D i T SB EN OMMELANDS Bericht 40ste jaar. Talmerk 2082 Rechtbank STADSNIEUWS Ste Cecilia Liefdadigheidsermoen Katholieke Wacht Stad Yper Gemeenteraad iON'D üi.v WEffKLO V rank rijk Prijs van deugdzaamheid TELEFOON 52 tï eh ken bij dan UitgeverT* 36, in de Boterstrate, te Yperen hij 's land boodschap ute zen oft' host, 'tegen 3 frank jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt's Vrijdags, en's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk oö, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De nieuwe inschrijvers op hel Nieuwsblad voor 1906 krijgen de gazette voor nieten van nu tot Nieuw- jaai. De bekendmakingen ksstpn O,fr. 15 de reke binnen 't blad is 't O,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 'i honderd eder boek, waarvan ons twe^afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Heeren van de Agence Havas, 'e Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 84 Placb dé la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Y'per, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Stadsboekerij at is-oog bezig m i '■Wihi D fVan.--.eheS.eii nat is-nog b besprekingdpr wétop-dehsct ui Mérl 'en Staat. Ia eêtf dat» gesXiuu ie., artikel 'dé republiek a-i^borgt c iat Openbare Gezondheid ijver he idschool Muziekschool Daarop w- IHmPP^r pep. 1 :u -10 - -5 QQ als de minister pla b i - len op de volgende vragu D bliek waarborgt - de vr hm.. 1 geweten, welnu mogen de Heine nedienden huuue kinders zenden na ;r de scnole van hunnen keus De minister bleef het-antwoord chuilig. Hy dierf noch ja noch neen' zeggen, maar natuurlijk wierd de nt woorde gegeven door de senators zelve, die eene voorgestelde wijziging verwierpen, omdat Ze al te klaar de vrijheid van geweten waarborgde. Dat heeft eens te" meer doen zien waar de vrijmetselarij, die Vrankrijk meester is, naar toe wilt zij wil door alle middels 't geloove by het fr nsche volk te niete doen. Deze weke werd te Parijs de prijs toegekend van deug zaamheid.'t Was Vi. Paul Deschanel,gewezen voorzitter der fransche Kamer, die de redevoe ring uilsprak. De- eerste prijs werd toegekend aan eeue.... kloosterzuster, tioort, 't is de gewezen voorzitter die hare geschiedenis verhaalt Zuster Julie Hartmanu, geboren in 1830 te Sint Marle-aux-Mines, be schikte in het klooster te gaan als z j 20 jaar oud was. Maar ze wierd weeze met 5 jongere broeders en zusters. Binst 15 jaar strekte z de jonere tot moeder, en als zij allen g-.harna t waren voor het leven, dan nam zij net alootei kleed aan. In 1868 v er i z j overste van eene moederscüool e Besuvais en binst 3ö jaar br cl zij er de finders op van het volts. Z.j is nu 75 jaar oud en zij heeft de kinders van drie geslachten groot gekweekt, T NIEUWSBLAD VAN Woensdag nuchtend werd voor de recht bank van Yper het proces opgeroepen, ingespannen doorM. Colaert, Burgemeester van Yper en volksvertegenwoordiger, tegen 't Weekblad zijnen uitgever K. Deweerdt, en M. Devaux, [Jean sans peur), voor laste rende artikels in dat blad verschenen. De rechtbank was samengesteld uit de heeren Biebuyck, voorzitter, Montens en Veys, rechters, Thienpont, procureur des Konings, en Bouquet, greffier. Bachten de rechters zaten de heeren Vandaele, onder zoeksrechter, en Vandermoere, substituut- procureur des Konings. Mter Begerem, trad op als eischer voor M. Colaert, en Mters Thooris van Brugge, en De Sagher van Gent, hadden zich belast met de verdediging van Deweerdt en Devaux. Al de avokaten der balie van Yper woonden de zitting bij. 