D I 7 EN OMMELAND 5, m m m m m m m m Op Zaterdag 28" Januari 1905, 5 cenfimen blad, 40stt: jaar. Talmerk 2041 O nieuwjaar giften aan Z. H. Paus Pius X Later... Japan en de Katholieke Kerk UOND UK WERELL) Rusland Een Smeekschrift Vrank rijk STADSNIEUWS Avondfeest Vrijmetselaars te Yper VAN ALLES WAT Om gouden kettingen te kuischen Een testament Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yperen bij 's land boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal ft De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, teder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren yan de Agence Havas. 'e Bvussel, Tk 34, in de Ziiver- strate, en te Parijs, n° 8, Place ba la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van a! die buiten Oost- Westvlaanderen v/onen. Deuwe onlusten te St-Petersburg De werkstakingen Moordaanslagen Muiterij in het leger De geh< iuiziunige aanslag Muiterij en brandstichting te Sebastopol T(ï Dij00 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boïerstrate, Tk 36, te Yper. m Bedrag der vorige lijst 277.00 De Congregatie der jonge dochters, Boesinghe 62.50 E. II. George, pastor, Boesinghe 40.00 Jufvrouw Mulle, Yper 100.00 E. H. Jozef Dilger, Bestierder der Knechten Weezenschool, Yper 25.00 E. Ii. J.-F. Soete, Bestierder van St-Jozefschool, Yper 10.00 ïer eere van Maria Onbevlekt Ontvangen 5.00 Eer weerde Heeren Onderpastors van Yper 37.00 De socialisten worden al meer en meer overtuigd, dat hunne alwijsheid weinig aan de maatschappelijke toestanden zal kunnen veranderen. Zij hebbt n daar misschien nooit aange- twijfeld, ten minste de zoogezegde intel- lectueelen niet, maar zij moesten tot heden toch toonen, dat zij er zeiven aan geloofden De duidelijke weerlegging van hunnen ijdelen praat door 't gezond verstand der menigte, moet hen nu andere évoluties of zwenkingen doen aannemen. M. Millerand zegde het reeds in de Fransche Kamer, dat de droombeelden der Socialisten eerst binnen... 2U00 jaar tot werkelijkheid kunnen komen. En M. Bertrand, de Brusselsche socialist, komt nu aan zijne handlangers wijsmaken, dat cle Socialisten enkel moeten werken om geloofhatende Liberalen aan 't ioer te brengen dat de Socialisten later wel zullen zien wat zij te doen hebben Dit later is de tegenhanger van de £000 jaar van MiBeramd, want eens meester met de Liberalen, zouden de Socialisten enkel hunne persoonlijke zaken verzorgen, gelijk zij het nu reeds doen, en die van 't volk tot later uitstellen. A H 't Is diezelfde Bertrand die onlangs tot de wijze ontdekking kwam, «dat de Socia listen slecht handelden met gedurig over de facades e\Xeu der Katholieken te spreken en'intusschen al het goede te verwaarloozen, dat in die wetten besloten ligt. Terwijl wij vitten en schimpen, zegde hij, handelen de Katholiekenzij stichten pensioen- spaar- en andere maatschappijen voor de werklieden en bekomen voor deze laatsten al de voordeelen, die de wetten hun toekennen. Ons vitten en schimpen is dus niets anders clan een groot verlies voor onze partijgenooten-werklieden. De bekentenis dat de wetten, door de Katholieken ten voordeele der werklieden gestemd, heel wat anders zijn dan facade- wetten, is hem reeds ontgaan, want nu wilt Bertrand weer de belangen der werklieden verwaarloozen, om enkel de geloofshat.ende politiek der Liberalen te doen zegepralen. Daar zullen de Socialistische werklieden weer eens goed meê zijn Laterwanneer anderen reeds met het vB van de soep zullen weg zijn, dan zullen wertrand