DIT IS EI N OMMELANDS GRAND CONCERT m m 5 centimen 't blad. HOPPE Schooltuinen Vrijheid Liberale liefdadigheid Gisteren en Morgen KOND DE VYEKELD Vrankrijk De moord van groothc rtog Sergius Dé russische vloot STADSNIEUWS Gemeenteraad Zevenkerken DompersMiek TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTk 38, in de Boterstratete Ypery en bij 's land boodschap we sen ofte posttegen 3 frank 's jaars. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Ville d'Ypres Verlichting Grond Muziekschool Bewaarscholen "ffz Keukenschole St-Jacobs Trams T NIEUWSBLAD VAN YPER 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na m de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt ïjjl op voorhand betaald. P lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Éi De bekendmakingen kosteriO.fr. 15 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. ioverdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agenck Havas, ,'e Brussel, Tg34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place dè la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. organise par 1 Harmonie Communale de la ville d'Ypres, leLundi.i Mai 1905,a 7 heures du soir, en la grande salie des Halles, avec le concours de MeUe Jeanne FLAMENT, contre alto des concerts du Conservatoire Royal de Bruxel- les Melle G. CORNÉLIS, harpiste, ir prix du Conservatoire Royal de Bruxelles et Mr Edouard Jacobs, violoncelliste, professeur au Conservatoire Royal de Bru xelles. Programme Ire partie 1. Les francs Juges, ouverture, par l'Harmonie Communale, BERLIOZ 2. Romance, pour harpe, par Mellc G. Cornelis, J- RlSLER 3. Adagio et Allegro du concerto en mi mineur, pour violoncelle, par M. Edw. Jacobs, DAVIDOFF 4. Al Strophes hebrdiquesSCHUMANN BHet RoosjeP- BÉNOIT avec accompagnement de violon celle, harpe et piano, par Mellc J. Flament. 5. Transcription de l'op. Samson et Dalila, par l'Harmonie Com munale, Saint Saéns 2® partie 1. Adagio et Allegro de la ire sym phonic, par l'Harmonie Commu nale, Saint Saéns 2. Valsepour harpe, par Mel!e G. Cornelis, HASSELMANS 3. AI Heures de tristesse, KERVÉGUEN B/ Berceusepar MelIe J. Fla ment, Brahms 4. ALe CygneSAINT SAÉNS BHumoresque, DVORAK CTarentellePOPPER par M. Edw. Jacobs. 5. Ballade pour harpe, par Mclle G. Cornelis, G. PFEIFFER 6. Panis Angelicus, CÉSAR FRANCK avec accompagnement d'harmonium, violoncelle et harpe, par Melle J. Flament In Juli 1903 sprak Leopold II ter gelegen heid van een bezoek in eene landbouwten toonstelling de volge. de woorden De voorspoed van den landbouw brengt al de klassen voordeel aan zijn bloei is tot den vooruitgang der beschaving onmis baar. Nog niet lang geleden zei de liberale Senator Finet Voor de kolennijverheid worden over- groote opofferingen gedaan de vaart van het Centrum, het bevaarbaarmaken van de Maas, verlaagde vrachtprijzen, enz. en de koolmijnbazen stichten syndikaten tot handhaving van hooge prijzen Zij storten in de staatskas het vijftigste deel niet van 't geen de landbouwers opbrengen en voor den landbouw wordt het vijftigste gedeelte niet gedaan van hetgeen aan koolmijn- bazen wordt opgeofferd. Alle nijverheidstakken worden door invoerrechten beschermd alleen de land- bouw wordt opgeofferd. Zoo staat het nog eens om met de rechten op de vreemde hoppe te gaan. Dat het met den hoppekweek maar slecht gaat, blijkt uit de volgende getallen In t begin van de jaren 1890 wierden er uit België een miljoen kilos hop naar Engeland gevoerd in 1900, twee en dertig duizend kgr. In 1890 bedroeg de verkoop aan vreemde handelaars 4,500,000 fr. in I900, i,5oo,ooo frank. In 1880 bedroeg de hoppeteelt in België 4.185 hectaren in 1895, 3.705 hectaren en in 1900 slechts 2.207 hectaren. Gedurende 1901 werden 1.631.700 Kgr. Duitsche hop in België gevoerd in lq02, 2.oo5.o85 kgr. Dat maakt dat onze hop, ofschoon beter dan de Duitsche, aan belachelijke