D I T t s EN OMMELANDS m li i II m w 11 II Op Zaterdag 21" October 1905. 5 centimes blad. 40ste jaar. Talmerk 2077 ROND DE WERELD Rusland Duitschland Spanje Vrankrijk Nieuwe Tentoonstellingen VAN ALLES WAT Over ons landeken Tombola van. Luik De Boom en het Eind Hoe men ajuinen kan pellen zo lder tranen te storten liet doorbooren der ooren De waterproef Liberaal Bamboe Zinneloozen Wie wil pensioen genieten? STA DSNIEUWS ilad Yper Gemeenteraad Voor de Pinne Betooging Merghelynck Tooneel III ■11 TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrateie Yperen hij 's land bood-echapwesen ofte posttegen 3 frank 's jaar*. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen 2al Het nieuws uit Rusland is nog al tijd even slecht en 't en staat nog nie! om te verbeteren. Te St Petersburg verscheen er Dinsdag geen enkel dagblad. De be dienden der dagbladen, zijn duor he' sociaal-demokratisch komiteit verbo den te werken en moeten hunne dag huur verletten zoolang de werksta king duurt en deze schijnt niet lich te eindigen. Het werk ligt stil in de constructie huizon van de Neva, in de fabriek Pastil eu in een aantal andere fabrie ken. Te Moskou neemt de werkstaking ook eene grootere uitbreiding en te Warschouw igthet«erk stil in der tien groote fabrieken. Men rneli dat in de streek van Gheruzoma tien armeeusche dorpen geplunderd zyn. De toestand der in woners is ijsel k. De verschrikte bevolking,ten prooi a°n hongersnood, ontvlucht de oorpen. De velden blij ven onbewerkt en benden baanstroo- pers maken de streek onveilig. Arm Rusland Er wordt verzekerd dat sedert tien dagen de duitsche vloot te Kiel be stendig ouder stoom bluft liggen, waaruit men besluit dal de duitsche regeering nog altyd voor verwikke lingen neest. Uit Madrid wordt gemeld dat een agent der fransche veiligheidspolicie, gelast met twee policiemaunen van Madrid, al de reizigers en al d< koopwaren, die van Catalogna kwa men, te onderzoeken, een aanslag ontdekt heeft die den 24 oclober aan staande, tusschen 3 en 4 ure 's na middags, moest gepleegd worden tegen president Loubet en konmg Alfonso XIII Verleden vrijdag zagen deze poücie- mannen eene ongewone hoeveelheid kisten, uit Barcelona gezonden, en gesneden bloemen bevattend. Zij on derzochten den inhoud en vonden in iedere kist van vijf tot zeven pakken dynamiet. De policie deed eene huis zoeking by den bestemmeling van de kisten, zekeren Pedro Moreillo, te Madrid; hy werd aangehouden. Een streng en geheim onderzoek is geopend en men hoopt weldra de medeplich tigen te ontdekken. De prins van Bulgarië is Maandag te Parys aangekomen. In de statie bevonden zich meestal de leden der Bulgaarsche kolonie, met den gezant vi n Bulgarië aan 't hoofd. President Loubet wierd vertegen woordigd door generaal Dubois. De eeredienst wierd ge iaan door een bataljon voetvolk en de repuoli- keiusche wacht. De prins in het uniform van gene raal en het groot lint van het eerele gioen beeft een bezoek gebracht aan president Loubet. Verslag der zitting Muziek mi 1SB E VAN 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. 1'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, T* 36, te Yper. m m De bekendmakingen kostpn 0,fr.15 de reke binnen 't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken."; De Keeren van de Agence Havas, .*e Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place dè, la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Van waar komt deze machtige uitbrei ding van België De aardrijkskundige ligging doet er veel aan. Het ligt wondergoed in het midden van Europa. Het bezit eene prachtige haven Antwerpen. Het heeft steenkoolmijnen. Het heeft al de rijkdommen van den grond naar weerde weten te schat ten. De inwoners zijn neerstig en handel drijvend. Zij hebben eene vastberadenheid aan 't werk. Eindelijk, hebben zij onder de beschut ting der onzijdigheid, gedurende drie vierden van eene eeuw vau den vrede genoten. Nooit aan opstand gedacht, hebben zij al hunne oplettenheid en kracht aan den handel toegewijd en zij hebben erin gelukt. M. Yves Guyot, een geleerde franschman, schrijft onder andere in een artikel over het handeldrijvende België: De Belgen hebben reden om fier te zijn