MENGELMAREN Miiiciekanlon Poperinghe VERDWENEN a n Militieraad I De wees uit het gebergte II Het koud kieken Wervick LE THERMOGENE Uitslag der Militieloting van Vlamertinghe Uuwelijksafkondigingen r< ÏI1 Bij koninklijk besluit van 5 Februari 1905, zijn benoemd tot leden van den Milicieraad van 't arrondissement Yper, lichting van 190$, te weten Voorzitter. M. Parret Hendrik, proY- raadslid, Zonnebeke plaatsv. id M. D'Hu- vettere Constant id. Yper; id. id. M. de Thi- bault de Boesinghe Ernest, id. Boesinghe Werkend lidM. Victoor Eudoxe, burg- meerster Meessen plaatsv. id. M. Struye Eugeen schepen, Yper id. M. Vuylsteker Jules, Burgmeester, Gheluvelt. WILLEN IS KUNNEN Katholieke JVacht Zondag 19 Februari Tooneelspel in vier bedrijven blijspel in een bedrijf Een belangrijk artikel uit Wervick te j naaste weke. YPER MM. Em. Guvellie en Camille Castel, bedien den in den burgerstand, wandelden langs de vaart van Yper naar Boesinghe, als zij eenen jongen zagen loopen zooveel hij maar kon, al roependeHulp, hulpNaderbij gekomen zagen zij eenen knaap van een vijftiental jaren, Camille Geeraert, met het hoofd gegrepen tus schen het voorste wiel en het hout van eene driewielkar, een been omhoog en het ander been neerhangende. Met vele moeite konden zij den ezel, die aan de kar gespannen was, doen stilhouden en afspannen, en dan den jongen redden, wiens hoofd reeds geheel gezwollen en purper was; hij was bijna verstikt. Het hangende been was onder de knie ge broken. Het arm slachtoffer is naar zijne wo ning gebracht. Men veronderstelt dat de jongen die boven op de geladen kar zat, door den oneffen grond van de kar gestuikt werd en, terwijl zijn been door den bak geslagen werd, met het hoofd tusschen het wiel vastgeraakt is. POPERINGHE Te Lyon was een prijskamp uitgegeven voor 't verveerdigen van mannenkooren. De uitslag is maandag avond gekend ge weest. Op 175 mededingers bekomt M' Alphonse Diericx, organist te Poperinghe, de twee eerste eervolle meldingen met zijne twee ingediende kooren Salut au clocher en Le Credo de l'Humanité Hertelijkste gelukwenschen aan den talent vollen Bestierder der Koorzangmaatschappij van Poperinghe. 't Verwondert ons niet meer of telt die koorzangmaatschappij in haren schoot sterke solisten en koorzangers, die een Oratorio op 't tooneel durven brengen,gelijk wij zagen op 29 Januari laatst. HOUTHEM Zondag avond is de hoeve van den land bouwer Masschelin met woonhuis en al ten gronde afgebrand. De schade beloopt 4000 fr., door verzekering gedekt. Zich wachten van namaaksels. WEVELGHEM Dinsdag namiddag om 2 ure is een geweldige brand uitgeborsten in eene tweewoonst toebe- hoorende aan Achiel Loncke, bakker, staliestr. De twee woningen met gansch den inboede] werden vernield. De schade die aanzienlijk is' is door verzekering gedekt. LANGEMARCK Woensdag is alhier eene herbergierster plot seling dood gevallen van gramschap, omdat zij niet kon beletten dat een troep lotelingen eenige printen van den muur trokken. De verstoptheid en de inwendige ontstekingen zijn seffens genezen door de slijmverdrijvende pil van Dr Walthery. Mengelwerk van 't Nieuwsblad van Yper, Nr 13 II. Wat mocht daae achter zitten Joachim Lundig had dus, korten tijd na zijne aankomst te Antwerpen, met zijne geburen goede kennis gemaakt, en gedu rende ettelijke jaren leefde hij met hen in de beste verstandhouding. Zijn knaapje, aan welk hij eene verzorgde opvoeding deed geven, groeide tot een Hinken jongeling op en beantwoordde ten volle aan de