MENGLMAREN DE PENSEJAGER !v-i II I J:j IJdrle (loop H u wel ij ksaf kondigingen r '1:1 iV H| 1 P Nietzelden zijn we in de gelegenheid in d'herberg of in gezelschap, ook wel op den trein, te hooren spreken over den toestand van ons land. Dan hooren we aldus redenee ren Te naaste jaar is 't gedaan met het ka tholiek ministerie, want de kiepngen van igoó gullen ten voordeele van de liberalen en socialisten uitvallen. Dat spelleken heeft lang genoeg geduurd, 't is tijd dat er veran dering korne. Zoo vertellen vele herbergpraters en ze ge- looven zelve min of meer wat ze vertellen van En zeggen, dat er mannen zijn, die inbeel-1 eerste uitgave is van t86o een reeks feuille den dat zulks mogelijk is Hoever 's men- scheu onnoozelheid gaan kan Zoodus, de socialisten, aan wie men de onmogelijkste zaken beloofd heeft, zouden zich voldaan achten, omdat nu eenige liberalen ministers zouden geworden zijn? De uitroeping der republiek, de verdeeling der goederen, het zuiver algemeen stemrecht, de gewa pende natie en meer ongerijmdheden van dien aard, dat alles zou niet meer noodig zijn, omdat er liberale ministers in plaats van katholieken zouden zetelen Heeft de heer Desirée niet eens in een oogenblik Zelfsdeheer Braun, burgemeester »an. Gent, heeft dit onlangs in de Kamer laten van oprechtheid, beweerd, dat de werklieden hooren.Te naaste jaar, zei hij, vormen I veel meer te verwachten hadden van de ka- Voor al de I tholieken dan van de liberalen Neen, dat kan niet ernstig zijn en zulks wetten, die we tegen de katholieken willen. - a gesteund worden door de|ware gansch onmogelijk. Een ministerie, dat i_ _jlin zulke voorwaarden zon ontomen o we een zuiver liberaal ministerie wetten, die we tej maken, zullen we socialisten, en voor de andere wetten mogen we rekenen op de hulp der katholieken. Wij zullen doen wat we in Gent alhoewel we slechts 't derde deel van den gemeente raad uitmaken, spelen we daar den baas, net alsof al de gemeenteraadsleden tot onze partij behoorden. De heer Braun had alsdan gelijk aldus te spreken, want de liberalen deden in Gentzelts al hCi wat ze wilden.Maar dat schoon leven duurde I niet lang, en zeer moeilijk zou M. Braun' thans zijne redeneering durven herhalen alen zich in Gent van «lies meester maakten, gehikt.verdwijnen. „oegen ook hun deelom te beginnen ™u-1 MU sl«hls «™e part,, bi, machte en dat is de katholieke partij. De toestand in zulke voorwaarden zou opkomen, ware veroordeeld om na korten tijd zijne matten te rollen. De socialisten zouden met din gen voor den dag komen, die de liberalen volstrekt zouden moeten weigeren, en juist 'lijk te Gent, zouden ze weldra in minderheid gebracht worden. Een kollege van burgemeester en schepe nen kan nog 'nen tijd aan 't roer blijven, zelfs al heeft het niet altijd de meerderheid in een ministerie, integendeel, dat in minderheid gebracht wordt door eene De socialisten, ziende dat de liberalen der Kjamer' is ^roordeeld om on den ze zich tevreden stellen met twee plaat sen van schepenen. Daar hadden de liberalen zich niet aan verwacht l Twee plaatsen van schepenen op de vijf, dat was te sterk en ze begonnen alle middelen in te spannen om de socialisten te overtuigen dat zulks gansch onmogelijk was, en dat het hun belang was zich te gedragen 'lijk ze het tot dan toe ge daan hadden. Maar 't was boter aan de galg: de socialisten hielden voet bij stek, en daar de liberalen geenszins van zin waren hun het gevraagde toe te staan, stemden ze tegen alles wat voorgesteld werd. Daardoor zit nu