D I T EN OMMELANDS, I m fe^T o °P Zaterdag 24" Maarl lt»06. 5 eentimen 't biad. 41ste jaar. Taimerk 2099 INSCHRIJVING Voor Z. H. den Paus ROND DE WERELD Vrankrijk Te Nancy Algesiras Spanje Hulde van eerbied en genegenheid voor de Mis^ionnarissen van den Congo STADSNIEUWS Werkrechtersraad Te Gent Meetingen VAN ALLES WAT Als eene bijzonderheid Vraag en Antwoord Wij zeggen rechtzinnig TELEFOON 52 Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we sen ofte posttegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. /.lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, T* 06, te Ypep.. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder s boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken." De Keeren van de Agence Havas, le Brussel, Tk 34, in de Zilver- strate, en te Parijs, n° 8, Place da la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- fit Westvlaanderen wonen. ten voordeele der familiën van de overstromingen in België en der mijnrampe te Courrières Nog; alti jd brand Werkstaking Ministers M. Clemenceau Hij is een der rapste gazetschrijvers en hij maakt sedert 1902 deel van den franschen Senaat. Nieuwe inventaris De ontploffing te Courrières Het wegdragen der lijken T NIEUWSBLAD VAN YPER Overdracht der vorige lijst l3o.oo M. Vanden Boogaerde Creton, schepen, Yper 25.oo M. Remy Bouquet en Zusters, Yper 10.00 M. L. Biebuyck, Voorzitter der Rechtbank, Yper 25.00 Mijnbeeren Baus, Yper, (voor de overstroominsten alléén) 10 oo Madame Weduwe Dumélie, Yper io oo Onbekend o.5o Jufvrouw Marie Rabau, Yper 25.oo Pensionnaat der Fransche Zusters, Rijselstraat, 56, Yper 10.00 M. Henri Roets, Schoolopziener, Yper 5.oo E. H. Dilger, Bestierder, Yper 5.oo E. H.Crevits, Bestierder. Yper 10 oo E. H. George, pastor, Boesinghe 10.00 Overdracht der vorige lijst i234-3o M. de Burggraaf Maunts du Pare, Vlamertinghe ioo.oo Nog altijd is de schrikkelijke mijnrampe van Courrières het voorwerp van alle ge sprekken. De inschrijvingslijsten worden rap en mild ingevuld en zullen eenigszins de droefheid en den nood lenigen die zulke vreezelijke rampe in die talrijke werkmans- gexinnen heeft veroorzaakt. Tot nu toe werden 1041 slachtoffers aangegeven. De aangestelde commissie heeft besloten eene eerste uitdeeling van huipe rond te geven. Er wordt ioofr. gegeven aan elke weduwe, daarbij 25 fr. per kind dat niet en werkt en 5o fr. per ouderling die niet arbeidt. Elke vader of moeder, of grootvader of grootmoeder krijgen ook 100 fr. Elke groep weezen ook 100 fr. boven de 25 fr. aan ieder. Broeder en zuster, elk 100 fr. De belgen, volgens er verzekert wordt uit goede bron het Brusselsch comiteit heeft zijn sekretaris naar Courrières gezonden om inlichtingen te nemenzullen op denzelfden voet vergoed worden als de franschen. De mijnmaatschappij wil het zoo, al moest de vergoeding daarover alleen 20 millioen meer bedragen. Volgens M. Lavaurs, Bestierder der kool mijnen van Courrières, zouden er 33 belgen zijn onder de slachtoffers, 't Zijn meest allen mijnwerkers afkomstig uit Henegouwen, en nu rond Courrières wonende. Den 27" dezer maand vergadert de tnijnraad om te beslissen over de vergoedingen en alles doet voorzien dat Belgen en Franschen op denzelfden voet zullen gesteld worden. Woensdag nuchtend is men begonnen het het vuur bekampen, na twee uren blusschen had men maar 4 meters verre ingewonnen Onze platen van heden stellen een tooneel van de schrikkelijke ontploffing en van het ophalen der ongelukkige slachtoffers voor van de rampe. De mijnwerkers van de omstreken van Lens zijn in werkstaking. Hun getal wordt op meer dan 5o.ooo geschat. Weinige arbeiders zijn nog aan 't werk. Dagelijks worden meetingen gehouden die in 't geheele niet rustig af en loopen. De mijnwerkers of beter hunne afgeveer- digden hebben geweigerd de voorwaarden, door de mijnbestuurders gesteld, te aanveer- den. De mijnwerkers zijn in twee greepen verdeeld