J. FIERS-LOU WYCK NAAIM ACHIEN EN René Baelde-Breyne THEE CiliMIB Kattefeest© MONDORF '4 OPGBSTOPTHBID 1 1 CE-CLE CftTHOLIQUE Til'PROCUREUR-BLIECK Onzg twee nationale remedi&n wmBmmmnmmmamm m FR. ROMAN n §M ELROS! iiótel-Bcstauraot De Dokwerkers van Antwerpen Huis Dchem- Weeksteen Onderricht gratis ten huize Maatschappij S 1 N G E R HAAR HERSTELLER Geen noodlottige branden meer! B jUWiNG Onmogcl ijke Con c u ren lie m w OPGELET MistPêuwt u m MamaakselsSS Ei v 75 centiemen li BOR5TP1LLENII2- BLOEDPILLEN var. F. Yergauwen, van F. V^rgauw^n, Borstplfles ss glsedpiliei van F. Vergaowca gsaezea lederlaar Tele diMe wmM U V 1 m galverdrijvende en zuiverende Janrlijksclie verkoop EEN JHLUOEN dozen if P ijl «i lil lË du RUE DE MENIN, 10, Ypres o— Cuisine renommée Chambrcs your voyageurs Spécialement recommandé pour sneiétés et exoursionnist- s Garage poer Auton obiles PRIX MODERE P O TSS O E H fE rue Longue du Marais, n° 20, YPRES Poissons fins et ordinaires Ifuitres lrequalité Urevettes de i lankenberghe. YPER Ui t VERKOOP rh zf r P". z*>n, vRi! rir siaa vat, GEMAAK mannen-en ktnderkleederen. sMr Verkrijgbaar bij Mr MONCAREY-CRIEM Yper en René MOYCA.REY te I'operingh. Gemak van bttaling REPARAI IEN, 'MALDEN, TOEREflOOR'i EN. KORTRIJK 47, Doornikstraat. ROUSSELARE 58, Noordstraat. YPER 14, Dixmudestraat. Voor uwt* meubels, stoelen, spiegUs, tniles cirées, kapstokkenlafelpoolen, e z. richt u tot het huis Thouroutstraat, Nr 12, Rij de Markt, Yx>ev Men trelasf zich ook mei alle slach VH.n herslcll'ngcn,zoowel van schrijn, a's van meubelwerk. Alles aan de ge- nadigsle prijzen. M. R ÜMMESLAGH-SPEYBROUCK, Groote Markt, 55, Yper, beticht zijne ta! kalanten du' bij vnrkooo i steen moortel van bt. kl ;cd alktras (n 'ort de ciment, armé). stels 1 'KNNER1QUE Gr bh. s. e d. g. t'aien, n, balken, HUIS VAN VERTROUWEN G9 Pnjselstraat, per 09 z 'i<i« t ireg'cn, daken,waterbakken, Botsr tr ppen, grondvt stf n en slcchlen grond, bruggen, enz, GEVOLMACHTIGDE cenig Beheerder JULIEN KINDT 21. Groot o Markt. 21KORTRIJK M A li KT P RS J ZE JV Sch tsen. bfslekken en allerharde n odigo iiilichiirgt n kosteloos <e bekomen op aanvraag. Het aangenaamste purgeermiddel hst beste middel tegen verstopping Een der grootste aantrekkelijkheden van onze winterfoore z d de beroemde 'heatcr Henoujirez zijn, die voor de eerste m"til hier ia onze tod kond. 't Is de grootste en best geschikte inrichting in dien aard die hier nog ■h Yper was. De loge kan duist man bevatten en de plaatsen zijn gemakkelijk »n wei geschikt, de zaal prachtig verlicht en verwarmd. Ilea speelt er alle slag van (ooueelsfukken die in onze groote steden den moesten bijval genoten. rn non ii. Bekroond rr et den Grand Prix en tune 5U.(JOU vei kocht - (jouden Itledctllts op de TT ntrot;Stehmg et Bn<(j(jC, 1903. Voor-den Sloppeltx uw br velen wii aan oiiise Ploegen NORMAAL mei 2. 3 of 4 sc aren, en op verlang* n voor zo van stf f lichte bussen. PIJ. MA YFAT<TII, TTiiitscliliSïi«1. WEL GEKOZEN ZSJtt MAAöYERSTÉKKEïSDE Rh ZUIVEREN BE PI UEK M Apotheker te Brussel, tegen hoest, verkoudheid, aam borstigheid, broffchietïile ziek ten var. luchtpijpen et\ borst, be doosfr. 