M. Braun in nesten en weet maar niet wat hij met die mannen moet aanvangen voorwaarden van ons land, na 21 jaren katholiek bestuur, s eene waarborg voor de toekomst. Ter gelegenheid onzer Vaderlandsche fees ten hebben alle vreemde bladen met den grootsten lof over ons land gesproken en hen zonder omwegen verklaard, dat weinige landen met het onze kunnen vergeleken [worden.Laat ons dien toestand behertigen en werken we uit al onze krachten, om te beletten dat het bestuur des lands overgaat aan hen, die vijandig zijn aan alles wat we liefhebben Sterfgeval om zijne stad in goede te besturen. I Woensdag is te Rousbrugge Haringhe Welnu, beste lezer, we staan hier voor 't I overleden in den gezegenden ouderdom van zelfde spel Hetgeen gebeurd is in Gent I meer dan 81 jaar de eerzame heer HONORÉ geeft ons een gedacht van wat er zou ge- PEEL'.van l867 tot i9o3 burgemeester der geen ons B 'r liberaM-socia- elangrl,ke getneente Rousbrugge, vereerd u-"~land> moest 1 llberaal S0Cla I met het Burgerkruis van i' klasse De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begraving, heeft plaats, Maandag 23 Octo ber, ten 10 ure. Wij bieden de alomgeachte familie Peel de uitdrukking onzer gevoelens van oprechte zulk I deelneming- beuren in ons listisch verbond erin gelukken eenige stem men meerderheid in de Kamer te bekomen. Die veronderstelling is gansch onwaarschijn lijk. Maar, daar we, op onze dagen, de on waarschijnlijkste dingen zien gebeuren, willen we eens onderzoeken wat er in geval zou geschieden 't Ministerie zou alsdan gansch liberaal Boek 611 fliCU VVS moeten zijn. Want, ge verstaat, men kan E H v Huys Bakelandt of de roovers_ toch niet als ministers noemen, mannen die I bende van -t Vrijbusch. West-Vlaamsche le weigeren deel te nemen aan onze vaderland- genden_ Teekenigen van Mher Bon Qaston sche feesten - waarvan de laatste vreugde- en Jonckvrouw L dg Hem tonen nog niet zijn weggestorven - en die litgave_ Ypei. Callewaert_de Meulen^re gezworen hebben zoo gauw mogelijk I (ig05). Prijs: 3 fr. koningdom door de republiek te) vervangen. Wje dk boek) Zelfs, al kon die hinderpaal nog uit den weg 1^ terhand neemt> en ,f £J_ geruimd worden wat zouden de hev.ge doorbladert> js dadelijk getroffen door mannen der socialistische partij wel zeggen, Jen zeer ]agen prijs Het ftink ge-illustreerd tons, voorde Gazette van Roeselare. Ziehier de vijfde: weinig is er veranderd, een paar bladzijden alleen zijn wat omgewerkt om b. v. de doopceel van den beruchten roover te kunnen inlasschen. De spelling werd iet of wat gemoderniseerd aan taal noch stijl echter werd geraakt. Dit hoefde nietja, dit mocht niet 't boek was uit e'én geut, in zijn levenden, klemmenden winteravond vertel trant, die den adem doet stokken, in 't herte jagen, maar ook den zin voor humor bezit, en den hoogen zin ook van betamelijkheid en van zedelijkheid. Geen historie werk, ten andere eerlijk, van op het titelblad, wordt het ons meegedeeld wat bedoeld werd legenden D.'En de voorrede, inde eerste uitgave, lei er nadruk op Men peize niet de levensbeschrijving hier te vinden van eenen moordenaar, neen alleenlijk zes legenden geschreven gelijk zij verhaald zijn geweest door oude menschen uit de streke, of gelijk zij staan in den akt van beschuldiging. En die zelfde voorrede zei ook, en ze mocht In volle gerustheid mag deze boek in de handen vallen van eenieder. Geen enkel woord staat er in dat de kostbare onnoozel heid kwetsen kan integendeel hier en daar eene zedelesse die, zonder het verhaal te