsel eu vuijfgjjgjj bestrooid de vlaggen en karfels van maat schappijen verbrijzeld, de muziekinstru menten in stukken geslagen. De berinnering dier geuzenbaldadigheden is nog levendig op den buiten, maar ook, de bis. bis. Gegroet die als een vuurgloed Van liefde voor ons brandt, En die geen enk'len zwakke Niet reikt een milde hand. Wie lijdend of gebrekkig Zich trouwvol tot u richt, Ontvangt van u de redding, Den balsem die verlicht. 3. Gegroet, algoede Moeder, Die zondaars hart beweegt En vraagt dat d Opperrechter Hem zijne schuld uitveegt. Maak, Moeder, w' op dees aarde Uw kind ren zijn genaamd, En Jezus bij zijn vader Zich over ons niet schaamt. bis. Margarine moet een voortreffelijk middel tegen horzels zijn en is boven andere midde len te verkiezen, omdat het geen onaangena me lucht afgeeft. De margarine wordt een voudig op de huid van het dier ingewreven, vooral op de borst, schoft, rug en kruis. van den 5oen verjaardag der afkondiging, als geloofspunt, van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria. Z. H. Paus Pius X heeft den 2 Februari Ö°4) eenen wereldbrief geschreven ter gele genheid van dien aanstaanden verjaardag, die valt op 8 December 1904. Een groot gedeelte van dezen brief heeft in al de kerken van het bisdom Brugge onder de Missen gelezen geweest Zondag laatst 28 Oogst. Zijne Hoogw. Mgr Waffelaert, Bisschop van Brugge, heeft voor den jubilé de volgen de schikkingen genomen 1. De jubeltijd voor't bisdom van Brugge is vastgesteld van g September aanstaande, tot 8 December meêbegrepen. 2. De Jubelaflaat is toepasselijk aan de zielen van 't vagevuur en kan maar ééns verdiend worden. J. Om dien aflaat te winnen moeten de geloovigen a) Eene goede biecht spreken. b) Weerdig de H. Commnnic ontvangen. c) 3 maal de parochiekerk godvruchtig bezoeken. d) Bij ieder bezoek, wat bidden volgens de inzichten van Z. H. den Paus. 4. Ééns vasten, op eenen dag die geen geboden vastendag is. Het is toegelaten op dien dag, eieren en zuivel te gebruiken. 5. De biechtvaders zullende machthebben in den biechtstoel en voor gewichtige redens de goede werken door den H. Vader opge legd, in andere te veranderen, ten voordeele hunner biechtelingen, die ze niet zouden kunnen volbrengen. \6. Den.8 September, Feestdag van O. L V.l GeboJ^te, zal er in al de kerken den l^EaTOR onder het lof gezon gen Avonds, het geluid der klok ken van den Jubilé aankon 7. In ieder parochie zullen de geloovigen door Sermoenen en godvruchtige oefeningen voorbereid worden. 8. Op den 8 December, die den Jubeltijd sluit, zal de feestdag der Onbevlekte Ontvan genis, met allen mogelijken luister gevierd worden, en onder het Lof zal men den TE DEUM zingen. Volgens eene statistiek bestaan er tegen woordig 4000 papierfabrieken, welke jaar lijks 989 miljoen kilogrammen papier leveren. Drie honderd miljoen kilogrammen worden voor het drukken yan dagbladen gebezigd, 91 miljoen voor de boeknijverheid, loo miljoen voor den handelno miljoen voor de bestuurlijke diensten 93 miljoen voor de verschillige nijverheden 85 miljoen voor de scholenen 110 miljoen voor de verzending en de briefwisseling. Frankrijk verbruikt alle jaren 135 miljoen kilogrammen, waarvan 20 miljoen kilogr. bestemd voor de verschilige dagbladen. Verleden jaar werd er tegen M. J. Pierson, opziener van bruggen en wegen, te Sint Ghislain, proces-verbaal opgemaakt omdat zijn rijwiel niet van de reglementaire plaat voorzien was. Hij bracht voor de policie- rechtbank in, dat zijn veto hem uit hoofde van zijn ambt en voor de uitoefening zijner bediening door den staat gegeven was en dus vrij moest zijn van de belasting. De policie- rechtbank sprak hem vrij, omdat de provin ciale raad een voorwerp, tot het openbaar domein behoorend, niet mag belasten en dat develo, aan M. Pierson gegeven, niet voor zijn persoonlijk gebruik, maar voor een openbaren dienst bestemd is. De bestendige deputatie ging tegen die uitsprak in beroep, maar zij heeft haar proces verloren. Een groote sutomobilenfabriekte Schaftes- duby in Engeland, zal een eigenaardige uit- indiog in toepassing brengen. De fabriekant, tol het besluitgekomenzijn de, dat het onwelluidende rauwe getoeter der sulo's het publiek en de wagenbestuur ders zenuwachtig en verbitterd maakt op de hauöeurs en de tuf tufs, heeft besloten de verschrikkelijke toethoorn te vervangen door een roort cornet h piston, die aangename ge luiden, ja, zoo noodig,populaireairkesvoort- orengt. Op deze manier hoopt deautomobilenfabri- *.ant de nog vijandige tegenstanders der au- omobielen te overwinnen. La Revue des deux Mondes is op verre na geen katholieke gazelle, maar toch 't is wat anders als 't Weeke Blad, want^ten aanzien van degenen die niets dan bekrompenheid en achteruitgang in de Kerk zien, geeft het blad zijne lezers de volgende daadzaken ter ïverweging. Gezien de geestelijke gemeenschappen m al degenen die een religieuskleed dragen, hijele dagen worden begekt,, bespot en ge kleineerd, zegt het blad, willen wij bier enige feiten opnoemen die wij aan paters n priesters danken »De Frarische spraakleer is monikenwerk. Onze hoogescholen zijn door geestelijken tot stand gebracht. Onze wijsbegeerte is teenemaal in Thomas van Aquinen vervat. Roger Bacon, een monnik, vond het buskruit. Albrecht de Groote, een domini- ïaan, vond het compas uit. Jacques de Vitry paste de noordnaald op de scheepvaart toe. Paus Sylvester I vond de wielborloge. Sint Bonaventura leerde de eenheid der pbysieke krachten. Pater Beda iegde 't eerst de théorie van ebbe en vloed uit. Twee paters voerden het alphabet in. Spaansche Benedictijnen leerden eerst de doofstommentaal. H if T NIEUWSBLAD VAN YPER fcjj T" 16, TE PER,

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1