D IT EN O M M ELANDS, m m m Op Zaterdag 24" December 1904. o centi men 't blad, 39st6 jaar. Talmerk 2036 De Liberalen en het Onderwijs VAN Al LES WAT Paraplu of regenscherm De vogels Het voeden der kippen Hard hout Het klerikaal juk Nieuwe mode Stad Yper Gemeenteraad STADSNIEUWS Feesten Maandag 26 December In de Iweinszaal Tooneel BOND DE WERELD Vrankrijk m TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap toe sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Beigenland. Het Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. DeKeeren van de Agence Havas. te B. ussel, Tk 34, in de Ziiver- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. ledereen kent de zienswijzeder Bel gische Liberalen over het Onderwijs. Die Heeren verkiezen de verplichtende wereldlijke onzijdige school, betaald en onderhouden door den Slaat dat is met de centen der lastenbetalersDie Heeren zijn immers te POOTVAST om zelve scholente bouwenmet hunne eigene centen ternauwernood kan men er in gansch Belgie eenige telien door de mildheid der vrijdenkers ge sticht, terwijl de Katholieken ten allen kante, in steden en gemeenten tot in de verlatenste gehuchten toe me: hunne centen duizende scholen ge bouwd hebben en nog houwen en nu nog jaarlijksmt'Wtoenen uit hunne beur zen betalen tot bloei en groei ven Ou derwns en Opvoeding der Belgische kinderen. Wat doen de Liberalen voor 't On derwijs Niets. Zij bepalen er zich bi te verklaren dat zij de VriendenW van 't Onderwijs zijn En sommige Liberale gazetschrij vers zouden de kwakzalverij zoo verre drijven te bewijzen datde Katho lieken vijanden zijn van 't Onder wijs De Liberalen zijn voor de onzijdige school dat is voor scholen, waar men ieders denkwijze eerbiedigt en waar er geen Godsdienst onderwezen wordt. Mr Nolf, de radikale volksvertegen woordiger van Yper, is ook voor de onzijdige school. Ziehier nil wat M' Henri Maret, daghladschrnver en Radikale volksverlegenw ordiger van Fraukrijkzcgtoverdi onzijdige school Hij schrijft INooit heeft men iets zoo belsche- lijk gevonden aisde onzijdige school. Ik heb het duizend maat gezegd en ik herhaal het hoe wilt gij dat qe- hjk welke meester onzijdi' zij Se- dut. hrl beslaan van de wereld,heeft er wel een onzijdig onderwijs be ttaanl l> onzijdigheid is de stilzwj germheid en de stilzu ijget dheid is het woord niet. Zulke meester,zulke school. Gij zult schoon te doen heb- ben indien gij Godloochenende mees nters hebt,zullen zij de Godloocheni>-g onderwezen en indien gy Kris'ene n meesters hebt, zullen zij Krislus 's leering aanleeren. Geheel huune handel en wandel zal dit uitgeven. Opdat het andets ware zouden het onnoozelen en onbekwamen moeten zijn. Men heeft die domme onzijdigheid uitgevonden om de vrijheid te ver- mijden. Men zegt aan de ouders Slaapt gerust en zendt ons uwe kim deren, men zal hun niets leeren da' u zou kunnen mishagen. «Dit is zuivere schijnheiligheid. Het is zoo onmogelijk van den Godsdienst niet te onderwijzen in eene Gods- dienstige school als het onmogelijk is van de Ongodsdienstigheid niet te «onderwijzen in eene Vrijdenkers- school. Om te sluiten vraagt de fleer Henri Maret in zake van scholen de volledige vrijheid en hij beweert dal de Stadsbe sturen welke dit stelsel niet in voeg» breDgen allerhande moeilijkheden zul len ontmoeten. In zake van onderwijs komen de gedachten van Mr H. Maret volkomen overeen met de gedachten der Belgi sche Katholieken. Mochten wij nog lange ods Katho liek Gouvernement behouden om be vrijd te zijn van den sehooloorlog 11! In 't seizoen der koude voeten en druipen de neuzen, der vallingen, der regens, wordt de regenscherm een onzer onafscheidbare vrienden. Een vriend, herhaalt men dikwijls, is iemand die ons vergezelt als wij het goed hebben en ons verlaat als er wolken aan onzen levenshemel;:'verschijnen dat kan men van den regenscherm niet zeggen, want juist in dit laatste geval gaat hij mee om ons te beschermen. En dan onder ons gezegd, ik geloof dat den regen een beetje bang is voor den paraplu hoe dikwijls hebt gij niet ondervonden even als ik, waarde lezer, dat juist toen ge een regenscherm meenaamt, de regen stillekens aftrok. De paraplu is zoo oud niet als ge meent het zijn alweer die eeuwige chineezcn die hem uitgevonden hebben