schenden, kort en goed om onthouden is. En of die waarheden, tusschen dieften en moorden versmolten, maar deugd en deden aan eenige lezers, het ware nog troost en alderzoetste belooning. Jammer dat de schrijver, verleden jaar gestorven, het ver schijnen dezer prachtuitgave niet heeft mogen beleven. p, K. (Uit Dietsche Warande en Belfort). Nogtans, waren geburen door de wanhoop kreten getroffen, toegesneld. Terwijl de een. hulp brachten aan de ongelukkigen waren d. andere bezig met het vuur uit te dooven di* reeds het vlas aangetast had. Iritussctientijd was Cyriel uit den put gekn men p.ude geburen hadd. n er ook in gelukt c vlammende kleederen der twee anderen uit i dooven. Deoudste Cyriel is vreeselijk verbrand. 11 tieeft brandwonden bekomen aan handen, ai men, beeuen, borst, aangezicht en hals. 0 wonden zijn zoo gevaarlijk dat de doktor d' liersL Hing ervan niet durft verzekeren.He twe- andcr u zijn verbrand aan het aangezicht ei handen maar niet zoo gevaarlijk. De drir slacht offers zijn bedlegerig. D gezon ihaidsloestand van den oudste w Dinsdag avond zoo erg dat uien het nood oordeelde hem te berechten. Een onderzoek door de policie geopern. om de oorziken van het ongeluk tc kenner, hctfi tol heden geenen uitslag opgeleverd. Het is bewezeridat alle gevallen van verslop. heden en darmontstekingen in korlen lij. genezen zijn door de slijmverJrijvende Wal- therij pil 1.25 fr. POPERINGHE De laatste hoppeplukkers zijn den 15 octobei vertrokken zoo laat is het nog nooit gewees Zaterdag morgen s'onden de echtgenoot' BI. niet weinig verwonderd wanneer zij zagen dat binst den nacht al hunne konijnen tei waarde van 60 fr., gastolen waren. De langt nachten zijn pas begonnen en men hoort alle dagen van dieften. als ze eenige hunner mannen zagen plaats nemen op de mmistersbank en zagen om gaan met onzen Koning, dien men hun altijd afgeschilderd heeft als de grootste vijand van 't socialendom menige teekening is oprecht verdienstelijk, en alle passen volkomen bij den tekst en bij 't karakter dezer uitgave een volksuit gave. We wenschen den uitgever het ruime debiet toe, waarop hij blijkbaar gerekend Zulks ware dus gansch onmogelijk en het L^ In West.VJaand het t00nee, van toekomend ministerie zou zuiver l.beraa BakeJandts bandietenlevcn is cr zijn. Gehjk de heer Braun het beweerde da noodig q ministerie zou het land besturen, nu eens Ij getroffeni >t bd lg zQQ dwi d steunende op de katholieken, dan eens op de geen boeken daar >t socialisten. zooveel bijval kunnen Mengelwerk van 't Nieuwsblad van Yper, 21 roemen als dit. De door E. H. LERQY 't Was donker geworden en de bolders zaten nu binnen en waren aan de kaarte gerockt. Geestige vreedzame leute, bet kwinkslagen en spreuken eigen aan het kaartespel, dat beminnen de Stavelnaars, en ze zijn daarin thuis. Koben was stille --«> gevallen, eu zoete gelijk een lammeke, keek I enauw ijk b'eeE vaa gramschap, is 't dat hij kaarten, en omdat hij fraai was hadde hij pÜ ll0o een woord durft spreken, 'k sla uw nog eene laatste piute gekregen. Jkiom .ijf in lienters en stukken. Wien Al met eens, Pieter de Pensejager komt viaa8 ik bier binnen, zet hem volgens zijne gewoonte rook uit gelijk de pijpe van eene brou werij. Koben, die Pieters stilzwijgendheid aan zag voor benauwdheid, wierd stouter en stouter en almet eens gaat hij aan 't zingen; een gekend liedje over de pensejagers Zijn hazen eten de heeren De bramen scheuren zijn kleêren Zijn honden eten zijn brood En hij loopt met zijn gat bloot. De storm brak los. Scheef