CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN ÏAUSB*oFnE,.s Zusters ILOR STOVEN. sir MELKAFROOMERS YPEKSCHE HANDELSVEEEE1G1H5 iüVONCK Broeders en Zuste, 1E. SEFS-STaele. J. DE BEIR-BOUCQUEY GENEZING Saivator automobielen FRANCOIS IIO FLACK YPER Melrose M TA MME N M. MEIER VAK 1 N S engelsche ijzeren bedden. rks' y?™o"den "a" Engrfaud,;# BOUWSTOFFEN en KOf HENRI GHYSEL COVEWaiE-RIJWI bij Mevr. WE VANKEMMEL, Groote Markt, 5, YPER BELANGRIJK BERICHT IN HET WAAR SAAIJETTEN WIJVEKEN GROOTE MARKT, 17 YPEHv Rijselstraat, '28 <6 11. Coffres forts BRAAMDRAAD Gebitumeerd Karton Magazijnen ta werkplaatsen Bij hei slachthuis 17 m op de Kam w YPER, ELY ER DING H ESTR A AT, 44, YPER. J| Modest Vanneste-Kerkhof 1)1 A NE-RIJ WIEL SAL VAT0R-R1J WIELEN Salvalor- Uotoorrijwtelen Vraagt prijzen en conditiën aan HAAB HERSTELLER, Ifciniü gewaarborgd voor het leven. a bij Mevr. Wed. Van Kemmel. Groote Markt. 13 ^jr keus van al ler ande artike len zooals witte en gekoleurde hemden, voor mans en vrouwen, witte en zwarte roks, grcot assortiment blouser "ols, manchet- Af ten plastrons, strekken, lavalières, witte n gekoleurde lteren en katoenen handschoenen,cache corsets iretellei1, kousen, zokk^n, normale artikelen zoo svelo hemden, baais, calcons,kerkeboeken,portemQ lais.doopmantels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekap n, oorringen, bro- chen en ketens in besten doublé en in zwart alle slach van rouwartikels enz... BONNETERIE, MERCER1E. YPEK De ontroomer de wereld rond bekend. Groote sorteering van Heerdgarri it uren stelsel BAUGHE andere en GR A S SNOEIERS Gegalvaniseerd IJZERDRAAD Maaimachienen 300 liters per ure gevende en werkende met de hand 100 tot 150 fr. profijt per koe. fexSc? Tegenwoordig meer dan 1400 ontroo- mers zijn er in Belgié gebruikt. in het jaar 1902 verveerdigde men do.550 Frankrijk, Oostenrijk, Kusland, Zwitserland, ItaliëSpanje, Canada, Argentinsche Repu- J| |A 0 ITV/XI Off! k "I TI" TWN bliek, Australië, Zuid-Afrika, enz., enz. «J| |1j OxJ I k 't Is de meest verspreide, de meest gekende omdat hare kwaliteiten overal gewaardeerd w zijnen alle andere cntroomers overtreffen. Voor alle inlichtingen nopens prijs, voorwaardefC van verkoop en levering, zich te wenden tot HOOFDAGENT, POPER! NGH E Magazijn van alle landbouwmachienenmeubel- en bouwartikels; engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor lioppt- fourneelen in ijzer en koper; pompen en lood; amerikaanscbe wasch; keerns dakpapier doorndraad tralliedraad basculen enz. aselceï* en. ï-a.dli'Oaiia.l Dépot van alle lanteerns gescheiden stukken(cataloog op aanvraag) Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche ciment Boulogne sur rner). Volledige soerteering van brabandsch goed. Zuilen en kassijnen op alle groetten. Kceislieten, bakken, waterateenen, enz. Tegels in Basècles en in marmer, Gewone en gekleurde oiasent en céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren. Refraetaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegel «§|S voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, m béton en in ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. Engelsche, fransche en inlandsche schaliën. Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven. jg riolen, waterhutten, enz. Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in marmer. Leggen van vloeren,in ciment en céramieke tegels en in ra saïqsie. «gfe Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. gg Grafzerken op keus en volgens teekening. Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige prijzen, verhoopt het huis het vertrouwen en de gunst vat: eenieder w te winnen. De magazijnen, werkplaatsen en bet buis, zijn verbenden bij mid- «sa del van telephoon. - PEINTURE DECORATIVE Décoration du dernier genre. Légères et solides, a 1'huile, h la coiie, a la Fresque pour tout ie batiment. FAUX BOIS et marbres trés soignés. Décoration spéciale pour Salons ea tous styles. Paysages légers et homoristiques pour Verandas, Salles a manger, Vestibules, etc Lestement enlevés et a des prix défiant toute concurrence ENTREPRISE de tons iravaux de Peinture. Bijzonderheid van Anih-aciten van Tamines. c MEEST GEZOCHTE R YPER, Koeimarkt nr 3, YPER QBAFSEE&m Bijzondere Chirurgijns- Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie KORTÏS.IJK, Moscroenstraat, 2, KOM.XMIJIC. Mr M. Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke t«' ..'en, plombeering der holle tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom h;.0 plaatsen van kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebbei. t van doen uitgetrok ken te worden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vol gens zijn nieuw stelsel, waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hoorn Te_ raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zat ,p.:: flQatmepen Schoutaen fiÖFBOU WGEST C ingangen: Dikssiuid en Carl *b- ■■'•r-H'kusidlfci f' vot der -fu bh A siauh v* r - en struikgev -» Bloemboller!. Veróairelirg vr rozelaars en chrysautici pruilt en vervroegde a van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. V Ksmèrsieraad pla palreea, varen, el- pé n IfiClrels: tiuie.i Alsmede stempeling alle kleuren. Geen grijs haar meer, 1 Fr. SS de fles. IS PA0! (oud Huis A. V0NCK CLEMENT, gesticht, ten jare 1877) Maatschappelijke Zetel, 54, Statiestraat, YPER Kantoor.- Steenweg vaar Dickebttsch, n" 5 bij de Statie) De magazijnen en werkwinkels zijn ge lege bij de Statie en op de Kaai Verbinding melden ijzerweg. Telefoon. ®S8» ■SBa Y&X1 &Ü0 HUIDAANDOENINGEN Dartres, Herpes. Sxzemas, Zonas, Acnés, Roods pnlsten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psïrlasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvalling, Klierziekten, enz., zelfs van aderspattende Wonden en Zweren. De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in 't geheel nietzij is onder het bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zy eene gevoelige verbetering. Zich te wenden aan M. LENORMAKD, specialist en doctoor, oud aide-majT der militaire Hospitalen. 22, rue Vintimille Paris, (France). K0STEL00ZE RAADPLEGINGEN PER BRIEFWISSELING. GAREEL- en ZADELMAKERIJ (oud huis Scherre) 36, Dixmudestraal. 36. YPER Overtrekken van alle rijtuigen, in leer, caout- chou toile, en imperméable tuile. Bastieren en peerdekleers, gewaarborgd waterdicht, slap en sterk. Harnassuren compleet ten huize gemaakt, altijd in gereedheid, in zwart en bruin leder, met nickel, koper, argent-neuf, en zwartordinaire. In magazijn is ook te bekomen Peerdesargiën, singels, netten, kapbanden, knielbanden in alle modellen. Schoone keus van gebijten in ijzer, staal, nickel,e nz. metcaoutehou ,-o m mondstukken, zweepen, cravachen, sporen, bellen, stegeiijzers, peerdeborstels en kam- iS g men, aiie slach van koorden en aalters, vlegelhappen, welsters en handschoen. Eerste 5 keus van rijgetten, jachtgetlen en ordinaire, lederen manchetten. Lanteernbougieu, x! sponsen, zeemvellen, ossepootolie, blink en vet voor alle leder. Fijne porte-monuuies, a 5 portefeuilles, hondecolliers, muiiebanden en leidsels. jj Beste wagensmout, die niet aanplakt, en nietafdrupt. Placeeren van .machieno- riemen en