D I T S EN OMMELANDS, Op Zaterdag 17° December 1904. 5 centimen 't blad. 39ste jaar. Talmerk 2035 A AN ONZE LEZERS VOOR DE MISSIE VAN OIITOS Stad Yper Gemeenteraad ROND DE WERELD Oorlog Vrankrijk ïtalie FEESTEN Koninklijke Fanfare Zondag 8n Januari Zondag 5 februari Zaterdag 26 februari Vaderslied Maandag 19 December Stad Yper Gemeenteraad Davids-Fonds VAN ALLES WAT TELEFOON 52 Te trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Alwie pene inschrijving neemt, op 't Nieuwsblad van Yper» voor 1905, zal van beden af lot Nieuwjaar hel blad kosteloos ontvangen. De herbergiers betalen maar 1.50 fr. voor één jaar. Voor dezen is bet noo- iig den naam hunner herberg op b geven De naaste week zal men aan onze geachte lezers t en kwijtbrief doen aan bieden voor hunne inschrijving op 't Nieuwsblad van Yper, voor 1905. Discli Kolen M. Seys [-7° Verlichting liet contrakt Van het ojrlogstooneel wordt weinig raerkweerdig nieuws verimld. Dt koude ginder is hef. 20 graden be neden zero of vriespunt belet de grootelegers allebelangrijke beweging en het beleg van Port-Arthur duurt uog altijd voort, zonder dat men er het einde kunne van voorzien. De Russische vlote zal aarschiiii- lijk de Japoaeesehe tegenkomen en wie weet, aangevallen worden voor aleer zj vébregenoeg geraakt on te kunnen hier of daar een handje bij steken voor Port-Arthur of voor Vladivostock. Geheel dat land,dat zoo gemakkelijk wordt in opschudding gebracht, staal ou in rep en roer door do dood van den heer Syvefon, die over eenige weken den Generaal André twee muilperen gaf iu de Kamer. Uit de tegenstrijdige berichten der fransehe dagbladen is niet w,js te worden. Binst dat de eeneu Ytoeri ver-" staan dat M. Syvetos zou van kant gemaakt zijn door de vrijmetselaars, beweren anderen dat hij zijne dood gevonden heeft tengevolge van een familiedrama, dat ook op drie-vier manieren wordt uitgelegd. Groote feesten hebben de verleden weke te Rome plaats gehad ter gele genheid der 50e verjaring van de verklaring van het geloofspunt der Onbevlekte Ontvangenis. Zondag was het de heiligverklaring van den gel. Gerar.ius-Majelln, die in Sin* Niklaaiskorke te Yper op bijzon dere m niere wordt vereerd en waar voor in Januari groote feesten z dien gevierd worden. Katholieke Wacht Japonoesche schoonheids - begrippen De moeilijkste talen T NIEUWSBLAD VAN YP t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Wad en is niet min teirekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, 1* 16, te Yper. m Bedrag der vorige lijst fr. l58.oo Ter eere van de Godd. Voorz. en O. L. Vr. Onbevlekt. Poperinghe 4.00 Verslag der zitting van Maandag, 12 December 15104. De openbare zitting begint ten 4 ure 20 minuten. Al de raadsheeren en de secretaris zijn aanwezig, buiten M. Fraeijs, die uit stad is. M. de Burgemeester zit voor. 't Verslag der voorgaande zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 't Publiek is nog talrijker dan in de voor gaande zitting; t'einden de zaal wordt men gedouwen als om te verpletteren. De wandelgangen zijn ook dicht bezet. M. Vanderghote begeert te weten, en hij denkt dat bet publiek er ook belang bij heeft welke beweegreden er toe gebracht heeft'dit jaar, ter gelegenheid van de ver- schilüge patroonfeesten van gilden en maat schappijen, de dans- en muziekfeesten te verbieden. M. de Voorzitter. Als in 1897 en '99 het reglement gemaakt werd, is er wel verstaan dat de toelating enkel gegeven werd aan bijzondere maatschappijen, in hun lokaal, aan hunne leden. De talrijke misbruiken hebben ons verplicht alle toelating te weige ren Er waren er die zelf uitnoodigingen zonden om volk bijeen te roepen in eene openbare plaatse. Wilt gij 't reglement veranderd hebben, doet voorstellen, maar met het tegenwoordig reglement moesten wij handelen gelijk wij het gedaan hebben. M. Vanderghote. Ik begeer dat het reglement herzien worde. M. de