Men vraagt J. LIÉGEOIS-MONTEYNE 2" 4, Holcrslraal, YPER regenmMelO^Ss" THEE CHMIiBARD Bericht J.FIERS-LOUWYCK ïll THAiST: René Baelde-Breyne OPENBARE UUBISTEOT KERK pONDORF m m m 8H. ism ifflSKEl m m mVMAET Het huis iieeft geen ander erkoophuis hier in Stad 0. FLWlÜDUTHOÏ CE^CLE CftTHOLIQUE Onz^ twee nationale remediën 1H. PfiOClMUR- BLIECK ELROSE Huwelijksafkondigingen HAAR HERSTELLER In 'l GROOT en in 't KLEIN Tekoopstelling van groote nieuwigheden in alie slag van Foururen. HET EEN/GSTE HUIS van stad waar alle vellen-artikels zelve bereid en verwerkt worden, en beiast zich niet bet maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte, aan zeer genadige prijzen. Verkoop van vellen voor JacquettenBoleros en Paletots. Op vraag snijdt men deze op patroon. CïMifOT KEUS VAN HOEDEN, KLAKKEN EN K1NDERARTIKELEN GOEDE STltiJKSTEU Pas op voor Verkoudheid Uuis gesticht in 1884 Werken in steen Uuis De hem- Weeksteen Mótel-iiestaurant BORSTPiLLEN BLOEbPILLEN van F. V^rgauw^n, van F. Veryauwert, Cartes-visite depuis 8 fr. la douzaine. Grands portraits 30x depuis 10 francs. M Vent d'Albums, Cadres, Appareils et Four- H nitures pour la Photograp/iie. Onmogelijke Concurentie burgerstand van yper Uit oorzaak van vergrooling, zijn mijne werkhuizen hureebn en maga zijnen overgebracht van de Carton straat, 31, naar de RIJSELSTRAAT, 71 ngaug langs de Gouden Poortestraat. Franqois HOFLaCK «C'vI'è Het aangenaamste purgeermiddel Het beste middel tegen uerstopping Ik heb de eer aan iedereen in s!ad kenbaar te maken dat er bti mij 'o bekomen zijn eerste goede soorten van aardappelen, genaamd fransche jollen en eerste soorten van witte- jloeien, die komen uit het zuiver zand, en ik waarborg dat zij zullen behouden, dit wil zeggen dat gij gerust mag uwe voorraad oploeit. Van heden af mag men een proever komen halen en nadien zult gtj zeker uwe voorraad opdoen, ik geei de aardappelen in alle vertrouwen en aan een genadigea prijs. CtJARLE SIX Gtooie Markt Café de l'Union Yper POISSON i\ERiE rue Longue du Marais, b° 20, YPRES ^oissons fins et ordinaires Huitres lre qualité revettes de t lankenberghe. Voor UW! meubels, stoelen, spiegels, (oiles ctrees, kapstokke i, taf'elpoolen, oiiZ. richt u tot het huls Thouroutstraat, 12, Bij dö Markt, ITpei* Man gelast, zich ook met alie slach var hoisiellingem.zoowel van schrijn, als van meubelwerk. Alles aan de ge nadige rri'zen. gevraagd. Adres ten hureele van dit blad. O.De Beul,LangeNieuwstr.S7,Antwei pen. Beeldhouwer Beelden, kerkmeubels, pracht- en gewone meubels in all stijlen. E tver ding hes tr aal54 ZEER GENADIGE PRIJZEN Groote Markt 31 YPER UI i VERKOOP aan zeer genadige prijzen, van alle slag van GEMAAKTE mannen-en kinderkleederen. Gemeente MOORSLEDE .an de herstellingswerken uit te voe ren aan den koor der parochiale Op 14 IJecemberl905 om 10 ure 's morgens bij Charles HOORNAERT te Moorslede. Hat algemeen bestek bedraagt tot fr. De plans, het bijzonder lastenboek de begrootingstaat berusten bij i. Boornaert alhier. