E N O MMELANDS stadsnieuws" op Zaterdag 11" Februari i 90S. 40tfc jaar. Talmerk 2042 I J 1 Nieuwjaar gif ten aan Z. II Paus Phis X FEESTEN Zaterdag 18 februari Zondag 19 februari 1905 Zondag 26 februari 1905 Zaterdag 11 Maarte 1905 Mercredi 22 Février 1 905 A TH A VEES h'lLE DE JA VA Hoe zit het nu VAN AL LUS WAT Onkwetsbare smokkelaars De vrouwen tegen de jonguians Is geiten houden winstgevend bedrijf In 1906 Rechtbank van Kortrij Waarom de suiker opgeslagen is De telefoon in Chicago Qagbiadpaleis van 31 verdiepingen Verplichtend onderwijs Loting Gemeenteraad itfitiöjdi t oiad p* y TELEFOON 52 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en'bij 's land boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank jaars. - Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsen en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Be bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. DeKeeren van de Agence Ha tas, 'e Brussel, T£,34, in de Ziiver- strate, en te Parijs, n°8, Place d& la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Weslvlaanderen wonen. 65.34 100.00 .5o 3o.oo Extension Universitaire Cal hol i que de Louvain a 8 b. du soir, a la SalV I.veins, Conférence du R. P. D1ERCKX, professeur a la faculié des Sciences de N-mur, habit&uts, fêtes indigènos, efc Geile conférence sera agrémeniéo <1< projections lumineuscs, d Y. prés lef clichés fails par l'orafcur. Entree: 1 fr. potir lts porsonnes non munics de carles pour saison. toule la ruLpersmiscirij 8SB|e| 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk £6, te Yper. Bedrag der vorige lijst fr. 904 5o Mijnheer Mevrouw Tack-van Elslande, Yper 100.00 Jongeling, Poperinghe voor allerlei welzijn f-oo Van eene moeder, die eenen biizonderen zegen des hemels vraagt over haar huisgezin De leden vrouwspersonen der Derde Orde var. den Heiligen Franciscus van Assisiën, Yper M. Eugeen Struye, Yper Heilige Vader, gelief ons huisgezin te willen zegenen D. C. Yper Eerw. Heer Ryckeboer, pastoor van St-Niklaais, Yper Eerw. Heer Annoot, onderpastor, Boesinghe De Congregatie der Jonge dochters van Elverdinghe 2.00 2D.00 65,00 ten 8 ure en half, in den Katholieken Kring, Soirée-tabagie. 's Avonds ten 7 ure in het Volkshuis, ver tooning door de Tooneelafdeeling der Katho lieke Wacht. 's Avonds ten 7 ure en half, in de Iweins zaal, Groot Concert door de Koninklijke Fanfare. half, Spirée- door de Ko- wel de socialisten Niettegenstaande de aan zienlijke vermeerdering van het kiezerskorps, heeft de partij der Revolutie in 1904 hare macht niet zien vermeerderen, maar wel met duizende stemmen zien verminderen, en dié stemmen in 1904 zijn teruggekeerd naar 't liberalismjs, het hoofd der liberale familie. Ziedaar de ware beteekenis der van 2g Mei 1904. De liberalen dus alleen wat de socialisten verloren. Onze tegenstrevers wonnen het, op andere tegenstrevers, en dat is al. L\ I O 1 IJ k.j wonnen 's Avonds ten 8 ure en Tabagie in de Iweinszaal. ninklijke Fanfare. Sarloo heeft hem de verledene weke in zijne hemdemouwen gezet om te cijferen, en zoodanig te cijferen dat in 1906.. of in 1908 het kathloiek ministerie buiten gecijferd zal worden. 't Week blad is bliksems sterk in 't cijferen Tot preuve de cijfering over de kootje zetters» van Yper, die Sarloo gaat indragen in 1906... of in 1908. Intusschentijd, Sarloo bekent dat in 1906 de liberalen niet en gaan winnen te Yper Maar laat ons eens zien als er voor libe ralen en andere socialisten of blockisten kans is van in 1906 of 1908 aan te geraken Waarop steunen die mannen om dat te beweren Op de kiezing van 1904. Welnu, laat ons ook eens de cijfers onder zoeken Voor de Kamers was er in 1904 kiezing in de provinciën Oost Vlaanderen, Henegou wen, Luik en Limburg. Welnu In 1900 bekwamen de kathol. In 1904 bekomen Dus op 4 jaar