CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN I lil J. DE BE1R-BOUCQUEY A US Broeders m Zusters YPERSCHE HANDELSVEREENIGIKG VONCÊ Broeders en Zuster I mlw MELKAFROOMERS BOUWSTOFFEN en KOLEN 8 1 E. SEYS-SÏAELENS I II u m m m m m m I BicyCleltes et Moloeyeleiles FRANCOIS HOFLACK CONSTRUCTEUR YPRES M TA MME N M. MEIER bij Mevr. WE VANKEMMEL, Groote Markt, 5, YPER 61.10-11 1 mm van Use *1 I HENRI GHYSEL iÉLROSE 3 B E R C H T kt. 5, Yper. IN HET WAAR SAAIJETTEN WUVEKEN GROOTE MARKT, 17 m ÏÏm YPER» Rijselstraat, '28 4 72. GEBREVETEERE IJZEREN AFSPAHMRGE Pik- ea hindmaehinen Landboüwmachinen Bofstoelen EN BANKEN. 1 YPER, ELVERDINGHESTRAAT, 44, YPER. II Magazijnen en werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kaai Mcdest Vanneste-Kerkhof 1 s. SÜCCÈS Championnal du monde a Londres 100 kilometres BELANGRIJ HAAR HERSTELLER» Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten vac af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven. 7 J bij Mevr. Wed. Van Kemmel, Groote, n rlgg en Zaterdaa, j 1 I aj HOOFDAGENT, POPERI NGH E Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouwartikels; engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe- fourneelen in ijzer en koper; pompen en lood; amerikaansche wascb; keerns dak papier doorndraad trulliedraad basculen enz. MERCERIEN. Y/ERE MEUBELEN. SAAIJETTE EN L A INE. Haverpletters Meelmolens Str ooisnijders met band en stoom w w fi S -- B g K I S" s R PE1NTURE DECORATIVE Décoration du dernier genre Légères et solides, a l'huile, h la colle, r la Fresque pour tout !e bètiment, FAUX BOIS et marbres trés solgnés. Décoration spéciale pour .Salons ea tous styles. P&ysages légers ei humorisiiques pour Verandas, Salles a manger, Vestibules, etc. Les tem ent enlevés et a des prix défiant foute concurrence ENTREPRISE de tons travaux de Pemture MEEST GEZOCHTE a Bijzondere Chirurgijns-Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. YPER, Koeimarkt nr 3, YPER u N ft e HOFBOUWGESTICHl Ingangen; Diksmuid- en Carton! Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloen® AiJe slach van boom- en struikgewas^'0 Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanttici" Fruit, en vervroegde Kamersieraad plant® ■pateen, varen, «of- Bloem tooisels: tuilen* kronen» enz. TafelversierseiS'. Natuurlijke bloemen tijdstippen. be; prijs couranten franco op aanvraag gez( wol Q yr keus van al ler ar de artike len zooals witte gekoleurde hemden, vot mans en vrouwen, te en zwarte roks, groot assortiment blouse." "ols, manchet ten plastrons, strekken, lavalières, witte n gekoleurde keren en katoenen handschoenen,cache corsets iretellen, kousen, zokk n, normale artikelen zoo s: velo hemden, baais, calpons.kerkeboeken.portemo ïais.doopmantels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekap n, oorringen, bro- chen en ketens in besten doublé en in zwart alle slach van rouwartikels enz... BONNETERIE, MERCERIE. Green ffrijs haar meer, 1 fr, 95 de fles;. H;(i IS De nntroomer de wereld rond bekend. Tegenwoordig meer den 1400 ontroo- mers zijn er in België gebruikt. In het jaar 1902 verveerdigde men 38.550 stuks, verzonden in België, naar Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Zwitserland, Italië, Spanje, Canada, Argentinsche Repu bliek, Australië, Zuid-Afrika, enz., enz. 't Is de meest verspreide, de meest gekende omdat hare kwaliteiten overal gewaardeerd zijn en alle andere ontroomers overtreffen. Voor alle inlichtingen nopens prijs, voorwaarden van verkoop en levering, zich te wenden lot /oud Huis A. VONCK CLEMENT, gesticht ten jare 1877) Maatschappelijke Zetel, 54, Statiestraat, YPER Kinderrijtuigen -Wf «teORKiCK IJzerdraad. 