vermakingen in leder, katoen en balata (staten en prijzen op aanvraag), bij Modest VANNESTE-KERKHOF, 36, Dixmudestraal, 36, Yper. £3 ba <v c p- fc- o S3 t£ O CE a 'SS cz B Ex-élèvj de 1'Aeadémie Royale de Binxelles Arduin en marmerwerU Uitvoering van allerhande werken in steen van Soignies gü, Maffles, witsteen en in marm voor gebouwen. Meubelgarnituren !r'E' Het Huis gelast zich met bet maken en oprechten van altaren Zl, wijwatervaten, vonteu, enz., alsook mot het leveren en leggen as van vloeren in steen, marmer, ciment, ceramiek, mosaïk. enz. "3 h_ ~T> Bijzonderheid van raizei teen «si praal- gïï-aven, gestadig te zien in do magazijnen, g Aanneming van GRAFKELDERS, gewaarborgd togen indringing 03 van water. Groot assortiment van marmeren schouwen Doornijksch kalk van alle kwaliteiten. Inlandseher e.' buiten- landschen ciment. Plaaster. Volledige keus van Boomsche en Deulemontsche artikels. Engelsche, Fransche en inlandsche scha liën. Alle slach van beelden voor kerken en hovingen. Grezen- buizen en draineerbuizen van alle grootten. Zillen, trappen, watersteenen, peerdebakken, koeislieten, enz., in steen van Doornjjk, Soignies, Maffles alsook in kunststeen. KOtLiTRFif voortkomende uit de beste groeven van Belgen- land, Vrankrijk, Engeland en Duitschland. Droogkolen en bijzondere kolen voor bakkers. om Voor alle inlichtingen en kommanden, wende men zich ten Ze el dei naatsehappij, 54, Staii straat, Yper, alsook tot de bureelen let oweg naar Dickebusch, 5 (hij de Statie). j i'.-? -C; foSSoM. PAF'S. het schoonste en goedkoopste engelsch rijwiel. zeer sterk belgisch rijwiel, met on- zienbare verbindingen. de sterkste en vlugste rij wie- Jen met twee ver.snelhiigsna- ven freewzeel ou veeraude voorvork. met een en twee cylinders met motoor de Diou Boutoiii 6 paardenkracht, 2 [ilaatseu. 9 paardenkracht, 4 plaatsea. i'sagfflaawTOu- «aaaaaBsss^ a&jmssmm fim&xsm e herstelt grijs, wit of verkleurd haaf bepaaldelijk tot zijne oorspron» kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen door Coiffeurs en Part. lïocfd Vép&t26 Rue Etienne Marcel, ParijsLondon en New York. WWfg; 2.5C- fr. de fleschte Yper, bij den heer Raymond Ommaslagh, parf., 55, Graoto Markt. •r> Groote handel in kalk, plaaster, Ciment van Doornijk, van Boulogne (gewaarborgd)en Portland ciment van Cronfestu (beste kwaliteit). 6EBREVETEERD BIJ KCR.NKLIJK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. N Monsche, Freine, Braisetten Fransche en Engelsche KOIlEfl Bijzondere soorten van anthraciten en droogkolen. 5» JE R Bannen, veursten, tegels, briketten van Boom, in alle slach. Holle brijken. Refraetaire brijken. Oventegels. Roode en verlotte pannen en veursten van den Pottelberg Jjj ft Q O Druk CALLEWAERT-DEMEULENAERE Bot«rstraat, 36,Yper fa van Deulemont, enz. ia y Draineerbuizen. Grezen buizen. Potgoten. Engelsche en andere schaliën. Glazen pannen -y tegels voor schouwmuren. Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen. ff Gleische M 19 Zullen, kribben, bakken, watersteenen, citernkassijnen, barrie- restaken, koeislieten, tegels en dallen. Engelsehe en andere filters. Standbeelden voor hovingen cn voor kerken. Tegelsin ciment,porphyre, ceramiek, van Basècles en in marmer. Mozaïke vloeren. Leggen van vloeren. PF A F- 3 (JS "O 01) Bij CALLEWAERT-DE MEUI# Garnituren in Arduin- en marmerwerk voor gebouwen, marmer voor meubels. Kunstwerken. Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Magazijnen op de KOEIMARKT, l;ij de STATIE en aan KAAI. P--.AP4W 'M* W 'AP y. ai verM voordeelige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 4