EN OMIVSELANDS Bericht m m m Op Zaterdag 9' December 1905. 40 jaar. TaSmerk 2084 ggp m Iets over de Tering Het levpn van Pius X VAN ALLES WAT Valsche bankbiljetten De Gra'T van Vlaanderen Vet op dc keuken vloer De ouderdomspensioenen Schreeuwen, zingen, lachen TELEFOON 52 Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal en eene vrouw werd belast den gene raai te vermoordeu. Zij ging gisteren T NIEUWSBLA if trekken tnj den Uitgever, Th 36, in de Boterstrate, te Vperen bij land bood schcup we zen ofte post, tegen 3 frank s jaars. 't Nieuwsblad van Ypeb verschijnt "s Vrijdags, en *s Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min teirekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. P l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 06, te Ypeb. m m De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, lader Ij! boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. gt De Keeren van de Agence Havas, ,'e Brussel, Tk 3d, in de Ziiver- strate, en te Parijs, n°8, Place d& la Bourse, ontvangen bekendma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen. De nieuwe inschrijvers op het Nieuwsblad voor 190G krijgen do gazette voor nieten van rtu tot Nieuw- jaai. Niet spuwen! leest men. Waarom I ge^ru'kte het ook tegen den kroep. wordt, moet hem eigen zijn, en zoo mogelijk, jook eene afzonderlijke kamer. Sterft hij, dan moet alles ontsmet worden. Daartoe gebruikt men soeciale lampen dieI formoldampen voortbrengen en de microben het best dooden. Iedere gemeente, hoe| klein ook moest ten minste een zulker lam pen bezitten. De prijs is 20 fr. Het gebruik I's gemakkelijk. Yper bezit zulk toestel en overal diezelfde vermaning Ha 't is dat wij heden eenen onzichtbaren vijand moeten bevechten, de Tering. België alleen telt jaarlijks ruim 20.000 lijders De geneeskunde zegt ons De tering is eene besmettelijke ziekte, door eene bijzondere soort van microben veroorzaakt, die zich bij voorkeur op de|van 5 ure Dagelijks wint de tering meer en meer veld. Daarom mag er niets verwaarloosd wor den om ze te bestrijden. Paus Pius X staat zeer vroeg op, reeds Vooraleer le s'emmen hebben ver-IPjus van zinne is te zouden naar de scheidene der beste redenaars nog eens fransche bisschoppen taa zoohaast dc !e stemmen laten hooren om de we'I vervolgingswet tegen de Kerke za e bestrijden. I gestemd zijn. M. de La narzelle deed den haielij Al dat nieuws bestaat enkel in T ken onrechtveerdiged kant inzien der g'dachtvan sommige gazel lesch rij vers wel, die het gegeven woord verbrak, die willen bet eerste nieuws geven en als men in 1790 de kloostergoederen I laarornop voorhandiraèbfen te raden npdm.'e had men de verbintenis water gebeuren of gedaan zal worden, aangegaan de priesters eene vergoe- ing ie geven voor de hun outslolenel Sodllic goederen.Nu wordt het gegeven woord I verbroken. Het eerl.jk gemaakt ak i De Prmsef Ba tenherg bereid koord word vervangen door een I baur om tot het Katholiek ge.oof over m ral regel die enkel voor doel h-efil? 8aaQ- t Is ten anderen reeds lang geloof en godsdienst uit te roeien. lat ^prake was dat z.j zou katholiek worden, zelfs vóór er Kwestie was van longen vestigen. Deze microben Eerst doet hij een gebed. godst; M. Meline, 0111 minister voo-zitter, le. cl o ik inzien dat het land niet wasl geraadpleeg'!Hij deed al hef nadeel kunnen ook andere li l Qan Wandelt hij eene poos, al nadenken,I inzien dat Vraukrijk ZOU ondergaan chaamsdeelen aantasten; maar zij huizenlin de galerijen niet verre van zijne kamers, I ,Joor het verbroken akkoord, maar op lielst in de longen. Gebeurt het nu, dat delof in de hovingen, teringlijder een tal microben door het hoes I Om 6 ure leest de Paus mis. ten in de fluimen uitwerpt, dan veranderen! 