prijzen verkocht wordt. t Is waar, sedert omtrent twee jaar is de hoppe wat duurder en kunnen onze land bouwers er aan bestaan doch komt dal hieruit niet voort, dat landbouwers en han delaars rechten op de vreemde hoppe ver wacht hebben De afdeelingen die het wetsvoorstel van de heeren Colaert en medeonderteekenaars moesten onderzoeken, hebben dat voorstel, spijtig genoeg, verworpen. Er bestaat nochtans geen de minste reden om te vreezen dat de prijs van het bier zou opslaan als er.gelijk in andere landen,rechten op de vreemde hoppe geleid worden. Vele velden in onze streken en in het land van Aalst zijn trouwens geschikt om met hoppe beplantte worden. Dat zou de vlaam sche landbouwers en werklieden laten leven en eenige winst opleveren. In eene vergadering over eenige maanden door brouwers te Brussel gehouden, zei een van hen De Duitsche hoppe moet vrij, zonder rechten, in België kunnen komen, vermits er alhier maar half zooveel meer opgedaan wordt Hoe verstandig gesproken, niet waar Welke nijveraar of handelaar is genegen iets voort te zetten, dat hem niets dan verlies aanbrengt En, als de hoppe, gelijk in 't jaar 1899, maar 35 fr. de 5o kgr. gaat, kan geen landbouwer daaraan bestaan. Dat de hoppekweekers dus te zamen spannen en verzoekschriften naar de Kamer zenden, opdat het wetsvoorstel van onzen zoo verdienstvollen volksvertegenwoordiger gestemd zou worden. De Landwirtschaftskammer in de Duitsche Rhtjnpi ovincie heeft aan de opperpresidenten gevraagd, zich te bemoeien met de inrichting en uitbreiding van schooltuinen. Reeds meer dan tweehonderd ja'ar geleden wees de Engelsche wijsgeer en opvoedkun dige Locke op het nut van te leeren planten kweeken. In Zweden bezit bijna elke school op het platte land zulk een tuin en ook in Oostenrijk werd reeds veel in deze richting gedaan. Deze oefening heeft overal prachtige resul taten in meederlei opzicht. De belangstelling wordt er door gewekt voor zelfstandig onder zoek en zelfstandigen arbeid er wordt orde lievendheid door gekweekt en de gezondheid wordt er door bevorderd. Zelfs is het reeds dikwijls gebeurd dat van uit den schooltuin nieuwe gewassen werden verspreid of betere wijzen van herschouwing als voorbeeld aan de landbouwende bevolking gesteld. Ook kan natuurlijk de studie der plant kunde door 't kweeken van bijzondere ge wassen worden bevorderd, en weinig studie is zoo verfrisschend als juist deze. De Fransche Kamer heeft zich met de vrijheid uren lang bezig gehouden, om ze aan banden te leggen. Maret, de radicaal, was eerlijk genoeg het te bekennen bij ons is maar een vraagstuk op te lossen de menschen te bevrijden en toch voort te gaan met ze te beheerschen. Lasies toonde nog eens aan, hoe de officie ren worden behandeld een officier die naar de kerk gaat is verdacht betoont zijn vrouw zich al te godsdienstig, dan wordt hij ver plaatst, en laat hij zijn kinderen katholiek onderwijs geven, dan kan hij alle hoop op promotie laten liggen. Er blijkt uit de nu overgelegde stukken dat zelfs vrienden werden bespionneerd. Ja, die vrijheid is een mooi dingin Frankrijk uitgevonden, evenals de broeder lijkheid van over honderd jaren, in name derwelke men Frankrijk met lijken bezaaide. Het godshuizenbestuur van Diest, dat, dank aan een 5ojarig liberaal stadsbestuur, geheel uit liberalen bestaat, is bezig zich eene reputatie te maken, gelijk aan degene die het Antwerpsche armenbestuur beroemd maakte tijdens den schoolstrijd. Heele lijsten van feiten worden door de dagbladen opgesomd, van broodroof en andere schoonheden in dien aard. Maar wie de kroon op het werk zette was stellig M. Kennes, de liberale schepene en voorzitter van gezegd bestuur. Die heer, welke onlangs door de rechtbank verooi deeld werd voor beleediging van den burgemeester in de uitoefening van zijn ambt, verscheen nu dezer dagen voor belee diging van eenen arme, omdat hij katholiek