eene winst van Wonderbaar, is 't niet, voor die op sterven ligt En de liberalen Op de getallen van igoo hebben zij in 1904 eene winst van 40,905 stemmen,dus is hunne winst nog 5372 stemmen minder dan die der katholieken. En van waar krijgen de liberalen die ver meerdering van stemmen Omdat er in Mei 11. andere liberalen overwonnen waren en Waarbij komt het dan, zal men vragen, dat in 1904 de katholieken eenige zetels ver loren hebben In 1902, was de bevolking zoodanig ver meerderd dat in verschillige arrondissemen ten het getal te kiezen volksvertegenwoor digers met eenen vermeerderd werd. Dat was het geval te Gent, te Aalst, te Verviers. Welnu in 1902 kon er in die arrondisse menten geen spraak zijn van evenredige ver tegenwoordiging iedere partij had slechts voor éénen volksvertegenwoordiger te stem men de sterkste partij bekwam den nieuwen zetel en zoo kwam het dat in 1902 de katho lieke kandidaat te Verviers, te Gent, te Aalst kozen werd. Die zelfde uitslag mochten wij niet ver wachten in 1904. Waarom Omdat alsdan AL de volksver tegenwoordigers dier provinciën moesten herkozen worden, en dan kwam de even- edige vertegenwoordiging in toepassing, en in die voorwaarden was het zeker dat 3 der gewonnene zetels in 1902, zouden ontsnap pen aan de katholieke partij in 1904. dat v/as voorzien toen en voorzegd. En niettegenstaande die zekerheid gebeur de er in die drie arrondissementen iets wonderbaars de katholieken verloren wel dier. zetel maarzij bekwamen meer stemmen, te Verviers 2o35 stemmen, te Gent 2510 te Aalst 1 b 17 meer dan in 1902. Ziedaar voor drie arrondissementen. In het arrondissement St Nikolaais hebben wij eenen zetel verloren. Waarom In 1900 strijden liberalen socialisten daar afzonderlijk geen van beide partijen bereikt het quorum. De katholieken bekomen 34,744 stemmen liberalen 7,807 socialisten 2,662 Uitslag der kiezing van 't jaar 1900 4 katholieken zijn gekozen. In 't jaar 1904 sluiten liberalen en socialisten een verbond. Eén man Persoons (een beetje liberaal en een beetje socialist) moet gekozen zijn. En welk is de uitslag De katholieken bebomen 36,2o3 stemmen of i85q meer dan in 1900. Het kartel bekomt 9487 stemmen ofslechts 902 stemmen meer dan in 1900. Uitslag 3 katholieken, t liberaal-socialist gekozen. Hetzelfde zien wij gebeuren te Dender monde.In 1900 strijden liberalen, socialisten, Daensisten afzonderlijk. Gansch de katho lieke lijst is gekozen. In 1904 is er een monsterverbond tusschen de zoogezegde verdedigers van 't Vaderland, de katholieken bekomen 1627 stemmen meer en nochtans, zij verliezen eenen zetel. Maar hebben de katholieken eenige zetels rloren in de kiezing van Mei laatstleden, zij hebben ook zetels gewonnen en die winst voorzeker kan opwegen tegen het verlies. Een nieuwen katholieken volksvertegen woordiger bekomen zij te Luik met eene vermeerdering van 11346 st. te Zoningen met 3,986 st. te Charleroi met 7,677 st. te Hoei Waremme met 4506 st. Ziehier cijfers officieele cijfers Geene dus van Sarlootje En toch zongen de liberalen en socialisten op alle tonen van victoire. Zij zijn gauw kontent, gelijk alle menschen die aan veel gewend zijn. 429.267 st 475,545 st 46,278 st eene parti) sement is één zetel van volksvertegenwoor digerom e^: twee te verliezen zou de orame keer ongeveer i5,ooo stemmen moeten be dragen, hetgeen schier onmogelijk is. Welnu, het katholiek ministerie heeft eene meedefheia van 20 stemmen, 't is dus in 10 arrondissementen dat de liberalen een zetel moeteq bijwinnen om die meerderheid te vernietigen beweren dat zulks mogelijk is, ge moet daarvoor Sarloo zijn. De katholieke partij zal in 1906 niet alleen bewaren wat zij gewonnen heeft, maar nog een nieuweij zetel bijwinnen te Brussel en te Yper. Laten wij nu eens 't slechste nemen dat er zou kunnen gebeuren. Veronderstellen