en ander leiders eens op hunne eerk lieden denken nu is al hunne aandacht giwijdaan de Liberale kerkvervolgerspoli- teken op cle profijtjes, die de Liberalen wellicht beloofd hebben aan de leiders der Socialisten, indien deze hun leger ten dien ste stellen der Logepolitieke... Want dit konkelfoezen met de Liberalen is ongetwijfeld in hoofdzaak gesteund op t verdeelen van den buit, waar de werklie den niets zullen in te zien hebben. Toen de Russisch-Japaansche oorlog uit brak vreesde men dat de katholieke Kerk ernstige verwikkelingen zou hebben met de Japaneesche overheden gedurende den tijd van den oorlog. Die vrees was echter niet gegrond. De on dervinding heeft geleerd, dat de welwillend heid in Japan zeer groot is. In de vier bis dommen van Japan is het getal katholieken in de laatste tijden zeer geklommen Er zijn er thans ongeveer 56.ooo over Japan ver spreid. Het is waar, dat de katholieke kerk in Ja pan zoo sterk niet meer is dan vóór de groote vervolgingen. Men vond alsdan twee miljoen katholieken. Men voorziet echter dat het getal katholieken zeer zal toenemen na den oorlog. Op 17 Maart 1865, toen de eerw. pater Petitjan ondernam het katholiek geloof in Japan herin te richten kwamen 3 vrouwen hem in de kerk vinden zij stelden hem de volgende vragen Hebt gij eenen Paus? Aanbidt gij de H. Maagd Zijt ge gehuwd?» Op die vragen geantwoord hebbende, vroeg de missionnaris op zijne beurt waarom men hem die vragen gesteld had. Hij vernam alsdan dat er in Japan nog steeds groepen katholieken woonden, waar de bijzonderste punten van het geloof van vader tot zoon overgeleverd werden. De leering, door de gemartelde missionnarissen aangepredikt was nog onvervalscht in den geest der Ja paneesche katholieken gebleven. Paus Puis X was zoo ontroerd toen bij dit vernam, dat hij een feestdag instelde ge noemd De ontdekking der kristenen» siLJ/Lv Dat machtig land, om zeggens het grootste der geheele wereld, wordt tegenwoordig schrikkelijk beproefd. Zijne nederlagen in Mandchourië en de overgave van Port-Arthur zijn nog gedurig het voorwerp van alle gesprekken en een nieuwe, nog veel schrikketijker geesel komt voor den dag, op het oogenblik dat er nie mand aan dacht. In dat machtig land wordt het volk nog behandeld als oprechte slaven. Al de macht is in de handen der grooten en de Keizer, die misschien met goede inzichten is bezield, 'n kent ongetwijfeld de toestand niet, zijne hovelingen geven hem geene of verkeerde inlichtingen hetgeen hij nog geware wordt en verbeteren wil, wordt door de grooten verijdeld.De drukpersvrijheid bestaat er niet, evenmin als de persoonlijke vrijheid, en zoo gaat het dat het volk aldaar, in onze verlichte twintigste eeuw, nog zucht onder de ergste slavernij. Nu en dan zijn mannen opgestaan, die het volk hebben trachten op te jagen tegen de antocratie. Onder dezen is zeker wel een der voor naamste geweestGraaf Leo Tolstoï en tegen woordig de Pope (russische pnesteijGapony. Zondag zou het volk van Sint-Petersburg eene betooging inrichten Joo.ooo man zouden optrekken naar het Winterpaleis en eenige afgeveerdigden zouden aan den Keizer of Czaar een smeekschrift overhandigen om verbetering te vragen in den toestand. Die optocht is oorzake geweest van de schrikkelijkste tooneelen de troepen hebben het volk willen tegenhouden. Daar men toch wilde vooruit gaan naar 's Keizers paleis, werd er geschoten en wel op zulke onmen- schelijke wijze dat de eerste lijdingen Maan dag nuchtend spraken van 2000 dooden en