was. De laatste was een ziekelijk man, bijna blind en vader van vijf kinderen. Hij kwam naar het bureel om zijn gewonen onderstand. Smeerige luierik, werk snauwde die lieve voorzitter hem toe. De rechtbank heeft die handelwijze wat kras gevonden en hem tot 10 fr. boet, de kosten en een frank schaevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeeld. G. Kurth, hoogleeraar te Luik, heeft onlangs te Leuven eene prachtige voordracht gehouden. Wij oorloven ons eenige gedach ten van den geleerde over te nemen. Over eene halve eeuw telde Europa vijf groote mogendheden Vrankrijk, Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Europa beheerschte de gansche wereld Frankrijk stond aan het hoofd der volkeren, zelfs nog na den slag van Sadowa. En thans Frankrijk, niet getrouw ge bleven zijnde aan zijn verleden, vervalt alle dagen meer. En als de beschaafde natiën nog van Vrankrijk spreken dan noemen zij, spotlachend,eenen Dreyfus,eenenVadecard... Midderwijl zijn in het Westen en in het Oosten twee machtige rijken ontstaan, drei gende den invloed van Europa nog te ver minderen. In het Westen bloeien de Vereenigde Staten, die bijna heel Noord-Amerika be zitten, en het woord van Monroé niet zullen vergeten Amerika aan de Amerikanen In het Oosten staat Japonië op, den krijg met Rusland niet vreezende en de eene zegepraal na de andere behalende. Ook de Chineezen zijn wakker geschoten, en hunne zonen komen onze beschaving overnemen. En als zij onze nijverheid eens kennen, zullen zij ons misschien uit hun vaderland drijven. België bekleedt eene bevoorrechte plaats onder de volkeren. Wij hebben een katholiek bestuur, wat ons niet belet op alle gebieden de kroon te spannen. De wereld weet dat, ziet dat, en bewondert onze wilskracht. Maar indien adelbrieven tevens plichtbrie- ven zijn, dan hebben wij ook voet bij stek te houden, vooal de jongeren van dagen. Leopold II zegde op zekeren dag, dat een klein volk door zijnen stoffelijken, verstan delijken en godsdienstigen voorspoed eene overwegende rol kan spelen. Vergeten wij het niet Tijdens eene botsing Maandag avond te Limoges tusschen de soldaten en de werk stakers is er een werkman doodgeschoten en vier erg gekwetst. De begraving heeft Woensdag plaats gehad en de werkstakers hebben te dier gelegenheid eene groote betooging ingericht. Er wordt gezeid dat de soldaten geschoten hebben zonder het bevel hunner oversten af te wachten, t' einden gejaagd door de aan vallen der werkstakers, die smeten met al wat zij krijgen konden naar de troepen. De bespreking van dinsdag namiddag over de onlusten te Limoges, is nogal hevig ge weest. De socialist Jaurès beschuldigde het gouvernement enkel tusschen te komen ten gunste der bazen, en zelfs van een vreemden baas. Minister Rouvier antwoordde dat de gewapende macht tot niemands dienst staat, tenzij van de openbare orde. Het is enkel toen het gevang bedreigd was, dat de troepen zijn tusschengekomen, en niet om betoogingen te beletten. De soldaten hebben zonder bevel geschoten, verbitterd om dat zij uren lang beledigd, geslagen en gesteenigd werden. De eerste plicht van een burger, zoo besloot M. Rouvier, is de orde niet te stooren. De bespreking werd daarop gesloten. Een voorstel om een onderzoek over de onlusten te doen instellen, werd door de regeering bestreden, die, verklaarde M. Rouvier, zich zelf daarmee gelast. Het werd verworpen met 369 stemmen tegen 173. Een dagorde van vertrouwen in het gouvernement werd aan genomen met 423 stemmen tegen 58. Het verhoor van 't gerechtshof te Moskou, waarvoor Dinsdag Ivan Kabaïeff, de moorde naar van groothertog Sergius, verscheen, was niet openbaar. Alleen eenige generaals van den staf van den groothertog werden toege laten. De moeder van den beschuldigde moest in den gang der verhoorzaal blijven. Op de gebruikelijke vragen, door den voor zitter, den senateur