O I i s EN OM.M ELANDS Op Zaterdag 1n October 1904. cepimeo t blad. 39ste jaar. Talmerk 2024 KIEZERSLIJSTEN CONCERT-PROMENADE ROND DE WERELD Roomen Nog den oorlog Servië Hoe liet gaat in Vrankrijk STADSNIEUWS In 't geestelijk Collegie Onderscheidingen In 't Volkshuis Katholieken Kring Prijsdeeling Processie MENGELING Aan Maria Onbevlekt TELEFOON 52 Te trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte poet, tegen 3 frank jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgeniand. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Ts 36, te Yper. licht en recht, 't oud Volk indachtig: Kinderlijk, niet kinderachtig; Yperssch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 1 van l Mei 1905 t t 30 April 1908 De voorloopige lijste der kiezers voor Kamer. Senaat, Provincie en Ge mrente komt te verschijnen. Aide reklamatiëa strekkende tot de in schrijving der kiezers c f de vermeer dering van 't getal hunner stemmen moeten aan 't collegia van burge meester en scheper en ingediend wor den, ten laatste den 31 October. Wij verzoeken onze vrienden die lijs'e zoohaast mogelijk na te zien, bijzonderlijk deze die geboren zijn tussclmn den 1 Mei 1879 en den Mei 1880.daar deze personen nu vom do eerste maal moeien ingeschreven worde a De katholieke kiezers kernen de nieuwe lijste der stad Yper raadple gen in den Katholieken Kring, Mee nenstraah De lijsten van al de gemeenten var het arrondissement Yper liggen ter inzage in het bureel V3n de Katho lieke en Grondwettelijke Fereeniging, Meenenstrate, al dé werkdagen van ten 9 tot 's noens en van ten 2 tot ten 6's avonds, waar zij hen mogen wenden om hunne rechten te doen gelden. HARMONIE COMMUNALE aux Halles Dimanehe 2 Oetobre 1904 a midi 1. Sans peur et sans reproche, Marche ElLENBERG. 2. Mosa'ique de l'op. Mireille GOUNOD. 3. Dans les prés, Ballet-mazurka J. Martin. 4. Fantaisie sur l'op. Les Cloches de Corneville PLANQUETTE 5. Constellationsgrande valse L.REYNAUD. Nog altijd schrijven de groote ga zetten over het congres der Vrijden kers te Roomeu gehouden door de vrijmetselaars van de geheele wereld. De liberale bladen van België boffen daar natuurtijk mêe, maar er zijn er op het vreemde hier en daar, die reehtzinniglijk bekennen dat geheel de leute op ëen groote blaze is uiige loopen. Anderen zijn zelfs kwaa omdat het Congres, waarvan zij zulk ee.i verbazenden ophef mirken, zo< geëindigd is. La Gazelle van Brussel een geuzen blad van de ergste soorlt schrijft Als men moet gelooven wat dp telegraaf ons schrijft, dan zou het Vrpdenkerscöngrcs van Roomen al leenlijk bewezeu hebben dat er man nen zyn die maar en gedoogen dal men vrzj is van te denken... gelijk z i. Anders geen vrijheid «Doet wat go wilt, als 't maar ec is gelijk, ik wil Anders...» Schoone vrijheid voorwaar Dat is bijna gelijk in vrat:krijk bestaat voor eikendeen die meedoet met het mini sterie. Vrijheid voor socialisten, radi calen en anarchieslen, maar voor Paters, Priesters, kloosters, brave en deftige huisvaders geene 1 Een ander anti-katholiek bla< Köhluer Zeitang, schrijft We moeten vooreerst bestatigen dal cr op het Congres geen orde en was Daarbij «vrij denken» en beteekend« te Roomen niet heigeen men er ge wooniijk door verstaat, maar wel alles zeggen wat in 't gedacht komt, de grootste dwaasheden eerst. En vrijheid ge- >estond er alleen als men van dacht was vaa de socialisten, anders geene vrijheid. Gelukkig zijn er wei- uig oprechte geleerden uit Duilscb- 'aud naartoe gegaan, en die er nog waren, gingen eerder om voor niets een schoon reisje (e doen, of als zij zagen hoe de zaken draaiden, ze vet rokken, zonder nog omme te zien Eu 'l was dat fameus Vrijdenkers- iongres dat het Pausdom zon onder mijnen Arme vrijdenkers Ais ge reeds lang zult vergeten ziju, zal Christus'kerke nog onwrikbaar staan ids eene rotse, 't sfaat geschre ven De poorten der hel e zullen tegen :iaar niets vermogen -• Russen en Japoneezen zijn uitge rust van den schrikkelijken veldslag te Lao-Yang en bereiden zich of beter slaan gereed om malkaar aan té vallen. Ze schihien gelijk maar te wachlen achter den uitslag van de nieuwe bestorming van Port Arthur, dat nog altijd weerstaat aan al de aanvallen der Japoneezen. De rüssische generaal