't Publiek had de voorbehoudene plaatsen ingenomen en in de gehoorzaal en den gang werd men geduwd om te versmach ten; Ten io ure juist kreeg Mter Begerem het woord. Hij herinnerde op klare wijze geheel de toedracht der zaak, hoe Deweerdt in Weekblad sedert meer dan een jaar, door eene reeks artikels spottende verslagen van den gemeenteraad en later fransche brie ven geteekend Jean sans peur had over gedrukt in zijn blad, artikels die voor doel hadden den achtbaren heer Burgemeester van Yper in zijne eere te krenken 't is daarvoor dat de -heer Colaert herstelling eischen. De artikels zijn begonnen van in de oogstmaand 1904 en hebben geduurd einde September 1905. Mter Begerem bewijst door uitreksels uit de gazetten dat er een stelsel bestond van belastering. De eerste artikels hadden in den schijn weinig belang, maar kregen gedurig nieuwen uitleg. Dezelfde zinspelingen werden herhaald en hernieuwd en uitgelegd in fran sche brieven, tot dat eindelijk den 3on sep tember 1905,twee verschillige artikels een vlaamschen en een franschen den gods- klop gaven met een schrijven, dat alle voor gaande aanvallen overtrof. Eerst onderzoekt de achtbare advokaat de zaak onder rechtskundig oogpunt en besluit dat Devaux en Deweerdt beiden verantwoor delijk zijn voor de schade die zij den heer Colaert hebben gedaan in zijn eere en faam. Spreker haalt al de opwerpingen aan die ertegen zijne zienswijze kunnen ingebracht worden en bewijst dat beiden DeWeerdt en Devaux, plichtig zijn. Na den rechtskant der zaak te hebben onderzocht bespreekt Begerem de ver schillige artikels. -Bij de bespreking van 't artikel van 20 oogst beweert M'" Thooris dat de heer Colaert niet bedoeld werd. M«« Begerem toont dat zijn tegenspreker hem vergist en dat het artikel onweerlegbaar tegen M. Colaert geschreven was. 14ter Begerem brengt hulde aan dezen die op zeker oogenblik vonden dat Deweerdt te verre ging en die het blad verloochend hebben. Sprekende over het schandalig vlugschrift d#t zonder naam van drukker of schrijver 's nachts werd rondgestrooid in stad, vindt hij indrukwekkende woorden om dat schrift te schandvlekken, en, ware 't toegelaten ge weest, zeker zou het publiek in luide toe juichingen zijn losgebroken bij de welgepaste tot 't Is ia ure en een kwart als M. Begerem zich neerzet. Mter Thooris denkt dat de eischer zijne opzoekingen nopens de artikels te ver heeft uitgebreid. Hij zal ze trachten tot hunne wezenlijke grenzen terug te brengen. Vooraleer den grond der zaak te bespreken, denkt de heer advokaat dat de gazetschrijvers zich hier op eenen gebied hebben gewaagd dat hun altijd zou moeten ontzegd worden. Spreker is ook gazettier in zijne vrije uren, maar hij denkt dat het bijzonder leven zou moeten ontzegd worden aan den gazetschrij ver die alleen grondbeginsels of bestuurzaken moet bespreken. Fransche en vlaamsche artikels hielden hiervoor geen de minste reke ning, evenmin als van de tale der wellevend heid en der gedoogzaamheid. Maar indien de bewoordingen -door de schrijvers gebruikt deze niet zijn die gebezigd worden in een treffelijk gezelschap, zijn de zinspelingen af te keuren, dat en bewijst niet dat de aantijgingen schadelijk zijn en zij rechtveerdigen niet de vrage tot lijfs dwang. Spreker onderzoekt op zijne beurt de verschillige artikels en ziet natuurlijk daarin de lasteringen niet die Mt2r Begerem erin ontdekte.Hij vindt zelfs aardig dat de andere personen in de artikels bedoeld, geen proces inspannen, waarop Mtet Begerem antwoordt dat hij tijd heeft om te wachten. Mt9r Thooris besluit dat de Rechter den eischer zou afwijzen, van zijne vrage ten opzichte van Deweerdt. Alleen Devaux blijft verantwooYdelijk voor den franschen artikel t:n Mter Desagher zal bewijzen dat daarin ook geen grond van beschuldiging