de gematigden met burger Basiy aan 't hootd en dan de oproermakers met Broutchoux voor hoofdman. Broutchoux schold in eene meeting Basly uit voor ver rader, omdat hij met de bazen heeft willen onderhandelen. Vreemdelingen, die niets te verbeuren hebben en nooit en wrochten zijn de mijn werkers komen opstoken om in troebel water te visschen. t Is overal hetzelfde liedje moest men de opstokers kortvlerken, geheel de leute ware algauw effen. M. Basly is naar Parijs gereisd om met de ministers te onderhandelen over den toestand. Tengevolge van die werkstaking worden de prijzen der kolen verhoogd met 15 en 20 per honderd. De Duitschers en Engelschen beginnen reeds kolen te zenden en zoo zullen de franschen eens te meer gefopt zijn. Binst dat zij greve spelen zullen engelschen en duitschers dubbele daghure verdienen en in den vuist lachen met die lichtzinnige fransch- mans. In 't Henegouwsche zijn er ook reeds een paar duizend werkstakers, die meenen dat de occasie gunstig is om ook het werk te laten staan 1 Als zij het maar niet bitter en beklagen De inventarissen worden gedurig voort opgemaakt en de nieuwe minister van 't inwendige heeft verklaard dat hij besloten is al de inventarissen te doen opmaken, maar dat hij nogthans geen menschenlevens en wil in gevaar stellen.. 't Wonderlijkste is dat deze die sedert 3o jaar van hier nooit niets anders gedaan heeft dan ministeriën omver geworpen nu imzijn ouden dag zelve minister wordt. M. Clemenceau is 66 jaar oud en doctor in geneeskunde.Na in de jaren 70 gemengeld geweest te zijn in den moord op de generaals tijdens de Compjune van Parijs, deed hij in 1876 minister Gambetta vallen. Hij was groote voorstaander van Boulanger en was ook gemengd in de Panamazaak en in t Proces Dreyfus. 't Heeft er deze weke schuw gegaan te Nancy, waar die schoone passiespelen ver toond worden ten voordeele der St-Jozefs kerke. Zondag avond was er in de hoofdkerke, eene vergadering van jonkheden en sermoen door een beroemden predikant, Pastor Kirche. De socialisten en al 't schoelievolk was opgetrommeld en met zekeren Schoumaker aan 't hoofd, trokken zij naar Sint Niklaais kerke, om ze, gelijk inventarismannen in tc beuken. De hoofdman was gewapend met een vorke en een groot mes en hij korf en stekte maar gedurig in de deure. t Was kwart na den negenen, als de plechtigheid eindigde in de kerke, en om alle moeilijkheden te vermijden, ging een der onderpastors de gendarmerie verwittigen. Er was maar een gendarm in de kazerne, de andere waren ongetwijfeld ievers gaan helpen inventaris maken. De priesters gin gen meê met den predikant naar de statie, altijd gevolgd en uitgescholden door de bende van den Schoumaker. Als de predi kant vertrokken was, keerden de heeren ouderpastors weder naar de pastorij, nog altijd vervolgd door dezelfde bende. Eens in de pastorij werd er eene oprechte belegering begonnen. Men wierp met stee- nen en andere voorwerpen en een spiegel werd in stukken gesmeten op de kamer van den heer onderpastor Claude. t Ging van langs om erger en er wierd geroepen dat men die koolzakken (de priesters) de keie moest toewringen. In gevaar van overrompeld te worden, schoot de E. H. Claude met zijn revolver en Schoumaker stortte doodeiijk gewond neder. Nu verdubbelde de razernij der bele geraars en om ze benauwd te maken schoot de andere heer onderpastor tweemaal in de lucht. De belegeraars gaven het op, omdat de policie kwam toegeloopen en... de twee heeren onderpastors werden in 't ge vang opgesloten I Schoumaker werd naar 't gasthuis ge bracht waar hij overleden is, na gebiecht en berecht geweèst te zijn. Eenige jonkheden van Nancy, hebben ook inventaris gespeeld Zij zijn naar het lokaal gegaan der logie, hebben truweeien, schootvellen en ander Vrijmetselaarsalaam kort en kleene geslegen, de lijste der leden meêgenomen en zijn er dan van onderge- trokken. t Is vooral omdat hunne leden nu zullen gekend zijn, dat de vrijmetselaars razende dul zijn,trouwens die mannen en zijn niet geern gekend en 'n houden er niet aan dat iedereen weet wie er in Vrankrijk ^al het vuil verklikkerswerk verricht. Volgens een draadmare uit Algesiras, is de overeenkomst tusschen de mogendheden nopens Marokko aanstaande. Vrankrijk en Duitschland zullen elk een beetje toegeven en zoo zal de vrede in Europa niet gestoord worden, tot groote vreugde van iedereen. 