D tf m lil i Op Zaterdag 7" October 1905. 5 ceotimen 't blad. 40"te jaar. Talmerk 2075 'Zulke scheut, zulk een tronk! STADSNIEUWS Strijking AVE MAR»A Transvaal Rusland Spanje VAN ALLES WAT Tentoonstelling van Luik &ichtkaarten De Vrijheid van O iderwijs Gemeenteraad ROND DE WEREL Duitschlaï Italië Vrankrijk Hoptentoonstelling te Luik TELEFOON 52 E N trekken bij den Uitgeverf* 36, in de Boterstrate, te Yperera bij 's land boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank s jaars. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal '1. \v s hef. gebed dat mijne moe der mij leerde, bijna zestig jaar gele den, wi 1 ik nog in de luiders op hare knieën zat. Wees gegroet Maria Wat deed hét mij deugd, di n groet die uit mijn jeugdig herte kwam en die no? zoo moeiiijx mijne onervaren ippen ontvallen kon. Hoe lief was iet mij te denken dat ik nevens mijne moeder hier, nog eene moeder in den hemel had. Hoe zoet is mij nu nog, nu dat ik ud en grijs geworden ben, door da ehedj altijd herhaald, en nooit ver geten, het gansch verleden te kunnen Berdenken, herjeven, met zijn lief en eed, en hoe zoet en klinkt het nog altijd niet, als ik knielende midden mijne kinderen bidden mag Weesgegroet Maria!... En ik vrage mij, is er wel iets min der onverdraagbaar, zelve voor wie niet gelooven wil, dan dit gebed In geluk en voorspoed, iu druk of nood, in 't prinselijk palcis als in de ïutte van den geringsten werkman, prevelt men schi.er onhoorbaar Wees gegroet Maria Wien hindert dat Niemand zult ge zeggen. Het doet toch Het wordt nu de mode, als 't onge oove wandelen gaat, 't zij uit verzet, 't zij uit politieke betooging, nie' door bespreking, niet door deftige berede neering het volk te overtuigen. Neen I Het ongelooveen heeft geene men- schelijke redens te doen gelden. Hei trijken zelve is een argument, van achter den vieren geworden Het irinkt nog, het briescht, overal, op de straten, op de markten, op dei poorweg, en spottende, walgelijk, 't zingt Ave Maria!.., Bittere spotternijIs dat een begin van straffe En dat kan een zeker volk van Yper... ja, van Yper, waar 0. L. V. van Thuyne, als stadspatronesse euwen lang vereerd wierd Heblen wij dat veertien dagen ge- 1 den niet gehoord hier te Yper.. loor Yperlingcn en ginder te Thielt. door YperiiDgen En onder die Yperlingen zijn er m inig die, moesten ze eenen h!i» achteruit, werpen, niet zien en soudei at zij ook eens op moeders knie inge ogen en gelukkig baden Wees gegroet Maria 1 en twee overlij- ruisen aangegeven lens bestatigd. Volgens officiële tijding zijn er 26! cholera-gevallen geweest, waarvan 89 met doodelijken afloop. Het getal werklieden der electricileit- 'abrieken, te Berlijn, die den arbeid gestaakt hebben, beloopt 38,000. He1 tramverkeer is niettemin verzekerd, doch slechts met drie vierden van het gewoon getal rijtuigen. De eerste Turgemeester van Berlijn,M.Kirschner heeft erin toegestemd als bemiddelaar tusschen bazen en werklieden op te reden, indien de werkstakers schrif- telings zijne tusschenkomst vragen. Te Karlsruche hadden de letterzetters van het socialistisch blad DeFolks- freund, den arbeid gestaaktzij be- chuldigden het bestuur het werkver- drag verbroken te hebben, omdat het een zefmachien heeft ingevoerd. De tarieven kommissie is tusschengekomen en heeft bet invoeren van het zet- machien verboden. De letterzetters lebben daarop bet werk hernomen en de Folksfreund is terug kunnen verschijnen. Sinds de engelschen de chineezen aangeworven hebben om in de goud mijnen vau Transvaal ie werken, worden er door de laatsten allerlei misdaden gepleegd. Verscheidene Boe ren alsook Kaffers ziin reeds door d> chineezen vermoord. Maandag avond werd te Kiipfoutein, door eene bende chineezen, een afgelegen magazijn, door joden gehouden, he-tormd. De jodeu werden deerlijk met lederen riemen geslagen en een hunner is aan e bekomen wonden overleden een ander slachtoffer verkeert in wauho- pigen toestand. De policie zoekt de zwervende bende op. De vrede tusschen Rusland en Japo- nië is nog maar nauwelijks geteekend en reeds staat er een anderen geesel aan de deur de pesi In Mandchourië is de budpesl tusschen de russische troepen uitge broken. De soldaten sterven bij hon- te.rden zoodanig dat het onmogelijk is hunne l ken te begraven. De genees kundige hulpis volstrekt onvoldoende. Te Dalay-Nor is een kozak, uit Vlandchourie teruggekeerd, door de geen ongelukken van personen, doch het vergaan van de Sully is een zwaar verlies voor de fransche vloot, en ook voor het budjef, want de weerde van het schip werd op een dertigtal mil joenen geschat. 