Stoessel zegt dat hij zich nooit en zal overgeven en hij heeft zelfs gedreigd Ie soldaten door den kop te schieten, die namens de japoneezen vragen dal hij hem zou overgeven. Duizenden en duizenden menschen hebben reeds rond Port-Arthur bel leven ge'aten, en 'i en is nog maar een begin, schrijven de Russen. De rüssische gazetten schrij ven dal er geen sprake en kan zijn van vrede zoolang Japonië hem niet ovei geeft, en tot nu toe hebben de Japoneezen verre de overhand, zoo te lande als te water. Van dien kant en is dus op geene toegevingen te rekenen. Zal de vlote die van Cronstadtt ver trokken is nog a :n tijds komen om te /.amen met het overschot der rüssi sche oorlogschepen, die nog gebruik baar zijn, een aanval te wagen tegen ie vlote die Port Arthur insluit, en zal er dan middel zijn om al dien kant ie belegerde stad te ontzetten Wh weet het De kroningsfeesten van Koning Peter zijn voorbij zonder merkelijke bijzonderheden voorbijgegaan. De kouiog heeft na de kerkelijke plechtigheid te peerde door de stad gewandeld. Hij droeg de kroon op he* hoofd, de.u mantel op de schouders en de wereldbol in de hand, als oen uien we «Karei de Groote!» Die koning en mag algelijk geen luiaard zijn om aizoo 36 kgr. twee-drie uren iang rond de stad te dragen, want krooue. mantel en wereldbol, en wogen uiei min dan bovengenoemd gewichte. Ook is bij twee koeren moeten bin 0én gaan om wat te rusten en een «asemfje» te halen. Als hij dan weer te voorschijn kwam, werd bij door het volk leven dig toegejuichtVan de, moord op den - kouiri- eene jonge en w ulpsche danseres, haar e geven al wat zij hein zou vragen. He/odiades vroeg het leven van Joannes Baptista in het gevang cpge sloten, en Herodes gebood haar te voldoen. De bekendmakingen kosten 0,fr.lö de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zij 11 gezonden, wordt besproken. DeKeeren van de Agence Havas. te B-. ussel, Tk 34, in de Zilver- jKfc strale, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- 2^ kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- W Wesiviaandereu wonen. cenjgste Hel Baplisla hebben niettegenstaande kwaad van Joannes as de waarheid gezegd te alle bedrei gingen. Herodiades tegenwoordig is de vrij metselarij. Tot nu toe, onze Slaafsmannen zeggen dat zij van geene bloedige ver volging willen, maar op den dag dat de vrijmetselarij het zal vereischen, men zal het bloed der priesters ver gieten. God alleen weet hoe lang dat nog zal duren. Wat ervan zi>, bereidt u tot de vervolging en wees indachtig dat uwe voorzaten edelmoedig bun bloed vergoten hebben ten tijde der Frau- sche Om wenteling.» Om alzoo te spreken m iet de Hoog- eerweerdige Priester de minste ver wachten van de tegenwoordige ver volging, en hij moet overtuigd zijn dat droevige dagen nakende zijn. Mochten die droevige waarschu wingen ook in druk maken op oris Belgen, opdat wij in steden gelijk in dorpen, ééns zoudtin wezen om kloek moedig te strijden op de dagen der kiezing voor de rechten van den godsdienst en de vrijheden van het busgersleven. God spare ons van de lichtzinnigheid en het goede vertrou wen die "Vrank rijk zoo ongelukkig gemaakt hebben .odrgaatnieh koning en op de gin Draga is er geen sprake meer... of ten minste niemand en gebaart bet nog te weten Zoo gaat het in de wereld: «Uit der oogen,uit der herten!» Ziehier wat de kardinaal Perrand bisschop van Autuu, geleerde en voorzichtige kerkvoogd, onlangs aan zijue priesters zegde «Het grootste gevaar bedreigt den godsdiénst in onze samenleving.Hero des ter gelegenheid van eene prachtige maaltijd, beloofde aan Herodiades De bond der gewezen Leeraars en Leer lingen van St-Vincentius collegie had zijne leden tot de algemeene vergadering bijeen geroepen tegen den 22" September laatst leden. 