J. LIËGEOIS-MONTEYNE 2lis 4, Boterstraat, f P1R OPEMBARE ÖIOOT XSlfS van hoeden, klakken en kinderartikelen Het uiiis heeft geen ander Verkoophuis hier in Stad m. PROCUREUR-BLIECK Melrose wötensena In 't GROOT en in 't KLEIN Tekoopstelling van groote nieuwigheden in alle slag van Foururen. BET E ENIGSTE HUIS van stad waar alle vellen-artikels zelve bereid en verwerkt worden. Wen belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte, aan zeer genadige prijzen. Verkoop van vellen voor JacquettenBoleros en PaletotsOp vraag snijdt men deze op patroon. poissofiWEtuR Onmogelijke Concurentie Kerkelijke Kronijk DE OMitOKPEK HAAR HERSTELLER POMPEN C.A. ïhouroutstraat, iV 12, Bit de Markt, Ype^ Man gelast zich ook met alie slach vat herstellingen,zoowei van schrijn, 's van meubelwerk. Alles aan de ge- adige prijzen. tue Longue du Marais, n° 20, YPRES Poissons fins et ordinaires Huitres lre qualité Cn-vettes de f lankenberghe HUIS VAN ~BOUWEN 69 Rtjselstraat, Yper, 69. CENTRAAL DEPOT VOOR BELGIE 0. De Beul, Lange Nieuwsir. 57, Antwerpen. BURGERSTAND VAN YPER Verkl. van den 24 nov. tot den 1 Dec. 190S. Geboorten fe bekomen hij Apotheker DONCK, Ryselstraat, Yper Gemeente MOORSLEDE van deherstelta gswerken uit >e voe- re:t aan den oor der parochiale Op 14 Deeemberl905 om 40 ure 's mor^eas bij Charles HOORNAERT te Moorslede. Iïat algemeen bestek bedraagt tot fr. De plans, het bijzonder lastenboek en de begrootingstaat berusten bif Oh. Hoornaert alhier. Voor nadere inlichtingen wende m< ii zich fot den Heer Depauw,bouw- iiudige te Brugge Moerstraat, 28. M A li T f Si 1 J Z E 7V 75 HIltitMt N fHüt BURGERSTAND VAN PROVEN PIJ. MAYFART C° Uil ooraaus - m z n mijne werkhuizen n en n en uiatta zijnen overgebracht van de Carlon- siraat, 31, aar 6e RIJSELSTRAAT, 71 ingang langs de Gom en Poortestraat, FrAxN^ois HOFLACK aROOrt raagat jn te pvcuten. Lang» Tt/nvouDija t. 49, Yper. min TT TTD FN Boon.gaar is ra.it. 1 jji il U illJiil N° 44, gem H WOONHUIS flienende voor winkel. Zich te wenden ten bureeie dezer gazet. fransel) gerecht.de reiskosten moest betalen magistraten en der getuigen. De fransche eizoeksrechter deed opmerken dat de ver FOURBUREN nHatsint? veroorzaakt was door een overtreding ■n Belgi® gepleegd, en dat het gerecht van dit mi de kosten moest dragen. M. de substistuit In Kortrijk wilde dit gevoelen niet bijtreden gnléi) slotte moesten de fransche magistraten bet<ll,ili' WATOU De vrouw,die half zinneloos hier aangekomen was,is nu ervan doorgetrokken zonder bemerkt te zij"- Alle opzoekingen hebben er niet in gelukt .«'weten te komen waar deze zonderlinge trouw t' huis behoorde. WINTERAVONDEN Wat gedaan binst de lange winteravonden get boek van Batelandt door Victor Huys ge- lezetJ- Het kost maar drie frank en is overal te krijgen- J DADIZEELE In het midden der gemeente, woont een 60 ja- „icrer, M- Henri Degroote, bijgenaamd Henri r>jjfer, ,i noun njktens gaT sen alleen in een huis. Mij ging door „is bezittende eer- goeden spaarpot en men wist ii nlin rrolrt ton 7U riAn t Katitn nr..t dat hü zijn geld ten zijnent bewaarde. Dinsdag nacht ward M. Degroote plotseling „flwekt door een gerucht dat hij in huis hoorde. Uii stond op ging in de andere plaats en stond „r voor twee onbekenden die zich op hem wier pen en hem vro- gen hun de pRats aan te wijzen «aar zijn grid lag. De grijsaard weigerde eerst, drh de bandirted sleepten hem naar zijne slaapkamer, bonden hem op het bed en dreigden betn met een revolver indien hij de plaats niet aanwees. paar M. Degroote volhardde in zijne weige ring, begonnen de kerels hem te slaan, zoodat bij ten slotte wel gedwongen was aan te duiden waar het geld lag De