't Is eene groote gunst, de microben der fluimen in een licht zaadje, I moSen zl)n- dat weer zijne rol zal spelen zoodra het in het I Na zijne mis, hoort de Paus er eene, die r r^ldoor zijnen bijzonderen geheimschrijver menschehjk lichaam opgenomen wordt. De daan ^ordt slachtoffers willen immer op wandel of Daama ne£mt p-us x ££n eenvoudig in het gewoel der samenleving zijn; maar|ontbjjt immer ook weten zij hier of daar hunneI yan tjjd tjjd wonen de twee zusters besmettelijke fluimen weg te werpen. Geen|des Pauzen zijne mis bij. wonder dus,dat de openbare vermaningl Beide zusters wonen nu te Rome, niet Niet spuwen van pas komt. I verre van t Vatikaan. Maar ware die vermaning alleen voor deI Het gebeurt dat Pius X zijne zusters. Zie hoe dit zelfde bericht thansldoet verzoeken om samen met hem hetj le geuzen van dun Senaat. bel laatste oogeublik deed de geloof* verzaker Combes verklaren dit hij en in de mis tej zyQe vrienden de wet zouden stemmeü en dau zien welke de uitslagen ervaD waren. Wierd de wet gebrekkig be vonden, zij zoi d n ze verbeteren. Admiraal de Cnvjerville, de graze zeeman, riep verontweerdigd uit beur huwelijk met Koüiug Alfonso Andere vorstenhuizen «lie dochters te hunnen huize hadden en kijken naar aardig naar den jongen Koning, maar in 't huwelijk pu wil Alfonso maar zijn gedacht doen en bij en heefl juist geen ongelijk. Het onderzoek door de brusselsche policie - 1 .ngesteld heeft reeds tot belangrijke ontdek- uwe wet is u door de logiëu 0P8e'et?'Tj£ingea geleid. Het is bewezen dat de >m de Ker*e le vervolgen I valschmunters te Monte-Carlo in het Prins- Spijts alles werd de wet gestem dom Monaco, aan 't werk geweest zijn ouder de luide toejuichingen van a-1 verscheidene onder hen zouden gekend zijn Tr ebt men op alle manieren he reloove te verbannen, men zoekt mid els om de plechtigheden van den Alzoo hebber lijders - - geprent staat aan de uitgang onzer kerken |on* )t nemen. Jij bezoedelen wat immer rein en zuiver zou Zusters cn br.oedcr sPreken da" u™5™6" v,al- lover vroegere dagen, en na het ontbijt moeten zijn Satan zelf zou schrikken aldusI paus naar zijne werkkamer om dc het huis des heeren te bevuilen. Hoort onge- jingek0men stukken en brieven na te zien. lukkigen het gebod van God aan Mozesil De bijzondere secretaris des Pauzen, Mgr «Doe uwe schoenen af want deze plaats islBressan, doet alles open en legt het den I tods iienst na te «pm. heilig! Spuw dan in de kerken, maar... H. Vader voor. -enige goddeloozen beslist in dei verwacht ook loon naar werken. De Paus wil alles zelf nazien. nacht tr.sschen 24 en Dit gezegd, hoe valt de tering ons op Dit gaat evenwel zeer. Enkel de stukken (Kerstdag) eene fceste 111 te ric.it» n te- 't lijf? Vroeger dachten hooge geleerden, dat en brieven van belang worden aldan nader I herinnering aan de scheiding var de ziekte slechts bij afstamming overging. °V™' g urefl komt dfi staatssecretaris'8" Heden wordt het tegenovergestelde ge.eerd. I kardinaal Merry del Val,met eenen geheelen Het kind, zegt Dr Meeus, van teringlijden-1 hoop stukken, de ouders geboren, komt vrij van ziekte ter 't Zijn de telegrammen, de verslagen derI []ef ministerie Balf >ur, verdeeld wereld, en kon het door andere verzorgers! nonciussen, de notas der gezanten, dingen I jat 0|1(j mjnjster Ghamber- onderhouden zijn, 't wicht zou immer uit de geheele wereld. I iain zoo hevig in stokte ligt met Zon gespaard bliiven. Maar jong telgie wordtl 1"u^sêewlri^geéindigd oude vrieodeo, heefl z.jn ODlslag ge door lijders gevoed en getroeteld het kanj j£ H Vader de kardi-Neveü dan ook niet missen dat het kind tot zijn 1^ aan hoofd van gewi,-htige 20ste jaar niet geraakt. [kerkelijke bedieningen staan. 