50 in al de goede apoth. ^potheksi" te Brussel, tegen verstoptheid, maagziek ten, hoofdpijn, rhumatism, keeren der jaren, enz. 1 ZILVEREN MEDAL1E GOUDEN MEDALIE r. a mm tm rr ijl m Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren ïiet RE LA DE j\ RLOED en nemen de SLIJMEN WEG VE~D. TRAN5 ROMAN- mm Do Doos I fr. 25 DENDERMONDE. Lepouiouder lOINCK apotheker, iujscisUaat id, iper eD Z1,n' I tefl 1 U. Verdoene Blanca, Oude Houtmarkt. Mennens Henri, Zonnebeke steenweg. Devos Robert, id. Buyck Ernest, id. Bartier Ivonna, Neêrslraat. De Leu Adriana, Miuneplein. Vanhaecke Ivonna, Lange rhouroutslraat. Desodt Rogeer, Poperinghesteenweg. Huwelijken Walerbley Ilenri, metser en Vanholst Urba- nia. kleermaakster, beiden te Yper. Parrein Leo, rijwiel maker, en Colïyn Ger mans, z. b. beidi n te Yper. Wouts Alfons, schildersgast, en Ingels Irma, kautwerkster, beiden te Yper. Sterfgevallen Claeys Emma, 30 j. huishoudster, echlgle Goemaere Hector, Zonnebekesteenweg. Decadt Gerard, 5 maanden, Hoornwerk. Gabriei Maria, 2 maanden, Schuttelaerestr. Verbrugge Anna, 70 j. Wwe Brouckaert Leo, Poperinghe steenweg Puts lgnaas, 82 j. z. b. ong. Rijselslraat. Willems Antoon, 69 j. z. b. wedr Dufour Eugenie, eclitgt Debruyne Sylvie, Rijselslraat. Lebon Ilerni, 80 j. z. b. wedr Ingelaere Ame lia, en Dauchy Virginia, Rijselstraat. Iiuyghe Barbara, 88 j. z. b. ong- Bollingstraal. BURGERSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Baron Maria, sectie D. André Laconte. Coeschepestraul. Rachel Suffys, Potteslraat Vandecasteele Arthur, Yperstraat. Ma rit Sansen, Gasthuisstraat. Firmin Devos, seclit II. Martha Pittiliioen, sectie A. Cunrgon da Stecbele, Goudenhoofdstraat. Paul Berg- hot', Boeschepestraat. Ovoilijdens Desire Haezebrouck, 7-2 j. r. b. Gaslhuisstr. Decocker Louis,75 j. z. h. Boeschepestraat Maria D'alleine, 18 maanden, sectie K. Benoit Desagher, 69 j. landw., Gaslhuisstr. Alhert Gheus, 4 maanden, sectie t). Pieter Ilosdey 65j. landvverker, Gaslhuisstr. Marie Durie, SO j. z. b. sectie B. August Berat, 70 j schrijver Potteslraat. Eugenie Deman. 65j. Ian lbouwsler, sectie 11. Marie Papin, 68 j. kantwerkster, Gas huissti. Huwelijk Julien Berat, kleermaker en Marie Yperman, zonder beroep. Wie kent ze niet, de dok werkers vaD Antwerpen, de kloeke flinke kerels die het haven bedrijfj verlevendigen? Er zijn geen ar beidzamer er: onvermoeider menschen dar: de dokwerkers^ van Antwer pen. Ze zijn allyd aan weer en wind bloot gesteld, van daar dater veR onder hen zijn die eene koudr vatten, wellu meestal ver waarloosd wordt omda zij er mede blij ven dcorloo pen. Zoo was het ook gestelu met den heer H NUYTS (Braziliaanstraat, 'le Antwerpen.) Doo eene gevatte koud* aldus verte de hij aan onzen verslaggever,wa lk ongeveer een jaar lijdende aan d- borst. Mij borst pie te voortdurend. Ik was seffens noe. had weinig eetlust en gestadig koortt- !k was erg zenuwachtig, ja het was mij zelf- e veel, wanneer iemand to- mij sprak. Ook fluimde ik meermalen bloed lk dacht nie inders of mijn einde W3S nabij. Op aanrartc van een kennis, gebruikte ik de Abdijsiroop uit het Klooster Sanc a t'aulo. Bij de eerst, lesch gevoelde ik reeds veel verlichting ei kreeg al meer eetlust en nu, na het gebruik van vier flesschen, ben ik totaal genezen. II, g iet goed, loop gemakkelijk, ik heb geen»; koorts meer. fluim geen bloed meer, ir éónp .voord ik ben nu weer gezond als een vischje% 7 water. De ABDIJSIROOP uit het Klooster Sancta 'aulo is een g. zegerid middel voor JONG en OUD. ZIJ is ALTIJD ONSGtIA IELLJK en GE NEEST ONVOOR vAaRDELIJK den hard nekkigstenhoest.de hevigste verkoudheid asthma, keelpijn, kink en slijmhoest. bron chitis, mazelen en alle andere borst- en long aandoeningen. CENTRAAL DEPOT VOOR BELGIE O. De Beul, lange Nieuwstr. 