Voorzitter. Wij zullen het onder zoeken. M Sobry. We hebben gezien dat de Staat eene horloge gaat plaatsen in de statie van Lokeren. Zou de heer Voorzitter met willen aandringen bij de Vlaanders om een uurwerk te krijgen voor de statie van Yper. De plaatse is er voor geschikt M. de Voorzitter. - We zullen 't vragen en we zijn zelve beschikt nog daarbij te vra gen dat de trein, die's avonds ten 7 en half uit Brussel komt, zou correspondentie krij gen niet alleen tot Comen, gelijk nu, maar tot Yper. Wij zijn daarover eens met de andere volksvertegenwoordigers en Senators van het arrondissement. M. Sobry bedankt. M D'Huvetterre vraagt dat het voor land in gebruik gesteld worde van aan de Weldadigheidsschool tot aan de Zulebeek- StcltlC. M. de Voorzitter—De herstelling is reeds begonnen.... M. D'Huvettere. Ja, maar met vollein- digd M. de Voorzitter. 't zal gevraagd wor den en bekomen ook, hoop ik. M. D'Huvettere bedankt. Rekening van 1903 en begrooting igo5 worden op het bureel neergelegd. De aanbieding voor 't leveren van Kolen voor 't waterkasteel heeft der volgenden uitslag opgeleverd M. Dumont 164.99 per 10.000 kilos. M. Latour iM° Per duizend. M. Vonck 1L60 M. Vergracht i5,5o M. Latour is aanbesteder. MCaenepeelis in de laatste zitting niet kunnen tegenwoordig zijn, anders had hij ook het contrakt gestemd. Hij protesteert tegen het gerucht dat wordt verspreid, dat hij aan den groep Yperlingen de voorstellen van M. De Brou wer zou meegedeeld hebben. De groep heeft hem niets gevraagd, en hij heeft dus niets moeten weigeren. M.de Voorzitterzeker had de groep reeds kennis van de voorstellen De Brouwer. Maar ik heb niemand van den Raad beschul digd, en 'k en geloof ook niet dat er iemand van den raad die meedeeling heeft gedaan. In onze laatste zitting hebben wij lang durig 't contrakt besproken. Er blijft ons nu de voorstellen te bespreken, die ons zijn gedaan geweest door den groep Yperlingen en doorM. DeBrouwer. M. Valcke aanveerdt ons contrakt niet, dus blijven er maar twee voorstellen, die wij zullen onderzoeken. De Y'persche groep vraagt noch twee maanden uitstel, om het contrakt te onder zoeken, te bespreken en overeen te komen. Die twee maanden zouden noodzakelijk tot een jaar moeten verlengd worden. Die heeren beloven dat zij M. Valcke zouden trachten te bewilligen om nog een jaar voort te doen gelijk nu. Zij zijn overtuigd dat M. Valcke er in zal toestemmen. Het is ons onmogelijk dien uitstel te ver- leenen. Indien wij een jaar wachten, zijn we niet zeker met de nieuwe firma te zullen overeenkomen, we zullen M. De Brouwer niet meer hebben,en alles ware dan misschien te herbeginnen. Daarbij dat jaar verlang zou aan de stad gooo fr. kosten en aan de burgerij 3 c. per kub meter gaz. Wij mogen dit verlies niet doen ondergaan aan de stadskasse, en die vermeerdering van betaling niet eischen van het volk. Al is 't dat de groep Yperlingen tegen eene gemeentelijke maatschappij is, wilt hij toch onze voorstellen aannemen en belooft zich in betrekking te stellen met Poperinghe en Waasten om ook daar de vergunning te verkrijgen. De heer Voorzitter leest brieven van Poperinghe en Waasten, waarbij die stads besturen laten weten dat zij de voorstellen De Brouwer aannemen en met geene andere firma onderhandelen. De pogingen der Ypersche groep zijn dus nutteloos,daar Poperinghe en Waasten reeds hun besluit hebben genomen. De Y'persche groep vraagt nog om een naamloos vennootschap te stichten, maar geeft den naam niet op van den bestierder die met den teknischen dienst zal belast zijn. Dat is nogthans van zeer groot belang.Want, al zijn de heeren onderteekenaars eerlijke burgers, wij moeten nogthans weten met wien wij te doen hebben, wie er hun gaz- gesticht zal besturen. Hun voorstel om de openbare verlichting voor niets te geven, is enkelijk een aanloksel, die slechts de onnoozelaars zal