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Heer Depauw, bouw kundige te Brugge Moerstraat, 28. UtrnTYT VRAAGT bekwame tweede boven Mftn meid voorzien van goede getuig en C du RUE DE MENIN, 16, Ypres C uisine renommée Chambres pour voyageurs Spécialeinent recommandé pour sociétés et excursionnistes Garage pour Automobiles 75 ceiitien a tel apotheker te Brussel, tegen verstoptheid, maagziek ten, hoofdpijn, rhumatism, Keeren der jaren, enz. Muffles ei Bletöpiijei van f. vergaoww sesezen leüeriaar vele öülzeade measchea Apotheker te Brussel, tegen hoest, verkoudheid,aam borstigheid, bronchiet alle ziek ten van luchtpijpen en borst, üe doosi fr. SO in aide goede apoth Pholograpit e «islitjue rue au Bi u 37, I S Sure. rsaJe a Bcfïllëül orcl-France) Maison spéciab aicnt cohuü ur les grands por- trailsau charb inaltén le, r pro ductions, agran- m d ssernents, groupes d'ccol-s, nnc-.\s, sociélés, etc. 'iM On pose tous les jours et par tousles temps, Ut U 'b UHHE, 37, YL'lt ,S et d uilleul tous les iff Dimanches et Mardis. On pose k domicile sans frais. Ln c's de décès <>u affaire ui gente pour i'étranger m prière d'envoyer dépêche b Y'P i LS. On accepte tons travaux pour Pbotographes et ^Amateurs. AR KTPBJJZEN eene goede keukenmeid loon 25 fr- Zich te begeven 51 Orerleije Koi/.TRiJK- YPER X-.-l-K -v A HUIS VAN "VERTROUWEN QROOT mag u jn te pachten. Lange Thouroutstraat, 19, Yper, M. DeclötVin-Vanrlon LEFRJONGEN, suikerbakker zich te wenden tot Declercq-Vanden Hende Semenariestraat, N° 1, Gent. (en, is sinds zondag 12 dezer verdwenen. Alle opzoekingen om haar terug te vinden zijn vruchteloos gebleven. Op zondag 1'2 is zij ten 3 ure naar de vespers gegaan daar zij zoolang wegbleef begaf M. BiMe zich op hare slaapka mei' en beslatigde dat zij hare spaarpenningen, ongeveer 200 fr., meegenomen had. Vrijdag deelde M. Bille de verdwijning mede aan M peraene, policiekommissaris, die aanstonds een onderzoek instelde, ongelukkig zonder goeden uitslag. Zit hier de persoonsbeschrij ving van de verdwenene grijze haren en wenkbrauwen gestalte lra60 bruine oogen middelmatige neus en mond langwerpig aan gezicht zij was gekleed met een kleed met zwart manteltje en droeg eene zwarte muts met linten en schoenen met nestels. Jufvrouw Carrête gaat zeer diep gebogen. [)e policie van Komen heeft Maandag avond Alfred Bourry, 27 j., wever te Komen-Franscb aangehouden. Deze dronken kerel verspreidde de schrik in verschillige herbergen en bedreigde de ver bruikers. Proces verbaal is ten zijnen laste opgemaakt. Hoest, verkoudheden, zware vallingen, keel pijo. Snelle en zekere gen»zing door dt weldoende Walthery ijzerpastil. 1 fr. de groote doos. ROOSEBEKE Zondag avond ontstond er een gevecht ie enne herberg, tusschen statiekermisvierders Weldra werden de messen gptrokken en 20 personen werden verwond. Vijf hunner, dit zeer erg getroffen waren, bleven ter piaalse lig gen. Eenige van Strypen warden als de eerste aanvallers a mzien. Na hun vertrek v erd de herberg opnieuw aangevallen en gaosch ver woest.Ue herbergierster werd bij het haar ror d het huis gesleurd haar toestand is bedenkelijk, in de herberg is niets geheel gebleven-, DADIZEELE Drie werklieden waren dinsdag morgen,rona 11 ure. aan't werk op eene stelling aan een in opbouw zijnde huis. Eensklaps brak dt sl Dingende drie mannen stortten op den grond. Een hunner werd den schouder gebro ken en allen bekwamen min of meer erg. kneuzingen, zoodat twee hunner naar hunne woning morsten overgebracht worden. Hu toestand is thans geruststellend. LOPHEM Albaan Demeure die doo" Pardo beschuldigd werd van