DIT IS EN OMMELANDS, Op Zaterdag 13" Hei 1905. Katholieke Bond ROND DE WERELD Vrank rijk De gebeurtenissen in Rusland Een nieuwe spoorweg in Azië Generaal Kouropdtkine Vivan een goed pijpken Een grootsch plan De nieuwe Wet op de Arbeidsongevallen en den Landbouw VAN ALLES WAT Tentoonstelling te Amsterdam» Verzekering Verschil Nickels!uk ken 'I Kan niet goedkooper Vergelijkende snelheid Het grootste schip ter wereld Amerikaansch De koning en prins Albert te Luik TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boter stratete Yper, en bij 's land boodschap wezen ofte posttegen 3 frank 's jaars. P Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Oorlog ï)e politieke hor vormingen Anti-joodsche onlusten De boerenopstanden Maxim Gorki Bestuurlijke schandalen T NIEUWSBLAD VAN YPER 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, 1k £6, te Yper. m De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Ha^as, "e Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place du la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaandern wonen. Heden Zaterdag i3 Mei, ten 2 en half ure namiddag, komt de Katholieke Bond bijeen in 't Volkshuis ter bespreking van eene verandering aan het reglement. Nauwelijks eenige dagen heeft de werk staking geëindigd geweest te Limoges, in Vrankrijk, en reeds is er eene nieuwe aan den gang die veel erger schijnt te zullen worden dan de voorgaande. Pij M. Beaulieu hebben de werkstakers de fabriek afgezet, de poorte gesloten met een zware balke,en ze wilden alzoo den fabrikant dwingen toe te geven, ofwel ze zouden hem uithongeren.Niets en mocht er in of uitgaan, noch voor de menschen noch voor de peer den. De huisbewaarder zond zijn manneken van 12 jaar om melk te halen voor de kleine kinders, zijn broertjes en zustertjes, en de razende beulen hebben t kind zoo erg ge slegen en gestampt dat hem drie ribben ge broken zijn, en om nog te verergen beletten zij dat de doktor zou gaan om het kind te verzorgen. De Burgemeester van Labuissière, die pertank een van huider mannen is, heeft alle moeite van de wereld gehad om die onmen- schen rede te doen verstaan. Geen rechterkant er meer aan vindende, heeft de meier zijn meesterschap in handen gegeven van den Gouverneur prefekt zegt men in 't Fransche en deze heeft er de gendarmen naartoe gezonden, die kort spel mieken met geheel den oploop. s Anderdaags kon M. Beaulieu naar 't stadhuis rijden tusschen de soldaten en gen- darms. Maar de onderhandeling aldaar en heeft niet gebaat, men is niet overeenge komen. 't Is jammer dat het werkvolk zoo geerne en zoo gauw luistert naar alle slag van ruzie zoekers en rustestoorders, die toch nooit geen ander doel en hebben dan twist en twee dracht te zaaien en uit de ruzie hun profijt te trekken. De groote zeeslag die verwacht werd sedert zoolang blijft nog altijd te verwachten. 't Schijnt dat de twee russische vloten nu bijeen zijn, maar Japonië en valt ze toch niet aan. Van wederkanten is men op den loer om te trachten door slimmigheid te krijgen wat men niet durft doen door geweld. Te lande zijn er nu en dan kleine scher mutselingen, die van weinig belang zijn, maar die misschien tot een beslissenden slag zullen geleiden. Het congres der afgeveerdigden van de zemstvos, te Moskou, heeft,met eenparigheid min i3 stemmen, zich vijandig verklaard aan het ontwerp der regeering, enkel het recht van beraadslaging aan de volksvertegenwoor diging te geven,en geen recht van stemming De botsingen tusschen joden en christenen te Gitomir zijn verschrikkelijk geweest; dins dag telde men reeds 12 dooden en een 5o tal gekwetsten.Ondanksdegenomen maatregels, vreesden de overheden dat er nieuwe onlusten zouden uitbreken. In de dikstrikten Kirsanow en Kischineff zijn de boeren nu ook in vollen opstand en leveren zich aan wanordelijkheden over. De romanschrijver Maxim Gorki, die bin nen kort zal moeten te recht staan om oproe rige manifesten opgesteld te hebben, heeft de toelating ontvangen in Rusland te verblijven, uitgenomen te St-Petersburg;men zegt dat hij zich in den omtrek der hoofdstad zal vesti gen. Binnen kort zal te