'Officiële tijdingen melden dat er erge wanorders plaats hebben in Gallicië. Sedert méér dan eene maand neemt de landverhuizing naar Zuid-Amerika eene groote uitbreiding, uit oorzaak van de slechte opbrengst van den oogst, waardoor geheele familiën ten onder gebracht zijn. Deze schrikkelijke ellende is de oor zaak dat het volk zich aan opstand en vvanordelijkheden overleverd. pest aangetast. De geneesheereu ver onderstellen dat deze kozak, de ziekte overgekregen heeft van de marmotten ■lie er dikwijls door aaogetast zijp. Gllido Gezelle's Graf Dat verhelpen en kunnen wij niet maar tvat wij kunnenzullen u ij. De schande aan onze moeder en tadspatronesse aangedaan zullen wij n de mate van ons vermogen her stellen. Wees gegroet Maria, zullen wij bidden, zondag in de boetprocessie van Sint Jacobs,uit gansch ons herte, uit gansch onze ziele Wees gegroet Maria, onze liefde voor U en vermoeid niet. Onze herten zullen nooit zeggen, 't is genoeg Allen naar St Jacobs Niek Brozen. De cholera neemt nog altijd toe Op Duitschland. Op den 2 en 3 October zijn nog twee verdachte gevallen^*' Tot nu toe heeft men voor de slachtoffers der aardbevingen vau Caiabrië 3 millioen frank uitgegeven. Men schat dat deze ramp rond de 25 millioen zal kosten aan de Italiaansc'ie regeering. Men meldt uit Celipo dat den staat Ier inwoners verschrikkelijk is uit oorzaak der gedurige regens en on- weders. Een honderdtal vrouwen hebben bij de overheid geklaagd over de houten huizen in allerhaast op gemaakt die hen niet genoeg be schutten. Er zijn gemeenten waar men tot nu toe, nog geene hulp heeft kunnen bieden, uit gebrek aau gemeenschaps middels. Een fransch pantserschip Sully is over eenige maanden in de nabijhei van Saigon op een zandbank gestrand Nile pogingen tot nu toe aaugewend 1 <£*et schip viot te b.-engen, zijn ?Tsos gebleven. Eene depeche iiou meldt nu dat het deA. van dft/ geborsten, ea de achtersteven gezonken is. Er zijn m a S ^^5. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten O.fr.lS de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Havas, 'e Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place de, la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Het was onlangs kermis op eene gemeente, in ons Vlaamscbe land, waar, als zeldzaam heid, echte liberalen, sedert jaren reeds, aan 't hoofd zijn. Zulk eene gemeente is natuurlijk een ju weel, een pronkstuk van goed bestier en bijzonderlijk van vrijzinnige gedoogzaam- heid», van eerbied voor eenieders gedacht en bijzonderlijk van «voorbeeldige opvoeding der jeugd Wil men het ideaal vinden, dat ieder libe raal droomt, men moet maar gaan zien naar die wonderbare zuiver liberale gemeente Welnu, ter gelegenheid der kermis, was er een jongelingen feestDe jongelingschap, wel te verstaan, opgevoed volgens de liberale grondgedachten, moest er hare eigenweerde, hare opvoedingsvrucht eens ten toon stellen voor geheel de streek Men moest toch weten, wat de liberale leer kan voortbrengen; welke grootmoedige en uitgelezene mannen er komen kunnen uit eene voorbeeldige liberale school Maar dit feest der liberale jeugd had nog een hooger, een edeler doel te weten, net hemelbreed verschil te doen uitschijnen tusschen eene liberale school en eene viije pastorsschool; de hooge voortreffelijkheid der eerste, bij de tweede; de schitterende zege praal 'van het goddeloos onderwijs, bij dit van paters en priesters Ja, er was feest, eene halve achternoen lang; uitrekking van arms en beenen; snel loopen, hooge springen; klimmen gelijk kat ten, al wat jonge snaken geern uitmeten En de ouderen van de gemeente staken fier den kin op naar de vreemden en