over de bekomene uitslagen. Indien de han del in Duitschland gelijk ware met België volgens het getal inwoners zou het handel cijler veertig milliard bedragen en dit van Frankrijk yijf en twintig milliard. De Luiker tentoonstelling is nog altijd open en men spreekt reeds van twee nieuwe tentoonstellingen de eene te Brussel en de andere te Gent. Deze te Brussel welke in igio plaats heeft, zal eene algemeene wereldtentoonstelling zijn. Deze te Gent.zal in 1908 geopend worden, maar zal enkel eene provinciale tentoon stelling zijn, tenzij voor de weefnijverheid. Het Staatsblad van Woensdag deelt een ministerieel besluit mee van 20 sepiember, waardoor bepaald wordt dat er voor de laatste trekking der tombola van Luik 200,000 bladen, elk van 5 biljetten, zullen uitgegeven worden. Er zal een lot zijn van 200,000 fr. weerde, een van i5,ooo fr., drie van 10,000 fr. elk, zeven van 5,000 fr. elk, en eindelijk verschillende loten voor eene gezamentlijke weerde van 170,000 fr. Een Brusselsch blad verteld de volgen de treffende anekdoot Een vijftigtal jaren geleden vond een knaapje, te Aarlen, in de straat, voor het vaderlijk huis, een jong sparreke, cn plantte het zelf in den ouderlijken tuin. De boom en het kind groeiden voorspoe dig op, zoo zeer dat het laatste in 't vervolg, in de algemeene wedstrijden van middelbaar en hooger onderwijs, onderscheidingen bekwam welke sedert niet meer toegekend werden en, op vijf en twintigjarigen ouder dom, eenen leerstoel van geschiedenis be kwam in eene onzer Stadshoogescholen, terwijl de spar van haren kant, de helft van het hoveken met zijne schaduw overdekte. Sedert een vijftal jaren is het huis van eigenaar verandert en de boom, die naar men meende wat al te veel plaats innam werd een oogenblik bedreigd doch de ge wezen eigenaar sprak schoon voor hem en de nieuwe, uit eerbied voor den geleerde, spaarde hem niet alleen maar besteedde er al zijne zorgen aan. Hij groeit weelderiger dan ooit en ieder jaar, in de verlofdagen, komt de professor M. Godfried Kurth zonder missen zijnen aangenomen zoon bezoeken en bewonderen. Ajuinen pellen is niet zeer aangenaam, vooral als men er eene groote hoeveelheid te bereiden heeft. Wie evenwel een van de vier volgende zeer eenvoudige middels wil aan wenden, zal niet meer tranen bij het schilden van appels. i° Pel de ajuinen in eenen pot koud water het is te zeggen derwijze dat uwe handen alsook de ajuinen met water bedekt zijn. 20 Houd de ajuinen terwijl gij ze pelt, bO' ven eene brandende stoof de reuk ervan vervliegd met de warmte. 3° Steek een stukje brood op de punt van het mes waarmede gij werkt. 4° Laat de ajuinen vijf minuten weeken in kokend water en leg ze dan in koud water. Haal ze er uit, naarmate gij ze pelt. Eene gewoonte die we gaarne zagen ver dwijnen, is die van het doorbooren van de ooren, het dragen van ringen en bellen om dat ze nutteloos en een overblijfsel is van oude barbaarschheid en oud bijgeloof waaraan de kostbare en prachtige kleinoorden zooals onze tegenwoordige vrouwen dragen, nog maar weinig herinneren. Vroeger dacht men door het dragen van oorringen, zelfs door mannen, zekere oogziekten te genezen. Dat die dwaze meening allen grond miste hoeven we nauwelijks te zeggen. Opdat de oorringen nu gedragen kunnen worden, moeten openingen in de oorlapjes gemaakt worden. Die bewerking kan verder onder zekere omstandigheden schadelijk zijn voor de gezondheid. Meermalen hebben de geneesheeren daarop gewezen. Op zichzelf beteekent die kleine operatie niets, maar toch maakt zij eene bloedende wonde. Ein wanneer ze door personen gebeurt die niet weten dat ook de geringste operatie onder antiseptische maatregelen van voorzichtig heid moeten gebeuren, kunnen al licht on aangename gevolgen daaruit voortspruiten, bijvoorbeeld wondkoorts, ontsteking der wonde, ja zelfs langdurige verettering en roos. Ook zijn gevallen bekend van besmet ting met andere ziekten, als tering, enz. Ook hebben zich' na het doorboren van de ooren zoogenoemde bloedgezwellen gevormd die vaak het gewicht van het oorlapje aan merkelijk vergrooten en door eene operatie moesten verwijderd werden. Een raad aan alle vrouwen dus laat de doorboring van de ooren uwer kinderen niet toe en zoo gij er aan houdt, doet het dan geschieden door een geneesheer, die waar borg biedt dat ze met de noodige voorzorg geschiedt. 