Moskou het proces be ginnen ten laste van twee ambtenaars van het militair aanwervingsbureel. M M Ostrou- mow en Zaïtz, die beschuldigd worden, mits aanzienlijke vergeldingen, meer dan 3oo dienstplichtigen te hebber, doen vrijstellen. De russische regeering heeft zich met een financieel syndikaat verstaan vuor den aanleg eener nieuwe spoorbaan, die den transsiberischen spoorweg met de lijn van Taschkend in Turkestan zal verbinden. De nieuwe baan zal 2500 wersten lang zijn en meer dan een miljoen roebels kosten zij zal toelaten een grooter getal troepen uil Europa naar Azië te sturen en het vervoer te bespoedigen. De werken zouden nog dees jaar beginnen. Te St Petersburg is het bericht toegeko men, dat generaal Kouropatkine reeds op weg is naar Rusland. Met hoeveel genoegen rooken burger en werkman hun geliefdkoosd pijpken Welk een aangename afwisseling in hunne dage- lijksche bezigheden 't Doet deugd, men ziet het. Ook is 't geen kleinigheid wat er dagelijks aan tabakwolken wordt uitgeblazen. En niettegenstaande de groote hoeveelheden tabak welke in België jaarlijks geteeld wor den, overtreft de invoer ongeveer 10,000,000 kilogr. den uitvoer. Maar tabak en tabak is twee, en 't is vooral de fijne tabak die hier wordt ingevoerd. Behalve eenige streken als Appelterre, Harlebeke, Oburg, enz. waar de grond bijzonder voor deze teelt geschikt schijnt, wordt in ons land veel gemeenen tabak ekvveekt. Benevens de grond, hebben die vruchtafwisseling, de verzorging en vooral de bemesting grooten invloed op den geur en de fijnheid van dit gewas. Wat de vruchtafwisseling aangaat, 't is een kend feit dat tabak verscheidene jaren achtervolgens op hetzelfde land kan geteeld worden dat de hoedaingheid zelfs langs om beter wordt. De bemesting laat in vele gevallen nog al te wenschen. En nochtans kleur en brand baarheid de twee hoofdvereischen van goeden tabak hangen er van af. Hoeveel kleine landbouwers zijn er niet, welke enkel gebruik maken van beir? Andere voegen er watchimiek bij, waarvan zij nog den inhoud nog de natuur kennen. Welnu, beir en sommige hulpvetten bevat ten nogal veel chloor, en dit element wordt gretig door de tabakplant opgenomen maar die chloor werkt aliernadeeligstop de fijnheid en de brandbaarheid van den tabak. Het gevolg daarvan is dat men wel den «hoop» heeft, doch de «deugdelijkheid» niet. En 't is toch de kwaliteit die het pijpken maakt 1 Gebruikt liever eene goede dossis geteerde stalvette en brengt die vroegtijdig onder. Eene bijvoeging van scheikundige mest stoffen is ten zeerste aan te prijzen; doch niet de eerste de beste. Tabak is eene zeer uitputtende plant, vooral aan stikstof, potasch en kalk.Wat kalk zal dus ook zeer welkom zijn. Als stikstofmest is sodanitraat in twee keer toegediend te verkiezen. Wat de potasch aangaat, men zal den voorkeur geven aan gezuiverde potaschzouten of ten minste er geen gebruiken, waarin chloorverbindingen aanwezig zijn. Men geve daarom 25o tot 3oo kg. zwavel zure potasch per hectare of wat ook zeer goed is 400 tot 5oo kgr. patentkali. De potasch meststof worde tamelijk vroeg aangewend en goed in den grond gewerkt. Dusdoende kan men hopen een lekker pijp ken te zullen mogen smooren 1 LOWIS Uit Sint Petersburg worden bijzonder heden gemeld over het plan betreffende het graven van een kanaal tusschen de Zwarte Zee en Oostzee. De ontwerper ervan is de Belgische ingenieur Gustaaf Defoss (De Vos Den stoot tot het in behandeling nemen van het plan heeft vermoedelijk de Dardanellen- kwestie gegeven. Rusland wil aan zijne vloot in de Zwarte Zee een uitweg naar den Oceaan verschaffen. De doorsnee van het kanaal zal zoo groot zijn dat de grootste Oceaan-booten er met eene snelheid van 8 knoopen door kunnen varen. De geheele afstand van 1600 kilometers zou met behulp van electrische trekkracht in vijf dagen afgelegd kunnen worden. De loop van het kanaal is als volgt ontwor pen Cherson, Kiëf, Orsja met gebruikma king van den Dnjeper, en van Witebsk naar Riga met gebruikmaking van den Duna. Een eigenlijk kanaal zou alleen van Orsja naar Witebsk noodig zijn, dat is over een afstand van