57, Antwerpen Pr lis fr. 2 fr. 4 en 7 fr. per flesch. Ver krijgbaar in de apotheek Becuwe, opvolger Aertsens. Botermarkt, 9, te Yper; Winde kens, te Komen en verder bij alle goede apothekers. iROOTE ARK f De lastige vermoeidheid vaa het kui»chen. die eeuwige karvel, welke de vrouwen uitput. vot4I verlfcht dank aan d» want- dit waschpoeder verwensen tl lj kt hetgeen geene andere reep kan doen het linnen bleek TOftdef het te verslijten, vloeren en vairwer kuis eken en terze/idertijd tijd en geld spareo wordt verkocht door alle kruideniers en drogisten. Ver vaardigd door de Société Bclfle des Produita du Génie, te Peru welgf'welk (kosteloos staled), opsendt alsook depothouders THERMOGENE WATTE Pe Thermogène watte is een oppermtebtig geneesmid Ld tog :i al!Spierpijn si,71,3 i matietr, ValLngen en Bronchietea. K elpijaen, .--teken ia dj Zi; ia, Siijva.i itits Uimbijo en alle raudoeniogen dia de koude tot oorsprong nebben. Indian man eene spoedige on krachtige reactie wensclit besprenkelt men het vel walte hetzij met azijn, het/ij mot oen weinig g. zouten lauw water Geen IODfU.VlTINCTtlUR meer, die de huid'en tiet linnen ui'bijt; geci PLEISTERS, geen THAPSIAS. gem; B! AARTUKKKPNDE MIDDELEN meerXiCj&v n zoo onaangenaam en smartelijk in 't gebruik; geen PO AI A EN', gec-n ZALV EN fiS&ffl'ïÊiil! en STRIJKMIDuELEN meer. even Krachteloos a's onzindelijk. De Thermogèna walte, al deze oude behandelingen vervangend brengt ii geene enkele gewoonte stoornii en eischt volstrekt geen rust ol regiem. GEBRUIKSAANWIJZING Deze bestaat eenvou tig in liet ontplooien van het vet wattoen dit op de pijnlijke plaats te leggen. De eenigste te nemen voorzorg is dat de watte goed op do huid bevestigd worde (leest het bericht in do doos). Fr. t 50 de doos, 0 S3 do halve doos, ia alle apotheken. N. B. Zich altijd vergewissen dat de woorden Le Taermogèae zich bevind m op daalikette der doos. MWm MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. «acfïïvseJscïMiïBr Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen, Spiegels, Kader 'Lijsten, stoorstoiken, Tafel- pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitsehpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per commande in al e Stjjlen. AI de Meubelen zijn met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaai borgd. Aardappelen Tarwe Rogge Haver 11 Maart 00 f'O 00 00 CO co 00 00 00 to 0 co 0 ('0 0 00 io Maart ii 5 10 i-5 8 75 YPER 4 Maart Tarwe 100 kil. 19 25 Rogge 15 00 tiaver 17 2ë Boonen 09 00 Erwten OC- 00 0 00 O 00 Eiers 1 99 POPERINGHE 3 Maart p. heet. 11 75 11 15 8 85 Aardappelen Boter hoppe 1C0 kil. 8 iO 3 00 IOj 7 59 2 9 123 Agent11KRN'Alil) MAERTEN'S, t< >ist!ii«.l oN6\a, Om altijd eene goede getondhe EP et «uCW.'rfN te geniete», eene methode is m G1 r en zal altijd waar blijven ^3 't is van zich op tijd en bet nielijk te purgeeren. Maa daarom mort het purgsertv'9 en hst mag uit z en zalven geene ooyiuke zijg van y.