bandieten gevonden heb bende wat zij verlangden, gingen been in bezit van sene geldsom welke nog niet vastgesteld is, maardie zeer belangrijk moet zjjn. M. Degroote. die kwetsuren heeft over gansch het lichaam, en voornamelijk aan het hoofd, werd door M den doktor Frutsaert verzorgd. Pe gendarmerie van Meenen is woensdag morgen ter plaatse geweest. Het parket van Kortrjjk is 's namiddass een onderzoek komen doen. Men kent de daders nog niet van dien stoutmoediger! diefstal. Men heeft vermoedens op twee vreemdelingen, met verdacht voorko men, die dinsdag namiddag zwervend in de gs meente gezien werden Hunne t ersoonsbeschrjj ring is in gansch de streek rondgezond, n. ROUSSELARE Dinsdag morgen kocht eene vrouw van Sta tion koffie op de mar-1 alhier. Een oogenbli- later bemerkte zij dat hare welgevulde geldbeu gel verdwenen was zij keerde naar het kraam terug, dom. vond niets. Eene klacht werd bij de poiicia ingediend. Inden voormiddag kwam rog eene andere vrouw klagen dat. zij van baren geldbeugel o tlast was op de markt. Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen Spiegels, Kader Lijsten, stoorstokken, Tafel pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitsebpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per eommande in al e Stijlen. M de Meubelen zijn met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaai borgd KERK VAN DEN H. MARTINUS Broederschap van O. L. V. van Lourdes en Vereeniging des Gebeds voor de bekeering der zondaars. Vrijdag 8 December. Feestdag van O.L.V. Onbevlekt. VOLLEN AFLAAT. Solemneele Mis ten 8 ure voor de leden van het Broederschap. Oudtijds, en voor t'bestaan fSjjp- der nieuwsbla- döD, was de j%. omroeper ze- 'RL' ker een onont- jÉS het was, die het nieuws open baar moestma- noneeeren in waardoor de iI omroeper ge- f, M M 'j heel op den Êf M M. I achtergrond is f f/? geti eden."Ware L 4 -'> j* dit niet zoo hoe |,J\.v j zou dan een be- W u/ s, langrijk ge- Ckt 3 snel genoeg ter algemeene kenn sgebracht,,kunnen worden? Onze verslaggever bevond zich ie Charleroi en bracht een bezoek aan Mad. Henriette ROSSEL, t s Ctiarlerloi In den loop van het gesp ek deel de zij hem het volgende mede Van kinds at sukkelde ik aan de borst, ik bad geen lust meer in mijne werkzaamheden. Hetj leven was mij een last geworden. Ik was ten ein-j de raad, toen ben is met de ABDIJSIROOP uit net klooster Santa Paulo begonnen en kan u .aar waarheid verklaren, dat ik thans totaal genezen ben. Mijn dank aan de ABDIJSIROOP, ik zal ze ieder ten zeerste aanbevelen en indien 8gij verlangt, inlichtingen verschaffen. De ABDIJSIROOP uit het klooster Sancta Pau- I io is een gezegend middel voor alle borst- en j longaandoeningen, asthma, kinkhoest, slijm hoest,, verouderde en hardnekkige vei koudhe den, gevolgen van influenza, bronchitis en keel pijn, enz. Prijs per flacon fr. 2, 4 en 7 Verkrijgbaar in de apotheek Bacuwe, opvol ger L. Aertsens, Botermarkt, 9 te Yper; Winde kens, te Komen, en verder bij alle goede apothe kers. 't Is met oprechte dankbaarheid dat ik U met deze bedank voor uw kostbaar remedie. Over een aantal jaren door eene bronchiet aangetast, was er mij eene asthma overge bleven die mij belette 's nachts te rusten en mij uitnemend deed lijden. Dank zij de voortreffelijke Pastillen Van Mol ben ik thans bijna volkomen genezen. Zij gaven mij den slaaprust en mijne ademhaling is terug vrij. Aanvaard, Mijnheer, mijne vurigste dank betuigingen. Angc Misto, Versierder, 29, Hogaertstraat, St-Gillis, Speybrouck Remi, Zonnebekc steenwe-g. Castrleyn Helena, Klaverstraat. Gryffon Maria, Patteetstraat. Gisquiere Hendrik, Zonnebeke steenweg. Pauwels Oscar, Oickebusch