vijf duist gekwetsten. Dit was het teeken tot een algemeenen oproer, niet alleen in Sint-Petersburg, maar ook in andere groote russische steden. Te Moscou, te Riga, te Sebastopol werden hui zen en winkels geplunderd en in brand gestoken. Te Sebastopol werden de scheeps timmerwerven en arsenaals afgebrand. Donderdag was de ontroering, geheel Rusland door, verre van gestild. Paul Cernikoff, een der oproerige kop stukken derRussen,is Woensdag uitEngeland naar Rusland vertrokken. Het russisch bestier heeft zijn hoofd op prijs gesteld en 25o.ooo ir. beloofd aan dezen die Cernikofl'levend of dood kan inleveren. Op eene soorte van laan Newsky zijn er ten allen kante groote bloedpiekken op den grond en de muren dragen duizende merk- leekens van kogels. Intusschen is de Keizer weg. Hij was eerst op het kasteel Tsarsko Goelo, 21 kilometers van runt Peterburg, maar daar en was hij ook 111 veiligheid metnu verblijft hij te Gatslnna en er zijn zelfs gazetten die schrijven dat hij met vrouw cn kinderen naar Kopen hagen gevlucht is. Wij geven hierondereenige bijzonderheden over die schromelijke revolutie, die geheel Rusland omroert. Ten allen kante hoorde men losbrandin gen. Het was onder het geweervuur dat men de dooden en gekwetsten wegdroeg. Vrou wen en kinderen vielen onder de moordende Kogels. Het meerendeei der slachtoffers waren aan het hoofd getroffen. Bloed en her sens overdekten de straten. Een kind van 8 jaar werd het gelaat letterlijk aan stukken geschoten;de moeder zat snikkend bij het lijk neergeknield. Een oude generaal, die in sneeuwslede voorbijreed, werd door de menigte tegen gehouden,op t hoofd geslagen, over den grond gesleurd en onder de voeten vertrappeld,zoodat hij halt dood bleef liggen. Zondag avond hebben de oproermakers eene drankslijteri) van den Staat geplunderd en er voor 8,000 fr. likeuren gestolen; de kas was bij lijds in veiligheid gebracht. Een winkel van gemaakte kieeren werd insgelijks gepiunderd. Eene dame, die in slede voorDij reed, werd door het geweervuur gedood, evenals hare koetsier1. Do c ptoehl naar het Wi< terpaloi- In strijd met de eerste berichten, is de poop Joris Gapcny niet gekwetst geweest en wordt hij dus ook niet in een gasthuis ver zorgd. Hij bevond zich aan het hoofd van een stoet van i5,ooo werklieden, die zich Zondag namiddag naar het Winterpaleis wilde begeven. De poop Sergius en nog een derde, in priesterlijk gewaad, vergezelden hem. Zij droegen een kruis,een heiligenbeeld van den keizer. Gapony was ia zijne gewone kleedij; hij was van zin de priesterlijke gewa den aan te trekken in het paleis van den Rijksraad, want hij hoopte wel dat men de stoet tot daar zou laten komen. De werklieden zongen: «God behoede het volk God geve den zege aan onzen geloo vigen keizer Aan de Narvapoort werd de stoet tegengehouden door de troepen, en de commandant gaf bevel in de menigte te schie ten. Het heiligenbeeld en de beeltenis van den Czaar werden met kogels doorboord en de poop Sergius werd gekwetst. Gapony, die, evenals de andere manifestanten, zich bij de losbrandingen ten gronde had laten vallen, kroop tot aan een naburig huis, waar hij burgerskleeren aantrok, en alzoo kon weg vluchten. Van uit zekeret;huizen werden er naar de soldaten steenen geworpen en revolverscho ten gelost. De menigte heeft de policieagen- ten ontwapend en zich van hunne sabels Dediend in een wapenwinkel werden een hondertal sabels buit gemaakt, doch de po- iicie heeft er het grootste deel van kunnen terugnemen. De