verwachting zijns vaders. De jonge Johan, bijzonder schrander, en vlug geest, had niet alleen ter school groote vorderingen gedaan, zich met de kennis der onmisbare wetenschappen vertrouwd makend maar daarbij had hij met zooveel vrucht de lessen gevolgd, die ter teeken-en schilderschool door bekwame leermeesters,- allen kunstenaax-s - werden gegeven, dat, wen de jongeling vier-en-twintig jaren telde, hij reeds als een kunstschilder van talent word aanzien, verschillige heerlijke prij zen behaald hebbende. Hij was de beste leerling van eenen voornamen meester, die de hoedanigheden van den jongen schilder goed wist te waar- deeren en hem in zijn werkhuis somwijlen met eene bijzondere zaak gelastte, welke Johan tot groote voldoening des kunst schilders wist af te werken. Het moet niet worden gezegd dat de eerzame Joachim, 's jongen kunstenaars vader, overgelukkig was over den voor uitgang van zijn kind, dat zoo vlijtig wist te werken om zich, met eenen benoemden naam, een schoon bestaan te verschaffen. De fruitkoopman had ook veel voor zijn kind gedaan. Alle opofferingen had hij zich getroost, en dag en nacht was hij onvermoeibaar bezorgd geweest, om zijnen handel te doen bloeien, dewijze dat hij den jongeling ver mocht te laten leeren naar hertewensch, MEULEBEKE De loting van woensdag heeft aanleiding gegeven tot eene menigte baldadigheden. Op de wijk Turkijen is een loteling zoo erg gesteken dat hij onmiddelijk moest berecht worden. Op de wijn Haanlje heeft men eene herberg bijna gansch verwoest. PITTHEM Woensdag, met de loting is er 's avonds twist ontstaan in eene herberg en buiten werd er met messen gevochten. Zekere verlove heeft een ergen steek bekomen en is moeten bediend worden. De vermoedelijke dader is aange houden. DADIZEELE Donderdag nuchlend vond een beenhouwers knecht een man liggen in de Schoolstrate. Hij wierd erkend als zekeren Constant Maelfait, zwingelaar, 30 jaar oud. Dit het onderzoek, dat seffens gedaan wierd, is gebleken dat het volgende zou gebeurd zijn. Gelijk er met de loting soms lichten uitge draaid worden en zelfs lanteerns gebroken werd zekere Remy Guyot gelast te waken.Rond negen en half bestatigde hij dat eene lanteern uitgedraaid was. Hij ontstak hem opnieuw en waakte voorl. Korts daarna kwamen vier dron kaards, waaronder lotelingen en een van hen smeet de lanleern aan stukken met 'rien kei Guyot bebeef ze en zoo kwam er ruzie, bij zooverre dat Guyot in den grond geraakte. Als hij vrij kwam, liep hij een stuk ijzer Halen en gaf er een der dronkaards een slag meê, dat hij bleef liggen. Iedereen vluchtte weg en zoo kwam het dat Maelfait daar 's nuchtens nog lag. 't Parket werd ontboden en Guyot met de drie andere werden aangehouden. Men weet nog niet als de andere aangehou dene zullen vastblijven. Om te Onthouden. Wanneer men hoest, of wel aan keel of longen lijdt, gebruike men de Walthery pastil maar voor de andere ont sleltenissen gebruike men de slijmverdrijvende Walthery pil. OOSTENDE Zondag nacht op de kaai is er ruzie ontstaan tusschen visschers der Panneboot 20 en fran- sche visscbers van Calais, die terugkwamen van de haringvangst. De visschers van de Panne trachtten eerst petrol le gieten op den visch der franschen; daarna wierpen zij met kasseien en toen de franschen aan den wal wilden komen, sloegen zij met ijzeren baren. De politie kwam tusschen en hield de bijzon derste der vechters aan. Een hunner sprong in 't water en zwom over, doel: bij het aan wal komen werd hij geknipt. LEKE Zondag