duivelsjong, snauwde Pieter ypER Men meldt ons de verdwijning van felicie Maerten, 14 jaar, streusch, blozend gelaal, mei uleek blauw kleed en blauwe schort. Hel ireisje leurde met sargiën en lijnwaad en is sedert 2" Oclober laalstleden niet meer leruggekeerd. Alle opzoekinge door de policie gedaan zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. PLOEGSTEERT Dinsdag namiddag keerde de 19 jarige Maurits Duflovan Armenliers, van België terug langs den ijzeren weg van Komen naar Armen liers. Hij wierd door hel machien gegrepen die gelukkiglijk traag ieed, daar het niet ver meer was van de statie van Houplines. Maurits Duflo wierd op de helling geworpen, j De trein stopte oogenblikkelijk. Het personneel van den trein raapte den jongeling op en leidde hem naar de statie van Houplines. Duflo die maar van zijn zeiven was, wierd rap van zijne ruwe behandeling hersteld. Hij had lichte wonden bekomen en zijne kieereri waren nogal gesbheurd. Hij is alleen naar zijn huis kunnen terugkeeren. MEENEN Maandag morgen rond 6 ure bracht men in dezwingelarij van M. Ed. Vanaerde, vlaskoop- man, eene benzine machien in gang. Drie der zonen waren in de zwingelfal riek Cyriel 32 jaar.Theofiel 31 jaar en Henri 25 jaar Al met eens ontstond er eene ontploffing hel vuur hadde zich medegedeeld aan den vergaar bak die acht liters benzine inhield en alzoo de ontploffing veroorzaakte. Vreezende dat het vuur zich aan het vlas en d- fabriek hadde medegedeeld, braken de dru g-broeders, die hunne koelbloedigheid behou den hadden, de vlammende vergaarbak af en droegen hem op den koer. In een oogenblik wa ren alle drie met lukkigen verschrikt en aan vreeselijke pijnen ten proo; stieten klagende kreten. Terwijl de t wee jongsten zich van hunne kleerenontde- den, was de oudste in eenen put met water gesprongen om de vlammen uit te dooven. Vraagt bij uwe leveraars de suiker in pakkei van de Tniensche maalderij. RUYSSELEDE Zaterdag bracht een koolkoopman 12 bakkei kolen bij den werkman Gustaaf Van de Caster Ie, in den Schaffeldriehoek, alhier. De man geene andere plaats hebbende voor zijne koop waar te leggen dan op zijnen huiszolder, maak te van deze plaats gebruik; nauwelijk was hei gewicht, omstreeks 1,000 kilos, een uur op den zolder, of men hoorde een hevig gekraak cc gansch de zoldering stortte naar beneden. Een balk welke dwars over de keuken in beint zijmuren was gemetseld, was door liet gewictn uit den muur geweken, gansch de zoldering rustte op dezen balk, en dit was de oorzaak der instorting. Gelukkigh k kwam de balk terecht op een>- lafel welke in de keuken stond en waarop bij is blijven hangen, zoodat de instortende zolder niet gansch tot beneden kon vallen hieraan is het te danken dat er geene doodelijke ongeluk ken te betreuren zijn, want op hel oogenblik der instorting, bevonden zich drie personen in di keuken vrouw Van de Casteele, haar klein kind en de moeder der vrouw deze laatste werd nogtans in eenea erbarmelijker] toestand van onder de puinen gehaald. Zij klaagt over hevige pijnen in den rug en aan het hert. De moeder en het kind zijn er met den schrik van afgekomen; bijna gansch den huisraad is ver brijzeld. EEN GOEDE BELOONING aan al die zou kunnen bewijzen dat te, en gla zuur, slijmen en verstopdheid of opdrang van bèstaat'rijmh< h°Hfd Cn rCmedl1 «ubertine Tanghe,strijkster, beidende Yper. Destaai udii de pillen De dps Ie re sinds lan^el c r\ aren werddberoemd; zij alléén werken zonder, ranC'S 0ssieur' meubeImaker en Alix iphitsten. Zoo werd een agent den linkern 1 mtwrichten zijn kollege werd erg geslaepn iet aangezicht. 