't Ministerie heeft zijn ontslag ingediend en de Koning heeft eenige dagen tijd ge vraagd om de samenstelling van een nieuw ministerie te beramen. Hertelijken dank in name onzer beminde zendelingen I Uwe inschrijving waB een bewijs van gene genheid, eerbied en vertrouwen voor onze moedige zendelingen in Congoland zij zal hun deugd doen aan het hert, een troosi wezen in hun lijden, eene aanmoediging in hun lastig werk voor God en de zielen. Uwe inschrijving bracht hun eene almoes die zal helpen tot den bloei onzer katholieke zendelingen I Uwe inschrijving was eindelijk een wel sprekend verzet tegen den ongehoorden laster der vrijmetselarij. Zij heeft geholpen om te doen zieu hoe ongegrond en hoe Hatelijk de beschuldigingen waren legen de katholieke zendelingen uitgebracht.Mannen van alle gezindheid, rechtschapen e.n ,^de,l- moedig, zijn opgestaan öin die valsche aantijgingen in duigen te slaan en beter de verdiensten te doen kennen van de helden der katholieke beschaving. Het bestuur zelf van den Onafhankelijken Staat heeft de ongegrondheid der beschuldigingen erkend, met openbaar hulde te brengen aan 't edel moedig en onbaatzuchtig streven der zende lingen. Met uwe medewerking heeft God het dui- velsch pogen der vrijmseiarij verijdeld en tot hare eigene schande doen strekken De Hemel zal er u voor beloonen en de zende lingen danken er u over uit het diepste hunner edele ziel. Heden Zaterdag ten 5 ure vergadert de Ypersche gemeenteraad om de volgende punten te bespreken 1. Rechtlijning van den Doorgang. 2. Verwisseling van grond. 3. Verkoop van grond. 4. Rekening der Stadsharmonie voor igo5. 5. Rekening der pompiers voor igo5. 6. Rekening der huipkasse van de pompiers voor 1905. 7. Rekening der bewaarscholen van stad. 8. aangenomen bewaarscholen. 9. keukenschool. 10. Hulpgeld voor de peerdenloopen. 11. Hulpgeld voor de hoveniers. 12. Verkooping van boomen voor de gods huizen. 13. St Maartens rekening der kerkfabriek voor 1905. 14. Verpacntingen voor den Disch. Te Yper 'n hebben de liberalen, volgens loffelijke gewoonte, niemand durven voren, stellen voor de kiezing van den werkrech. tersraad. Als men peist dat ze jaren lang aldaar heer en meester waren, en dat ze nu den strijd niet meer en durven aangaan, dan heek men 't zekerste bewijs dat ze van hunne machteloosheid overtuigd zijn 1 Zoolang de katholieken aan hunne tegen strevers toelieten de lijsten voor den raad op te maken zooais zij het begeerden, waren de geuzen daar meester,maar eens dat de lijsten onderzocht wierden en al deze die erop recht hadden ingeschreven werden, mochten de liberalen hunne schilderij oprollen en.... ze n dorsten zelf niet meer opkomen. M. Biunfaut, door de liberalen aan de deure gezet, gaf seffens zijn ontslag, omdat hij het toch zou krijgen, met de ie kiezing. Nu de katholieke heeren zijn gekozen Begerem, biers en Seys zijn dus gekozen voor de bazen en Cheysen Alfons, Gillis Emiel en Hauwspie Prosper voor de werklieden. Al is eene zegepraal zonder strijd gemak kelijk gewonnen, wij wenschen die neeren toch uit ter herten proficiat, omdat zij door hunne deftige handelwijze de achting en het vertrouwen van bazen en werklieden hebben verdiend 1 Te Gent hebben de socialisten eene schroomelijke klopping gekregen in de kiezing voor den werkraad. Vooruit zegt dat het de schuld is van de.... franschen die met hunne inventarissen het volk benauwd maken. Al wat treffelijk is stemt voor de katho lieken, liever dan in gevaar te zijn van hier het spelletje te zien spelen dat in Vrankrijk aan den gang is. 