medeplichtigheid aan den moord op den jachtwachter Plaisir, heeft nu ook volledi ge bekentenissen afgelegd. Verkl.van den 17 nov. tot den 24 nov. 1905 Geboorten Stampez Gamiel, Tegelstraat. Rubbregt Joanna, Vischmarkt. Depuydt Maria, Pennestraat Blootacker Gerard, Poperinghe steenweg. Goesaert Maria, Meen< n steenweg Blomme Ivo. na, Alfons Vandenpeereboompl., Gequiere Camiel, Kanonst-aat. Iielcroix Gaston. Zonnebeke steenweg. Litiere Jules, Meenen steenweg. Verslyp Albert, Recollettenpoort. Everaert Michaël. Hallestraat. Moncarey Andre, Groote Markt. Qrepeele Alberic. Paddepoelstraat. Huwelijken Duthoo Henri, beenhouwer en Parret Maria, z. b. beiden te Yper. Overlijdens: Pollefoort Elodie, 39 j. dienstmeid, ongehuwd, Bollingstraat Louez Maria, ij-, Nazarethstraat. Deryckere Simonna, 8 maanden. Kalfvaart. Maekelberg Maria, 25 j. z. b. ongehuwd, Pope ringhe steenweg. Butaye Antoin 4 1/2 j., G. de Stuersst" aat. Noppe Anna, 68 j. z. b. ongehuwd, PoperiDgbe steenweg. Vermeersch Bertha 3 j. Meenen steenweg. Pyck Carool, 68 j. landbouwer, echtg. Mahieu Eudoxie, Kortrijkstraat. Decock Germain, 10 maanden, Beluikstraat. Spruytte Judith, 79 j. z. b. echtgenoote, Beele Theopbil, Veurne steenweg. Syx Fidelia, 86 j. z. b. ongehuwd, Hondstraat Kerrinckx Maurits, 8 maanden, Zaalnot. Desaver Henri, 68jz. b. echtgenoot Doucy Julia, Cartonstraat. Brutin Sidoni. 64 j. z. b. echtgenoote Boyaert Isidor, Tempelstraat. Camiel Dumoulin,timmerman en Gabriel- le Verhaeghen,z. b. beiden te Yper. Georges Bernard, daglooner en Sophie Dumon, fabriekwerkster te Marquette. Henri Cnockaert, bakker te Yper, voor- gaandelijk te Kemmel en Eugenie Barbez, z. b. te Dickebusch. Alfred Depoorter, timmerman en Maria Devincke, z. b. beiden te Yper. Karei Philippo,metser te Yper en Virginie Dassonneville, landwerkster te Voormezeele BURGERSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Vandcvoorde Valere, Gasthuisstraat, SweertvagherJMaria, Boomgaardstr., Bonduelle Ivonne, Wijk D. Jacob Julien, Wijk H. Huwelijken Devos Hector, handelaar en Rachel Catrycke, zonder beroep. Bondeweel Désiré, landbouwer en Eudoxie Opsomer, zonder beroep. Ozjel Henri, stoker en Elisa Mahieu, kleer- maakster. Quaghebeur René, landwerker en Elisa Bon duelle, werkster. Overlijdens Verhellen Maria, 5 maanden, Goudenhoofd straat, Riem Achille, tl dagen, Wijk H, Ooghe Augusle, 33 j. leurder, ongehuwd, Boeschepestraat, Tahon Elodie, 33j., landbouwster, echtgenoote van Hector Verdonck, Wijk K, Merlevede Henri, 82 j. z. b. Ww. van Maria Vandewiere Boeschepestraat. Huwelijksbelofte Jerome Simoen, werkman en Lucie De Co- ninck, Kantwerkster. BURGERSTAND VAN WATOU Geboorten Top Marcel. Swaels Alice. Bakeroot Joanna. Samijn Maria. Overlijdens Denecker Margareta, 16 dagen oud. Deroo Marcel, 5 maanden oud. Huwelijksbeloften Jules Boidin, zwingelaar te Watou metGa- brielleVandaele,dienstmeid te Wuinezeele (rr. Huwelijken Gyriel Baillieu, geboren te Crombeke met Leura Debuyser, dienstbode te Watou. M. R. OMMESLAGH-SPEYBROUCK Groote Markt, 55, YPER, bericht zijne talrijke kalanten dat hij verkoopt MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Ij Jü liet Fabriek, I 11S, Haechtsche steenweg. Brussel BURGERSTAND VAN VLAMERT1NGHE Van den 10 Nov. tot den 24 Nov.1905 Geboorten Vankemmel Julianus. I-Iosdez