de oude Belgen droegen tegen den regen kapmantels eene herinnering daaraan vindt geind eovergroote mantels met geplooide kap, welke de oude vrouwkens 's winters nog soms in het dag licht brengen, en in de nieuwerwetsche Cabans, die ook reeds oud beginnen te worden, is die oude mode weer opge warmd. De regenscherm, zeggen zijne vijanden, is een meubel, welk het water dat op hoed en jas had moeten vallen, op broek of rok laat druipen. Dat kan de zuivere waarheid zijn voor hedendaagsche nieuwerwetsche para- plukens, maar spreek mij van die van vader tot zoon overging, en waar eene heele familie kon onderschuilen dat was een paraplu Hoeveel menschenlevens redde hij niet ten tijde van brand, met als valscherm te dienen voor ongelukkigen, die moesten kiezen tusschen levend geroosterd te worden of met verbrijzelde leden op den grond te recht te komen gaat dat eens beproeven met een onzer hedendaagsche speeltuigjes. 't Is winter, en al is hij tot hiertoe niet streng, hij kan het nog worden. En als 't winter is, is het ook harde tijd voor de vogels, die dan sterven van honger. Gij lieden van het land bijzonder, zorgt een weinig voor de vogels, en geeft d'arme beestjes al eenige kruimlingen. Die gevederde diertjes zijn onze goede vrienden, zij zullen dankbaar zijn voor hetgene gij voor hen doet. Inden zomer zullen zij vroolijk huppelen en lieflijk zingen maar wat zij bijzonderlijk zullen doen, zij zullen boomen en struiken, akkers en vruchten verlossen van 't vernie lend venijn dat bij ons begint huis te hou den gelijk soms de sprinkhanen in Spanje en Algiers. Beschermt de vogels en zij zullen onze velden beschermen. Wil men bij het fokken van kippen goe de uitslagen bekomen, dan dient men in het oog te houden, dat de voeding eene der voornaamste zaken is, zoo niet de voor naamste zaak. En men verlieze daarom het volgende niet uit het oog: 1. Men stelle de dieren in staat steentjes (we vinden soms vrij groote glazen hemds- knoopen in de magen van hoenders) op te pikken, dewijl deze eene rol moeten ver vullen, als die welke de tanden bij de zoog dieren spelen. Immers, nadat het opgenomen voeder voornamelijk zaden en granen eenigszins geweekt is (dat weken gaat niet zeer ver, dewijl een kippenmaag weinig maagsap afscheidt), wordt het door de opgenomen steentjes even tegen den maagwand stuk gedrukt. 2. In den winter, wanneer de dieren veel minder zelt kunnen bemachtigen dan in het schoon jaargetijde en zij tengevolge van de lagere temperatuur der lucht, meer warmte verliezen, voede men krachtiger, dan in den zomer. 3. Men verhindere uit al zijne krachten, dat het voeder verontreinigd wordtmen werpe het derhalve bij het voeden niet in den modder, maar stortte het in lange, smalle, ondiepe eetbakken, welke men van tijd tot tijd zorgvuldig schoon maakt. 't Verdient aanbeveling op die bakken een plankje te bevestigen, bij wijze van dak: voeder zal dan beter zuiver blijven. 4. Men voede regelmatig en wel driemaal per dag, steeds op dezelfde uren. In het noorden van Transvaal groeit een boom wiens hout zoo hard is, dat men het alleen bewerken kan als het pas is ge kapt. Als het droog is, versplinteren debest geharde bijlen er op en kan eene handzaag er geen millimeter diep in doordringen. Een zes meters lange stam was eerst veertien dagen, nadat men hem in brand had gesto ken, geheel opgebrand. De sneeuwitte asch had nog geheel den vorm van den boom, en was zoo vast, dat zij nog als hout kon ge kloofd worden. Er gaat geen dag voorbij, of de liberalen schreeuwen Wij zitten sedert 20 jaren onder het klerikaal juk.» Voor degenen die verstaan, wil dat zeggen Sedert 20 jaren moeten wij onze vingers houden uit de vette schotel, waaraan wij van 1878 tot 1884, zoo vraatzuchtig hadden mogen lekken», maar degenen die den «eetlust» der geuzen niet kennen, vragen zich in alle rechtzinnigheid af, waar toch dat juk is waaronder de libera len in ons land loopen Er is niemand die hen verplicht ter kerke of te biechte te gaan; zij zien niet dat iemand hen belet 's vrijdags vleesch te eten, liberale gazetten te lezen, te verspreiden of te druk ken, lezingen te houden tegen God, of te feesten naar hunnen hertelust; M. Neven een groot man te noemen en Hymans een profeet; met de socialisten meê te heulen