't Progrès is van 't zelfde gedacht en keert daarom zijne razernij tegen 't Nieuws blad die heeft durven in 't lange en in t breede vertellen hoe het in de inventarissen gaat. Een ander bladje der geuzen vindt dat het fransch bestier al het gelijk van de wereld heeftDe inventarissen kosten vele geld aan het bestier en 'n zijn maar gedaan om te beletten dat het kerkegoed zou weggeraken Zou je niet sterven in uw hemdemouwen als ge dat leest De inventarissen van over honderd jaar wierden zeker ook gedaan om het goed te beschermen van de kerken hier in België Gaat eens zien naar de Louvre te Parijs, wat al kunststukken daar verzamtld zijn en zoekt eens de geboorteakte van de onschat bare schilderijen en andere schatten 1 En zegt dan als de inventarissen over honderd jaar ook gedaan wierden om kerk- en kloos tergoed te beschermen 1 De meetingen der katholieken volgen elkaar onafgebroken. Eiken zondag is 't in de eene of de andere gemeente, gewoonlijk in twee, en de kiezers zijn gelukkig met hunne gekozenen te kunnen onderhandelen cn de belangen van stad en buiten te kunnen bespreken. Zondag laatst waren het de meetin gen van Reninghelst en Westoutre. Morgen is het voor Poelcapelle en Langemarck en zoo zullen op korten tijd al de gemeenten bezocht worden. Overal is de geestdrift groot en alles doet eene schitterende zegepraal verhopen voor geheel de katholieke lijste. mag wel worden vermeld het feit, dat dezer 'ag-ii uit Brazilië door eene stoomboot werd aogi-braeht eene hoeveelheid zakken gedroog de vlit-gen. Die icsekten, Wtlke in dichte wolken boven de wateren der Amazonerivier zweven, woiden door de inboorlingen in netten gevangen, iD da zon gedroogd en naar Europa verzonden, waar ze met graankorrels vermengd, als een uitste kend voeder beschouwd worden voor de kie kens. De prjjs was eertijds 50 centiemen per tPoTt<!75mpearr1]In2dkllQo,aStSten tijd iS hÜ *6Steg0a Voor kiek en houders Maakt de zitstokken in de hokken vooral op dezelfde hoogte, want ieder kieken wil de hoogste plaats hebben desnoods jagen ze elsaar er af en vechtende geheelen nacht om een uitverkoren plekje. UIT ZANTVOORDE Och kiezer lief, ik kom u vragen en laat u toch niet langer plagen door dit gehate landsbestuur Roept mee met ons dat 't laatste uur van hunnen dwang is reeds geslagen wjj kunnen 't langer niet ve d''ag sn och 1 help er ons toch haast van af, en haal den geus weer uit zijn graf. Hoor »erst ne keer wat wij beloven éen mann s'em dat willen wij, en niemand m'-er Kazernewij, Verplichtend Onderwijn, daarbij een frank pensioen dai stemmen wij voor 't werk val in hun oude dagen Wie zou er toch noch beter vragen W-I, Nestje geus, zei Pier Dei eus, 't is al zoo schoon wat gij vertelt, Maar, zeg eens waar haalt gij het geld om zulk een pensioen te stichten, en leger, scholen in te richten want veel beloven, maar niet geven,, doet zotten... maar geen w-rkvolk leven Ons iandbestier in plaats van praten GEEFT dertig frank aan de soldaten te maande; aan d'oude een kleen pensioen, en 't heli t ons nog aan eigen woon. De werhmanswetten, breed en vrij bezorgde ons nog de rechterzij... Besluit hieruit Beloften doen geen honger sussen... en... 'k laat u nu mijn botten kussen. Jantje de liedjezanger en met medelijden aan de pratikeerend- libera le.. Ge rnoogi waarlijk dom zijn, om langs den eenen kant uwe gehoorzaamheid aan onze Moeder de H. Kerk te bewijzen m t uwen Paschea te houden en s zondags naar de mis te gaan, en langs nen anderen kant uwe stem i de kiezing te verleenen aan mannen, die bij de eerste gelegenheid de bette, wetten maken en stemmen, om de heilzame werkiug her Kerk te dwarsboomen. Deg. dsdienst belijden in de kerk, en in het kieskamerke hem albieken, dal is niet overeen ie brengen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 1