Deuren, gesteld, ant woordde de moordenaar lk ben geen beschuldigde en gij zijt mijne rechters niet. De burgeroorlog heerscht in het land, en ik beschouw mij als krijgsgevangene 't is als dusdanig dat ik wil antwoorden, maar niet als beschuldigde. De voorzitter had daarop den beschuldigde doen wegbrengen, doch zijne advokaten vertrokken ook. De fd voor een half uur opgeschorst, en de advok-atcn stem den er in toe terug te keeren doch alleen met de beschuldigde. Dit werd toegestaaÏK- en de getuigen, ten getalle van twaalf, w*j[c--en. gehoord tien generaals.de burgemeësuSY1^ Moskou en de maarschalk van den adel.V V Admiraal Rodjestwensky heeft aan ver scheidene huizen te Saignon belangrijke bestellingen gedaan, die aan de russische vloot geleverd geweest zijn langsheen de kust van Cochin China. De japoneescheregeering klaagt reeds dat Vrankrijk in zijne koloniën de onzijdigheid laat schenden ten voordeele van Rusland. De fransche kruiser Phuyen is dinsdag te Saigon aangekomen. Hij heeft 20 schepen der russische vloot gezien in de Kam ranh- baai de anderen lagen in volle zee. Russische agenten zouden den onderzee- schen telegraafkabel van Fou-tcheou naar het eiland Formosa afgesneden hebben. Zaterdag laatst vergaarde de Ypersche gemeenteraad ten stadhuize, Blauwe zaal. Al de raadsheeren, buiten den heer Caene- peel, waren aanwezig, alsmede de heer schrijver M. Gorrissen. Kwart na den vijven werd de zitting geopend door den heer Voorzitter, M. den Burgemeester Colaert. Hij begon meteenen brief te lezen van de Ypersche kolenhandelaars, die vragen dat het woord onrechtstreeks zou behouden worden in het akkoord met M. Debrouwer. Dit woord heeft betrek op den verkoop van compteurs, bekken, netjes, glazen, enz. en geenszins op den kolenhandel. De handelaars moeten door een Ypersch blad bedrogen geweest hebben. Maar dat toogt hoe onnoozel sommige beknibbelaars te werke gaan en welk belang men moet hechten aan hun... gezaag. Sprekende over den brief hierboven ver meld, zegt de heer Voorzitter dat hij nog in onderhandeling is nopens de gaze, dat hij hoopt overeen te komen, maar in alle geval dat hij toch al het mogelijke gedaan zal hebben ten voordeele van stad. De stad wordt bemachtigd een perceel grond te verkoopen in de Kiaverstraat en in de Capronstraat. Bemachtiging wordt ook gegeven om in processe te gaan ten einde te doen bepalen dat de weg waarop de tram zal rijden al de buitenwandelingen den eigendom is van steê. M.Sobry vraagt waarom er nog be machtiging gevraagd wordt, vermits het proces reeds is ingespannen. M. de Voorzitter. Er was haaste bij, en "t is ten anderen gewoonlijk alzoo gedaan. De rekening van I904 bedraagt 7700 fr. in ontvangsten en laat een overschot van 589.8» frank. De nijverheidschool heeft een overschot van 207.75 fr. op 10774.54 centiemen ont vangsten. M._ Sobry beknibbelt de verhooging van uitgaven, t Is nog eens 800 fr. meer dan t voorgaande jaar. Daar moet alleszins paal en perk aan gesteld worden. De prijsdeeling kost te veel, fr. 689 61, en in de middelbare school en is 't maar 600 fr. En daarbij is er nog 90 fr. gegeven van de fondatie Maurits Merghelynck.aan dekinders die 't verdienden. Die fr. 84.Ï4 champagne zouden gemakke lijk kunnen ontspaard worden. M. de Voorzitter vindt de beknibbelin gen van den heer Sobry ongegrond. De 7 tot 800 fr. verhooging zijn wel gewettigd. Er is maar alle twee jaar prijsdeeling in de nijver heidschool en de toelage van 90 fr. uit de fondatie Merghelynck en is geen uitgave van stad. Wat de champagne betreft, vroeger werd er eenen stoet ingericht, die veel meer kostte. In plaats van gewone wijn, werd dan beslist aan de ouders en leerlingen die bekroond werden een glas champagne te geven. Wij en vinden niet dat daarin iets overdreven is en stellen voor die uitgaven goed te keuren. M. Sobry. Waarom passerdoozen ge kocht op den vreemde, als