D 1 9 EN OMMELANDS, m m Op Zaterdag Sn November 1904. 5 centimen #t blad. 39*te jaar. Talmerk 2029 AAN ONZE LEZERS VOORDE MISSIE VAN ORTOS Retraiten voor Werklieden Stad Yper Gemeenteraad STADSNIEUWS Eene Schajide Avondfeest Jonkvrouw De Hem ROND DlTwERELD Vrank rijk TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Eoterstrate, te Yperen bij 's land boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. t l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Eoterstrate, Tk iö, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kostpn:0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Havas. te B. ussel, Tk 34, in de Ziiver- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Alwie eene inschrijving neemt op Nieuwsblad van Yper voor 1905, zal van heden af tot Nieuwjaar hei blad kosteloos ontvangen. De herbergiers betalen maar 1.50 fr. voor één jaar. Voor dezen is het nno dig den naam hunner herberg op te geven. De onderstaande giften zijn ons voor de Missie van Ortos toegekomen Naamloos, Yper ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid. i5.oo Naamloos, Yper. i.oo Onbekend, Yper 3.oo Onbekend, Yper Om eene gunst te bekomen 2.00 Zondag 20 November aanstaande PRACHTIG FEEST gegeven in het Volkshuis, door de vermaar de St-Michielsturngilde met medehulp van St-Michielsharmonie,van de koormaatschap pij den Orphéon en van verschillige muziekliefhebbers. Het eerste deel bestaat in de verheerlij king van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ont vangen, ter gelegenheid van den 50en ver jaardag der uitroeping van dit geloofspunt. Dit deel begrijpt 3 nummers 1° Prachtig vertoog en tafereelen door de 120 St-Michielsturners. Gezang. Engelenkoor. Maria gij fijt wonderschoon in uwe blijde Ontvan genis. 2® Lofzang. Maria Onbevlekt ter eere gezongen door de leden van den Orphéon. L'Immaculée Conception. Chant du pélé rinage national Beige a Lourdes. Paroles de M. l'Abbé Duplouy. Mu. sique, J. Schoofs, organiste de la Basi- lique de St-Martin a Liége. 3° Het uitvoeren van het meesterstuk De vermaarde Maria's cantate. Wooidenvan Z. E. H. Wuijts, Pastor van St-Bartholomeus, Antwerpen. Muziek van Meester Dierckx, orgelist kapelmeester van Sint-Andreaskerk, Antwerpen. 1 80 uitvoerders. Zondag laatst zijn dertig werklieden van Yper naar Gent gereisd, om er, bij de eerw. Paters Jezuiten, Bestormstraat, de oefenin gen bij te wonen eener geestelijke afzonde ring. De werkman, meer dan iemand anders, is gedurig bezig met zijne stoffelijke belan gen, met zijn werk, met zijne toekomst, met die zijner vrouw en kinderen. Geen uurtje is te verliezen, of beter van zijn dagelijksch werk af te nemen, om ook eens te denken aan de toekomst zijner ziel, om zich te ver sterken en op te beuren in den strijd voor het goede, om eens zijne geestelijke belangen te overdenken en meteen deze van vrouw en kinderen. Drie dagen lang het werk laten staan is hem onmogelijk, daar hij niet in staat is drie maal zijne daghuur te missen, die brood en kleeren verschaffen moet voor vrouw en kinderen. 't Is dus eerst en vooral noodig, eer men voorden werkman aan eene retiaitc denkt, te zorgen dat hem de verloren daghuur ver goed worde. Gelukkig, brave en goedhertige zielen hebben het belang ingezien dat er voor den werkman bestond in eene geestelijke af zondering zij hebben onmiddellijk de noodi- ge schikkingen genomen,Comiteiten gesticht van geestelijken en wereldlijken, het noodige geld bijeenverzameld als er goed te doen is, de katholieken hebben altijd geld genoeg en onder 't beleid van een geestelijken bestier der, die het werkvolk kent, en dc bescher ming van hunnen jongen maar verdienste lijken voorzitter, is het werk in stand, in groei en bloei. Die drie dagen doen den werkman toch zooveel deugd naar ziel en lichaam. Deugd naar ziel omdat zij hem toelaten ook eens te zorgen voor zijn geestelijk wel zijn. Zij doen hem inzien hoe kostelijk de christene opvoeding is zijner geliefde kinde ren, welk belang hij moet echten aan het deugdzaam opbrengen zijner kleinen, aan hun goed gedrag, hunne deftigheid en eer lijkheid. Zijne plichten jegens zijne meesters worden hem herinnerd en 't wordt hem betoogd dat hij