gedurende de hoogmis boorde men opeens een geweldig gerucht, gelijk aan em donderslag. De personen die zich in de kerk bevonden verschikten en herinnerden zich plotseling de vreeselijke instorting der kerk van Zande, over veertien maanden. Men dacht niet anders of de kerk van Leke, die op vele plaatsen bouwvallig is en waarvin de muren gescheurd zijn, stortte in. Gelukkig was het maar een pilaar, achter het hoogzaal, die instortte en eenige voorwerpen, die er achter stonden, in den val meesleepte. KORTRIJK Zondag avond rond 10 ure kwamen drie dronken kerels van Overieie, wonende Molen wal, in de herberg van Camiel Laperre, Brugstraat, i 09. Zij zochten er twist tegen een der verbruikers, Guslaaf Herman, werkman, wonende Kazernepoort 6, en begonnen hem te slaan. De baas verzocht hen zijne herberg te verlaten, maar de kerels begonnen hem uit te schelden en verbrijzelden verscheidene meu belen. Rond 12 1|2 ure kwam de agent Jules Ver- haest, vergezeld van twee hulpagenten, Achiel Balcaen en Henri Maes, langs de Brugstraat, en het gerucht in de herberg van Laperre hoorendc, gingen zij er binnen en verzochten de verbrbruikers le vertrekken. Maar de kerels, nu met verschcidcuen, sprongen op de agenten toe; deze gelukten er in een van hen vast te nemen om hen naar liet policiebureel te lei den. Gekomen in de Budasiraat ontmoetten zij nogmaals de bende, die poogde hunnen mak ker uit de handen te (rekken; zij wierpen alle slach van vuilnissen en steenen naar de agen ten. De agent Verhaest, ziende dat zij omsin geld waren, trok zijn revolver en schoot zes malen. Een der kerels, Ed. Delaerc, werd aan het linkerbeen door een kogel g. kwetst. De bende nam alsdan langs Overieie de vlucht. Ren van hen kon aangehouden worden en werd naar het policiebureel geleid, alwaar hij door den adjunkt-kornmifsaris, M. Dussolier, onderhoord werd en daarna terug in vrijheid gesteld. Een streng onderzoes is geopend. hem behoorlijk klcedend en voedend, en daarenboven voor hem een niet onaardig spaarpotje ter zijde kon steken. Het scheen alsof de man door eene geheime drijfveer ongenadig werd geschuwd en gejaagd tot geldwinnen want hij gunde zich geene rust en tobde zich zoo sterk af, dat de goede Martha, zijne huishoudster, hem wel soms met kommer en bevreemding meerdere wijze opmerkingen maakte, die hij,'t is waar, verduldig aanhoorde, echter zonder het minst zijn gedrag er naar te richten. Door de veelvuldige bekommeringen van zyne zaken was de fruitkoopman sterk verouderd, zoodat men den man die nu drie-en-zestig jaren telde er waarlijk een vijftal meer zou hebben toegekend. Edoch hij was nog kloek en gezond, doordien hij immer matig leefde en daarbij door eene wonderlijke wilskracht was gesteund. Hij had de achting verworven van al wie hem kende en men verweet hem maar één gebrek zijne menschenschuwheid, die hem 't gezelschap der lieden als vluchten deed en den weg naar de taveern weinig liet bewandelen. Daardoor was het gekomen dat een schalke buurman hem met den naam van den Kluizenaar had gedoopt, wat niet van aard was den eerzamen Joachim te vertoornen of te misno gen. Integendeel die benaming stond hem aan, mocht men meenen, te meer daar hij zijne gansche levenswijze er naar inrichtte. Ja, een kluizenaar was hij, die zich niet het minste genoegen, geene uitspanning gunde, alleenlijk zijn geluk betrachtend in het welzijn en den vooruitgang van zijnen zoon, dien hij tot gekwordens toe toonde lief te hebben. 