300 liters per ure gevende en werkende met de band, 100 tot 150 fr. profijt per koe. «3^3 «8 fi» W mm zeker exi rndieaai vsn allo HUIDAANDOENINGEN Bartraa, Herpes. Bxzeoass, Zonas, Acnés, Roode polsten, Prurigo, Pityriasis, Xctyose, Psirsasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvalling, Klierziekten, enz., zelfs van aderspattende Wonden en Zweren. De behandeling die gedaan is geweest iu de hospitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in 't geheel niet; zij is onder het bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. Zich te wanden aan M. LKNOHMAND, specialisten doctoor. oud aide-maiT der militairs Hospitalen. 2?, rue Vintimille, Paris, (France). - KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN PER BRIEFWISSELING. Dépot van alle lanteerns gescheiden stukken(cataloog op aanvraag) GAREEL- en ZADELMAKERIJ (oud huis Scherre) 3G, Dixmude straat36, YPER Overtrekken van alle rijtuigen, in leer, caout- chou toile, en imperméable toile. Bastieren en peerd' kleers, gewaarborgd waterdicht, slap en sterk. Harnassuren compleet ten huize gemaakt, altijd in gereedheid, in zwart en bruin leder, met nickel, koper, argent-neuf, en zwartordinaire. In magazijn is ook te bekomen Peerdcsargiën, singels, netten, kapbanden, knielbanden in alle modellen. Schoone keus van gebijlen in ijzer,staal, nickel,enz. metcaoutehou ia S mondstukken, zweepen, cravachen, sporen, bellen, stegelijzers, peerdeborstels en kam 5* men, alle slach van koorden en aalters, vlegelkappen, weisiers en handschoen. Eerste >5 keus van rijgetten, jachtgetlen en ordinaire, lederen manchetten. Lanleernbougien, - ja_ sponsen, zeemvellen, ossepootolie, blink en vet voor alle leder. Fijne porte-monnaies, g portefeuilles, hondecolliers, muilebanden en leidsels. o Beste wagensmout, die niet aanplakt, en nietafdrupt. Placeeren van machiene S riemen en vermakingen in leder, katoen en balata (stalen en prijzen op aanvraag),bij 33 Modest VANNESTE KERKHOF, 36, Dixmudestraat, 36, Yper. O P -3 O O O- i Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. 41 Kelen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van denverkoop van fransche »|i» ciment Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch goed. Zulten en kassijnen op alle groetten. Koeisheten, bakken, «n» watersteenen, enz. 'ïp Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en 41 céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren, Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels IÉ? ijH voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton en in li Ji ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grè3. Engelsche, fransche en inlandsehe schaliën. «si Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven, riolen, waterputten, enz. ||jl Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in marmer. «SS. Leggen van vloeren, in ciment en céramieke tegels en in mesaïque. Schouwen in inlandsehe en vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens teekening. 4* Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige prijzen, verhoopt het huis het vertrouwen ea de gunst van eeniedei ijp te winnen. De magazijnen, werkplaatsen en het buis, zijn verbonden bij mid- «g% Jl, del van teiephoon. «as» ig» en op de Kaai. Telefoon. KantoorSteenweg naar Üickeb isch, n° 5 fbjde Statie) De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen bij de Statie Verbinding met den ij zei weg. Ardui» en nul rmorwerlt Uitvoering van allerhande werken in steen van Maffles witsteen en in marmer voor gebouwen. Meubelgarm uren. Het euis gelast zich met hot maken en oprechten van altaren, vonten, enz., alsook Soignies, met het leveren en leggen To ,-.i vu,. «m ptaal.