1,1 De koetsier, die met zijn rijtuig kwam aan •eden om den amgehoudene te vervoeren ïsgelijks mishandeld Andere agenten kwam^ ■cater spoedig aangesneld en te gevangene iu naar de jnoiiciewuciit gevoerd worden °a Vijf agenten keerden toen naar do StatiêpU mug; zij werden op gejouw onthaald. p0 1 pc 11 bare boodschapper die zich reeds bijzon 1'" ïdm-scheid 11 had, randde een agent aan 6' tij werd seffens onschadelijk gemaakt e'a'Har zijne beui t naar de policiewacht geleid. °P De maatschappij van goede geneesmiddel- iidt het volk le doen bemerken dat er tw voortbrengsels' Waltherij b- staan. Er besI 66 •igei tlijk Walthérij pastillen legen hofst'^" icelpijn (1 fra ik) en Waltherij pillen die u"! purgeermiddel is van vele huisgezinnen.1 2gfr ghehjwe De liefhebbers vut schoon muzDk Gh luwe Wat men elders niet en durfi doet men te Gheiuwe en men haalt er eere'v a Maandag 1111st werd voor de tweede maal T prachtige v«.lkscanla'cuitgevoerd «Vlaanderen! van Oscar Koels, den eerebestierder dm- \j,i manen van Gent. Wie te Gent dit meesterlijk gewrocht heeft weten uitvoeren door 5000 zangers eu 500 mu. zikanten, onder de leiding vaa den toondichter haalt ong' twijfeld de schouders op als hij hooit dat men te Gheiuwe zu:k gewrocht durft aan pakken I Dat schijnt voor 't allerminste eene' onmogelijkheid,zoo ni t eene uitzinnigheid 1 E.n nogtans, die Maandag le Gheiuwe was heeft er anders moeten over oordeelen de uü,voe ring, ingezien de middels waarover men on zulke gemeente beschikt, was zeer wel, en'tis met reden dat de heer Burgemeester Dr Soete na de uilvoering aan Meester R. Ghesquière.een iieilijken maatstok en eeneri bloemtuil over handigde. Alsbedank-u zong men nog eens het kurelslied uit de Cantate, zeker eene der schoonste bladzijden uil ht meesterlijk ge wrocht. Hoe lief, hoe gevoelig klinkt het trip. pelende lied 1 Wat mannen toch waren die Keerlen Gebouwd en gespierd gelijk reuzen, Omringd van het brieschende golvcngeloei, Te midden de woedende orkanen, Zij schiepen uit struiken en doornen Hun velden en weiden en tuinen Die praalden in wehgen bloei. W t mannen toch waren die Keerlen 2 Wat mannen toch waren die Keerlen Waai anderen plunderden, roofden, Zij ploegden en zwoegden vol trouw in hun En maakten van Vlaanderens kusten (macht Het heerlijkste land van de wereld, Beroemd om zijn glansrijke grootheid, Vereerd om zijn weelde en zijn pracht Wat mannen toch waren die Keerlen Cyriel Winne, landwerker en Euphrasie Devreeuw,naaister, beiden te Passchendaele. Camiel Kerckhof, kleermakersgast en krampen 1,50 fr. de groote tfoos te Oostende en overal te Yper, apotheken May, Libotte, Aartsens en Donck te Poperinghe, Monleyne te Komen. Van Windekens te Meenrn, Sioen en Botiers, te lseghrm (Markt) Rodenbach, en te Waaslei Van de Marlière. BRUGGE Dinsdag namiddag hadden twee policieageri vlammen omringd. De onge-jtenop de Statieplaats eenen dronkaard aangt houden. De kerel bood tegenstand en wanne 1 <-e agenten hem wiiden in een rijtuig sloppen kwam een hoop schoelies tusschen,die de agen ten uitjouwden,henslietenon den aangehoudene dank, zet u en smoort een pijpke 't is avond en't werk is gedaan, gij hebt recht aan de ruste. De lijste wierd overloopen en besproken, en dan viel het gesprek algauw op Pietei de wereld. De jongelingen sprongen ver schrikt rechte en lieten de kaarten uit hunne handen vallen maar eer dat ze huDne zin nen t hope hadden, was Pieter buiten en weg Bij dio