bestaat. Mter Desagher begint zijne pleidooi met te zeggen dat hij verre is van de bewoordingen der artikels van Devaux en Deweerdt te willen verschoonen. Hij keurt ze af en verstaat geheel wel de veronlweerdiging van M''r Begerem, wanneer deze sprak van het vlugschrift van Devaux, waarin de gods dienstige ©vertuiging der overgroote meer derheid der bevolking werd aangerand. Maar dat 'n bewijst niet dat er lastering bestaat in de artikels ten opzichte van M. Colaert. Devaux bedoelt een stelsel van aan val regen het clericalismus, ten voordeele der Vrijdenkerij. De toon der vluchtschriften is gewoonlijk bitsig andere mannen zijn op dezelfde wijze te werke gegaan Rochefort, Drumont, yeuillot, gebruikten in hunne vlugschriften bijtende zinsneden. Van geheel den redetwist blijft er enkel het artikel van 3o september De uitleg die Mter Begerem geeft is verkeerd dat Deweerdt en Devaux de oorzaak van de drukfout in M. Co- iaert's naam op verschillige wijze verklaren bewijst duidelijk dat ze niet op voorhand malkaar hadden geraadpleegd. Dit artikel is ten anderen een antwoord op de Journal d'Ypres,en had geenszins het doel van M. Colaert in zijne eere te kwetsen. Mttr Desagher, besluit zijn pleidooi met te vragen dat de Rechtbank zou den eischer ongegrond verklaren in zijne vraag en hem afwijzen. 't Is één en half als de zitting geheven wordt en 't neerleggen der dossiers verscho ven tot 29" November, ter voortzetting. Morgen, Zondag 2Ón November, zal de Koninklijke Fanfare in stoet naar Sint Maartenskerke gaan om de misse bij te wonen, van ten elf en half. Het Wandel-Concert, aangekondigd voor Zondag namiddag in de Pauwelszaal, is verzet tot later, uit reden van den rouw der Koninklijke Familie. en welverdiende zweepslagen,zoó meesterlijk toegediend door den weisprekenden rede naar, aan den godvergeten schrijver van dat geschrift. Na al de artikels overloopen te hebben sluit Mter Begerem zijne prachtige pleitrede met te vragen dat de rechtbank benevens de schadevergoeding van 25,ooo fr. den lijfs dwang zoude uitspreken, opdat de beschul digden, zoo zij weigeren te betalen, in het gevang de dwaasheid hunner schandalige aanvallen zouden kunnen overwegen. 's Avonds ten Iweinszaal. 7 ure, feestmaal, in de Maandag 27 November, ten 1 ure, feestmaal op het Stadhuis voor de Stadsharmonie. Zondag ion December, ten 7 ure en half, groot Concert in de Iweinszaal. Vele volk was er opgekomen naar het sermoen van Pater Camel, eene der beste redenaars, die er in Yper nog werden j hoord. We vernemen dat de opbrengst ook in evenredigheid was en dat de armen en onge- lukkigen er de beste zullen bij varen. Hulde aan den befaamden redenaar en dank aan de milde gevers -Zondag nuchtend, ten 9 ure, werd in Sint Niklaaiskerke, de plechtige misse gezongen tot geesielijk en tijdelijk welzijn der leden van de Katholieke Wacht. Bestier, eere en werkende leden woonden in zeer groot getal de misse bij. 's Avonds ten 7 ure had in 't Volkshuis het jaarlijksch feestmaal plaats. 700 werkende en eereleden waren aanwezig. Aan de eereta fel zaten de heeren Sobry, voorzitter, Boone, eerevoorzitter, Baron de Vinck, senator, Co laert, burgemeester, Struye, oud-senat'or en schepeue, Vanden Boogaerde, schepene, Fraeijs, gouwraadsheer, Bouquet,ondervoor zitter en gemeenteraadsheer, Kannunik De Brouwer, pastor-deken E. H. Ryckeboer, proost.de eerw. heeren pastors der parochiën en andere heeren geestelijken en voorname personen der katholieke partij. Op het einde van hét feestmaal, dat uit nemende wel bereid was en opgediend door de zorgen van M. Deprost, huisbewaarder van het Volkshuis, stelde de Z. E. heer Kannunik