^ V3 „aven, gestadig ie zien m de magazijnen. 3 GRAFKELDERS, gewaarborgd tegen indringing - O N s' C6 C O Ct S g Aanneming vai o van water. Groot assortiment van marmeren schouwen Doornijksch kalk van alle kwaliteiten. Inlandscher er> buiten- landscaen ciment. Plaaster. Volledige keus van Boomsche en g Deulemonische artikels. Engelsche, Fransche en inlandsehe scha- liën Alle slach van beelden voor kerken en hovingen. Grezen 1 w tt buizen en draineei'buizen van alle grootten. Zillen trappen, watersteenen, peerdebakken, koaisliOLen, enz., in steen van Doornijk, Soignies, Mafflas alsook in kunststeen. vooi tkomende uit de beste groeven van Belgen- a>' ■Ït5 land, Vrankrijk, Engeland en Duitschland. Bijzonderheid van Aöthraciten van Tamines. Droogkolen en bijzondere kolen voor bakkers. Voor alle inlichtingen en kommanden, wende men zich 5» ten Zetel det naatschappij, 34, Stati straat, Yper, alsook tot de bureelen steenweg naar Dicttebusch, t) (hij do Static). q 3/amntjeaS wnauii wiral SOSSBÊSS^fBS DES !T7<5 3e Arthur Vanderstuyft, sur icyclette SALVA7 OR 1 Course de Motocyclettes d Ypres Richard Bonte, sur motocycletle SdLVA TOR, type commercial 2 1/2 ch, de force. C bK) s-, O Ex-élèvo de 1'Académie Royale de Brsxelle» o ïrx E3 feerstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorsprou» kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert bet schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesrehen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépot26 Rue Ltienne Marcel, Parijs"; London en New York. 2.50fr. de flesch; t.8 Yper, bij dan heer Raymond Orameslagh, parf., 55, Groota Markt. Groote handel in kalk, plaaster, Ciment van Doornijk, van Boulogne (gewaarborgd)en Portland ciment van Cronfestu (beste kwaliteit). GEBREVETEERD BIJ K'" NKLIJK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. KORTE1JK, Moscroenstraat, 2, KGRTRIJK. Mr M. Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. VöOT al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke 1 plombeering der holle tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom 1 hSen van kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebU van doen uitgetrok ken te werden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen km.abelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men ken ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vol gens zijn nieuw stelsel, waarvoor hij gebreveteerd is. CALLEWAERT-DE MEULENSft' lil li GBJLFEEBEEN DQ a f m enen S e h o d to e n Monsche, Freine, Braisetten Fransche en Engelsche KOIiE^i Bijzondere soorten van anthraciten en droogkolen. ft Glazen pannen. Gleische Pannen, veursten, tegels, briketten van Boom, in alle slach. Holle brijken. Refractaire brijken. Oventegels. Roode en verlotte pannen en veursten van den Pottelberg 2 W van Deulemont, enz. Draineerbuizen. Grezen buizen. Potgoten. Engelsche en andere schaliën. -W tegels voor schouwmuren. g Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen. gj4 Zullen, kribben, bakken, watersteenen, citernkassijnen, barrie- gj restaken, koeislieten, tegels en dallen. pf «fj Engelsehe en andere filters. Standbeelden voor hovingen en voor kerken. Tegels in ciment, porphyre, ceramiek, van Basècles en in marmer. Mozaïke vloeren.Leggen van vloeren. Arduin- en marmervverk voor gebouwen. Garnituren in marmer voor meubels. Kunstwerken. Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. 36,Yper. Magazijnen op de KOEIMARKT, Lij de STATIE en aan 'AAI. Ter drukkerij CA LLE W AEB1 BOTE HST RA AT, YPE^' eendere keus van stefl!Fc pat utcbouc en in k<'Ptf so nadige prijzenPe«t(,,!S pc*- en afdruk inkt»

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 4