CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN 18l« ^AUSBroedeuS Zusters STOVEN. m MELKAFROOMERS1 YPERSCHE HAND2LSVEAEENlGiHü VONUK Broeders eZuslepi S..irn^.:",,B^ik..rvT:R:!:::o' 1 bouwstoffen en kolen i E. SE YS-S s n J. DE BEIR-BOUCQUEY GEN EZ Saivator automobielen FRANCOIS HOFLACK YPER Melrose M TiiDIIf MME M. MEIER iLSI-ilBllI VIN WINS! II COVENTRIE-RIJWIEL HENRI GHYSEL IÏAAE HEESTELLES, BELANGRIJK BERÏC H T bij Mevr. WE VANKEMMEL, Groote Markt. 5, YPER t m I IN HET WAAR SAAIJETTEN WIJ VEREN GROOTE MARKT, 17 YPER, -Rïjselstraat, k28 1% m Coffres forls Gebitumeerd Karton ENGELSCUE IJZEREN REDDEN. m s m nor agent, poperinghe" Magazijnen tn werkplaatsen: Bij hei slachthuis 11 en op de Kaai 8 Mc dest Va n n es te - K c rkh of Salvato)'~}fo(oorrijwielen Vraagt prijzen en conditiën aan Kunsttanden te beginnen :un 5 fr. Volledige gebijten van af 100 fr. en hoog,er, gewaarborgd voor het leven, c a !evi'. Weel. Van Kemrael. Groqte M kt 5j*Ypm £0 Irus uc al ler ar.de artike len zooals witte en gekoleurde hemden, voor mans en vrouwen, it te en zwarte roks, groot assortiment blouser rols, manchet ten plastrons, strekken, lavalières, witte n gekoleurde heren en katoenen handsch rcen.,cache corsets ireteller, kousen, zokk-n, normale artikelen zoo s: velo hemden, baais, calpons.kerkeboeken.portemo tais,doopmantels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekap n, oorringen, bro- chen en kelens in hesten doublé en in zwart alle slach van rotmarlikels enz... BONNETER1E, MERGERIE. SS [IS Do nnt roomer is de wereld rond bekend. Tegenwoordig meer d n 1400 onlroo- mers zijn er in België gebruikt. In het jaar 1902 Terveerdigde men 38.550 Groote sorteeriug1 Aan lleerdgarnituren stelsel BAUCHE en andere GRA S SJ\OE IERS BRAAMDRAAD Gegalvaniseerd IJZERDRAAD Maaimachienen 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, M 100 tot 150 fr. profijt per koe. (oud Huis A. V0NCK CLEMENT, gesticht ten jare 1877) Maatschappelijke Zetel, 54, Staticstraat, YPE[\ ■- Kantoor: Steenweg aar Dtckeba&ch, tv 5 (hg de SlaliA De magazijnen en werkwinkels c> zijn gelegen bij de Statie en op de Kaai. J Verbinding nut den ijzer weg. T.ltfo n. Frankrijk, Ooster rijk, Rusland, Zw itse rland, Italië, S< anjc, Canada, ArgentinscliC Repu bliek, Australië, Zuid-Afrika, enz enz 't Is do meest «-i-spn-id de atstgotende jg ypgR ELVERDINGetiSTRAAT? ii'ïPER 8 kwaliteiten overal -rwaarJcrul J|* w Bijzonderheid van Auifra'citen van Tannines. Voor alle inlichtingen eu kommanden, wende men zich 35 '3 ten Ze el dei naatschappij, 54, Stali-straat, Yper, alsook tot jj A de bureelen -iet ow-eg naar Dtckebusch, 5 (bij de Statie). i ■um» ES&a omdat hare zijn en alle andtre (Llrcomus c\(itr< fï*« n. Voor alle iniichlingen nop°!is prijs, v» or waarden van verkoop cn levering, zich !e wenden lot Magazijn van alle landbouwmacbienen meubel- en bouwsrtikels; •hgelsche bei'den specialiteit van gegalvanisccrden draad vcör hoppv- ourncolen in ijzer en koper; pompen en lotd; amcrikaanscbe wascii .eerns dak papier doorndraad tra 1 lie draad bascuicn enz. 'W w ff Alle slach var. Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopcol van den vet keep van fransch* 8'| dment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch 2|; Zui.en en kassijnen op sxie groktien* Soeislieten, bakken watersteenen, enz. Tegels in Bssècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en W céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren II Refractaire Bneken voer alle gebruiken. Bijzonderheid van tesrels voor bakkersovens. Draineerbuiz.cn, gewone soorten, alsook in grés, in béton aelier eis radicaal lépot van alie Janteerns gescheiden siukkcn(cataioog op aanvraag) 3S ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in srès. Engelsche, fransche en inlandsehe schaliën en in Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven Iff. riolen, waterputten, enz. gfa V'^oer van alle bouwwerken in wit en blauw steen en in srarmer S j|| Leggen van vloeren,in ciment en céramieka tegels en in mesaïque' M 15, Schouwen in inlandsehe en vreemde marmers W vreemde marmers. Grafzerken op keus en volgens tsekenuig. W 2f .Pcor de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeeliee «Ha pnjzen, verhoopt ^ethuis het vei trouwen en de gunst vbd eeniedé* te winnen. ?