wanneer zij werken tegen den godsdienst en hun ook al appelen voor citrpenen te verkoopen. Wanneer een liberaal door de straten gaat, steekt hij het hoofd op als een haan op eenen mesthoop. Hij meent dat iedereen hem be wondert en denkt iedereen te klein nevens zijn eigen persoontje. Niemand kan zien dat die man onder het juk gaat. Wie hem zoo iets in het gelaat moest zeggen, zou hij vierkant uitlachen. En ook niemand plaagt hem op straat, niemand beleedigt hem iedereen laat hem vrij zijn recht als vrij burger uitoefenen. Waarin bestaat nu dat juk Hierin en hierin alleen, dat zij hunne lange vingers uit de staatskas moeten houden en niet in alles meester en baas kunnen spelen. 4 Men doet tegenwoordig in Duitschland, in verschillige steden, proeven tot kervor raing der drankhuizen men wil namelijk het gebruik van flesschen, glazen, kannen, enz., totaal afschaffen. Ziehier op welke wijze de nieuwsoortige drankhuizen zullen ingericht zijn Van de tonnen wordt de drauk, bier of wijn, bij middel van buizen naar elke tafel geleid en daar aan elke tafel dragen de buizen een zeker getal kleinere buisjes, waaraan de bezoeker een soort van darm in den vorm der biberons van de kleine kinderen bevestigt en daarna begint te drinken of liever te zuigen. Aan eiken biberon is een klein tuig vast welk aanduidt hoeveel centiliters vocht er door gevloeid zijn, dit ten einde te bepalen hoeveel de verbruiker zal te betalen hebben bij het veilaten van het drankhuis. Bij het intreden van eene herberg hoeft men dus niet te zeggen Garijon, een bock of iets dergelijks, maar wel: Gar^on, een biberon Sommige heeren hebben reeds hunnen eigen biberon en gaan maar rechtstreeks naar de tafel en hechten hem aan de buis, die den drank bevat welken zij verkiezen. Dit nieuw systeem van drank verkoopen, heeft vele voordeel en wij willen er eenige van opsommen 1De verbruiker kan zich niet meer be driegen van glas. 2. Hij kan geene glazen meer breken. 3. Hij wint plaats op tafel, zoo hij een domino-, kaart- of ander spel wil verrich ten. 4. Hij heeft nooit verschaald-bier. 5. Men kan hem geen klakkVn&lér~op- dienen. ander 8 Hij betaalt maar altijd juist den ver bruikten drank. 9. De gallons of bedienden zullen op zijne kleederen geen drank meer kunnen storten. 10. Er zullen geene klachten meer zijn van vuile glazen, klei ie pinten, enz. Voorzeker zijn die voordeelen zeer be langrijk, maar het moet aardig om zien zijn wanneer eenige personen niet het glas, maar den biberon in de hoogte steken om op iemands gezondheid te drinken en dan eens tikken. 6. Een drinken. 7. Er kan geene vlieg of ander diertje geene onreinheid in zijn glas geraken Verslag der zitting van Zaterdag, 17 December 1904. De openbare zitting begint ten 5 ure en een kwart. MM.Fraeijs, Caenepeel en Iweins d'Eeck- houtte zijn afwezig. De heer Iweins deed zich verontschuldigen. De begrooting der stadsboekerij wordt eenparig goedgekeurd. Zij bedraagt 1422 fr in ontvangsten en uitgaven. Orgels De heer Burgemeester stelt voor het nieuw reglement te bespreken en te schikken in de afdeelingen. Er zal worden toegestaan muziek- en dans feesten te geven in bijzondere maatschap pijen, die sedert ten minste een jaar bestaan, mits er acht dagen op voorhand de aanvraag van te doen. M.Vanderghote begeert min strengheid in het toepassen van het reglement. M. de Voorzitter. Naar het oordeel van alle schoolbestuurders, zijn de danszalen eene school van bederf voor de jonge op- schotelingen, meisjes en knechten, van dertien-veertien jaar voort. M. Verduyn, in den tijde, heeft er uitdrukkelijk tegen gespro ken en ons gevraagd maatregels te nemen. Na eenige opmerkingen door verschil lige leden wordt het voorstel verzonden naar de afdeelingen. Verlichting M. de Voorzitter geeft lezing van den brief door het stadsbestuur van Yper gezon den naar M. De Brouwer, nopens de stem ming van Zaterdag, Daarin wordt uitdruk kelijk gevraagd, onder andere, dat M. De Brouwer zou de verplichting nemen geene kolen te verkoopen, noch onder zijnen naam te laten verkoopen. M. De Brouwer, in zijn antwoord, aan- veerd al de voorwaarden,door de stad gesteld, ook de verplichting nopens de kolenverkoop enkelijk wordt gevraagd de benoeming nijverheidsaandeelen te vervangen door een meer