woorden was hij rechte gespron gen en was tot in 't midden van de herberge gegaan. De kaarters verschoten en sprongen allen rechte tusschen de twee twisters. De verre van het gezelschap in eenen hoek. Zijne oogen vlogen rond en hij hadde Koben zien zitten zijn gezichte verander de seffens, en daar was een ongeweerte te vreezen, indien de wind moest opkomen. Die wind kwam op Pieter, smeekte de baas, gebruikt het koste I h1068'0 verstand, Koben is dronke en gij I niet. En gebaard niet dat gij het hoort en laat ons allen rustig blijven. Pieter gaf een grol of twee eu liet hem gezeggen, zette hem weder in zijnen heek en dronk in eenen trek zijne pinte uit. wpuuwu. ibaas badde Koben reeds bij den krage, en au Kwui up, Koben deed hem 1111 eenen duiveslag, lag hij op strate te waaien. Die ongelukkige, door den drank I spertelen. verhit, voelde al meteons zijnen haat tegen Pieter branden en laaien, en hij en het niet langer meer verduiken of opkrop neder lange pen. Pieter en zat al niet Koben begost eerst van verren aan tingen en te zinspelen op verstuikte en omge of te slegene voeten, over hoopen springen en tuimelen over tuinen, en vele vijven en zes- u sen, waarvan de aanwezigenden ziu noch [wederom aan 't kaarten, en't was de boosheid niet en vatten,en daarom stille voortkaarten zonder er veel op te letten. Maar Pieter's oogen begosten te glariëu en hij en zat niet meer gerust op zijnen stoel. Hadde hij zoo verre van den dronkaard niet gezeten, Koben zou alreeds diere zijne gekscheerderijen betaald hebben. Hij en sprak geen woord, maar smoorde en smeet De vreedzame jongelingen, blijde dat het zoo wel atgeloopen was, zaten algauwe stille 0-t .Alleen bij eu dat goede leute gelijk te voore Pieter bleef het stormen val niet zoetjes. Zoo verliep er wel eer al met eens zoo eenen f geeft op de tafel dat zij scherven op de grond vij^ een donderslag binst 't s Wat schrikkelijke vent zei de eerste jde f>eQsejager, op Karei Smeus de jachtbe- die zijne tonge los kreeg. Ik en zou in Ko-jwaker en op Koben Aandegat. bens vel niet willen zijn. Morgen zullen wij nieuws hooren, zuchtte een andere. Ik beu alsdan blijde, dat het hier zoo wel gegaan heeft, voegde de baas er bij. Wij ook, wij zijn blijde, zeiden zij al te male, want gij èn kuntmiet weten, hoe men somtijds van de brokkelinge deelt. Dat volk is duchteloos en zou eenen doodslag doen voor een kal. Ja ja, zeker, zei de baas, en de helft van mijn huisgerief in stukken geslegen, een toevele loopinge en de schande ('aarbij. Dank je.,. Jamaar, k hadde zind'oogeen 'twas daarom dat ik Koben aan de deure gooide. Notebaert, werkvrouw, beiden te Yper. Francis Ollivier, metseren Celine Hahn, kantenwerkster, beiden te Yper. Petrus Lomme, winkelknecht te Yper, voorgaandelijk te Drongen en Emma Teyte, z. b. te Yper. Joseph Van Dyck, drukkersgast te Ant werpen en Margareta Rosseel, z. b. te Yper. Arthur Deboeuf, bakker te Yper en Judith Vandemande, modenwerkster te Merckem. Henri Schoutteten, bediende te Brugge tn Leonie Vanroose, z. b. te Acrtrycke, voor gaandelijk te Yper. Wat wilt gij, Karei doet het nog a voor een welzijn maar 't is gelijk als gij zegt, t ware ten minste min gevaarlijk want d onkaards zijn tot alles bekwaam. Dat duivelsch ventje en is waarlijk niet temiijk als hij tegen zijnen vader niet uit en valt, dan zoekt hij, Pieter en tergt Immers 't zwom boven bij Mijnheer den|en bem tot dat hij eene giidige ram- Pastor, hij miek daarin toch zoo veel verdriet. Meester, vroeg de priester, weet gij het al ik heb