|g» magazijnen, werkplaatsen en hel buis, zijn verbenden bij raid- jt£ egg, del van telephoon. J FEINTURE DECORATIVE Decoration du dernier genre. Léttere? et solides, a rhuslo. k h col Ie, t la Fresque pour tout le l è'im< nt! FAUX BOIS et marbr.s trés soigncs. Décoration spéciale pour Salons ca tous styles. Pkysages légers e? humoristi jues pour Verandas, Salies a manger, Vestibules, etc Lestenaent enlc-vés ei a des prix défiaotteute concurrence ENTREPRiSE de tous trav;ux de Peinture MEEST GEZOCHTE R Bijzondere Chirurgijns- Tandmeesters gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie KCSRXIgIJICj Moscroesistiraat, 2, KdMXMIJIC. m M. Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tandem Kr ombeer int? der holle tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom hv.. plaatsen van kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebbei. f van doen uitgetrok ken te worden. Met de kunsttanden van M' M. MEIER kan men de hardste spijzen knobelen en de snraak verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men ka" °°k,"le7tN7;'en» "och aan de" V0! ''b noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M: MEIER onderneemt ook ve herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vol gens zijn nieuw stelsel, waarvoor nij gebreveteerd is. Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Za/£»Pdaa. YPER, Roei markt nr 3, YPER - QUA FBEBEEIt ïïl a. p tn enen S s h o tt xxx e n restaïïrk^e^SgeTs'èn'd^n"6"' dternkassijnen. ba»i(3- ure s f morgens tot 4 ure namiddag. ***- 48 «i TtaiIE g, KMI. HOFBOU WG ESTf Cif Ingangen: Diksrauid en C&riG Rofbouwkundigö L Grcerite-, voeder-en h!oe®fl Alle slstclü boem- e» struikgev^ Picerrc-oHcn V'erznn el Ir.'» f zeiaars en rfcrysard'' Fruit en vervreemde $rC' U.Hü crsmB&ó pl»('te( L'air» en. varen- ?vf ie v 11 Giffh: UïHë' v' trtmn ht_ ThKiversicrö''3 g »-■» Hjifcp htt't-p c> fr«rco oi winrwfr heul^ Alsmede stci:E:C- alle kleuren. i I Geen g-i-Sl» haar meer, I Tr, 25 de ties. cP*Oó YTT Arrtiil" >'ti iiinriuerwcrk 'j -a. 0 i| Het Huis gelast zieli niet bet maken en oprechten van altaren, Jj f wijwatervaten, vonten, oiz., alsook met het toveren en leggen |s, S Uitvoering van aller! ando werken in steen van Soignies 5 Matties, wit steen on in marmer voor gebouwen. Meubolgarmturen! vloeren n steen, marmer,ciment,ceramiek, mosaïk. enz. ii-t-jttV.oi Uexi en praa '<V M fcC Bljzoiiderlictil vnu graizei ïcen en praal. O gestadig te zien in do magazijnen. "3 «5 g-r-siven S&4&4& <4# «W «&g» Aanneming vai. GRAFKELDERS, gewaarb >rgt tegen indringing 8 jffl o van water. 2 J 8 -£ Groot assortiment van marmeren schouwen «t i - '5 t Doornijksch kalk van alle kwaliteiten. I.-.landschep buiten- .2. 1 fp «2 land.-chen Citnent. Plaaster. Volledige keus van Booms.he en s' I Deulemonische artikels. Engelsche, Franscho en inlandsehe St ha- A ifg I liën. Alle slaoh van beelden voor kerken en hovingen. Grenen V fï?7> buizen en draineerbuizen van alle grootten. Zillen, trappen, watersteenen, peerdebakken, koeislieten, enz., in steen van Üoornyk, Soignies, Matties alsook iü kunststeen. KOLEN vooi tkomende uit de beste groeven vaD B.lgen- land. Vrankrijk, Engeland en Duitschtand. Droogkoleneo bijzondere kolen voor bakkers. M. 3 ff» A Cy f' ons vf.3» -hU "1, «rfitr.roftioron anv 9 van alia HUIDAANDOENINGEN