ongeveer i5o kilometers. Als voordeelen van het kanaalplan worden ge noemd, dat het uitgevoerd kan worden met behulp van buitenlandsch kapitaal, zonder borgstelling van de regeering, en dat de uitgaaf van 7 millioen roebels, die de Staat nu elk jaar moet doen voor de instandhou ding der vaargeul in de Duna en de Dnjeper, komt te vervallen. Verder is de Staat nog gebaat, doordat het consortium bereid is, 10 percent van de zuivere ontvangsten aan de schatkist af te staan. Die ontvangsten worden op i5o miljoen frank 's jaars ge raamd. De aanleg van de sectie Orsja-Witebsk zou de droogmaking van de moerassen in de treek meebrengen. De nieuwe verkeersweg zou de omliggende provincies verrijken. De uitvoer van graan, nafta en steenkolen zou vergemakkelijkt worden, en deze produkten zouden op de wereldmarkt beter kunnen meedingen. Het kanaal zou ook dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het internatio naal transitoverkeer van den Levant naar noordelijk Europa. Ten slotte stelt men ook de strategische beteekenis van het kanaal in het licht. Het benoodigde kapitaal zou I mil liard fr. zijn en, naar men verneemt, kan men rekenen op den steun van het meeren- deel van de Belgische en Fransche mijn ondernemingen en ijzersmelterijen in Zuid- Rusland. Met 1 Juli aanstaande treedt de nieuwe wet der arbeidsongevallen in voege. Een groot getal landbouwers, dat is, al diegenen, welke gewoonlijk ten minste drij arbeiders gebruiken, vallen onder de toepas sing dezer wet. De meesten schijnen het be slaan dezer wet niet te kennen, terwijl anderen morren en zeggen, dat men de boer maar al tijd nieuwe lasten en verplichtingen oplegt, en men nog steeds te werk gaat volgens het oude spreekwoord: De boer zal 't al beta len. De plichten, welke door de nieuwe wet opgelegd worden, zijn niet zoo nieuw als men zich wel inbeeldt; want sedert meer dan 100 jaar zijn wij door het burgerlijk wetboek verplicht de arbeidsongevallen te regelen en eene volledige schadevergoeding daarvoor te betalen. Volgens de oude wetgeving, welke nu nog in voege is, en zelfs na 1 Juli grooten- decls in voege blijft zijn de landbouwers ver antwoordelijk: i° voor ongevallen, die zij veroorzaken; 2° voor ongelukken of schade, door hunne dienstboden teweeg gebracht; voor ongelukken of schade door hunne die ren veroorzaakt. Aan deze wetgeving is enkel verandering gebracht voor wat betreft de ongevallen aan de arbeiders overkomen. Indien na 1 Juli aanstaande een ongeval gebeurt, zal de rechtbank niet meer te on derzoeken hebben, zooals vroeger, of het on geval de schuld is van baas of werkman; de landbouwer moet in ieder geval zijnen werk man schadeloos stellen. V 4 Men zal voortaan aan den werkman, wel ke tot werken onbekwaam is, de helft van zijn werkloon moeten betalen, terwijl men volgens de oude wetgeving tot veel hooger vergoeding kon verplicht worden. In geval van overlijden van het slachtoffer, kon men vroeger tot betalen van zeer groote sommen veroordeeld worden; terwijl men, volgens de nieuwe wet, op voorhand weet wat er er te betalen valt. Zoo zal de landbouwer, bij sterfgeval van eenen verongelukten werkman te betalen hebben. 1° Eene somme van 75 frank voor begrafe niskosten; 2° Een kapitaal tot het vormen eener lijf rente, te betalen aan de weduwe of de weezen en berekend tegen 3o °/0 van het vroeger ver diende loon, 3° De kosten van den geneesheer gedu rende de zes eerste maanden. De landbouwer, die zich wil ontlasten van de verplichtingen, hem door de nieuwe wet opgelegd, zal zich kunnen verzekeren bij eene maatschappij, door het Staatbestuur daartoe erkend. ft Wij moeten echter nogmaals doen aan merken, dat het niet genoeg is, dat de land bouwer zich zelve tegen de nieuwe wet ver- zekere, want deze heeft alleen betrek op de ongevallen aan de werklieden overgekomen. De oude wetgeving, welke in voege blijft, verplicht hem ook de geleden schaê te her stellen, welke hij aan de derde personen toe brengt. De landbouwers, die gewoonlijk minder dan drie arbeiders gebruiken, mogen zich onder toepassing der nieuwe wet stellen, ver mits er de verklaring van te