Antonia. Overlijdens Bouve Henri, 24 jaar landbouwerszoon. Cappoen Juliaan, 27 jaar daglooner. Dehaene Engel, 76 jaar landgebru ker. Huwelijken René Verdonck, landbouwer te Reningbelst, en Sylvie Vermeulen, dienstmeid te Vlamer- tinghe. Jonge bedienden 100 fr. per maand en een boekhouder 3000 fr. per jaar, ALGE MEEN E AGENTEN voor den verkoop op krédietvan stadsloten 100 fr. per maand en commissie. AGENTEN in elke gemeente 50 fr. per maand en commissie. INSPEC TEURS vier duizend frauk per jaar. (Ver koop op crédiet stadsloten). Zich wenden Cie MUTUELLE DE BELG1QUE, 33 rue du MÉRIDIEN. BRUSSEL. Duizenden en deeenden zijn de s'achtoffers van uizne vei' waarloosde verkoudheid' geworden. De verkoud heid begint met nieren en ein digt met groote vérw i k k el i n - gen,zooais long ontsteking, bronchitis, te ring en andere ziekten, die over het algemeen doodelijk zijn-Neem daarom bijtijds bet juiste 'geneesmiddel ABDIJSIROOP, klooster Sancta Paulo. De Abdijsiroop uit het klooster Sar.cta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud. Zij is altijd onschadelijk en geneestj onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest- de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn. Kink- en slijmhoest, bronchitis, mazelen en alle andere borst- en longaandoeningen. CENTRAAL DEPOT VOOR BELGIE Prijs fr. 2, fr. 4 en fr. 7 per flescb. Ver krijgbaar in de apotheek Recawe, opvolger IL Aertsens, Botermarkt, 9. te Yper; Win- dekens, te Komen en verder bij alle goede a pot hekers. schriften. Adres ten bureele dezer. O— PRIX MODÉRÉS. VERZWAKTE MAGEN, AANGEDRGNGENE LEVERS, VERMOEIDE ZENUWEN worü.n altijd spaedig herstem (loer het gebruik van het «wier va* '•Bargain met nuohtere awag gsneiRari.bekemt aan een uur itadtrtuad eene «elkomeae BUIKVERZUIVERIHG vereerxekende noch ieel, noch buikpijn, ee gevolgd deer eene gewaarwording ven walztje en keer tenen kloeken eettait is di Aptktku m •i M j BHo«cl[p228eni P\ VSSRC*AUWKM i&ijra 2£%8i-£? gj>iil«SKi Cse doos I fr. 50 in al de goede aooth. Si» dooa I* Irknso verzonden mtU 16 postzegels vsn 10 oer-tlemen aan SI. F. V&ttQAUW&f, apotheker, 160, Anspacaiaan, sraaac', ta zandsn. Seukpoaetrd. Eiscki wel den naam, vm F. Vergmtweu voor dt ichttpilUn te ontvangen. Depót in de vo'gendo av.othnken Yper: ipoth. BECUWE, oude apothL. Aertssens, 7 Botermarkt, DONGK, R(jse!straat, C. LI BOTTE, BotermarktPoperinghe A. MONTEYNE Groote Markt; Co.non MKSSÏAEN, VAN WV N DEKENSMeenen: ROTIERS, SIOEN: Gaasten: VANOE iMARLIEREHota-lines bjj Armentiers (Fr.) DECROOQ Baüleu (Pr.) LESAGE Rijsel'(Er LEGRAND, 2, Vanan joker's plaats. 25 Nov. 18 Nov. Tarwe löO kil. 06 00 19 90 Regge 00 60 17 25 Haver 00 06 19 25 Beonen 0 00 90 00 Erwten 00 09 00 00 Aardappelen 00 09 U 00 Boter 0 00 2 70 Eiers 0 00 4 90 M Nov- 17 Nov. Tarwe :d#W aect. 15 45 4 5 25 42 00 12 05 9 00 9 00 e. 100 kap--. 11 59 12 0o Boter 2 80 2 8 Hoppe 34 69 Rijselstraat, Yper, 69. Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen Spiegels, Kader Lysten, stoorstoiken, Tafel pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitsehpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per commaude in al e Stijlen. Al "de Meubelen zijn met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaarborgd.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 3