vroegen «Wat zegt gij nu? Is dat de soort niet van jongelingen op te voeden Waar zoudt gij dat nog vinden En de vreemdelin gen antwoordden Zijn dat toch rappe jongens... om te loopen en te springen het misschien dat uwe lessen zulke wandaden niet rechtstreeks aanleeren, algelijk zijn zij er het natuurlijk gevolg van. Gij wilt onzij dig zijn, zegt gij, en uwe zoogezeide onzij digheid doet gij onophoudend uitschijnen met godsdienst, Kerk en priester te doen minachten en verachten. En zoo gaan uwe leerlingen van zelf tot het einde van dien rampzaligen weg, die gij hun hebt aangewe zen! Gij zijt den boom en zij zijn de vruch ten; gij de tronk en zij de scheuten!— Dege lijke aanbeveling, voorwaar*voor liberaal onderwijs en liberaal gedacht W. (Gazette van Dixmudè). Onder de heldendaden door deYpersche schoeiies uitgemeten bij de fameuze wederkomste van Thielt, is er nog vergeten te spreken van't bestrijken der deur van de Paterskerk. Wat kan die deur toch misdoen om alzoo te moeten bestreken worden En die dat propere werk gedaan heeft en is voorzeker aan zijn proefstuk niet, ten ware dat het zijn ambacht zou zijn, want de merkteekens zijn nu na veertien dagen nog in de deure geprent De Gazette van Thieltsprekende over de betooging van 24" September,hekelt meester' lijk de doening van de betoogers In de achternoen ging het er dadelijk op los in zang en gespel, der papen. Wat later is de liberale koorts voor goed opgekomen, en 't werd er. luid en schuw te gaan. Voor eene kerke 't was huilen. Bij het zicht van eenen priester, t was hoehoen. Aan den Katholieken Kring, 't was schimpen en tergen, schier onophoudelijk. Aan 't Gildhof was het vuisten en vloeken Weer later is de liberale koorts in eene ware razernij veranderd. Liberale manifestanten trokken eene lier berg binnen en wilden er het kruisbeeld te keere. De litanie van O.-L. Vrouwe werd nage bootst. De miserere werd gezongen, oprecht, lezer De misse werd gedaan. De benedictie werd gegeven. Eene begraving werd verbeeld. Er werd gehuild,gedreigd, gekrapuuld dat 't onzeggelijk is, en het was,door dat vreemd gespuis, al schim en spot op Thielt en rhieltenaars. Een ruim deel van de betoogers die Zon dag te Thielt geweest zijn, hebben zich op schandalige wijze gedregen. De walg is dan van t ongediert al Jamaar den bijval van dien achternoen had de gemoederen der vrienden in begeestering gebracht! En eene zoowel begonnen verheer lijking der liberale opvoeding mocht zoo ras niet geëindigd zijn Men was nu aan t fees ten en aan 't vieren; men wou nog wat voort de goede zaak vervoorderen en... geheel den nacht bracht men over in liberale geest drift! Het was donker! de straten in dat liberaal dorp, zijn nergens slechter verlicht en vermits men niets meer kon zien men moest andere zintuigen dan het oog voldoen. De liberalen zijn zoo vernuftig, zoo spits vindig, en weldra weergalmde de dorpplaats van burrelende stemmen. Zij waren wat heesch; echte bierstemmen, die maar moeilijk sommige letters meer konden uitspreken, doch genoegzaam om te verstaan, dat zij een lied zongen van liberale propaganda voor de liberale school 1... en 't refrein weerklonk: Et vos enfants seront des savants! en zool^ algemeen- dreunde het tot zeer laat in den nacht. I YVaar zekere liberalen dit goedjen Het oor was gestreeld! was er niets anders 10pgevischt en t'hoope geraapt hebben, wie meer....? toch wel.... voor den reuk dfclweethet! En zeggen dat ze gekomen zijn gekweekten der geuzen hebben voldoening I om een staa)ke te geven van de liberale voor al de zintuigen Ja voldoening genoeg, I doening, en 0m de menschen aan te zetten doch overal dezelfde: t is hunne specia i-1 naaste kiezing, liberaal te stem teit en zij houden er aan Gij raadt het... I mgn Zij bestrijken met hunne eigene vuilnis I De drie artikels. de ware artikels van de Wij bidden onze lezers onschuld, indien Liberale programma, zijn hier klaar aan den wij dezen trek van liberale opvoeding mede-1 dag gekomen deelen, het is om wel de neiging, de stiek I m £)en godsdienst te keere gaan king, den grond en den ondergiond van net 2„ mensc/len beschimpen geuzengespuis