vangen... Inderdaad, die schijnbare kosteloosheid zou aan stad meer kosten dan het voorstel Valcke en het voorstel De Brouwer aan 1 c per bek en per uur. M. Struye, onze achtbare Schepene, zal daarover nadere inlichtingen geveu. M. Struye, Schepene. Inderdaad, mijne heeren, als men onderzoekt wat het aan steken, uitdooven, onderhoud van netjes, lanteerns, vernieuwing van lanteerns, als men dat alles onderzoekt, dan kost dit ruimschoots een halven centiem per bek en per uur. (Gerucht onder zeker publiek t ein den de zaal. We kunnen moeilijk onder scheiden wie de rustestoorders zijn, daar zij, als gewoonte, zich verduiken). M, de Voorzitter. 't Is aan het publiek verboden geruchte te maken of teekens van goed- ot afkeuring te laten hooren. Die nog herbeginnen zal ik onmiddellijk de zaal doen verlaten. M. Struye bewijst zijn gezegde met cij fers en komt tot het besluit dat het koste loos verlichten aan stad 7.500 fr s jaars zou kosten, als het volgens de voorstellen Valcke en De Brouwer maar 6.000 fr. en zou kosten. M. de Voorzitter. Gij ziet dus dat die kosteloosheid enkel voor doelhad eeu schijn- voordeel te geven om het volk te misleiden. Ten andereu in de meeting heeft men nog op andere wijze trachten de openbare denk wijze tegen ons op te veuzen, met te doen gelooven dat wij M. De Brouwer zouden bevoordeeligen met hem het contrakt met te doen uitvoeren. Wij zijn vast besloten M. De Brouwer zoowel a.s een ander het contrakt te doen naleven en is het dat de Verlorenhoek waar er kiezers wonen van M. Lemahieu, belang rijk genoeg is om tot daar de gaz te doen leggen, 't zal moeten gedaan worden. Op eene andere wijze heeft men getracht de koolmarchands tegen ons op te jagen,met te beweren dat M. De Brouwer den koolhan- del zou plat leggen. De bekendmakingen kosUn O.fr.lö de reke binnen't blad is 't 0,f,30 van 's Rechters wegen f. i; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder Hl boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken, gl De Keeren van de Agence Havas, te B.ussel, Tk 34, in de Ziiver- jsfr strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van ai die buiten Oost- fsP Weslvlaanderen wonen. Welnu, M. De BrAuwer heeft de verplich ting genomen geen koolhandel te drijven. Wij hebben vandage zelf eene petitie ont vangen geteekend door een groot getal han delaars, die ons vragen aan de gazmaatschappij niet toe te laten kolen te verkoopen. Dit was volstrekt nutteloos, daar dit wel verstaan is door ons contrakt zelve. (De heer Burgemeester herhaalt daarna in't Vlaamsch hetgeen hij kwam te zeggen nopens den koolhandel). De heer Voorzitter bewijst verders dat het voorstel De Brouwer zeer voordeelig is voor stad, dat de nieuwe inrichtingen der gaz aan drie vier honderd werklieden zullen werk verschaffen misschien een jaar lang,dat de gaziririchtingen bestuurd door M. De Brouwer niets te wenschen laten, bijzonder lijk waarde bec Auer gebruikt wordt,hetgeen tot in de kleinste straten zal gedaan worden hier te Yper en hij besluit dat er zou overge gaan worden tot de stemming over de twee voorstellen. De schepenraad stelt voor geen uitstel te verleenen aan den Yperschen groep. Die van 't gedacht zijn van den schepen- raad,zullen NEEN stemmen,die willen uitstel geven, stemmen JA. M. Vanderghote. Ik en zie het nut niet en van die stemming, daar er reeds een ak koord bestaat tusschen M. De Brouwer en Poperinghe en Waasten. M. de Voorzitter Poperinghe en Waas ten hebben eene verbintenis, maar wij zijn volkomen vrij te handelen naar goeddunken. De raad,meteenparigheid van stemmen, weigert twee maanden uitstel. (Een deel van 't publiek verlaat de zaal,en beneden wordt er gezongen A bas Co- laertbinst dat de achtbare Burgemeester rustig boven voort c iet met het contrakt De Brouwer. De betoogers zijn nu weg en alles loopt in de beste orde af). Na de stemming wordt er overgegaan tot de