't Is met genoegen dat men die uit- uoodiging ontvangt tot de bijeenkomst, die in 't geheugen brengt de dagen van 't ver- ledene, toen men in het collegie onderwezen en opgevoed wierd. Kan iedereen er niet aan beantwoorden, ter dier gelegenheid toch herdenken allen gëerne dien heugelijken tijd. Dit jaar nochtans waren de bijtredin gen talrijk en de vergadering geleek allicht aan deze van vroeger toen de bond om bij zondere redens buitengewoon feest vierde. Volgens loffelijke gewoonte gaf men de eerste eer aan God en ten 101/2 wierd in de kapel de mis gelpzen tot zielelafenis der afgestorvene ledenmen bad er vurig en stichtend, indachtig zijnde leeraars en ge zellen, opdat zij van den beer zouden beko men voortdurend welvaren voor bet col legie. Na de mis kwam de bestierraad bijeen om te beraadslagen over het uitvoeren der standregels en onmiddelijk er na wierden de leden geroepen tot de vergadering. Deze wierd geopend met den welkom, gewensebt door den Voorzitter, beer Stroye, Schepen der stad,die de aanwezigen liertelijk groette, met blijdschap bun groot getal bestatigde en overtuigd was dat zij met eenheid en kracht den vijand zullen bekampen, die meer dan ooit het goed bedreigt. Hevig handgeklap volgdo op die aan spraak en gaf te kennen dat iedereen, aan- gemoedigd door bet woord van den onver- moeibaren werker van het goed, zijne ge voelens meedeelde en met eendracht den vijand ging machtigen tegenstand bieden Nu was bet de beurt van den beer advo- kaat Albert Biebuyck. Met klare stemme, diepe wetenschap en gegronde kennis, beeft hij eene merkweer-dige redevoering uitge sproken en levendig afgeschetst boe bet katholiek België, sedert zijn onafhankelijk bestaan, vele bewonderensweerdige mannen beeft voortgebracht, die doCr gfJëSrdheid liefdadigheid, zelfopoffering en edelmoedig heid den roem van ons vaderland hebben bekrachtigd en zijne verhevene faam geheel de wereld hebben rondgedregen. Daarna sprak bij ook van hetgene er nog te doen stond om den voorspoed van ons rijk te handhaven door bet uitbreiden van den handel eu bet opzoeken van vervoer middels, om de voortbrengsels onzer nijver heid, uitsluiteüjk ten voordeele onzer land- genooten, ten vreemde over te brengen. Onmogelijk over te zetten wat de gevierde spi eker voordroeg en bewees, zeggende dat hij die twee punten behandelde om de jonk beden aan te wakkeren tot bet goed en bet werk en alzoo bij hen werkstellig te maken den raad over drie jaar gegeven in den meesterlijken voordracht vanKannunik Du- clos nopens de plichten der katholieke jonkheid. Iedereen zal verlangen die wel bedachte redevoering te mogen lezen in bet verslag der vergadering 't is de wenscb der aanhoorders, die met gedurige aandacht aan den spreker luisterdeu en in wier naam de Voorzitter den achtbaren redenaar be dankt beeft. Het mandaat der heeren Van Werveke, raadslid bij het Verbrekingshof, en Vander meersch, notaris ter stede, uit zijnde, wier- den in hunne plaats als bestuurleden ge kozen E. H. Boute en beer Vrederechter Tyberghein. Het noenmaal was gesteld op ten éénen en intusschen ging men eens bet collegie bezichtigen waar menigeen zijne bewonde ring uitdrukte bij bet zien der schoone ver beteringen bier en daar aangebracht, zoodat men de gebouwen van vroeger schier niet meer erkennen kan. De spijzen wierden opgediend in de groote feestzaal. Op een verboog, te midden bloe men en sierplanten,prijkten de borstbeelden van Pius X en Leopold II. Aan den voet van bet tooneel stond de eeretafel. Z. Eerweerde heeren Kannunikken De Brouwer en De- schrevel, Eerw. HH. Ryckeboer, Meerse man, Claeys en Bonte waren er anngezeten benevens de Heeren Struye, Meersseman, Colaert, Van Werveke, L. Vandenpeere- boom, Tyberghein, Veys en An'tony. Van weerskanten stond, tot 't einden de zale, een lange tafel, voor de andere leden, ruim honderd in getal. Keurig en smakelijk waren spijze en drank, aangenaam en min zaam was bet gesprek, lustig en zwierig bet muziek. Aan bet nagerecht stelde Z. E. H. Deken de gezondheid voor van Z. H. den Paus, de voorzichtige, wijze en vaderlijke bestierder der H. Kerk, door den Heer uit de geringe klas van bet volk verkozen, nu dat de groot ste zorg der christenheid moet bestaan in bet volk te bevrijden van verleiding en dwaalleer; bijvoegde er de gezondheid bij van Zijue Hoogweerdigheid den Bisschop, Yper zoo genegen om bet collegie waar bij studeerde en waarvan bij zoo geern spreekt. M. Struye stelde een heildronk voor aan Z. M. den Koning, de wijze regeerder en taaie werker, gedurig bekommerd met bet welzijn van zijn volk, de bevoordeeliger van kunst en wetenschap, bandelen nijverheid, de voorplanter dei- beschaving in Afrika. Eerw. Heer