telefoonstaties werden ver woest en de telefoonpalen afgekapt. Vijf gebouwen werden door de oproermakers geplunderd. Men moet doen opmerken dat het seizoen juist gunstig is voor de oproerlingen deze hebben hun hoofdkwartier in het Vassilh- eiland, en zij kunnen nu over het ijs der Neva trekken om de wijken van den linkeroever te bereiken. In den Zomer zou men hun dat gemakkelijk kunnen beletten, met de zes bruggen over de Neva te versperren, Wij moeten erbijvoegen dat, volgens vertrouwba re inlichtingen, de kozakken de menigte gechargeerd hebben, vooraleer de werklieden zien aan eenige baldadigheden hadden over geleverd. Op zekere plaatsen zijn inderdaad de samenschollingen rustig uiteengegaan, zonder dat de troepen er moesten tusschen komen. Maandag namiddag ten 4 1/2 ure, heeft op de Perspective Newsky te St Petersburg eene nieuwe botsing plaats gehad de troepen hebben met geweid de menigte gechargeerd en geschoten. Het getal slachtoffers is nog met gekend. De policie heeft al de wapenwinkels doen sluiten en de wapens in de kelders doen ver bergen. 's Avonds zou er nog op verschillige plaatsen gevochten geweest zijn. Verschei dene huizen stonden in brand. De policie- prefekt heeft de inwoners aangemaand niet buiten te komen, daar hij voor hunne veilig heid niet kan instaan, in de Ligowkawiju werd eene groote suikerbakkerij geplunderd. Maandag heeft, op de Groote Markt, een werkstaker eene bom geworpen te midden van een detachement troepen. Er werd gechargeerd en er bleven talrijke dooden en gekwetsten De kazerne van het 14= regiment scheepsinfanterie is door de troepen omsin geld, om dit regiment te beletten da werk stakers te gaan helpen. De werklieden der elektriciteitsfabriek Helios, te St Petersburg, hebben maandag den arbeid gestaakt de fabriek heeft aan hare .kalanten geeniicht meer kunnen leveren. In verscheidenefaörieken te Moskou is insge lijks het werk gestaakt. Ju v. lutionnaire manifesten Te Kieuw zijn duizende manifesten uitge deeld geweest,waarin de algemeene revolutie in gansch Rusland wordt aangekondigd, in geval de czaar de gevraagde grondwet niet verleend. Het manifest zegt dat alles voor bereid is voor de omwenteling. in de policieprefectuur van Poschechonji is eene dynamietbom ontploft; de archieven zijn vernield. Te Poki en te Paus werden revolverschoten gelost op twee policieover- sten de eerste werd gedood, de tweede erg gekwetst. Een regiment van het krijgsdistrikt van St-l'etersburg heeft geweigerd naar Riga te vertrekken om er een opstand te gaan beteugelen; de soldaten verklaren dat zij niet meer op het volk willen schieten. Kapitein Davidoff, die het'bevel voerde over de batterij, welke bij de zeg&ning der Neva, op 19 dezer, met mitraiije nkw het Winterpaleis schoot, en de oudste m(ficicr dier batterij, de kapitein Karzew, werden maanjlag-'aangehoudeff^ Het is maandag morgen, ten 7 ure, toen er voor de tweede maal gebeld werd om de werklieden te doen binnenkomen, dat er op de scheepstimmerwerven te Sebastopol brand ontstaan is op verschillende plaatsen te gelijk. In eenige oogenblikken stonden de daken van al de werkhuizen in vuur en vlam, en de werklieden van de zaal der modellen hadden te nauwernood den tijd om door de vensters op het dak van een aanpalend huis te springen. De aangerichte schade wordt geschat op verscheidene hon derd duizende roebels. Eerst ten 1 uur namiddag was de brand beperkt. Het zijn de matrozen van de vloot dei- Zwarte Zee, die in opstand gekomen zijn en den