doen op het vre degerecht van hun kanton. Belgie heeft er alle belang bij zijne handels betrekkingen met Holland uit te breidenjwij kunnen dus onze voortbrengers enkel aanra den aan deze tentoonstelling deel te nemen. De fabrikanten en nijveraars, welke ver langen ten toon te stellen, kunnen alle wenschelijke inlichtingen bekomen bij den algemeenen agent voor Belgie, Van Luppen- straat, 63, Antwerpen. Iedereen kent de verzekeringsmaatschap pijen, waar, mits jaarlijksche betaling van zekere som gelds min of meer aanzienlijk volgens de omstandigheid, men in alle geval van ramp of onheil,schadeloos gesteld wordt. Overal immers op onze dagen treft men soortgelijke maatschappijen aan, van alle slacht en kleur, naar ieders lust en begeerte. Zoo kan men zijn eigendommen, huizen, meubelen en gerief tegen brandgevaar verze keren. De landbouwer verzekert zijne vrachten ten velde tegen de verwoesting,door hagel of storm aangericht. De scheepreeder sluit eene verzekering, voor 't geval dat zijne vaartuigen op zee,door schipbreuk of ongeval zouden vergaan. Zoo is men vol zorg en kommernis voor hettijdelijke,voor het vergankclijkejen eilaas! het geestelijke en het eeuwige verliest men zoo dikwijls uit het oog. De belangen der ziel, daar denkt men doorgaans niet aan, ofschoon men ze eerst en bovenal,zou moeten verzekeren tegen de overgroote zware ramp die haar bedreigt, 't is te zeggen tegen de vreeselijke pijnen der hel. Deze verzekering draagt den naam van staat van gratie-, want wil men de hel ontgaan en den hemel binnentreden, zoo wordt e; volstrekt vereischt dat men met God in vrien- schap leve,en de ziel,tegen de hel verzekeren, van doodzonde bevrijde. De liberalen hadden in 5 jaar de belastingen met 5o miljoen verhoogd, en niettemin kwa men zij elk jaaralle openbare werken daar gelateni5 a 20 millioen te kort om de gewone uitgaven des lands te betalen. Het katholiek bestuur heeft de lasten ver minderd, en betaald i3 millioen pensioenen aan de werklieden. Boven de gewone uitgaven leverde daarbo ven nog het jaar 1902 3, 200.000 overschot 190? 2,800.000 1904 i,5oo.ooo Nochtans de rechten op den alkool tegen de dronkenschap hebben de inkomsten nog met millioenen doen verminderen. Eene goede vermindering deze. Daar de oude nickelstukken zonder gaatjes niet gauw genoeg binnenkomen in de Staats kassen, heeft de minister van geldwezen, als proefneming, aan de openbare kashouders der provinciën Brabant en Antwerpen, last gegeven die oude nickelstukken in te trekken naarmate de betalingen die aan hunne kassen gedaan worden. Bijgevolg zullen die kashou ders uitsluitend stukken met gaatjes gebrui ken in hunne betrekkingen met het publiek. Belangrijke hoeveelheden stukken met gaat jes zijn, met dat doel, ter beschikking der beambten van het bestuur van geldwezen gesteld. Er was gezegd dat, tijdens de tentoonstel ling van Luik de reisprijzen heen en weer over geheel het land tot twee- en zelfs tot ée'n frank zouden worden verlaagd. Dit gerucht wordt stellig tegengesproken. Moest de minister dit doen,d%n zou men hem hetzelfde voor alle andere gelegenheden vragen En nu reeds reist men in België goed kooper dan in elk ander land der wereld. Aan de werklieden, die met hulpgelden van openbare besturen reizen, zal 5o °/0 vermindering worden toegestaan op voor waarde dat zij de pleegvormen der gezel- schapsreizen vervullen. Onze snelste exprestreinen zouden gelijk gruiskarren voortrijden indien men ze ver gelijkt bij de vlucht der dieren. Het zou zeer belangrijk zijn te weten hoe de Duitsche ingenieur M. J. Olshausen er toegekomen is om de snelheidsvlucht van eenen vogel te berekenen, die men bij de Duitschers Regenpfeiter noemt. Deze vogel vliegt 7500 meters per minuut of 450 kilometers per uur en kan over Frankrijk vliegen op 2 uren. De mensch is zeer klein tegenover de dieren De snelste Wielrijder doet 22 meters per sekond, en wordt door den Russischen hazewind geklopt met 2 5 meters per second, terwijl de gazelle 27 meters aflegde. De struisvogel kan tot 33 meters per second afleggen, terwijl hij met de vleugels slaat. De snelheden door den mensch