4 I Vervolgens is 't de tijd der verhooren. De kinderen die met de tering op het ij I gerst zijn het de bijzondere verhooren geboren worden, zijn meest deze wier ouders I aan bisschoppen, staatslieden, gezanten, drinkers zijn Maar de tering kan ook I vorstelijke personen. verkregen worden op lateren leeftijd dit ge j Zij komen uit alle landen der wereld. beurt meest na eene slepende borstziekte. I Dan volgen verhooren aan eenige per- Kan men er van genezen? Ja, zegt delsonen. wetenschap zoo men immer op de hoede is. Vervolgens neemt Pius X zijn noenmaal of ten minste hunne persoonsbeschrijving .zou in handen der policie zijn. Er zouden Nieuwe Godsdienst 140,000 valsche bankbriefjes, 't zij voor vier miljoen franken, gedrukt zijn. De valsch munters zouden thans hun matei ieel ver nietigd hebben. Alle dagen ontdekt men nog nieuwe valsche bankbriefjes en men vraagt zicli af 25 Decern bei |de 40,000 niet allen in omloop gebracht zij Er wordt rok gezegd dat de va'sche bankbriefjes van 100 fr. niet te Monte Carlo gedrukt zijn.'t Is eene naamlooze aanklacht waarin zekere X.. onlangs uit het gevang Engeland ontslagen en naar Monte-Ca.lo vertrokken beschuldigd werd het hoofd te zijn der valschmunters, die aanieidiug gegeven had tot dit vertelsel. Al de opsporingen der policie zijn nu naar Antwerpen gericht, daar het bestatigd is dat aldaar het grootste ge al vaEche bank briefjes uitgegeven zijn. Zate:dag werd in de Nationale Bank te Turnhout ook een valsch bankbriefje van luO fr. in betaling gegeven door een inwoner van Baarle Hertog. Verders wordt it de bank zelve gemeld dat er tot nu toe 80 briefjes ingekomen zijn, dus 8 duist frank en verre vau de vier millioen waarvan de gazetten schrijven Koning Edward heeft M. Campbell Bauuerman belast een nieuw miuisl ie samen te stellen. Onder de nieuw ministers komt M.Gladstone,zoon va !en gewezen hoofdman der libera partij in Engeland, die zooveel gedaar heelt om aan de lerlanders een eigei bestuur te verschaffen. Het ministerieel) zal eigen tl ijk maa moeilijkheden maakt om nagemaakte brief jes, ter betaling aangenomen voor de afkondiging der waarschuwing, terug te betalen. In het tegenwoordig geval, is het getal in omloop gebrachte briefjes zoo groot niet dat het publiek er zich zou moeten over verontrusten. Op 1 dezer bad de Bank voor 15,710,000 fr. briefjes ontvangen van den druk, door de valschmuuteis nage maakt, en daar waren slechts 1D valsche briefjes tusschen. Het werk om een nieuwen druk van bankbriefjes van 100 fr. uit. te gaven is reeds vergevorderd en de binnen- roepicg der oude briefjes zal dus spoedig kunnen beginnen. Tot nu toe zijn er in de Nationale Bank te Brussel 88 valsche briefjes van 100 fr. binnengekomen. M. Nagels, prokureur des konings, te Brussel, is naar Bern, in Zwitserland ver trokken voor de zaak der valsche bank briefjes. Over den betreurden Graaf vanVlaanderen wordt er nog altijd vele verteld. Ziehier een zijner jongeliugstrekeii De graaf van Vlaanderen had in de schoone jare r van zijne jeugd, een vroolijk karakter. Gelijk de Hertog van Brabant ernstig en nadenkend was, zoo was zijn broeder heel het tegenovergestelde, hij chte geerne, hield van poetsen en avon turen. De eerste was