wij dat de katholieken geene nieuwe zetels bijwinnen, veronderstel len wij zelfs pat zij 3, 4, 5 zetels verliezen, dan nog zohden zij eene meerderheid be waren van 1$ stemmen. In 1878, hadden de liberalen slechts diezelfde meerderheid, heb ben zij daarom het land niet bestierd Gaan wij verder. Veronderstellen wij, geen gansch onmogelijk is, dat de tegen partij zegenprale in 10 arrondissementen. Welnu dan zou er doodeenvoudig gelijk heid zijn tussfchen de partijen, zooveel katho lieken als niet katholieken. En in die om standigheden zou de samenstelling van een liberaal ministerie nog onmogelijk blijven. Waarom Omdat de liberale partij bestaat uit verschillige partijen doctrinairen, radi- kalen en socialisten. Zoo'n ministerie van 3 kleuren zou on mogelijk kunnen in leven blijven,en het land zou er naar snakken om op nieuw door een katholiek ministerie geregeerd te worden. Een groot getal gematigde liberalen ver- angen geenszins de omverwerping van het tegenwoordig bestuur, zij zijn geenszins gestemd vooa een ministerie van progres sisten, dat Eggen onder den hiel der socialisten. En daarotrf, spijts al de cijferingen van Sarloo en Week Blad zijn en blijven de ka tholieken meester in 1906 en M. Nolf z;,l mogen gaan hoepelen. niet Volgens de liberale profeten valt de ka tholieke meerderheid in 1906. Lacht niet lezer De katholieken tellen thans 20 stemmen meerderheid, en dat onder het stelsel der evenredige vertegenwoordiging. In 1900 bij de eerste toepassing van dat stelsel bekwam het katholiek bestuur stemmen meerderheid, en die onverwachte uitslag verwekte algemeene terneerslaging bij onze tegenstrevers, men rekende slechts op 6 of 8 stemmen. Ja 't ministerie verwachtte ten hoogste 10 of 1» stemmen meerderheid in de Kamers en 6 of 7 in t Senaat. En nu dat wij in 1904, to stemmen meer derheid hebben,is onze meerderheid te niet Allons done Vroeger was de ommekeer van eenige stemmen voldoende, om AL de zetels te ver plaatsen. Zóó kan het nu niet meer gaan. Al wat eene partij nog kan verliezen in een arrondis Eene vermakelijke smokkelgeschiedenis wordt van de Russische grenzen gemeld. Op Oudejaarsnacht bemerkte een grens soldaat dat twee mannen op opvallende wijze de grenzen trachtten te overschrijden. Zij droegen zakken op den rug, terwijl zij meer kropen dan liepen. De soldaat twijfelde niet, of het waren mokkelaars. Hij iiep dan cok op de beide gestalten af en riep uit Halt vverda Het antwoord liet echter op zich wachten. Nadat hij, ook 11a zijn tweede en derde ;ag geen antwoord gekregen had, gaf hij vuur. Een luid lachen, een vloek en een schot was het eenig antwoord. De soldaat, niets van het geval begrijpende werdt een weinig beangst, maar pakte al spoedig al zijn moed bij elkaar, toen andere grenswachters, op het gerucht van het schot kwamen toesnellen. Nogmaals klonk toen het vragend bevelHalt wer- da door den stillen nacht, en weder hoorde men lachen en vloeken. Men besloot toen op de twee donkere ge stalten op te trekken. Een schot werd on- dertusschen nog gelost, waardoor een der soldaten aan zijn hand gewond werd. De soldaten gaven nu allen een salvo, waarop de twee geheimzinnige gestalten inéénzak- ten. Men drong nu moedig vooruit, weldra had men de plaats waar de twee gestalten gestaan hadden bereikt, de soldaten bukten zich reeds om de smokkelaars nader te on derzoeken, toen... men twee stroopoppen in het gras vond liggen. Aan een van hen was een revolver bevestigd, wiens trekker, evenals de poppen, met touwtjes verbonden waren. Natuurlijk hadden de echte smokkelaars van deze gelegenheid gebruik gemaakt om over een op dat oogenblik onbewaakt ge deelte van den grens te trekken. De twee poppen werden in hechtenis ge nomen en afgetast, toen nog bleek dat een van hen een gevulde brandewijnflesch in den zak