bereikt bij middel van machienen of rijtuigen zijn onbeduidend. Een schaatsenrijder kan 9 tot 10 meters per second, een zemmer 1 meter, een Duitsch soldaat, 5 kilom. per uur en een wandelaar 3 kilom. per uur bereiken. Het rekord van aanhoudende snelheid is door de valk bereikt, die in eenen trek van Noord-Amerika naar Noord- Duitschland vliegt en dezen grooten afstand aflegt in 11 uren. Zaterdag is het grootste schip ter wereld voor rekening van de Hamburg Amerika lijn te Queens Island van stapel geloopen. Ziehier eenige nadere bijzonderheden over dien kolosus. Acht dekken bevinden zich daarin boven elkaar en de vijf die voor het gebruik van de passagiers zijn bestemd, worden onderling door elektrische liften verbonden. Er zal ook aan boord een volledig restaurant wor den ingericht, waar op elk uur van den dag a la carte zal kunnen worden geluncht en gedineerd en waar de passagiers feest maaltijden zullen kunnen inrichten. Een zeer natuurlijke vraag bij de reus achtige afmetingen van de boot is, of er ook op dat eene wandeldek zal mogen gereden worden met rijwielen en automobielen, of dat daar voor afzonderlijke banen worden aangelegd. Een van wijlen Jules Verne's eerste wonderzeizen was de geheimzinnige rei zigster aan boord van de Great Eastern welke weinig bekende novelle hij aansloot bij zijn meer beroemd geworden roman Eene vlotreis op de Amazone Geen van des schrijvers fantasieën is inderdaad zoo spoedig verwezenlijkt, ja door de werkelijk heid verder overtroffen,dan juist die waaruit destijds de reuzen-mailboot «Great Eastern» geboren werd. Te Portsmouth, hoofdplaats van het graafschap Buckingham. Vereenigde Staten van Noord-Amerika, zijn de laatste voorbe reidselen geëindigd van eene reusachtige en recht Amerikaansch onderneming. Het is maar de ontploffing van 80,000 kilo dyna miet. Deze ontploffing welke in de eerste dagen van J uni zal plaats hebben, heeft voor doel den ingang der haven te verbreeden daar deze gevaarlijk geworden is ten gevolge der groote beweging in het water hjj de tijën. De uitslag welke van deze echt Ameri- kaansche onderneming verwacht wordt is de verplaatsing van verscheidene duizenden tonnen rotsen en de verbreeding der voor haven, welke alsdan een der Amerikaansche kusten zou worden. Het dynamiet is verdeeld in 44 gelijke deelen in de rotsen geplaatst en die allen gelijk zullen springen. De Amerikaansche ingenieurs hopen dat het rotsig onderdeel der haven in vele stukken zal springen, waardoor de opruiming veel zal vergemake- "ijkt worden. De verdeeling van het dynamiet is op zulke wijze gedaan dat de ingenieurs en de nieuwsgierigen het van op een betrekkelijk korten afstand zullen kunnen bijwonen, zonder gevaar te loopen. Vele personen zullen denken dat de ont ploffing van 50,000 kilos dynamiet de ruiten van alle huizen, eenige uren in den omtrek gelegen, moeten doen aan stukken vliegen. De Amerikaansche ingenieurs echter zeggen dat de ladingen dynamiet te diep en onder waterpeil geplaatst zijnde, niet veel schade kunnen veroorzaken. Men denkt echter dat de beweging in 't water, door de ontploffing veroorzaakt, heel wat belangrijker en heviger zal zijn dan bij de tijën. De zwaluw legt 800 meters per minuut of 48 kilometers per uur afde duif legt in hare Eene tentoonstelling van producten van,n" jbgersje jSucht 1000 meters en soms nog meer en uitvoer zal plaats grijpen te Amsterdam, V"- 21j echtereen tweetal uren vliegt, in September 1905. ot 800 meters. Donderdag brachten de koning en prins Albert een officieel bezoek aan de Wereld tentoonstelling te Luik. Dekoninklijke trein vertrok ten 11 ure 36 aan het koninklijk Paviljoen te Laeken. Deze trein bestond uit twee foergon8, eene berline, twee diligen- cies een wagon-restaurant, een keuken- foergon en een wagon van 2e klas De koning en de prins namen het ontbijt in de nieuw gemaakten koninklijken trein. De vorst en ziju neef kwamen ten 1 uur te Luik aan. In de Guillemins-tatie werd de krijgseer bewezen door afveerdi^ingen van de burger wacht en het leger. De koning en de prins,

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1