zekerlijk het recht en de plicht heeft zijn stoffelijk welzijn te betrach ten, maar dat hij evenwel en meer de toe komst zijner ziele moet behertigen. Dat zijne plichten hem opleggen de belangen zijner werkgevers in te zien en te trachten zijne dagelijksche bezigheid te verrichten zoowel mogelijk, evenzeer in zijn eigen belang als in 't belang van zijnen patroon. Die dagen zijn hem tezelvertijde een stof felijk voordeel, daar hij in die afzondering kan overdenken waarin hij soms ten achteren blijft, wat hij in gedrag en houding behoeft te verbeteren, hoe de matigheid eene hoofd zaak is om zich zeiven te verheffen en op te helpen. Maar hoe gaat den tijd daar voorbij Drie dagen lang sermoenen en bidden bidden en sermoenen, hoe kunnen die mannen dat daar uithouden Luistert hoewel de dag ginder verdeeld is 's Morgens kwart voor 6 ure wordt men gewekt. Eerst aan God gepeisd, rap het bed uit, gewasschen en gekleed en nu verlaat iedereen zijn kamerken. Elk zijn kamerken Wel zeker, ieder heeft zijn eigene kamer, waar hij t'huis is. Net en eenvoudig is er alles een zacht bed, eene nachttafeltje met al het noodige, kam, borstel, schoen trekker,daarbij een lavabo of waschtafel.eene kleine tafel met schrijfgerief en boeken, een stoel, een bidbankje, een paar slaffers, een wijwaterpotje, een kruisbeeld. Wat wilt gij meer? De kamer is 6 m.op 4 en wel 4 meters hoog, met eene groote luchtige venster. YTele burgers en hebben 't zelve zoo breed niet in hun eigen huis. Kwart na 6 ure klinkt nog eens de bel voor het Morgengebed, daarna de misse en dan een goê potje koffij met lekkere boter hammen. dun van snee en vet van breê zooveel als men er begeert. Bij het begin eene geestelijke lezing en daarna komen de tongen los. Achter 't potje koffij, wordt er een pijp ontsteken met nen truis de toebak is trou wens niet duur :men heeft hem voor 't smoo- ren En er wordt een hertelijk treksken ge daan. Ten 8 ure, sermoen en daarna onderzoek op de kamer, ten 9 1/4 bezoek aan het heilig Sacrament, kort gebed en dan vrijen tijd om een boek te lezen.Ten 10 1/2 nieuw sermoen. Kwart voor 12 ure onderzoek van consciën tie. Ten 12 ure noenmaal. En wat krijgt men daar zoo al Horktlekkere soep, vleesch met aar dappels en groensels, en daarbij een groote pinte van 't beste bier. Het eten is opperbest gereed gedaan en op de drie dagen is er eene aangename afwissel- ling in de gerechten, 's Avonds is ;t omtrent gelijk 's noens,buiten dat men voor de recrea tie nog eene pinte bier erbij krijgt. 's Noens, na eten, is er uitspanning tot 2 ure. Allerhande spelen en een aangenamen hof zijn ter beschikking der retraitanten. Dc namiddag is omtrent gelijk verdeeld als de nuchtend, met bijvoeg van kruisweg, en ten 8 en half avondgebed, en lof, en daarna ter ruste, om 's anderdaags te herbeginnen. Zooals ge ziet, is de dag goed verdeeld, en van verveling kan er geen sprake zijn. Natuurlijk moet men den eersten dag wat de dagorde gewend geraken, want alles gaat stipt op ure, maar na een halven ctag is men het reeds gewend en er zijn er zelfs die nog zouden willen blijven. Den laatsten dag komen eene goede biecht en eene vurige Communie het werk bekronen en de mannen keeren, hersteld naar ziel en lichaam, verstaald tegen den strijden vast besloten in het toekomende meer en meer te werken en zich te gedragen als ware aposte len en dappere vrienden van de goede zaak En meteen beter dan ooit te zorgen voor hun stoffellijk welzijn, maar vooral voor de geestelijke verbetering van hun zeiven en van vrouw en kinderen.. Verslag der zitting van Zaterdag 29 October 1904 De openbare zitting begint ten 5.20 ure. Tegenwoordig de keeren Colaert, Burge meester- Voorzitter Struye eu Vanden Boo- gaerde, Schepenen; Begerem,Fraeijs,Fiers, Vander Ghote, D'Huvettere, Vanden Peere boom, Bouquet, Sobry, Lemahieu, raads- keeren Gorrissen, stadssckrijver. De keer Burgemeester bekandigt het bur gerkruis aan M. Pieter Dumerlie, veld wachter en Jan Gontier, landwerker. Hij wensckt de gedecoreerden hertelijk geluk, onder de toejuichingen der raads- keeren Schoolbegrootingen Bij het onderzoek der sckoolbegrootingen stelt de keer Sobry voor de toelage van 600 fr. af te