naar Kareis geweestwant dat huisgezin en draait in't geheel niet meer. Sophie ondersteunt haren slechten zoon, én zij is alzoo de oorzake van zijne weder spannigheid en van al zijne drinkslempe- rijen. Karei, die in den grond geen slechte mensch en is en wil dat opperwaard uit met verdragen, en speelt op. Zijne vrouwe verblind iu haar zoon, cn ziet in 't gedrag van haren man niets anders als wreedheid en dwingelandij en zij en wilt voor haar man met plooien. Vandaar twist, krakuilen Alzoo wierd nog wat voortgekout en ge- en wat nog erger is, somtijds mishandelin klapt, tot dat elk op eene eerlijke ure naar huis trok maar de laatste woorden waren. 'k Ben nieuwsgierig wat wij morgen zullen hooren Pieter is voorzeker ievers Koben gaan opzoeken en hij en zal er niet zoetjes van afkomen. 'k En zou in zijn vel niet willen zijn. Ik ook nietde goede ruste, slaapt wel. Van de gelijke. Mijnheer de Pastoor, 'k ben hier met lie lijste uwer eerste kommuniekantea gij zult er op, volgens uw verzoek, de nauw keurige aauteekeninge vinden van hunne afwezigheden en van hun gedrag in de schole, binst de verloopene drie maanden gen want Karei is haastig en als hij gram is en bezit hij zijn zei ven niet. Ja,'k wiste't al, Mijnheer maar ik denke dat het boter aan de galge is. Gebro ken potten vermaken is zoo moeilijk, en ze breken gemeenlijk met 't minste stuikske in de zelfde plaatse, of maken nog meer brokken. 't Is al waar, meester, zuchtte de brave mm, maar ik heb toch mijnen plicht gekw eten en dat is t voornaamste. t Schijnt dat die ongelukkige Koben zijnen vader bedreigd heeft met zijn geweer gelijk hij jachtbewaker is, loopt hij daarmeê geheele dagen op zijnen schouder, ware ik Karei, ik zou hem doeu afzetten, hij zou duimekruid hebben, en 't zou hem :hole, binst de verloopene drie maanden, min duimekruid hebben, en Hertelij^en dank, meester, hertelijken verboden zijn wapens te dragen. melicge krijgt. Over eenige weken, gij hebt het ook hooren zeggen, heeft hij zulk een spelije gespeeld in t Hoekske. Pietereu vroeg hem iet, en zat rustig zijn pintje te drinken. Koben was gelijk van al d duivels bezetten, en begost hem te tergen en te tikzagen, tot dat hij van de baas buiten gesmetea wierd. Pieter was razend en het kookte van binnen zoodanig, dat hij opge sprongen is, en geloopen is achter <ffen spotvogel. Hij heeft hem zoodanig toege takeld, dat hij wel drie dagen te bedde is moeten blijven. Hadde er niemand opgeko- men, hij zou hem doodgeslegen hebben- Ja ja, dat komt er al van, zuchtte de priester. 'k Heb mij ook laten gezeggen) dat Koben zuiveruit om zijne wederwrake te nemen over eenige dagen, maandag avond geloof ik, uitgegaan is met zijnen stiefvader om Pieter te stekken ievers op de velden van boer Staecke. Zij hadden den penseja ger aldaar zien slenteren in d'achternoene, I of daar is iemand die 't hun is gaan zegg®u' aleventwel dat zij alle twee 's nachts zijn gaan loeren achter Piete-s vel. t heeft bitter weinig gescheeld of z'hadden hem. Zie wat ik gehoord hebbe van deB maalder van den Westmolen. 't W;.s alzoo rond elf ure,vertelde hij o31-!' de wind was gerez> n en de molenaar mij komen ontwekken. ('t Vervolgh II i ill d._ -:.u cresiton mnt twee nlaat-1 het land ln 80ede voorwaarden te besturen m i n/i al 11 Ir fa - cl IUCDK g——a——m VERBODEN NADRTJK ,1 Kil nm wmr huu 'liijji' 1 011.0c puuGicdgeu trp rlnnv flon rlra.nk I sP"rt 1 O I Ji D icfni' l-»Ii w, 1 I. Jl'11 moli'nrrrt lrm'in.4 f 1 I. kf

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 2