Dartrsa, Herpe-a, Xïxxemas, Zcr.a?, Acnés,'Rcode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriauis, Sycosis, Lupas, Schurft, Baai-uitvalling, Kliersiektc-n, enz.,zells van adergpatteuda Wonden c n Zweren. De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedragen aan de Academie, van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in 't geheel niet; zij is onder het bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. - Zich te wenden aan ra. LENOBMASD, specialisten doetoor. ond aide-DraW der mililsorn Hosri'aler. i?, rue Vintimille, Daris, (Fiance). KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN PER BRIEFWISSELING. GAREEL- cn ZADELMAKERIJ (oud huis Scheme) uü, Dixmudtstrcat. oü YPIR Overtrekken van alle rijtuigen, in leer, caout- chou loile, en impermeable loile. Bastiereu en peerd- kleers, gewaarborgd waterdicht, slap en sterk, llarnassuren compleet ten huize gemaakt, altijd in gereedheid, in zwart en bruin leder, met nickel, koper, argent-neuf, en zwartordinaire. In magazijn is ook te bekomen Peerdesargiön, singels, netten, kapbanden, knie!banden in alle modellen. Sch tone keus van gebijlen in ijzer,staal, nickel,enz. metcaouti hou b p mondstukken, zweepen, cravachen, sporen, bellen,st. gelijzers, peerdeborstels en kam- t men, alle slach van koorden en aalters, vlegelkappen, weisiers en handschoen. Eerste fj keus van rij get ten, jachtgetten en ordinaire, li der. n manchetten. Lanteernhougien, sponsen, zeemvellen, ossepootolic, blink cn ve vooralle leder. Fijne porte-monnaics, i portefeuilles, hondecolliers, muilebanden en I dsels. Beste wagensmout, die niet aanplakt, en nietafdrupl. Placeeren van macbiene- j ri- men en vermakingen in leder, katoen en nalata (stalen eu prijzen op aanvraag Lij Modest VANNESTE KERKHOF, 3ü, Dixmudestraat, Yper. =aaa ~3 JU. O O o 'B 'O CU O Cl co G O) £- O tJD C O m - Kotsofó. pa**f» liet schoonste en goedkoopste engelsch rijwiel. .-V F DFtWIfPf zeer s,erli helgisch rijwiel UlJliVn IUJWILL zienbare verbindingen. met on- do sterkste en vlugste lijwie- SALV\T0R-RIJWIELEN 1(3,1 met twee ver-nellunsna- ki.iLii.uuu Hid iLilJlU ven freewzeel en veerende voorvork. met een en twee cylinders motoor de Uouton. enkracht, 2 plaatsen. 9 paai lenkracht, 4 p taatsen. O Ex-élèvj de l'Aoidémie Royale de Eraielles ESSWJJSïKSK si e- o herstelt grijs, wit of verklttjrd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron» kelijke kleurhoudt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesscben. door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dssót—25 Rue Ltieaae Marcel, Parijs; London en New Yoris. 2.50 fr. do fleseh; ta Ypar, bij dan hoor Raymond Ommaslagh, parf., 55, Grooto Markt. .UL'JI «g»-c<c-gS3»- GEBREVETEERO BIJ K' NKLIJK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. Gioote handel in kalk, plaaster, Ciment van Doornijk, van Boulogne (gewaarborgd)en 1 onland ciment van Cronfestu (beste kwaliteit). 41 N Monsche, Frelne, Braisetten Fransche en Engelsche K O li Efl Bijzondere soorten van anthraciten en droo' kolen. ft ?""enk .V.eursten' te6eIs' briketten van Boom, in alle slach. Holle brij ken. - Refractaire brijken. - Oventegels a|nl^l^^te Panne" CnVeumen van den Pottelberö O Draineerbuizen. - Grezen buizen. - Potgoten. .f„n?!ISche,en andere schaliën. - Glazen pannen. - Gleische cu diiuere s< tegels voor schouwmuren. Doornijksch-, Ecaussines- en wit steen. atersteenen, c dalten. /oor kerken." a"dLre fl!ters' Standbeelden voor hovingen en voor kerken. Tegels - ciment,porphyre, ceramiek, vanBasèclcs en in marmer. Mozai.ce vloeren. Leggen van vloeren. en marmerwerk voor gebouwen r.— marmer voor meubels. Kunstwerken. Garnituien Druk. CALLEWAERT-DEMEULENAËRE Botorsllf aat, Arduin- rmer vooi Reiniging en he,„ell,ng nle„ v„ V E* E 15 f e s' v» rrijr e t-'Ktuc! tg r-cl Bij CALLEWAERT-DE ffl cao»; en verkrÜ: voordeclige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 4