schaffen voor het betalen van schoolgerief in de betalende meisjesschool. Die toelage is eene gifte, gedaan aan de binders der rijke burgers, daar iu al de andere betalende scholen de kinders natuur lijk kun schoolgeld en hun schoolgerief be talen. De heer Burgemeester bestrijdt het voor stel van M. Sobry en de heer Struye onder steunt het. Bij de stemming bekomt het voorstel al de stemmen, buiten- die van den heer Bur gemeester. De toelage voor verwarming wordt van 100 fr. verminderd, daar de avondstudie der hoogere klassen afgeschaft is. De begrooting, bedragen e 5075 fr., wordt eenparig gestemd. De verschillende andere schoolbegrootin- gen worden insgelijks gestemd. De heer It. Bouquet vraagt dat er ten naasten jare eer. muziekfee3te gegeven worde door de muziekschool, door leerlin gen en leeraais. M. Fraeijs vraagt voor de toekomende begrooting verhoo^ing van jaarwedde voor zekere leeraars. Kerkfabriek St-Pieters De begrooting voor 1905 wordt goedge keurd. Stadsrekening voor 1903 legt het verslag neer Hij besluit tot de aan- De heer Sobry over de rekening, veerding. De rekening, sluitende met een batig slot van 52,438 fr. 13 wordt eenparig goedge keurd. M. de Burgemeester doet opmerken dat de opbrengst van de 30.000 fr. gronden, waarover een blad geschreven heeft, maar in 1904 werd gedaan er. dus maar in de reke ning van toekomende jaar kan worden op genomen. M. Lemahieu,— vraagt verbetering voor de verlichting van den buiten en zou be- geeren te weten hoe verre de inrichting is van een pompiérskorps op den Verloren - koek. De heer Burgemeester antwoordt dat de kwestie der verlichting ter studie is. Een gazetje,dat di zen namiddag ver schenen is, heeft er reeds over geschreven. Alles zou reeds beslist zijn. Welnu, de waarheid is dat de commissie hare werk zaamheden nog niet geëindigd heeftniets en is dus vastgesteld, noch nopens deze die de vergunning zal hebben, noch aangaande het stelsel dat zal aangenomen worden. De inrichting van een pompierskorps op den buiten is ook ter studie. Beide zaken zullen heel in 't korte opge lost worden. De openbare zitting eindigt ten 6 en half. Horkt Den 31 December 1905 is 't akkoord voor de gas tusschen de stad Yper en M. Valcke ten einde. Eene commissie is door den raad benoemd om te onderzoeken op welke manier de stad in 't vervolg zal verlicht worden en hoe men best de belangen van stad en hare bewoners zal betrachten. M. Valcke, die tegenwoordig de vergun ning heelt der gas heeft aan Stad drie voor stellen gedaan. A. Prijs voor de bewoners 15 c. per kubiek meter en voor stad 10 c. Verdeeling der winsten in evenredigheid der verschoteue sommen. B. Zelve als A, buiten dat M. Valcke aan stad 50 c. per inwoner terug geeft, dus voor 18.000 inwoners 9000 fr. 's jaars. C. De gas aan 12 c. voor iedereen en voor het overige als A. Nu, zegt Sarloo's week blad,de commissie neemt geen een voorstel aan van M. Valcke, maar aanveerdt het voorstel der firma De Brouwer en Desclée, die letterlijk hetzelfde behelst als voorstel B van den Yperling Alfred Valcke. Waarom Ten eerste, omdat het voorstel toelaat aan het gemeentebestuur eene nieuwe belasting te heffen van NEGEN DUIZEND FRANK, ten laste der gasverbruikers van stad. Ten tweede en vooral omdat tegenover den Yperling Valcke eene mededingende firma optreedt van den heer De Brouwer broeder van on\en deken en den heer Des clée, neef van on^en oud-schepene Ernest Fraeys. En tot slot zegt Sarloo De heer deken zal ons niet zeggen wat hij aan de gemeenteraadsleden zal geven of beschikken, en wij, Y'perlingen, zullen 't later weten, wanneer wij ervoor zullen mogen... BETALEN. Rechtuit gezeid, zou-je niet sterven in uw hemdemouwen als ge dat leest Negen duist frank nieuwe lasten Dat schilt waarlijk te vele Gelukkig die 9000 fr. en zitten nog maar in Sarloo's kop, want noch uit den strooi- br-ief van M. Valcke, noch uit Sareltjes slimmen artikel en kunnen wij begrijpen hoe er 9000 fr. nieuwe lasten zullen geleid wor den. Wat meer is, Sarei zegt het zelve noch de commissie, noch den raad en hebben tot nu toe eene beslissing genomen, en M. de Burgemeester zei Zaterdag nog dat de com missie hare werkzaamheden nog niet vol trokken heeft. Oordeelt dus, Yperlingen, hoe verstandig dat geschreven is. 