Principaal wensebte geluk en voorspoed aan den bond en zijn bestier en in 't bijzonder aan E. II. Bonte, die zoo welwillend, wijs en genegen hem ter zijde stond. Z. E. Heer Deschrevel sprak den lof uit van 't collegie, dat in 't verleden altijd ver maard, nu nog uitmuntte, .aangezien de uitslag der examen van dit jaar bij de hooge- scbool en van den kampstrijd voor de 3de latijnsche klas bij wensebte de leeraars geluk. E. H. BonteantwoorddeaanE.il. Principaal, en drukte den wenscb uit dat de jonkheid van Yper niet alleen katholiek weze maar ook christen en bekwaam om overal bet goed voor te staan. lieer Albert Biebuyck bevestigde dat de jonkheid, onder de bescherming van 0. L. V. van Tuyne, zich weerdig zal toonen der gilde haar toe gewijd en op de voetstappen zal wandelen van deze, die gevorderd in jaren, baar too nen wat men doen moet om met zelfopoffe ring en christenzin standvastig te werken tot heil vad Kerk en Vaderland. Jammen dat de tijd zoo zeere vervlogen ,s. HjJJf eu daar ging men met kennis- ienden wat meer in 't bijzonder jUn drukte vriendelijk de band, leermeesters of studie de elkander tot wederziens ^zene In de tentoonstelling van werken van vooruitzicht, onderlingen bijstand en pen sioenen, onlangs gehouden te Hasselt, heb ben twee onzer stadsgenoten eervolle mel ding bekomen. De beer Werbrouck-Vynckier bekwam den in prijs in de eerste afdeeling met zijn uitmuntend handboek over ouderlingen bijstand, en onze uitgever, de beer Calle- waert-De Meulenaere, bekwam den 2n prijs in de derde afdeeling met zijne druksels, registers eoz. betrekkelijk pensioengilden en Onderlingen Bijstand. Aan beiden onze beste gelukwenschen De opvoering van de Kruistocht der kin dereu zondag avond in 't Volksbuis, was eene prachtige vertooning en beeft zeker de moeielijksten bevredigd. Onder de jonge spelers zijn er verschei dene die beloven later meesters te worden in bet vak ze allen opnoemen, zou ons te verre brengen en ook we moesten dan om zeggens al de spelers aanhalen. Nogtbans verdient DeJaegere, de twee kleine Sobry's, Devos, eene bijzondere melding. Onze oud bekenden de heeren Flamey, Delahaye, Oasier, enz. hebben als gewoonte meesterlijk hunne rolle gespeeld. De beer M. Desaegher beeft voor de eerste maal, dat bij bet tooneel betrad, zich als meester doen kennen, om de prachtige vertolking van de uiterst moeilijke en lastige rol van Sigismond. Het is een uitmuntend gedacht jonge spelers aan te werven en zoo de toekomst onzer flinke tooneelafdeeling te verzekeren. Na het ernstige, de leute: maar daar heeft gelachen geweest met Daar zijn de Prui sen een tafereeltje naar de natuur ge schilderd door de heeren Plamey, Delahaye, Sierens en Oasier. Aan al de spelers proficiat Hertelijk dank aan den eerw. beer Neu- ville, die alles zoowel beleid bad en aan den talentvoSlen beer De Jaeghere, die zoo goed de spelers bad gevormd. Koninklijke Fanfare en Orphéon halen veel cere van het schoon concert zondag ge geven in de hof van den Katholieken Kring. Die soorte van feesten geniet bijval onder de leden van den kring nogthans 't ware goed wat vroeger op het jaar te beginnen einde septetember en is 't weder niet meer aangenaam genoeg om tegen den avond bui ten te zitten. De Prijsdeeling aan de bewaarscholen deze weke, heeft eens te meer doen bestatigen hoe de scholen onder 't beleid van Mevrouw Iweins d'Eeckhoutte nog altijd meer en meer de genegenheid van het Ypersche volk ge nieten. Huideen dank aan die eerbiedweerdige Dame, die met zulken iever zorgt voor het welzijn der werkmanskinderen. 't Is Zondag 2" October's namiddags ten ure dat de plechtige Rozenkrans processie uitgaat uit St Jacobskerke. Een zijner laatste werken van den Ant werpschen toondichter Dierckx is eene Mariacantate, uitgevoerd te Merxem, nog uit te voeren te Zurenborg, te Scherpen- heuvel en elders. De Antwerpsche bladen spreken met den giootsten lof van het stuk. «Iedereen zegt dat M. Dierckx een meesterstuk beeft voortgebracht. Er komen in zijn werk passages voor, welke bet hert ontroeren en den geest hoog boven bet stoffelijke op voeren. Wanneer zal men in West-Vlaanderen zulk een werk eens aandurven saasa*-" m A n ft ft ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1