't Gebeurt in Siatfi, zoowel als hier in ons land, dat de getuigen op het tribunaal de waarheid niet zeggen, en dikwijls juist het tegenovergestelde verklaren van hetgeen zij gezien of gehoord hebben. In Siam wordt dan de waterproef ter hulp geroepen. Dat bestaat hierin De persoon die het proces ingespannen heeft en hij die vervolgd wordt, moeten in een diep water duikelen. Hij die langst onder water blijft wordt geloofd en wint het proces. De handelwijze der liberalen is hatelijk en roept om wraak. Zij is overal tergend voor de werklieden en de kleine burgerij. De liberalen willen den godsdienst uit het openbaar onderwijs verbannen voor de kinders van liet volk Vergeet dat nooit. Braun, de liberale burgemeester van Gent, liet zijne dochter opvoeden in een groot klooster van Brussel Vele rijke liberalen laten hunne kinders opkweken bij de kloosterlingen Wij zullen nooit de verachtelijke handel wijze vergeten van dien heer van Gent, die over twee jaar een oproep onderteekende tol de ouders van de volkskinderen om ze aan t onderwijs van de catechismus te onttrek ken diezelfde lieer geleidde iederen dag zijn dochterken, bij de hand, tot aan de poort van een klooster Er zijn een dertigtal soorten van bamboe. De kleinste soort groeit nauwelijks zes duimen hoog. De grootste groeit tot vijftig meters hoog. Deze laatste soort heeft eene wonderbare groeikracht. Op 24 uren groeit zij soms 5o tot 70 centimeters. In Londen zijn in evenredigheid met de bevolking meer zinneloozen dan in eene andere stad. Vele menschen denken: Als wij 65 jaar oud zijn, zullen wij 65 fr. pensioen trekken. Dat is niet waar voör"TeS£REEN.. Let eens wel op, cn lees heel aandaY^l'g- Wie( geboren is vóór 1 Januari 1843 moet c^aarvO' niets doen, dan zich laten opschrijvenVIs 65 jaar ten volle geworden is. Maar geboren is in 1843-1844 1845, dat zijnde menschen die nu 60,61 of 62 jaar oud zijn, die menschen moeten zich ZOOHAAST MOGELIJK laten opschrijven in eene pen sioenkas of zij zullen nooit een pensioen van 65 fr. kunnen krijgen. Zoohaast mogelijk, wil hier zeggen Toe komende maand op zijn allerlaatste of het is te laat. De verstandige menschen zullen dat toekomenden Zondag doen. Waar moeten zij daarvoor heen Het eenvoudigste van al is, dat te vragen aan eenen priester uwer parochie, die zal u zeggen waar en wanneer gij u kunt laten opschrijven. Maar wacht in geen geval geenen dag langer meer of het is te laat. Wat moeten wij nog meer doen vragen sommige menschen. Dat zal het bestuurder pensioenkassen u wel zeggen. Nog eens, menschen, als gij geboren zijt in 184J-1844-1845, wacht dan niet of het is te laat. van Zaterdag 14" October 1905. De openbare zitting begint ten 5 u. i5 m. Al de raadsheeren zijn aanwezig, buiten de heeren Vandevoorde, onpasselijk, en Iweins d'Eeckhoutte, belet. De heer Burgemeester zit voor. M. Bouquet herinnert dat de goten van het stedelijk museum in slechten staat zijn, dat het water doordruipt en er gevaar bestaat onze kunstschatten te zien bederven. M. de Voorzitter. Dat komt voort van de stelling van den telefoon, die op het dak staat. Iederen keer dat de werklieden van het telefoonnet aldaar gewrocht hebben wordt hetzelfde bestatigd. Wij zijn in onderhandeling geweest daar over met den Staat, die ons bedreigd heeft geene vermindering van een derde meer toe te staan als wij die stelling deden wegnemen. Ten einde de schade te beletten, zal de Staat al buiten eene leêre doen maken en eenen tralievloer leggen op het dak. Indien dit niet en helpt, zal de stee de stelling doen afnemen, dat men verlieze of niet. de korting Deze weke is op 't onverwachts eene be slissing van den gemeenteraad gevonden ge weest, nopens de samenstelling van stad en buiten. Volgens die beraadslaging van t jaar 855, gaat de stad tot aan de Potyze, De heer Voorzitter herinnert dat hij over eenigen tijd beslist heeft 's avonds geene muzieken meer te laten spelen, om reden van de misbruiken die eruit voortspruiten. Maar om niet iedereen te doen boeten voor de baldadigheden door eenigen