bespreking der artikels, die opvolgentlijk gestemd worden. Uit de verschillige artikels blijkt er dat de zetel der gazmaatschappij te Yper is, dat het bestier de voortbrengsels mag verkoopen maar geen kolen. M. D'Huvettere ondervraagt hierover nog de heer Voorzitter, opdat dit punt door het volk duidelijk zou verstaan worden. De uitbating der gaz mag niet aan anderen toegestaan worden, gedurende den termijn der vergunning. Nogthans zijn de gemeenten vrij van ander licht aan te nemen, die voor- deeliger is. De burgers ook kunnen een ander stelsel van verlichting aannemen, en er hunne ge- buren laten van genieten, mits niet over den openbaren weg te gaan met de leiding. Zelfs in zekere gevallen kan er van den openbaren weg gebruik gemaakt worden, bij voorbeeld, als iemand zijn eigene werkplaatsen of huizen langs den overkant der strate zou willen verlichten met het stelsel dat hij in zijn huis gebruikt. De maatschappij zal een kapitaal bezitten van een millioen 100 duizend frank, verdeeld in aandeelen en schuldbrieven van 5oo fr. De gemeenten zullen mogen inschrijven voor meer dan de helft. Daarbij bestaan nog 5oo nijverheidsaandeelen, die deel hebben in de winst, maar niet inl de verdeeling van 't ka pitaal, bij uitscheiding. De prijs der gaz is 10 c. voor stad en l5 c. voor de bijzonderen, dat is 5 c. min voor de openbare verlichting en 3 c. min voor de bijzonderen. Voor nijverheid en verwarming mag nog eene nieuwe vermindering toege staan worden (aan 12 c. in plaats van 15). Bij de kleine burgers en werklieden zullen toestellen geplaatst worden, die, voor 10 c. een kubiek meter gaz zullen leveren. M- Sobry drukt zijn spijt uit het con trakt niet te kunnen stemmen omdat hij het nutteloos vindt. De tegenwoordige omstandigheden belet ten het contrakt toe te passen. Daarbij, spreker weet niet als het contrakt voordeeliger zou zijn voor stad en in hoe verre het de stadsgelden kan in gevaar bren gen. Om al die redens kan hij zijne goed keuring niet geven aan het ontwerp. M. de VoorzitterIk herhaal voor den honderdsten keer dat als er nadeel is aan de gemeentelijke maatschappij wij er niet en zullen ingaan. Na twee-drie jaar, we zullen zien hoe de zaken staan,dan zal de schepenraad voorstel len doen. Vindt gij nog de zaak nadeelig, gij zult het ons zeggen. Maar is 't eene goede affaire we willen de gelegenheid hebben er ook profijt uit te trekken,---^ ivi. 'D rluvettere Ik was jegen hef grondbegin der gemeentelijke maatschappij f en heb er tegen gestemd. De meerderheid' was van een ander gevoel. Eens dit groc''"^ beginsel gestemd, zie ik niet iu waaronz-'1 niet zou medewerken om uit het ges het meeste voordeel mogelijk te trekk Er wordt overgegaan tot de stemming en de raad keurt het contrakt goed met eenparigheid, buiten M. Sobry, die tegen stemt. De openbare zitting eindigt ten 7 en half. Heden zaterdag,ten 8 en half Soirée-Taba- gie met medewerking van de heeren VAN- NESTE, vioolcel, MARIËN, kluchtzanger, DE RUDDER basse en DE NUDT, ba- ryton. Avondfeest voor Damen Groot Concert Soireé-Tabagie Morgen, Zondag, 's avonds ten 7 ure, groot tooneelfeeste in 't Volkshuis. Men speelt drama in 4 bedrijven. Voorbehoudene plaatsen aan 1 fr. bij M. Callewaert-De Meulenaere. Tweede plaatse o.5o en derde plaatse 0.20 Zondag noen en Zondag avond in '1 Volks huis. Muziekfeest door den Cercle Synpkonique Yprois in den stadsschouwburg. z'U|ng, heden Zaterdag ten 5 ure. Dagorde Stadsboekerij voor f905. I? het orgelspel. \°or de openbare verlichting. God wil hetZij zullen haar niet hebben, de schoone ziel van 't kind Dat was de kreet der katholieken tijdens den schoolstrijd in België ontstaan uit de wet van r Juli «879. De liberale partij, vrijheidlievend in i85o, nog eerbiedig voor den godsdienst in 1843, wilde bij hare aankomst in 1878, het volks onderwijs verwereldlijken en vergoddeloo- zen. Onze Bisschoppen kwamen