-rsh/pr jug opzit i f cl© doos van cL' Piüen. STANöAERT'S-PltLSK zul- K veren en verkloeken l» *t, vprdrijvei |o||l Slijmen Gai en Sleebt V eliten. STAKOAERT'3-Pll.^tN zjn h- Seftigste Btho. «tmlddel teg -n a le slocllle p g lafiuenza of zoo j Deze goede purgeermiddel bestaat, liij is den dag van g vandaag de wereld j| rond gekend. Overal ;;4 wordt hij aanzien als de ware m huisvriend; st.kte» en "zmderi" d- Z1jn de gezeide slunsezicktc. §P STBfSDfiErrs-PltlLBW pprc-zrn onmiddolpik Veratoptlield,ï.eversil« kteii.HEaogrpijn eilUncr.ffcelzncfct, •T51 'vpèK slecilte Spijsverteeriiïg, Bc-ofdpija, Sei ren tl< r jr,reo, ïiciit, «£,5® Sjjrl iiP kP aiiumatlsm, CeraalEtöeid, ïuiéten en al;c Velziekten. WX STAKDAERT't-PILLEM wordenbij voorkeur genomen meteen góede P^f. maaltijd en k nnen nool'de minste sloom s in hel lichaam te weeg brengen j itoegezegeld dat het fabriekmerk draagt en de firmaApotkcek H. STANDAERT.Stceaslraat BRUGGE Tcrtrij^baario alle goede Asctbckc". /tv tpwswwj a h—a a A mm. AL-— li it HwOttim in Broguilis VtAD I O VERZWAKTE MAGEN, AANGEDRONGENE LEVERS, VERiVJOEiDE ZENUWEN worden altijd spoedig hersreld door hot gebruik van het waler van '8 Morgens mot nuchtere maag genomen,bekomt mon eon uur naderhand eene volkomens BUiKVKRZUIVERING veroorzakende noch onsen- tl A\YV fl6n8am Sevool, nooli buikpijn, en gevolgd door eene gewaarwording van welzijn •n door eenen kloeken eetlust Bloeil'illteii van F.VBR«AÜW®S atfjn liing levene'plllen be doos I fr. 50 ln al de goede apolh. Eiis diss is franco vsrzonden mits 16 postzegels van !0 ceniiemen asn M. F. VERSAÜWSë, apotheker, 130, Anspachlaan, Sru»s!, ts zenden. Csdspesserd. Eischt wel den naam van F. Vergouwen voor de tclitepillen te ontvangen. UprmLl'; dr,nl"Mrenue-ap,°[hek.eno: ?Poth" BECUWE, Oude apoth. L. ArrtsseKS Ii'jsel (Pr LEGRAND, 2,ij Vacanacker's plaats. |a| DE 5VP.DEKLANDSCHE TENTOONSTELLING IN gl| VAN GEZONDHEID BRUSSEL 1994 VAN DH MAATSCHAPPIJ DER APOTHEKERS EN SCHEIDKUNDIGEN VAN ITALIË Ei: 'PE Die uitmuntende Pilbn zuiveren stillètjcs, zonder buikpijn en zonder bijzorideren et regel. ij ver ca y ven gehoel en ganse') do slijmen, oorzaak van al de ziekten, znivorci) Iic-t bloed cn genezon op eenigo d gen de zieken aangetast van TV jïi.j II, m Daar zij noch aloe;, noch p-il-.k'-ld rig ii hiv.vl'en zijn de Pillen Öï-pense geschikt ?t'fi a'Ru ouderdom, en maken eene \va;o voJIi^v-v.-moclio uil, de schat der SJI liuisgezinneD, voorgeschreven dopr alle geneesheéren, voor het onderhoud der gezond- beid en 't genezen der ziekten. 0 30 Pillen 1 Fj-ai)l£ (per post 1.15) bi, den uitvinder Km. DEFENSE, apotheker Ie A- ioi-c mies en in all*- u potludicu VAN Apotheker-Scheikundige te DENDERMONDE fd AAGPIJN. GAL. BEREID DOOR SLIJMEN. -C - 1r°ot- Apotheker-Scheikundige ivl Pid-> HOOFDPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND. JICHT, LEVERZtEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Weigert alle namakingen S IN alle apotheken Vraagt het boekje met getuig- g schriften, gratis verzonden op aan- k vraag door Fr. Roman, apotheker Hst Lest gekende purgeer- en zuiveringsmiddel depothouder v oor i per M. lill] ti

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 3