een Saksen-Koburger, de tv. eede een d'Orleans. Een van de belangrijkste streken van den Graaf van Vlaanderen was de volgende, die voorviel op omtrent 14 jarigen ouderdom. Zekeren avond was hij verdwenen. Het paleis stond in rep en roer. Wat was er van den prins geworden Ambtenaars, leermeesters, officieren, lakeien, allen trokken op zoek. Men door zocht het paleis van 't onderste tot 't bovenste. Geen spoor van den prins. Dan werd de policie verwittigd en toe- genegene knechten deden eene klopjacht in de stad. Na uren zoekens vond een voetknecht len prins. Raad eens waar In eene herberg van het Marollenkwar- ier, waar hij heel op zijn gemak een glas er ledigde. Ik wilde eens dat merkweerdig wartier zien, zei bij gerust tot den knecht, ik geloof dat ik het nu goed ken. Dij had, inde1 daad, al de merkweerdig. heden der marollen gezien, waaronder den oesjenellenkelder, en wanneer hij dat avontuur verhaalde, lachte hij tranen. voor de Kamers komen, wan I De beste middel 0.11 te zien als de briel De lijkschouwingen bewijzen, dat op \oo\Mgr Bressan zit meest bij den Bans aan 1>aruj ml f,;g s!emm, |ken8 goed zij[1 t is er door te kijken naar menschen 3o in e ongen spor®a er'"M In-t eerste was de pauzelijke hofmaar j meerderheid beeft. het licht zijn de watermerken die in halve dragen, maar die personengeenszins vani r schalk daar vreeselijk overgeërgerd. Trouwens I tering gestorven zijnde hebben aen Kna"lvroeger gebeurde het nooit dat er iemand genden vijand uit het lichaam kunnen verja-1 met de paus aan tafel zat gen. Een woord dus over de zorgen den lijder! van het Vatikaan. Na zijn maaltijd, doet de H. Vader eenel Nog altijd blijft d<- t -es'aild ge.-p ui wandeling in de galerijen, of in de tuinen I ueü|je Werkstaking der lelegraafb»' dienden duurt voorts en er is zeil toe te dienen. Het inspruiten van s_ru I geloovigen, dienaar hem een middel, maar t en is niet alles, lmmerl e Bij deze gelegenheid, zijn er dikwijls ge-| ~ake gfivveest van eene algemeen verkstaking der bedieuden van d wachten en den zegen vragen. I -*o« -"b Eene pooze later zijn het weer verhooren. zerenweg. zocht en zoekt men om den waren altijd tene pooze later zijn nci wcci vcmvun..... n .l, slagenden serum te vinden en 't is waar-1 nu wordt er meest gehandeld over zaken I 't Schijnt dat er t'ene UultSCoe 1 1 I 1 rr 1 li __LaId» «t/il nAnrH ran i IQ van het bestuur der Kerk. I de wacbt houdt niet verre van B is- De verdere namiddag is weer geregeld, I |ands hoofdstad om op het eerste te< en de Paus is gedurig bezig alleen of met I [ieil fe naderen en met Czar en Czarin» Voornamelijk drie dingen moeten wij den Ianderen. Un geheel hun hu-sgeziu weg t» terinsliider verschaffen Bet is laat, als de Paus naar bed gaat. v|uchten. li met van eeest en van Een zijner kapelanen slaapt in eene neven-1 De volkomen mt v.n geest I Snkharof, oud miuisle, Liiaan» I 1 i r. 1 J«rmp I Een krachtig en overvloedig voedsel. schijnlijk dat men eenmaal er in zal geluk ken Wat staat er ons intusschen te doen ronde staan FRANCS met de cijfers 100 RuSlüIld I eronder heel klaar en duidelijk, t is het zekerste middel dat ze goed zijn staat dat watermerk niet heel zuiver ingeprent, t beste is ze weigeren. Er was in de Kamer gevraagd dat de regeerii g bij de Nationale Bank zou tusschenkomeu, om de valscne bankbriefjes van 100 fr. te doen terugbetalen M. Van den Heuvel heeft tiaar dinsdag op geant woord dat de kwestie der terugbetaling van de valsche bankbriefjes niet nieuw is. In 1892 waren er voor verscheidene duizende franks valsche