ste. nweg. Tahon Elvira, Dickebusch steenweg. Bruneel Bertha, Zonnebeke steenweg. Dekeerle Ivonna, Meenenstraat. Coppens Albert, Bukkerstraat. Ollovier Maria, Kanonstraat. Huwelijken Charles Emile, dienstknecht, eri Deweerdt Maria, zonder beroep, beiden te Yper. Decroix Hilaire, landwerker, en Muylle Irma, landwèrkster, beiden te Yper. Overlijdens: Gheysen Julia, 24 jaar, kleermaakster, onge huwd, Cartonstraat. Comein Elodia,66 jaar, winkelierster,weduwe Van-geluwe Martin, G. de Stuerstraat. Desramauit Renaat, 61 jaar, boekbinder, echt genoot Lameire Felecia, Korie Tbourontstraat Moerman Gustaaf, 6 jaar, muziekleer-nar, on gehuwd, Etverdinghestraat. Volckaert Pieter, 56 jaar, zonder beroep, echt genoot Lecouiere Amelia, Lange Thoui outstraat. Aernout Emma,49 jaar, waschvrouw, weduwe Deruddere Pieter, echtgenoote Leiro Alois, Car tonstraat. Declercq Alida, 3 maanden. Veemarkt. BURGERSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Eerdekens Herman, Veurnestraat. Beauprez hertha, Ypers raat. Lamond Gerard, Wyk A. Coubronne Magdalena, Wijk G. Piteilioen Maur.ce, Rei ingiielststraat. Descboot Hector, Casselstraat. bannelis Joseph, Wijk D. Dolepiere Julie, WjjK K. Huwelijken Gaspard Maerteas, koopman, en Laura De Necker, zonder beroep. David Emile, lattensplijtter, en Marie De Cc- niLck, kleermaakster. Jerome Simoen, werkman, en Lucie De Co- oir.ck, kantwerkster. Overlijdens Bannelis Joseph, 79 jaar, landbouwer, eebtg. van Cecilia Vanuamme, Wijk D. Durey Marie-Tüer se, 90 jaar, zonder beroep, Weduwe van Feiix Quagheueur, Wijk E Vandenberghe Leonard, 82 jaar, zonder beroep, ongehuwd. Boeschepestraat. Bruneel Prudence, 78 jaar, ongehuwd, zonder beroep, St Michielstraat. De Bruyeker Margarita, 49 jaar, ongehuwd, Zonder beroep, Priesterstr. at. Boutez Joseph, 3 weken, Peerdenmarkt. Huwelijksbelofte Jules Herou, weduwaar van PüilomenaCaeste- ker en Juliana Verhaeghe, weduwe van Charles Hoddin. N. S. Om alle namaaksels te vermijden, 1 jj j I duide men wel de zwarts doos met het ij Zwitsersch schild aan en den veiligheidshand J| |i^ 'in 't rood met het handteeken van den uit vinder. 0 OVERAI. FR. i.SS ns DOOS. f- Algemeen depotApotheek VAN RflOL, 43, Grensstiaat, BRIJSSEL. N.Z'- Gij hoest! Wacht niet dat uwe verkoudlnnd in PASTILLEN VAN 'ue crmt!i!- ziekte verandere. Neemt ras eene doos MOL, zij genezen altijd. YPER 25 Nov. 2 Tarwe Iö0 Kil. 19 00 Rogge 17 25 Haver 19 25 Boonen 0 00 Erwten 00 Aardappelen 1° 7S Boter 2 8° Eiers 4 50 POPERINGHE 24 Nov. 1 Tarwe p. heet. 15 45 Rogge 12 00 Haver 9 00 Ardappelen de 100 kgr. 11 50 Boter 2 80 Hoppe 30 M. R. OMMESLAGH-SPEYBROUCK GROOTE Markt, 55, YPER, bericht zijne talrijke kalanten dat hij verkoopt MEEST GEZOCHTE VERZWAKTE MAGEN, AANGEDRONGENE LEVERS VERMOEIDE ZENUWEN worden altijd spoedig hwïtsid d»»r tiet etdrolk Iwl wat»r *«b IMr|ent net nuohtwr* man» imwmen.bekenrt V. Mn uur nedsrMad eene rol komen» BUIKVERZUIVERINS rereerankende neen enane- j AaV |«n«n» (ireai, neell buikpijn, en jereigd deur eene guwuurwording run rrelxiju ee user cenan kloeken «ettuflt, Nieuwste Maand November 1905 Geboorten ïtaeckelboom Maria. Loor Cyriel. J oustemaere Maurits. Huwelijk Baert Camiel, vlashandelaar te Proven, Juliana Deprey, landbouwster te Proven. Sterfgevallen Goulier Rosalie, echtgenoote Leys Alois, - 66.jaar. Raeckelboom Maria, oud 4 dagen. Lagae Fideel, oud 80 jaar. Deprez Maria, oud 6 maanden. Verlynde Rosalie, oud 76 jaar. [BUIZEN van gesmeed IJZER 18000 liters per uur Te verkrijgen in verschillend! lengten Prijscouranten gratis en franco Frankfort h/JM. Iff. (duitschland) FABRIEK van LANDB0UWMACHIENEN 118, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 3