had, blijkbaar voor de soldaten be stemd. De woede der soldaten werd nu nog veel grooter, dan... door het vele schieten men de flesch had stukgeschoten en de inhoud verloren was begaan. Niet alleen in Frankrijk, ook in AmeVka, maakt men zich ongerust over de ontvolkt VD De ongehuwde vrouwen willen nu de herbe volking met dwangmiddelen in 't leven roe pen. In een stad van Wisconsin, te Salem, heeft daarom niet lang geleden een bijeenkomst plaats gehad van ongehuwde vrouwen,jonge. Deze Amerikaanschen beklaagden zich bitter over de achteruitgaande huwelijks neiging der mannen. En als eenig middel daartegen werd door dit huwelijks-congres de Staats hulp aangeprezen. Wanneer de damen uit Wisconsin dus hun zin krijgen komt er een wet niet om alle ehuwde mannen tot het huwelijks te dwingen zelf deze vrouwen deinsden voor zoo'n hinderwet terug maar tot het beta len van een belasting van 25o dollars voor elk boven de 25 jaar ongehuwde doorge bracht jaar bovendien zullen zij niet mogeu stemmen,evenmin als lid van een jury zitting nemen. Maar zegde een der aanwezige vrouwen Als nu de ongehuwde mannen maar niet naar eenen anderen Staat verhuizen Daarrentegen was algauw een middel gevonden Er zullen in alle 45 Staten van Noord-Amerika soortgelijke vrouwenclubs gesticht worden, die samen zouden propa ganda maken en petitionneeren bij het Con gres, bij den Senaat, bij den President, enz. Hewel, die meenen het nu eens ernstig Reeds sedert overoude tijden leeft de geit vriendschappelijk met den mensch. In de geschiedenis van Herodotus en in het Oude Testament vinden we reeds herhaaldelijk melding gemaakt van de geit. Over de af stamming van de geit is me-n het alweder oneens en dit is zoo ongeveer met alle af- stammingstheoriëen het geval. D,ë ëeiTe' beweert dat craze htfisgeit van den steenbok afstamt, de andere dat zijn baker mat moet gezocht worden in den Kaukasus, in Perzië ot in het Noorden van Afrika en nog anderen beweren, dat de geit zijn oor sprong in Thibet moet zoeken. Wie van die allen gelijk heeft, is misschien voor wetenschappelijke navorschers zeer interes sant, ons, practische menschen laat het min of meer koud. De rassenkwestie is bovendien een zóó groote rol, dat men boeken kan schrijven en daarna op de laatste pagina nog even ver is als op de eerste. Naar Europa moet de geit reeds in over oude tijden en met de eerste bewoners zijn meegekomen. De bewoners der paalwonin gen moesten haar als huisdier gehouden hebben, zoaals blijkt uit opgravingen, waar men bij overblijfselen van paalwoningen ook beenderen van geiten vond. Of de Oude Germanen, naast runder- en paardenteelt ook geitenteelt beoefenden is niet met zekerheid te zeggen. Bij de na hen komende Franken echter, was de geit een geliefd huisdier, dat zeer hoog in aanzien stond. Karei de Groote, een groot veldheer zoo wel als een groot econoom en bevorderaar van den landbouw, liet op zijne goederen de geitenteelt beoefenen, zooals duidelijk blijkt uit bevelschriften door hem gegeven, die d bedoeling hadden de geiten te beschermen en de teelt als huisdier ervan te bevorderen In een van die bevelschriften heet het Op elk goed zuilen de bewoners zorgen voor toename van runderen, varkens, scha pen en geiten, en zij zullen op geen goed ooit zonder deze zijn, en verder Over geiten, bokken, hunne huiden en hoornen, zullen de landlieden ons verant woording doen en ons af en toe het gezouten vleesch van deze dieren leveren Gezel Van der velde hoopt, dat de Katho lieke meerderheid in de Kamer binnen twee jaar zal vallen, of binnen vier jaar. En dan komt er een Ministerie dat eerst de groote maatschappelijke hervormingen zal moeten oplossen. En dan... wordt hij ook minister En dan... zal gezien worden of er redenen bestaan om de Grondwet te herzien en het algemeen stemrecht te