bankbriefjes van 20 lr. in omloop gebracht. De Nationale Bank had toen onmiddellijk het publiek tegen die Zuivere en gezonde lucht. Er zijn ookIschop, patriark, kardinaal. schitterende student, priester, o.s-r deQ opslaD(1 der landbouwers h gestichten waar men zieken verzorgt, zooalsl x> zegt een schrijver, is een uit- dempen. Hij had volle de <1 Sanatoria maar daar ook volgt menL muntend diplomaat, maar vol wilskracht, om te handelen naar behotlte. - slechts de versterkende levenswijze. Konden L en die regeert gelijk hij ademt, dat is vrl) maatregel Werd aaDZieii ^ermakers andeie te b.1 wij al de tering microben vernietigen, dan en onbevangen. [,-gsverklaring door d® k« Terplioh verdween ook schielijk de tering uit onsl Dn ppop vrouw werd belast den gene midden. Is er middel daartoe Luister welk werk dat men ons oplegt ziek of gezond Immer de vermaning ge trouw zijn Niet spuwen.» Wel zorgen de fluimen der teringlijders onschadelijk te maken. Men geeft den lijder een spuwbakje, dat hij zelf kan meedragen, wanneer hij op wandeling is, maar eerst doet men in 't zak. potje eene oplossing van phenisch zuuri. j 0/0. Alles wat door den zieke gebruiktbekrachtigd heeft geweigerd ze terug te betalen. De Bank neemt voor regel aan, enkel de briefjes terug te betalen, welke zij zelve I uitgeeftzij kan niet verplicht worden er ►talen, evenmin als een koopman i-plicht worden een wissel te betalen met een valsch handteeken bekleed. Is de RON n DE WERELD raal te vermoordeu. on g u* »»«=•<-•■ k afgeweken van dien regel, dan hUM> Ut Wt.tU.LU I Duchtend om hem te ff Kas het enke! uit een gevoelen vau hehla Vrankrijk|rateliDgs drie revolverscloteü op|dieheil JegeMwei„ig bemiddeUe personen Dezelfde regel wordt door al de Banken D1 aanslag is voltrokken, de schei ds ig tusschen KerkenStaat isgistereu \Y oensdag gestemd me' 18! stemmen ogen 102. Dij eenige dagen zul de wet door den Voorzitter der Republiek worden hem Die moord beett eene groote op lgd zooais die van Engeland,Frankrijk, schudding verwekt te St-P^ersburg de dmtsche Rijksbank, de Bank der Neder llawden. Anders handelen, ware de valsch R^WÏlPf' 'lS|^rs.aanmoedigen. Er wordt in de fransche bladen den Heuvel voegde erbij dat de alles geschreven over den brit f dien o Bank over het algemeen geene Speit men vet op den keukenvloer, giet dan terstond wat koud water erop. Het vet wordt dan dadelijk hard en dringt niet in en grond. In antwoord op eene vraag in de Kamer gesteld, heeft M. Francotte, minister van nijverheid en arbeid, verklaard dat de per- onen, in 1843, 1844 en 18-15 geboren, om op 65 jarigen onderdom het pensioen van 65 fr. te trekken, rechtstreeks de som van 18 fr. door art. 9 der wet van 10 mei 1900 vereischt, in de Pensioenkas mogen storten. Er wordt liun nogtans aangeraden die storting te doen door bemiddeling eener erkende mutualiteit; die storting» u genieten dan eene toelage van 2 frank en het pensioen wordt er nog wat door vermeer derd. In het bekende Engclsch geneeskundig tijdschrift The Lancet geeft Dr Harry Campbell eene pleidooi voor de luidruchtig heid bij kinderen. Kindergeschreèuw wordt in den regel voor onaangenaam gehouden. Ylaar, zegt Dr Campbell, een kind kan niet anders plezier maken. Het moet onder het spelen gillen en schreeuwen, en als het dat niet doet, is het ziek Al die uitingen van vreugde hoe vermoeiend en wanluidend ook, zijn physiologisch zeer goed te verklaren. Wilden zijn ook niet kalm en eigenlijk is niemand het, die plezier heeft. De uitingen

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 1