brand gesticht hebben. Zij hebben hunne officiers aangevallen en verscheidene erg gekwetst. Een der officiers werd den schedel gekloven, anderen de armen gebro ken. De andere officiers namen de vlucht. De troepen, tegen de oproerlingen uitge zonden, schoten in de lucht. Een matroos werd neergeschoten door een officier. Een onderofficier, die weigerde op de muiters te doen schieten omdat zijn broeder zich tus schen deze laatsten bevond, is aangehou den. üc czaar Men weet niet waar den czaar zich voor het oogenblik bevindt; het schijnt zeker dat hij maandag morgen uit Tsarkoë Selo vertrokken is. Er wordt beweerd dat hij aan boord van de keizerlijke yacht Standard met de keizerin en zijne kinderen, op weg is naar Kopenhagen. Het nieuw ministerie is samengesteld als volgt: aan't hoofd M. Rouvier, oud-minister van geldwezen, verders nog drie die deel mieken van het vorig ministerie, maar geen enkele socialist maakt deel van het nieuw. Zal het ministerie Rouvier beter te werk gaan dan 't ministerie Combes Wie kan dat voorzeggen. Veel goeds is er alleszins niet te verwach- wachten, maar slechter dan 't voorgaande kan het toch niet zijn. Heden Vrijdag zou het ter Kamer zich aanbieden en M. Rouvier zou er zijne pro gramma uiteendoen. De ontslaggevende bisschop van Dijon heeft nogmaals van hem doen spreken. Sedert zijn ontslag waren het de twee vikaarheeren die het bisdom bestierden in zijne plaats, daar het gouvernement weigerde zijn ontslag te aanveerden. De Bisschop heelt nu de vikaarheeren afgesteld, en dat zal eene nieuwe en groote moeilijkheid zijn tusschen Z. H. den Paus en het fransch Staatsbestier. Hoe zal dat al eindigen in dat ongelukkig Vranbrijk De feesten volgen elkaar op hier te Yper, zonder tusschenpoozen, om zoo te zeggen. Verleden Donderdag was 't in do Iweinszaal de prachtige en iee/rijke voordracht door M. Edgar Janssens, over den beroemden franschen denker en schrijver M.Brunetière. Zondag was t a\ondieeste voor de Damen vati de eere- en werkende leden der Konink lijke Fanfare en Woensdag laatst eene nieuwe voordracht, ditmaal door Pater De Miieuinck, Preeker, over het Bestaan van God. Voor onze leze.s eene schets geven, hoe beknopt ook, over die twee voordrachten, dat ware heel moeilijk en buiten o s pian. t Zij genoeg te zeggen dat de Ypersche Kring van üooger onderwijs cr ee:e van haalt en heeft men wat lang gewacht dit jaar van de voordrachten te beginnen, iets waarin men zeker ongelijk heeft, de twee voordrachten liebben de geledene schade doen inhalen. Wanneer nog Hoe eer en hoe meer, hoe liever e Elkeudeen zegt en herzegt de Konink lijke Fanfare gaat rap vooruit Muzikanten en Bestierder doen hun beste voor 't welzijn der maatschappij, oi beter 't is van weder kanten als om prijs dat er gewrocht wordt de muzikanten om nut te trekken uit de lessen van hunnen bestierder en de keer Verstraete om eere te ffalen vau zijn werk. Sous la feuilléevan Strauwen en Faust ii met zooveel talent geschikt dooi den wonderen Frans de Comuck, hebben dan ook getuigd èn van den iever en de kunde der muzikanten, èn van de bekwaam L^eid en het o^fjcht talent van den Bestier Dereham hen Het talrijk en uitgelezen publiek, waar onder Senator Baron de Vinck, de heeren Burgemeester en Schepenen hebben ook de toejuichingen niet gespaard en hertelijk geluk gewenscht. Onder de kunstenaars, die hunne mede werking vei leenden tot dia feeste, dient eerst vermeld de heer Calmeyn van Brugge, die met veel smaak het aria zon# Rol de Lahore