voor oogen te leggen. Kloos ter- en pastorijdeuren, huizen van katholieke burgemeesters en schepenen, die door god- hatende handen bevuild worden, dat komt men zeer dikwijls tegen; maar die in hunne dwaze razernij de kerken te keere gaan, om ze te besmeuren met vuiligheid, dat ontmoet men maar zelden, dat gaat alle gedacht te boven. Welnu, den morgen na dien heugelijken dag van liberaal zegevieren vond men de kerkdeur, in dat liberaal dorp, geheel en gansch met vuilnis,... en met der hand be streken Die arme kerk moet dus wel den haat dier geuzenopvoeding verwekt hebben Waarom toch zijn uwe kweekelingen, liberale koppen zoo woedend tegen de Kerk Men ziet daar welk begrip gij inplant van gedoogzaamheid en verdraagzaamheid enalis 1. Vervoerdienst Woumen-Yper. 2. Yper-Passchendaele. 3. Stadseigendommen verkoop van grond. 4. Wegenis veloweg en onderhoud van het voorland aan de Rijselpoort. 5. Openbare verlichting. 4. 4. Op 15 October worden de belooningen uitgereikt aan de bekroonde tentoonstellers. Het is bijna zeker dat de plechtigheid z*l bijgewoond worden door Z. M. den Koning endoor Z. K. H. Prins Albert. De groote zaal van het feestpaleis zal prachtig versierd zijn. Ten twee ure zal het feest beginnen met een optocht voor Z.M. die aan den kommis- saris van elke afdeeling de lijst der bekroon den zal overhandigen. Het Staatsblad meldt dat de zichtkaarten, met geschreven tekst op de zijde voor het adres bestemd, nu ook, aan het tarief der gewone postkaarten, door den Nederland- schen postdienst aanveerd worden. Een policieagenl van Brussel had zijn zoontje uit de gemeenteschool nr 18 gestuurd. De ofïïcieele schoolmeester deed den agent naar de school roepen uit welk recht en verstoutte zich hem te berispen en zelfs met een verslag aan den burgemeester te bedreigen. De policiekommissaris der afdeeling heeft echter den agent gerust gesteld en verklaard dat de policieagenten, zoowel als de andere burgers, de vrijheid van geweten genieten, en hunne kinderen mogen zenden naar de school, welke zij verkiezen. Wij brengen hulde aan den kommissaris voor zijne waar lijk vrijheidlievende houding,doch wij vragen ons af of de officieele schoolmeester, die zijn recht te buiten gegaan is, niet op zijne beurt zai berispt worden. Te balai-Nog, werden 12 personen door de pest aangetast en 10 ervan j Donderdag laatst had met groöten eenvou zr.U reeds overleden. °P het kerkhof van Brugge, de overbrenging plaats van het stoffelijk overschot van Vlaan- 5 30 Haten, rajendreigen. Heden Zaterdag namiddag, ten 5 ure, is er vergadering van den Yperschen Gemeen teraad om de volgende punten te bepreken t. Verkoop van noten. 2. Aandeel van den Disch in de kosten van het kosteloos onderwijs. 3. Stadsrekening voor 1904. 4. Lagere scholen begrooting 1906. 5. Bewaarscholen 6. Keukenscholen 7. Kerkfabriek van Sint Niklaais begroo ting 1906 8. Godshuizen verkoop van grond. 91 10. Disch overdracht van kredieten verwisseling van goederen. deren's grooten dichter, Guido Gezelle, over leden den 27 November 1899. Men had het lijk van den beroemden letterkundige voor- loopig in den grafkelder der familie De Wolf bijgezetmen heelt het nu overgebracht naar den nieuwen grafkelder, waarop weldra het gothieke praalgraf, bij openbare inschrij ving bekostigd, zal geplaatst worden. Het praalgraf zal uitgevoerd worden volgens de teekening van M. de Gouverneur baron dc Bethune. Waarschijnlijk zal de inhuldiging plaats hebben in het Paaschverlof van toe komend jaar. In de wereldtentoonstelling te Luik wordt thans (1-10 October) eene nationale prijs kamp voor hop gehouden. Dit het land van Poperinge zijn er ongeveer 140 balen hop toegezonden, en uit het hopkwartier van Aalst-Assche omtrent hetzelfde getal. Alhoe wel de Poperingsche hop in 't algemeen de Aalstersche nog niet kan evenaren voor kleur en pluk,toch heeft iedereen moeten bekennen dat de Westvlaamsche hommelboeren groo ten vooruitgang gedaan hebben en dat hunne producten onder opzicht van arom en lupu- line niet moeten onderdoen bij vele vreemde hopsoorten. 46)1 1.4 i

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1