bedreven, stelt de heer Burgemeester voor bij het regle ment op de openbare spelen en vermakelijk heden een artikel 3bis te voegen, aldus op gesteld Artikel 3BIS. Het is verboden aan mu ziekmaatschappijen of andere na het onder gaan of voor het opstaan der zonne,de straten te doorkruisen al spelen of zingen, zonder toestemming van den Burgemeester. Als men de toelating vraagt, zal bij het verzoek moeten gevoegd worden den weg dien men schikt te volgen, en de vraag moet twee dagen op voorhand ingediend worden in het policiebureel, tenzij in geval van drin gendheid, b. v. tijdens kiezingen of onver wachte uitnoodigingen. M. D Huvettere. Men zal niet te moeilijk zijn zeker? M. de Voorzitter. In 't geheele niet maar geene misbruiken zullen geduld worden en de overtreders vervolgd volgens de wet. Art. 3bis wordt eenparig goedgekeurd. De raad beslist bij dringendheid op voor. stel van den heer Schepene Vanden Boo- gaerde, boomen te verkoopen bij de vaart te Boesinghe en langs den vijver van Dicke <*i}B-68oï fr. geschat. M. Lemahieu begeert te weten hoe verre de leiding zal gaan van de gazbuizen. Er zijn wijken die beschikt zijn vragen te doen om petroollanteerns te plaatsen en natuurlijk ware dat nutteloos als de gaze gelegd wordt. M. de Burgemeester zal daarover moei lijk kunnen inlichtingen geven vóór nieuw jaar, maar waarschijnlijk zal de leiding wel gaan tot aan de Kruisstraat, de Catotjes, misschien de Potyze. De openbare zitting wordt geheven ten 5 ure 45 m. Verleden Vrijdag kwam ter rechtbank van Yper het proces ingespannen door onzen achtbaren heer Burgemeester,tegen het Week blad van Sarloo, alias Karei Deweerdt. 't Is een brugschen advokaat M"1 Thooris die 't Week blad zal verdedigen, daar niemand der Ypersche advokaten die zake 'n heeft willen aanveerden. M. Laheyne is van ambtswege aangesteld geweest als pleit bezorger hij heeft het zelf verklaard binst de zitting. Namens Mter Thooris is er uitstel ge vraagd geweest om te kunnen de schrijvers opzoeken. Mter Begerem deed met reden opmerken dat er zeker niet lange tijd noodig 'n is om de schrijvers op te zoeken, vermits reeds meer dan een jaar de aanvallen tegen M, Colaert aan den gang zijn in het Week blad. Den 3n November wordt de zake gepleit. De betooging ingericht door de heeren Burgemeesters van het arrondissement Yper, om hulde te brengen aan den heer Arrondis sementscommissaris Merghelynck, heeft Zon dag plaats gehad. Ten is ure en half werd de jubilaris ontvangen in de Troonzaal ten Stadhuize en door de feestcommissie verwelkomd. De heer Tyteca van Nieuwkerke, Benjamin der Bur gemeesters, bood Mijnheer Merghelynck een prachtig geschenk aan, bestaande uit een kristalen inktpot met versiersels in verguld zilver op een buvard met dergerlijke versier sels en alvoren eene vergulde plaat, waarop te lezen stond A Monsieur Ferdinand Merghelynck Commissaire d'Arrondissement d'Ypres Les Bourgmestres, Jubilé de 25 ans 1880-1905. De heer Merghelynck, diep ontroerd, bedankte voor de eere die hem werd aange daan en voor de kunstige gedenkenis hem eschonken en beloofde steeds te werken tot .velzijn der gemeenten van het Arrondisse ment. Na de ontvangst werd in de Blauwe Zaal een feestmaal opgediend, toevertrouwd aan de zorgen van Mad. Platteel-Pot, van den Katholieken Kring. Heildronken werden ingesteld door den heer Voorzitter der feestcommissie, M. Godtschalck van Waasten, aan Z. M. den Koning, door M. Colaert aan den heer Arrondissements-Commissaris, door M. Merghelynck aan de heeren Burgemeesters, door M. Victoor aan de feestcommissie en door M. Baron de Vinck, aan den ouder domsdeken der Burgemeesters, Mher Mark graaf d'Ennetières. Binst de feeste werd naar Z. M. den Koning eene draadmare gezonden, waarop eene zeer vleiende antwoorde van het Konin klijk Paleis is toegekomen. Wij bieden den heer Arrondissements commissaris Merghelynck onze beste geluk- wenschen. WILLEN IS KUNNEN speelt morgen avond ten 7 ure in 't Volkshuis Daar \ijn de Pruisen Twee Dooven. Per Telefoon Drie kluchtspelen. Eere- beschermleden kunnen plaatsen voorbehouden mits 1 fr. J fr. voor één huisgezinbij M. Callewaert. f MSI m

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1