gebruikt woord. Het Contrakt zal geteekend worden zoo dra de heer Voorzitter van le Crédit Liégeois een der aandeelhouders van de maatschappij, zal aanwezig kunnen zijn. M. Sobry dringt opnieuw aan opdat er wel zou verstaan zijn dat de stad maar 1 centiem per bek en per uur zal moeten betalen met eene gemeentelijke maatschappij. Hij is overtuigd dat de kosten van aansteken en uitdooven ten laste zullen zijn van stad. M. de Voorzitter herhaalt opnieuw dat het tegendeel blijkt uit het contrakt. M. D'Huvettere denkt dat het beter ware, om M. Sobry te overtuigen, ook deze bepaling te schrijven in het bijgevoegd contrakt. M. de Voorzitter vindt het nutteloos, maar indien M. Sobry daarmede is tevreden te stellen, dat kan gedaan worden. Eene lange bespreking ontstaat hierover en eindelijk wordt beslist de bepaling nog eens te zetten in het bijgevoegd contrakt, dat namelijk het ontsteken, uitdooven, onder houd, enz., ten laste zijn van M. De Brouwer en later ten laste der gemeentemaatschappij. M. de Voorzitter vraagt dat de Schepen- raad zou belast worden M. Valcke te ver wittigen c«at het contrakt uit is met Januari 1906. M- D hjuvettere. Dat betreft de uitvoe beslissingen en komt alleszins Fraad toe. "agenomen. wordt geheven ten De avondfeeste voor damen, eerst beschikt voor Zondag 8 Januari, is verzet tot Zondag 22 Januari, om reden van andere feesten. Het groot Concert z«l plaats hebben op Zondag 26 Februari. Avondfeeste voor de Gilde van O. L. Vr. van Tbuyne, met medewerking van de heeren Eug. Verstraete, tenor en L. Van- houtte, pianist, alsmede van verscheidene liefhebbers, leden der gilde. De Koninklijke Fanfare heeft op weerdige wijze hare reeks winterfeesten geopend, Za terdag laatst, in haar prachtig lokaal, Iweins zaal. Talrijk en uitgelezen publiek.Op de eerste plaats bemerkten wij den heer Senator Baron de Vinck, Voorzitter, onzen achtbaren bur gemeester M. Colaert, den heer Schepene Struye,eere voorzitter der Fanfare, benevens al de voornaamste overheidspersonen van de katholieke partij. De twee deelen van de feeste werden be gonnen door de Koninklijke Fanfare, die onder de leiding van haren verdienstelijken bestierder M. Verstraete, eene puike uitvoe ring heeft bezorgd, bijzonderlijk Euterpe. Twee leden der Fanfare kwamen op als medewerkers. De heer De Rudder zong met zijn gekend talent een deel uit Haydn 's Schepping en de heer De Nudt, die even gemakkelijk klucht en ernstig muziek beoe fent, zong Noël van Missa. De heer Marien, de zoo gunstig gekende kluebtzanger heeft reeds genoeg getoond dat hij de moeilijksten kan voldoen en steeds nieuwen voorraad bezit om eens hertelijk te doen lachen. Een jonge kunstenaar,die veel belooft voor de toekomst, is de heer Vanneste van Kor- trijk, violoncellist. De basvedel is een tuig dat een veerdige hand en fijnen kunstgeest eischt en weinigen geraken ertoe om waarlijk zich als kunstenaar op dit instrument te mogen doen kennen. De heer Vanneste, hoe jong ook, heeft ons Zaterdag bewezen dat hij zijn instrument meester is en op weg is om, mits studie en oefening, eene beroemd heid te worden. Onzen besten dank aan den heer Wenes, die zich, met den heer Derudder, zoo wel gekweten heeft van de moeilijke taak van begeleider. «Willen is Kunnen» heeft Zondag avond eene prachtige vertooning gegeven aan de eere- en werkende leden der Katholieke Wacht. Als spelers in «Vaderslied» hebben vooral uitgemunt de heeren Flamey, Casier, Cuve- lie, Delahaye, Sierens. Inden rusttijd speelde Sint-Michielshar- monie eenige lieve stukjes, die door het volk geestdriftig werden toegejuicht. Nog alt ij i is hot fransche Volk nezig met d1 zonderlinge dood van ien Panjzer Volksvertegenwoordiger Gabrio! Syveton. Uit de tegenstrijdige berichten der groote parijzer dagbladen is er geen middel min of moer wijste worden, zelfs niet uit de verklaringen der scheikundigen, die de eenen beweren dat M. Syvet >n zich heeft gezelfmoord bij middel van gaz, anderen op eene andere wijze en verders nog dat hij op bevel is ter dood gebracht. Binst dat het volk daarmee bez:g is, worden nog hier en daar kleoslers en kapellen opengebroken, de zeldza me kloosterlingen, die nog in Vrank- T NIEUW 1*

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1904 | | pagina 1