veroveren. En dan., zal er gezien worden of Socialisten en Libe ralen wel over de 2/3 in de Kamer beschik ken. En dan... kunnen de werklieden gaan wandelen en ze krijgen niets. En dan..zullen vele leiders der Socialisten reeds rijk zijn en de werklieden nog immer arm. Vrijdag laatst heeft de boetstraffelijke rechtbank van Kortrijk uitspraak gedaan het rechtsgeding dat door M. Tiberghien handelaar te Meenen, ingespannen was tegen het liberaal dagblad De Strijd en den verant woordeiijken uitgever MKarei De Weerdt drukker te Yper. Over eenige weken had dit blad, omdat M Tiberghien zijne kandidatuur stelde als luitenant der pompiers van Meenen, een artikel afgekondigd dat voor den klager en zijne familie eerroovende aantijgingen be vatte. ^jgj De rechtbank heeft de liberale gazet De Strijd veroordeeld 1° tot betalen van looo frank schadevergoeding aan M. Tiberghien met lijfsdwang van drie maanden ;h° tot vier inlasschingen van het vonnis met 'boete van 5o frank per dag vertraging; 3° tot invoeging van het vonnis in vier nieuwsbladen van de arrondissementen Kortrijk en Yper, naar ver kiezen van den klager dc kosten dezer invoegingen mogen 400 frank bedragen. Dat is de vraag die nu ter tijd nog al dik wijls gesteld wordt. Het antwoord is zeer eenvoudig: de suiker slaat op, omdat er minder is dan in vorige jaren. En er is minder suiker tengevolge van den drogen zomer dien wij gehad hebben. Het is nu met de suiker evenals het soms is met de koffie. Als in Brazilië de koffieoogst mislukt, dan slaat de koffie op. Toekomend jaar zal de suiker weer af staan, als de suikerbeeten goed lukken. Intusschen zullen wij het met een klontje minder moeten doen telt 118,000 geabonneerden, waarvan 88,000 in de stad zelf. In al de bijzonderste hotels is in iedere kamer een telefoontoestel. De abonnementsprijs is 25 c. per dag (90 fr. per jaar.) De telefoon bericht de pompiers 18 malen en de policie 95 malen per dag. Het schoonste van al is, dat men omtrent 29,000 maal per dag, aan de bureelbedienden in het telefoonhotel vraagt, welk uur het is. De «New York Times» is thans overge bracht naar een nieuwgebouwd «paleis», dat niet minder dan 3i verdiepingen hoog is. Van de grondvesten tot de dakspits gemeten, is het 476 voet hoog, de hoogste der vele luchtkrabbers»welke New York reeds bezit. De bouw dringt 55 voet diep in den grond 'wars door het midden heen gaat de 54 voet reels, kort geleden geopenden «diepbaan». De verhuizing werd tegen middernacht door het afsteken van een schitterend vuurwerk gevierd. Kobe lag in het gasthuis met eene ziekte n 't tandvleesch en moest zijn mond met franschen spoelen. Kobe deed dit. - Maar jongen lief, zei de gasthuiszuster, gij spuwt den brandewijn niet uit - Neen zuster, zei Kobe, ik spuw langs binnen. Le Charivarieen blad dat niet van Catho licism kan verdacht worden, schrijft dat er in Frankrijk, ondanks het verplichtend on derwijs, nog streken zijn waar 35% bijna ongeletterde lotelingen voorkomen. En de Belgische liberalen komen beweren dat wij, Belgen, aan 't steertje komen der beschaafde landen In België hebben wij nog io%ongelet- terden. Wat peist er Sarloo van De loting is hier te Yper tamelijk stille voorbijgegaan. Buiten wat gezang en ge schreeuw van achterloopers is er niets merk- weerdigs voorgevallen. Dat is ook grootendeels te wijten aan het werk der lotelingen,dat alhier werd ingericht en veel goed doet en vooral uitnemende veel kwaad belet. Heden Zaterdag vergadert de Gemeente raad om te spreken over Rekening van 't muzeum in 1904. Verkoop van grond te Voormezeele voorde Godshuizen. Reglement op 't Orgelspel. Verpachting van goed te Zillebeke Rekening der Pompiers voor 1904 Hulpkas der Pompiers rekening van 1904. Wegenis besteening der wegen 7 en 8.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1