't Schoonste is het slot De heer deken zal ons niet zeggen wat hij aan de gemeen teraadsheeren zal geven of beschikken, en wij, Yperlingen, zullen't later weten wan neerwij ervoor zullen mogen... BETALEN. Voorzeker zal de Eerw. heer Deken het niet zeggen, maar wij zullen 't in zijne plaatse doen. We zijn op zoek geweest en we hebben vernomen dat deze die willen slim zijn, spreken van 10.000 fr. per raadsheere, andere zeggen twintig duist en Sarloo, die in slimheid altijd den gaai afschiet, zal morgen ongetwijfeld aan zijne lezers ver kondigen dat de koop gesloten is voor 50.000 fr. per man. De betaling zal plaats hebben den 3i No vember aanstaande, tezelvertijde als de nieuwe uitdeeling van koeken in de Boter- strate. Elk zegge 't voort Sarloo's week blad gaf- Zaterdag een kolossaal groo't nieuws: geheel 'teerste blad vol. En a opdat er niemand van dat grr- - nieuws onwetend en blij ve werd het rondgedeeld aan al de inwoners van stad Welk was dat nieuws De leden van den Katholieken Kring spreken met den grootsten lof over het wel gelukt feestje, Zondag avond gegeven in den Katholieken Kring. De hoeren Joseph Vonck, voorzitter, en Albert f an Egroo, bestierder van den «Cer- 'phonique» hebben er veel eere van Derudder. met ziju prachtig Verhaeghe, met zijn kunstig floten veel en welverdienden Onze beroemde kunstschilder, heeft te St-Louis eene zeer vereerende onderschei- ning bekomen. Zij verwierf er eene zilveren eermetaal. Onze hertelijkste gelukweuschen. De vrijmetselaars en het leger zijn tegenwoordig Vrankrijk door en zelfs de wereld door het voorwerp van alle gesprekken. Dat Vrankrijk sedert jaren reeds, geheel en gansch in de maeht was de? vrijmetselaars, dat wist iedereen, maar niemand had kunnen denkea dat de vervolging zoo ver zou gedre ven worden als het tegenwoordig aan ten dag komt. In de fransche Kamer is daarover ondervraagd en bewezen dat namelijk het ministerie en de Vrijmetselaars te zamen een bureel bezitten waar ge heel Vrankrijk dooreen afspiedings- iieost is ingericht. Zulke officier kaa volstrekt geen hoogere plaatse bekomen, omdat hij Ier kerke gaat, oir dat zijne vrouw, zijne zuster, zijne moeder of schoonmoeder of zeifs iemand van zyne familie ter kerke gaat, omdat hij zijne kinders laat opvoe den by de priesters, omdat hij met priesters iu betrek is, omdat hij zich met geene politiek en bemoeit, en daarom aanzien wordt als niet meedoende met de Combes- kliek. Moest er zulke vervolging hier in Belgie gebeuren, zekerlijk niet lang duurde 't eer de bevolking in opstand zou komen. En in Vrankrijk Daar zal men gedurende eenige dagen over schreeuwen, en... T zal wederom gaan als te voren, of nog erger. Tengevolge van de bespreking in de Kamer heeft een officier, die bij het ministerie met dat uil werk belast was, zijn ontslag ingediend. Zal hetaanveerd worden Iu alle geval, 't en is geen onder daan die moet getroffen worden, maar •Ie minister zelf en geheel 't ministerie meteen, 't Zijn daar de groote plieh- tigen omdat ze niet en regeertn door hen zeiven, maar dat ze enkel de uilvoerders zijn van al de beslissingen der Vrijmetselarij. Arm volk Arm land En zeggen dat de geuzen van allen rang eu stand hier in Be gië uit gan- scher herte verlangen om voor ons Beigen ook een Gombes-rninisterie te bezitten Wij geven hieronder eenige staal tjes van de mauiere waarop men over de officieren inlichtingen gaf. Over al de mannen bezit de loge, en 't minis erie meteen kaarten fiches ge noemd. Kolonel Muiron, te Si-Brieuc, wordt aanzien als een opstandeling zijne kinders gaan naar godsdienstige scholen. Hij zelve ontbreekt niet aan de misse. Niettegenstaande, hij gaat vaderlijk te werke met zijne mannen; soms streng, maar recktveerdig, Daaronder was door een ander bij gevoegd M. Muiron wordt aanzien als een volmaakte klerikaal. 't Gevolg daarvan M. Muiron is van de lijst geschrabt en gepensionneerd. Een andere fiche Kapitein Quenard, Rijsel. Getrouwd met de dochter van een hevigen tegenstrever. Voorzeker kle rikaal, zich zwichten. T NIEUWSBLAD VAN YPER V a w

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1