van Massenet. Het vlaamsch lied Philips van Artevelde van meester Gevaert was ook wel gezongen, doch mocht wat meer opgewektheid hebben, niettegenstaan de de strengheid en ingewikkeldheid van zang en van begeleiding, waarvan de taak was opgedregen aan den heer Ernest Wenes, en waarvan hij zich wel wist te kwijten, evenals voor de andere stukken. Eene bijzondere melding voor de heeren Leire en Yan Biervliet, fluitisten van de Stadsharmonie van Wervick. Die heeren hebben bewezen dat zij meester zijn van hun instrument en met volstrekte eenheid de grootste moeilijkheden weten te over komen. Onze Orphéonisten, altijd bereid om hunne meêwerking te verleenen, verdienden wel de toejuichingen voor de uitvoering van Saiils Lierzang t Geen nog al dikwijls 't geval is voor een kluchtzanger, vooral wanneer het van die fijne, welgepaste geestigheden zijn, de eere van den avond was grootendeels voor M. Gracia, die met evenveel gratie als zijnen naam vereischt, een half dozijn kluchtlie- deren zong of zei, die hertelijk deden lachen. Zijn reisje rond de tafelde gewich tige Madam die vijftien keers rond Parijs reed, enz. enz. 't waren alleen zoovele pereltjes, die M. Gracia van den eersten keer in de gratie van de Ypersche bevolking hebben gesteld. Wij hopen dus van hem hier te Yper nog meer dan eens te kunnen toejuichen. A ft Een der voornaamste Brusselsche gazet ten. de Courrier de Bruxelles geeft be langrijke inlictitingen over de doening en de samenstelling van de logiën van de Vrij metselaars hier i; Belgie. Gisteren deelde hij nu de lijste mêe van de logiën. van heel het land en daarin zagen wij onder andere dat er te Brugge, in de Ridderstrate, 18, eene logie is, genoemd La Flandre 't Is natuurlijk in 't fransch dat zulke schoone dingen gedooptworden, vermits de fransche moortelbroeders ook aan 't koold staan van al de schoone zaken door de lranschen uitgemeten. Nu v m die logie La Flandre hangt af den 0 rcle Fraternel d'Ypres En, voor die 't noodig heeft te weten, 't is nen zekeren Larfandel die te Brugge de brieven ontvangt voor die logie, en de Ypersche en Brugsche logiebroeders ver garen den 2n en 4n Woensdag van elke maand ten 6 en half. Wat zeggen Progres, Lulte en Week blad daarvan Leg de ketting in eene kleine glazen flesch met water, een weinig sodabicarbonaat en zeep. Men stopt goed de flesch en schudt ze hard gedurende eene minuut. Het wrijven tegen de flesch polijst het goud, de zeep neemt het vet en het stof op dat zich tus schen de schakeltjes bevond. Spoel met klaar water, droog zorgvuldig af en gij zult verwonderd zijn over den schoonen glans, dien gij zult bekomen heb ben. Den dag vóór zijne terechtstellen (1897) schreef de moordenaar Hoche de Bautzen zijn testament wij trekken er het volgende uit Op de vraag die ik mij stel wat mij tot moordenaar gebracht heeft, vind ik maar een antwoord de genever. Zulks begon langzaam.Reeds sedert mijne kindsheid zag ik geene andere voorbeelden. Mijn vader was een dronkaard en men vond hem vervrozen in de sneeuw liggen, na zijne dagen in slempartijen doorgebracht te heb ben. Vaders, gij die dronkaards zijt, denkt na dat gij door uwe slechte gewoonten het bloed uwer kinderen vergiftigt en door uw voorbeeld hun leven bederft. Na het verlaten der school werd ik metselaar en deed zoo als ieder werkman van dit ambacht ik dronk mijnen genever. In 't begin bleef ik een goede en vlijtige ambachtsman en verdiende ik schoon geld

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1