DeBrouwer, de gezondheid voor van Z. H. den Paus, cje groote vriend der Katholieke Werklieden. Hij herinnerde de rouw der Koninklijke Familie, door het afsterven van den betreurden Graaf van Vlaanderen, rouw, waarin de katholieken grootelijks deelnemen, en besloot zijne aan. praak met de gezondheid voor te dragen van onzen achtbaren heer Burgemeester M. Co laert, die als hoofd der katholieke partij het doelwit is van lafhertige.la'ge lasteringen van wege zekere politieke tegenstrevers, die al het goed benijden door.'M.den Burgemeester verricht. Eene geestdriftige huldebetooging wordt den heer Burgemeester gebracht, die, diep ontroerd, bedankt voor de eere hem aange daan. Nieuwe toejuichingen breken los als spreker belooft in 't toekomende gelijk in 't verleden te werken tot groei en blo'ei der katholieke partij en tot vooruitgang der stad Yper. Hij besluit zijne aanspraak 'met te drinken op de gezondheid van voorzitter en leden der Katholieke Wacht. Verslag der zitting van. Zaterdag 18 November 1905. De openbare zitting begint ten'5 ure, onder voorzitterschap van M. derï burge meester Colaert, en in tegenwoordigheid der heeren Struye en Vanden Boogaerde, schepenen, Fraeijs, Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Vanden Peereboom, Bouquet en Sobry, raadsheeren Gorrissen, schrijver. M. Begerem verontschuldigt zich door onpasselijkheid de zitting niet bijwonen. Zijn nog afwezig: voorde, Iweins d'EeckhouUe en-Lemahieu. M. de burgemeester, recht staande, brengt eene treffende hulde aan de nagedachtenis van Z. JC. H. Mgr den graaf van Vlaanderen Hij steltvoor aan Z. M. den koning en aan H. K. H. de gravin van Vlaanderen een brief van deelneming te zenden. Zijne woorden worden door de raadsheeren en door het publiek rechtstaande aanhoord. zicht der vestingen te.schenden met sommige boomen te snoeien en misschien hier of daar wat te dunnen. M. Sobry dient nog een plan -in ter verbreeding van de Pompestraat, nevens de Brouwerij L'Yproise Hij zou dien weg doen doorkomen tot aan de kslsijde naar Dickebusch, al over de doening van M. Lapiere en dan ook de Maloulaan door trekken tot bij die nieuwe strate. M. de burgemeester zal die zaak onder zoeken, die zekerlijk voor Stad groote gevol gen zou hebben onder finantiëel opzicht. M. D'Huvettere klaagt nog over den slechten staat van den voetweg tusschen Zillebeekstatie en Zillebeke, op 't grondge bied van Yper. M. Vanden Boogaerde Wij hebben nog maar gedaan met er aan te werken Nu, we zullen nog eens gaan zien w"at er kan ver beterd worden. M. D'Huvettere 't Water blijft staan op den veloweg, die zou behooren verhoogd te worden. 't Verslag over stadszaken in 1904 en de begrooting voor 1906 worden neergelegd. De raad zal ze onderzoeken in "èene volgende zitting. te kunnen MM. Vande De plaatse voor de statie zal, bij beslissing van. den schepenraad, den naam dragen van Statieplaats Place de la Gare. Als gevolg aan de vrage door het Stads bestuur gedaan, laat de heer Minister van Openbare Werken weten dat de steenweg naar Comen niet zal overgenomen worden daar de vernieuwing van den weg naar Waasten eene genoegzame en geschikte ge meenschap zal geven met het noorden van Vrankrijk. De verkochte boomen "langsde vaart hebben fr. 7249,35 opgebracht, meA de on gelden medegerekend. M. Sobry begeert te weten als er zu boomen verkocht worden bij de Esplana M.de schepen Vanden Boogaerde dat men zal kunnen vermijden, van het uit M. Sobry bij het bespréken der be grooting van 1906, begeert dat de jaarwedde van den boekbewaarder zóu óp debëgrooting der boekerij gebracht worden, dat er buiten de toegestane vergoeding van 25o fr.,woning, licht