daar geza- mentlijk tegen, 1 ij schreven merkweerdige herderlijke brieven naar alle geloovigen, de goddelijke zending der H. Kerk in zake van onderwijs voor oogen leggende. Ontroering, opschudding, en zielenijver der katholieken waren er het gevolg van. Niettegenstaande alle pogingen wierd de schoolwet gestemd den 6 Juni 1879, in de Kamers met 67 stem men tegen 60 en eene onthouding, en in 't Senaat den 18 Juni 1879 met 33 stemmen tegen 3i en eene onthouding. De liberalen wierpen de handschoen, de katholieken raapten ze op. De katholieke schoolpenning kwam overal tot stand, de welhebbende gaven edelmoedig, in iedere gemeente rees er eene katholieke volksschool op, 1367 onderwijzers en onderwijzeressen verlieten de gemeentescholen om o;er te gaan tot het vrije onderwijs, 527 vroegen hun pensioen en 359 verzaakten aan het onder wijs in 1884 bestonden er 3885 vrije scho len, bediend door 8713 onderwijzers en onderwijzeressenen bijgewoond door5oo,000 leerlingen de katholieken haddden 3o mil lioen verteerd Het liberaal ministerie vergetende dat volgens onze grondwet het vrij onderwijs op den voorrang komt en de staat enkel geroepen is het onderwijs te verzekeren waar het niet of- niet voldoende bestaat, bestreed de opko mende katholieke scholen d'oor het schoolen- kwest, de broodrooverij tegenover de katho lieken, de geldverkwisting voor de officieele scholen en de afbraak der diplomatieke betrekkingen met den H. Stoel. Maar die verkwistingen staken het land in schuld, 's lands openbare schuld was, in zes jaar, vermeerderd met 63o millioen, zoo dat de liberalen, die verstandig gebleven waren, zich onafhankelijk verklaarden, en met behulp der aangegroeide katholieken den 10 Juni 1884 het liberaal ministerie veroor deelden en verpletterden. Het land ontsnapte aan de bankroet, de katholieke partij was verlost. Een katholiek ministerie bracht hier rust alom en evenwicht tusschen 's lands inkomsten en uitgaven. God zij er om geloofd Gewaakt nochtans want de vijand be raamt een nieuwen aanval. M. Janson schreef het plan in Le Ralliement van den 24 febru ari 1904 de Staat moet alleen meester zijn van alle gemeentescholen, alleen onderwij zers vormen, alle hulp onttrekken aan de aangenomene scholen, alle bedieningen ont zeggen aan gewezen leerlingen van vrije scholen en de kloosters berooven van hunne goederen. Dat zal nooit waar zijn, op voorwaarde dat de katholieken hun zielenijver bewaren en vereenigd blijven Ziedaar eene korte schets van de merk weerdige voordracht dinsdag laatst gehouden in de Ypersche afdeeling van het Davids- Fonds door den Eerw. Minderbroeder Fr. Sal. Vanhuyse van Mechelen. Die voordracht is gedrukt en 't onzer druk kerij te bekomen aan 25 c. Het eerste winterfeest van het Davids- Fonds was opgeluisterd door schoon vedel en klavierspel van de talentvolle heeren A* Van Eegroo en L. Vanhoutte alsook door een kloek en klankvol gezang van M. A. Louwyck. Japanners zoeken de schoonheid in den neus. Dit lichaamsdeel is het eenige dat voor hen een gezicht mooi of leelijk doet zijn. Het is ook het eenige, dat onderscheid maakt tusschen de verschillende aangezichten, al thans voor Europeensche aanschouwers, want de menschen hebben er allen zonder uitzondering zwarte oogen, hooge vooruit stekende wangbeenders en een inspringenden kin. Eene vrouw met een grooten neus is in Japan eene algemeen erkende schoonheid. Groote neuzen zijn daar te lande zeldzaam en wie er een heeft verheugt zich in dat bezit. Op de meeste Japansche afbeeldingen van schoone vrouwen ziet men deze altijd met ontzaggelijke neuzen voorgesteld. De Chineesche taal is de moeilijkste, de ingewikkelste, de lastigste en de meest on handelbare die ooit onder de voikeren in gebruik was. Er bestaan achttien verschillende soorten van, behalve het hofdialekt. Tot eenigen tij

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1