men ze hier in Yper kan krijgen M. de Voorzitter. Van die opmerking zal worden rekening gehouden. De betalende bewaarschole kostte aan stad in iori.,^559 fr. 65 er was fr. i35,35 bewaarscholen kosten 8.000 ^'erbQa°ns "P Deze geeft een overschot op de rekening van «59,47 fr» De rekening der middelbare school zal onderzocht worden in eene volgende zitting. De vervoerdienst van den heer Vanthuyne tusschen Clercken-Yper en Merckem-Yper wordt afgeschaft. Grondverkoop der Godshuizen wordt tot eene volgende zitting verschoven om nadere inlichtingen te vragen. De disch wordt bemachtigd grond te ver wisselen met Mad. Van Houver-de Lorge. De rekening van 1904 wordt goedgekeurd. Het tekort vermindert gestadig en de heer Voorzitter wenscht den kerkraad geluk daarmee. De Capronstraat, waarover een onderzoek geopend werd, is bepaald afgestaan aan den Staat. Niemand heeft daarover eenige opmer kingen gemaakt. M. Bouquet vraagt inlichtingen over den tram Yper Belle. M.de Voorzitter zegt dat men 'takkoord is om te gaan al Dickebusch, den Ouderdom, Reninghelst, Westoutre, Locre, Belle, tot aan de grenzen, wel te verstaan, daar Belle in Vrankrijk geene maatschappij vindt, die de uitbating aanneemt. 't Beste ware dat de gemeenten trachtten de vergunning te bekomen van de grens tot aan Belle, 't Is hetgeen zal betracht worden. Van dien groep zal ook Yper-Poelcapellc deel maken. Poperinghe-Kemmel-Waasten zal er eene vertakking van zijn. Dranoutre en wil er geen deel van maken maar Locre, dat eerst geweigerd had, is nu van gedacht veranderd en zal meedoen. Kemmel en heeft nog niet geantwoord. Men zal 't hun eens herinneren en trachten gauw antwoord te krijgen. M. Lemahieu vraagt alwaar de tram Yper-Poelcapelle zal loopen. M. de Voorzitter. Daarover is nog niets beslist.St-Jan en wilt er niet tusschenkomen. De openbare zitting eindigt ten 6 ure. n Spijts de bijtende koude was er gisteren, Witten-Donderdag. vele volk te beene om to Zevenkerken. De handelaars hadden er gebruik tan gemaakt om hunne toogvensters op te schik ken en volk aan se lokken. Als gewoonte spanden onder dat opzicht de beenhouwers de kroone, al is 't dat er wat min pracht was dan verleden jaar. Onder de beenhouwers en zwijneslachters bekwam de heer Gillis-Tanghe als gewoonte den grootsten bijval. MM.Bossaert-Vuylsteke, Dumon, Caenen, Delvoye, Ach. De Bruyne, Vanwonterghem hadden vleesch ten tooge gesteld die waarlijk 't water in den mond deed komen. Ten anderen, de Ypersche beenhouwers zijn daarvoren gekend goê ware en schoone geschikt Eene bijzondere melding verdiende nog de schoone uitstalling van M. Bultiauw- Dethoor, de nieuwe inrichting van M. De Salmon, de prachtige kerkornementen van M. Demeere, de modemagazijnen van M. Corniilie-Verhack, Craye-Caen, enz. enz. Zekerlijk zullen er vergeten zijn, maar om volledig te zijn, behoorde men haast den helft der stad op te noemen. 't Week blad in zijne edele (met geen z) tale heet nog al geem de katholieken de dom- perskliek. En 't is zelfs om zijn gezegde te bewijzen dat Sarloo over een jaar of drie de lijste beloofde van al de kootjezetters van Yper. Tot nu en heeft hij die lijste niet geheel opgemaakt, want ze is schabouwelijk lang. Ge kunt peizen, drie jaar lang schrijven 1 't zal de moeite weerd zijn. Nu, om tot de domperskliek terug te keeren, de groote gazetten spreken over eene uitvinding gedaan door Mgr. Louis Cere- botani,prelaat van de Nunciatuur te Munich. Die kerkvoogd heeft namelijk nieuwe electrische toestellen uitgevonden, waarmede hij telephoneert op een grooten afstand, zonder tusschenkomst van de bedienden dat toestel is reeds in voege in Beieren. Dat moet daar ongetwijfeld veel bijval genieten, vermits het, dank die uitvinding, niet meer noodig en zal zijn een kwart of eene halve ure te staan schilderen om te kunnen spreken.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1