't Was zonderling! Deze laatste scheen geenszins zijnen vader bovenmate te beminnen, zoo men al op den schijn mocht oordeelen. Niet dat hij den goeden man het minr misdeed af bedroefde, maar hij B&hand' hem ook geenszins bijzonder hartèjiil- Sedert eenige weken werden er alhier en in bet omliggende verscheidene stoutmoedige diefstallen gepleegd, waarvan de daders on vindbaar bleven. Een nauwkeurig onderzoek werd door den policiekommissaris M. Jules Looghe ingesteld en de vermoedens vielen op een oudgediende van Nederlandsch Indië wonende in een logistbuis der Vlamingstraat Maandag morgend voor den policiekomrais saris gebracht, werd hij langdurig onderhoord en daarna ter beschikking van den prokureur des konings gesteld. Inden namiddag verscheen bijvoor den onderzoeksrechter en werd ver volgens naar het gevang gebracht. Hij wordt verdacht van verscheidene diefstallenonder andere te Wonterghem en bij M. Stanislas Vercrusse, Beverlaai. Men verwacht nog andere aanhoudingen. Over eenige dagen rond li 1/2 ure 's morgens kwamen twee paarden, toehoorende aan M. Jules Vandriessche, landbouwer te Belleghem, in dolle vlucht de Groote Markt 0 verge loopen. Eenige meters verder kon een der dieren tegen gehouden worden. Het tweede nam zijne vlucht voort naar de Kleine Kerkstraat toe, waar M Michel Lanny, lichtp"inier, wonende H uie- steenweg, zich bevond. Vaslberaden sprong bij naar den kop van het paard, maar ongelukkig lijk werd hij ten gronde geworpen en bekwam eenige kneuzingen aan beenen en voeten. Niet temin sprong hij op en liep nogmaals het razend dier achterna, en gelukte er na veel moeilijkheden in, het tot bedaren te brengen nabij St-Maartenskerk. Het was hoog tijd, de scholen waren gedaan, de straat was vol kinderen, en zonder de moe dige tusschenkomst van M. Lanny, hadden er grooter ongelukken kunnen plaats hebben. Men verzekert, ons dat M. Lanny aan zijn proefstuk niet is, want menigmaal wist hij zich te onder scheiden door daden van moed en zelfopoffering. Het is te hopen dat de hooge overheid zulks in aanmerking zal nemen. Huishoudsters,koopt de suiker in pakken van le Tniensche maalderij. DÉ KINDERFEESTEN zijn uitgesteld uit oorzaak van den kinkhoes die altijd hevig heerscht. Ouders, wilt gij uwe kinderen vrijwaren van den hoest cn de erge gevolgen dié er uil voorlspruiten, geeft hen Siroop Depratere hij zal de redder zijn uwer lievelingen Zij is te bekomen aan (wee fr. de flesch le Oostende alsook te Yper, apotheken May, Libot- Aertss-nsen Douek; te Poperinghe, Montey ne te Komen, Van Windekens; te Meenen, Sioen en Rotiers te Iseghém (Markl) Roden bach te Waasten, VanderMarlière en in alle goede apotheken. Onderneming van hoven Fruitboomen en prachtplanten Bloemschoven(Gerben),Tafelgarnituren enz- HUIS CASI ER-VAN ELSLANDER Gediplomeerde hofbouwkundige Kaai, 24, YPER. ROUSSELARE Zondag namiddag werd een man uit de Boi- lestraat, gedurende, een twist met zijne vrouw en hare familie, licht gekwetst door een holle blok. In woede ontstoken ging bij een mes halen en bracht dc tante zijner vrouw eene groote wonde in het hoofd loe, en hij bedreigde al wie het waagde builen te komen. Intusschen had men de policie verw ittigd. De drie agenten die ter plaats kwamen, werden insgelijks be dreigd en waren verplicht den sabel te trekken om hem te overmeesteren en zijn wapen nf te nemen. De woestaard werd in 't gevang opge loten. Zaterdag avond kwam J. Bruneel, peerdenge- leider, aan de wijk Sleyhaeghe met zijn gespan, toen hij door de duisternis misleid, in eenen put viel, waar een boom