en vuur, geene andere sommen zouden gegeven worden, aan den huisbewaarder, ten ware zé op de begrooting staan. Het geldt hier 20 fr. die hem als gift worden toegekend, om zijne aansluiting bij de lijf- rentkasse te vergemakkelijken. Hij klaagt nog over de fichen, over't stof, en over de moeilijkheid om tegenwoordig de boeken te vinden die er gevraagd worden en dat er een meubel gemaakt worden óm die fichen te plaatsen. M. Sobry zou nogthans beter vinden de fichen te vernieuwen en veel te verminderen; we zouden't winnen in den- prijs van 't meubel. M. de Voorzitter Wat. de jaarwedde van j den boekbewaarder betreft, die komt op dei begrooting van stad, bij die der andere) stadsbedienden. 't Is iets dat geheel ten laste is van stad, zonder toelagen van Staat of Provincie. Wat de andere punten betreft door Sobry aangehaald, zij betreffen da commissie der bibliotheek en-niej den .'gemeenteraad wij moeten er enkeltusschénkomen om de noodige-kredieten te stimtnen. De lijste der .arme kinders wordt bepaald vastgesteld op 498 jongens en 478 meisjes. De disch geeft 8 fr. per kind. Op eene bemerking van M. Sobry nopens die lijst wordt de stemming tot eene volgende zitting verschoven. De schepenraad wordt bij dringendheid bemachtigd om 'grond te verkoopen op den hoek der Capronstraat en der Waterkasteel straat. M. Vanden Boogaerde klaagt dat er sommige lieden moedwillig al de moeite ortl de vestingen in orde te houden, nutteloos maken. Er zijn er die strooisnijdsel en kaf uitijdelen in de wandelingen en nooit en wordt er iemand betrapt. De heer Schepene zou willen premiën uitloven om de plichtigen te kunnen betrapen en doen straffen, bij voorbeeld 2b fr. als men iemand met zekerheid vast heeft. M. de Voorzitter is van t zelfde gedacht als de heer Schepene. Wegen en wandelingen worden bedorven, spijts al de moeiten en kósten door het stadsbestuur gedaan. Spreker twijfelt als het uitloven van premiën zal helpen 't is de opvoeding dié te wenschen laat. De kinders moete. ver maand en opgewekt worden, en ondej^ dat opzicht is er onbetwistbaar reeds verbetering te ibestatigen. M. BouquetZou willen nieuws weten over den tram naar Belle. M. de Voorzitter Er zijn nu andere za ken te onderzoeken. Heb nog wat geduld en gij zult in 't korte nieuws krijgen. De openbare zitting wordt opgeschorst en daarna hernomen voor de stemming van de begrooting der muziekschool In geheime zitting heeft de raad M. Delva benoemd als lid van den Dischraad ter vervanging van M. Rabau de Roriff, ont slaggever. M. de Burgemeesterheeft aan doktor Vanrobaeys een verslag gevraagd- over den gezondheidstoestand der stad. Slechts vier kinders zijn tot nu toe door den kroep aan getast geweest. Alle noodige voorzorgen zijn genomen om de voortzetting der besmetting te beletten. y M. Bouquet vraagt dat de commissie zou de kinders aanwakkeren om allen de prijsdeeling der nijverheidschole bij te wo nen. M. de Voorzitter. Wij kunnen ze niet dwingen maar enkel aanwakkeren. M. Sobry zou willen dat een onderwij zer die sedert lang de stad heeft verlaten, zijn ontslag geve van de nijverheidschole, om dit postje aan een Yperling te geven. M. de Voorzitter.De persoon in zake geeft regelmatig zijne lessen wij kunnen hem niet dwingen zijn ontslag te geven. Eene verhooging van i5o fr. voor de pia nolessen en van 100 fr. voor de lessen van contrebasse zal in geheime zitting besproken worden en daarna in openbare zitting gestemd. T>e begrooting der kerkfabriek van Sint -wprdt goedgekeurd evenals de reke- t begrooting der keukenklasse in de theschool. 3 i \i ci èJ[ der li OU'

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1