uitgesmeten was. Gelukkiglijk waren nog twee andere boevers bij hem, en zij konden Bruneel uit zijnen netcligen toestand redden. Hij bad erge kneuzingen aan de knie. MEENEN Zondag morgen, rond 5 ure, is de winkel van M. Dekeirsschieter, juweelier en koopman in naaimachienen en regenschermen, statiestraat, 38, afgebrand. E. Dekeersschieter was naar de statie om naar Rijssel te vertrekken en zijne ouw was hem achterna vertrokken omdat hi iets vergelen had. Men heeft eene ontploffing gehoord. Is het nu de gaz ofwel de kachel die ontploft is en de brand gestoken, men weet het niet.De schade door verzekering gedekt,beloopt 20,000 frank. zocht niet veel in zijn gezelschap bij de lieden te verschijnen, zoodat wel meenig een dacht die jongeling draagt maar weinig liefde in de ziel gewis en koestert geene groote dankbaarheid jegens den man, die toch zooveel voor hem heeft gedaan. Want wat was er op zekeren dag niet gebeurd? Wat was er niet voorgevallen dat den jongen man verplichtte dubbel harte lijk zijnen vader te beminnen en hem de grootste dankbaarheid te betoonen Johan was achttien jaar, wanneer datgene voorviel welk wij getrouw zullen verhalen. Met zijnen vader was bij op zekeren dag naar Brussel gereisd, om er een paar dagen te verblijven en eens naar behooren de velerlei schoonheden der hoofdstad te be wonderen. Daardoor was de jongeling zeer verge noegd gestemd en kon zelfs door zijne vroo- lijkheid bewerken, dat zijn vader wat be ter geluimd werd en de ietwat stroeve trek van zwaarmoedigheid, die altijd 's mans ge laat bewoikte van hetzelve voor eenigen tijd verdween. Het tweetal vermaakte zich te Brussel naar behooren en Johan kon er overvloedig voedsel geven aan zijn kunstgevel, en zijnen drift naar 't bewonderen van het heerlijke schoone gansch verzadigen. Beiden keerden dus naar hunne verblijf plaats terug en hadden daarom reeds een kaartje genomen, bereid om den reiswagen te bestijgen van den spoortrein, die hen naar Antwerpen zou wederbrengen. De eerzame Joachim Lundig was in zijne ernstige en als stroeve gemoedstemming teruggevallen en scheen wel met een geheim doch niettemin plagend gedacht bezig zoodat hij niet spoedig zag, wat zijn kind uitrichtte. Johan was onwetend over eene nevenlig gende spoorbaan gestapt, niet eens ziende dat een bmnenstoomende trein kwam aan gereden/^ De -./friPjps^-.het plotseling en wierp een phreeuwtffk-r- llo" de ongelukkige Beddeleem Gustaaf Beuns Hector Bevernage Arthur Billiau Maurits Blanckaert Félicien Boeraeve Geerard Bossaert Gaston Bondewoel Henri Boury Hector Bouw Leon Bruneel Achiel Buseyne Alois Camerlynck Emiel Cappelaere Cam<el Garpentier Cyriel Christiaen Achiel Citoiren Jeroom Glabau Marcel Coone Maurits Gossey Emiel Coubronne Arthur Coulier Georges Coutigny Teophiel Gouwet Henry Greus Hector Pamour Gustaaf Debeir Albert Debyser Camiol Debyser Eugeen Decrock Remi Defrancq Florentin Degrauwe Florentin Degruyter Jeroom Degryse Jeroom Degryse Paul Dekervel Jeroom Delbaere Joseph Delbaere Maurits Delplace Camiel Demeester Eugeen Deneckor Louis Denut Adrien Deprez Cyriel Reninghelst Westoutre Achiel Vandenberphe, strooidekker te Re- ninghe, en Zoë Decroos, diensmeid te Pollinchove, te voren te Yper. Camiel Giller, beenhouwer, en Romanie Gesquiere, z. b., beiden te Yper. Nestor Blomme, bakker te Yper, voorg. te Brussel, en Maria Wulleman, z. b., te Yper. En hij vloog vooruit, greep zijnen zoon bij den arm cn rukte hem van voor het aanrollen stoomtuig weg, dat als een heisch monster eene prooi scheen te willen veroveren Edoch Joachim had zijne moedige daad met zoo ongewone snelheid uitgevoerd dat hij t vermocht zijn kind in tijds nog weg te rukken om zijn leven te bewaren. Met zooveel geweld had de vertwijfelende man den jongeling weggesleept-, dat eenige stappen verder heiden op den grond met zwaren bons nederrolden, waardoor zij meerdere kneuzingen ontvingen. Eenige lieden sprongen hen nu ter hulp en bezorgden hen zorgvuldig. Wanneer de twee gelukkig geredden inde wachtzaal ter verpleging waren overgebracht, bleek het dat zij weinig letsel hadden bekomen. Alleenlijk had Johan zich in den val den rechter knoezel ontwricht, wat de tusschen komst van eenen teneesheer noodzakelijk maakte, die eldra aan den jongeling zoo doelmatige zorgen had toegediend, dat het hem mogelijk was hinkend, en half door zijnen vader gedragen, in den reiswagen van eenen volgenden trein te klimmen en naar Antwerpen weder te keeren. Daar aangekomen, bezorgde de vader zijn kind in een rijtuig en wanneer hetzelve den lijder ter woning had gevoerd, werd •Johan zeer voorzichtig binnengedaan, om zijn been nu volledige rust te gunnen, wel noodig tot spoedig herstel. Het mocht voorwaar wel worden gezegd dat Joachim het leven van zijnen zoon had gered, zoodat deze het den man tweemaal schuldig stond. En daarbij pastte hij zijn kind zoo teeder op en verpleegde het derwijze zorgvuldig, dat eenieder besluiten mochtde jongeling mocht wel door de meeste liefdebewijzen zijne uiterste dankbaarheid betoonen. Maar het was zonderling. Johan had zijnen vader inderdaad vurig lijk bedankt, maar gaf volstrekt geene blij ken den man overgroote erkentenis toe te dragen. En wat eveneens wonderlijk mocht voor komen, Joachim was volstrekt niet verwon- BURGERSTAND VAN VLAMERT1NGHE van den 27 Januari tot den 9 Februari 1905 Geboorten Verbaeghe Adriana Legrand Albert Pyck Bertha. Huwelijksbeloften Jules Durnortier ,metsersgast te Dickebusch en Paulina Logie werkster tc V[amertinghe. derd noch verstoord over dit gemis aan kinderlijke liefde, welke hij bij zijnen zoon te betreuren had. YVen de man alleen gezeten was, schudde het hoofd mistroostig en kwam ertoe te grommelen Och kan het anders?... Is het wel mogelijk dat Johan mij zoo innig lief kan hebben?... Ik heb hem nu het leven gered, ja, maar toch.... En het overige zijner mistroostige rede ging in eenen diepen zucht verloren. Wanneer de jongeling gansch genezen was en op de been kwam, werd hij bij zijn uitgaan door de geburen van harte geluk gewenscht en wel inzonderheid door den langen praatzieken Heliodorus Penckels, den kruidenier uit de burut. Johan werd door hem vóór zijne woning aangesproken. Heijonge heer, proficiatriep Helio dorus vervoerd uit, wen de genezene vóór zijne deur kwam, ik wensch u geluk, hoor Ha is uw been nu gansch genezen De jongeling kon niet anders dan naderbij treden, wat hij dan ook deed, om den goeden man te voldoen, dien hij zeer wel lijden kon, want Heliodorus, ondanks zijne verregaande babbelzucht, mocht een recht geaard en goedhartig mensch heeten. Johan was dus naderbij gekomen en drukte met warmte de hand, welke de gebuur hem toestak zeggende. Wel bedankt, buurman. Ja, ik ben nu gansch genezen. t Doet mij vermaak, bliksems I 't Doet mij veel vermaak 1 Gij zijt wel goed. Geenszins komt ge niet een weinigje binnen. Er is niemand en een glaasje... De jongeling maakte eene afwerende beweging. Verschooning, sprak hij minzaam, ik moet uwe gulle uitnoodiging nu afslaan. Inderdaad maar. - Ja, al spijt het mij erg. Ik heb eene dringende boodschap ('t Vervolgt.) door HENDRIK DE ZEINE 128 Deraeve Camiel-O. 105 Pety Achiel 192 148 Deraeve Cam.-Theoph. 118 Pety Elie 121 68 46 Deraeve Lucien 120 Pettellioen Henri 38 Deschilder Renaat 57 Poissonnior Camiel 37 158 1 Deschodt Henri 153 Polley Camiel 124 131 Desmarets Gustaaf 78 Polley Henri 152 99 Devynck Marcel 56 Quaghebeur Georges 162 69 i Dewaneker Gustaaf 179 Quagbebeur Remi 44 122 Dewancker Remi 62 Renier Leon 149 71 Dheere Marcel 151 Sansen Valeer 190 55 Dochy Jules 54 Scherpereél Hector 39 Donche Emaric 163 Sergier Cyriel 123 157 Pondeyne Achiel 34 Schier Camiel 95 29 Dondeyue Maurits 7 Sti-oiic Ie Prosper 154 113 Dumelie Ar thur 1.29 Suffys Jeroom 4) 143 Duribreux Cyriel 61 Sufl'ys Pierre 43 4u8 Feys Jeroom 171 Timperman August 147 141 Gast Georges S3 Ton Aebiel 32 38 Gavel Germain 100 Uzeei Camiel-Cyriel 1(6 173 Gheeraert Omer 167 Uzeel Camiel-Georges 150 126 Goemaere Camiel 30 Vanacker Henri 18-2 183 Goussey Alidoor 159 Vanaeker Maurits 193 140 Gruwez Emiel 86 Van Bruwane Gaston 66 127 Glorie Jeroom 104 Vaneayseelo Maurits 42 166 Hauspie Juiien 187 Vancayzeele Odile 70 137 Hesp el Georges Vandenbroucke Marcel 76 174 Lebbe Juiien 164 Vandenbunder Maurits 186 161 Legrand Juiien 178 Vandevoorde Cyriel 48 Lemahieu Juiien 136 1 Vandevoorde Maurits 67 98 Lequien Valeer 73 Vandrorame Juiien 51 177 Lermytte Camiel 115 Vanloot Loon 94 80 Lobeau Maurits 117 Van Merris Paul 112 138 Logie Omer 96 Vanoverbeke Alberic 49 156 Logie Remi 85 Vercruysse Achiel 64 87 Loridan Victorin 111 Vercruysse Camiel 74 79 Malbrancko Ernest 1 9 Verdonck Ernest 130 97 Marchal Theophiel 123 Verhaeghe Juiien 91 144 Meersseman Jeroom 146 Verbaeghe Maurits 47 170 Moncarey Jooris 88 1 Verleye Firmin 92 110 Mortier Maurits St Vermeesch Maurits 169 Papegaey Nestor 184 Vermeulen Remi 172 176 Pattyn Henri 180 I Wullepit Prosper 53 •i75 Persoone Jeroom 119 Baert Ignaas 69 Oeman Henri 59 Mylle René 191 Bailleul Marcel 36 Oemarez Firmin 142 Oreel Eiie 75 Bailleul Oscar 114 Desmei Arthur 133 Rykewaert Remi 41 Bervoet Camiel 90 Gruson Emiel 16' Storms Félicien 139 Boudry Juiien Hennebel Achiel 107 Var delanotte Jeroom 33 Bryon Achiel 52 Huyghe Cyriel 168 Vandersype Camiel 102 Carton Henr-i 50 Leeuwe; ck Juiien 9) Vandromme Camiel 135 Catteeu Maurits 35 Lemahieu Fiorent 181 Wicke Achiel 116 Cuvelier Achiel 81 Loncke Camiel 103 Farlez Henri 101 Croquette Theophiel 155 Lefebvre Camiel Baron Arthur 65 Dekeuwer Karei 134 Ozeel Gustaaf 63 Bcerbaeve Oscar 45 Deprinse Thendoor 465 Plancquel Gustaaf 89 Bourgeois Ernest 72 D'huysser Henri 132 Vandenberghe Edmorrd 188 Caulier Marcel 82 Ifigelaere René 145 Vandormarliere Henri 84 Clemme Abdon 185 Knockaert Cyriel 189 Ampe Camiel 133 Deman Maurits 142 Monkerey Remi 54 Antheuncs Jeroom 126 Desmarez Emiel 104 Mortier Marcel 103 Barbry Remi 122 Goeman Remi 159 Pauweis Victor 119 Batteu Omer 160 Goethals Jan 85 Quartier Henri 106 Bon due Prosper 107 Hazebroeck Achiel 76 Rommens Camiel 151 Boxoen Jules 135 Hof Maurits 94 Sufl'ys Henri 47 Buytaert Arthur 42 Huyghe Maurils 87 Torrez René 49 Coene René 99 Kesteloot Jules 93 Vandemaele Camiel 118 Creus Theophiel 72 Legrand Achiel 69 Vandenbroucke Alfons 141 Delanole Marcel 84 Lemahieu Omer 96 Vandenwy.'Ckel Emiel 41 Delpierre Alois 30 Lenoir Karei 91 Vandooren Cyriel 51 Delplace Daniël 98 Lonneville Adolf 145 Versave! Camiel 70 Depoot Emiel 152 Maeibrancke IF-ctor 82

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 2