mass rjsaanKas» I irwssMJ MENGELMAKEN Van dag tot dag Priesterlijke benoemingen Staatsblad De overstroomingen in België a*!* K.i» n»d«™ Si ZS% De werkongevallen Sterfgeval Kerkelijke Kroaijk Moerzeke Bezoek van den minister van landbouw te Moerzek Rond Dendermonde 't Wordt hoog; t d uwe aankoopt te doen voor de aanstaande E«*rst< Communie.Waar vindt gij deschoon- Waar is't belang der boeren fhtekeus beeldekens, de voordeel^ a nieuwste ketkbq#|eu, paternos er it all -rlei geschenken B Callewaert-DeMeulenaere,druk-1 ker, Boterstrast, n8 36, Yper. VOOR DEN HOEST BORSTSIROOP DEPRATERE burgerstand van watou BURGERSTAND van vlamertinghe BURGERSTAND VAN POPERINGHE RECHTBANK UITTREKSEL dan een nonnis uitgesproken door de \echtba< k van Kersten aanleg van het Arrondissement Yper Provincie W est-1'laan a deren, den ?5 Fbruari 1906. In zake van het Openhaar Minis erie, ten laste an Maes EoJel, zoon an Fraris en Billiet Tberesia, geho on te Hooghlede, op 40 Mei 1865, mmeroaau er wonende Overtuigd van, te Hooghlede, sedert min dan d ie jaren, Enkele hauk- Rrmik om gefaalde hanaelaar zijnde 4° De bekentenis der staking zitner letalingeu in de ttjds ippen vereischt >u art. 4-0 der wet van 48 A pril 1851, niet te hebben gedaan ter Crt der koophaudeisrechtbank. 2° De boeken voorschreven bij art. 16 der wet van i5 December 1872, net te hebben gehouden en den oventaris vooi schreven bij art. 17 lerzelfde wet niet te hebben opge naakt. De Rechtbank bij toepassing der «riikekn 574 48 en 6°, 583, 472, wet 18 April 4851 489 cn 85 van het vtrafwetboek, 486 en 4 94 strafvor- teringwetboek Veroordeelt hem bij verstek in eene gevangzittiug van vijftien dagen. En in de helft der tosten. Beveelt dat het vonnis bij uittrek sel zal aangeplakt worden ter gehoor- l .at der kooptiandelsiecutbank alhier m zal bekend gemaakt worden bij ifdruksei in het dagblad Het Nieuwsblad van Ypercn Le Progrèskosten ten laste van den belichten. Vonnis beteekent op 6 Maart 4906. Vonnis zonder verzet noch beroep. Ypei, 46 Maart 4906. T. WYLLËMAN. Kerk. van den H. Vlartinus Mgr de bisschop van Brugge hesft benoemd Bestierder der Broeders van Liefde ie Brugge, M. Tyberghein, oud-onderpastor te Oedelem. Bij koninklijk besluit van 10 maart, word., benoemd tot ridder der Leopoldsorde Z. E. H. kanonik Duclos, oudheidskundige te Brugge, briefwisselend lid der koninklijke commissie van monumenten ziekkundige te Kortrijk. Rq koninklijk besluit van 9 maart, is tot plaatsvervangend rechter in hut vredegerecht van het kanton Ardoye benoemd M. A. Depla. notaris te Ardoye, in vervanging van wijlen M„ Van Campenhoudt. M. L. Gillon, mu- Nok altijd duren de oversiroomingen voorl en niet alléén rond Antwerpen en inde Polder streken, maar zelfs in Henegouw en West Vlaanderen. Van aan Doornijk tot aan Oudenaarde is de Schelde buiten hare hoevers geloopen. Te Pecq, Heerne, Warcoing, enz., staan al de lage. landen ea meerscben onder water. Zoo vei' het oog draagt, ziet men niets dan water. Te Peteghem-bij Oudenaarde zijn al de landerijen en meerschen tusschen den spoorweg en de Schelde onder waler geloopen. Te Harelbeke is de Leie overstroomd. Te Ba vichove, Beveren-Leie en Ooigem staan vel landerijen onder water. Tusschen Wakken en St Baafs-Vijve is door de Mandel ook bijna alles onder water gezet, eveaals te Oost Roose beke. Al de meerschen en de steenbakkerijen te Schelderode staan onder water. De steenbakkers kunnen niet laden of de steenen Ier bestemming brengen. Het ongelukkigste en meest beproefde dorp is wel bet afgelegene Moerzeke. eester doet die hatelijke uitbuiting streng bewaken. Ongelukkig kan hij overal niet zijn om waakzaamheid uit te oefenen. Er zijn ook schaamlelooze kerels die komen stelen wat de slachtoffers der overslroomingeB niet kunnen redden hebben. De burgemeester heeft de toegang tot ieder huis verboden zon der eene toelating in regel. Baron van der Bruggen, minister van land bouw, heeft donderdag net overstroomd dorp Moerzeke bezocht. Ten 8 ure 's morgens vei' trok de minister uit Brussel naar Dendermonde, waar hij opgewacht werd door M.Lle Kercbove, gouverneur van Oost-Vlaanderen; M. Tibbaut, volksvertegenwoordiger, ea eenige andere personen. Hij vertrok met zijn gevolg, per trein van Dendermonde naar Baasrode, van waar h in rijtuig uaar de Schelde-oever gevoerd werd? Daar namen de minister en de personen die hem vergezelden plaats aan boord van de slee per Cornelia en vaarden den stroom op, zoo dicht mogelijk bij den kant, om de verwoestin gen te zien door de springtij van 12 maart aan gericht. Eene halve uur later legde de boot aan op eene plaats waar men, alhoewel met groote moeite en door het slijk baden, on den dijk geraken kon. Men kon van daar eene over troomde vlakte van 1700 heklaren overzien! Drie roeibootjes lagen gereed. De ministèren zijn gevolg ondanks de nijpen de koude, namen er plaats in, en landen 20 minuten later op't boven het water uitstekend deel van het dorp Moerzeke. M. van der Brug gen werd daar verwelkomd aoor den bevel hebber der plaats van Dendermonde. Na een bezoek aan de overstroomde gemeente, richtte M. de minister inj't vlaamsch het w ord tot een groep boeren en gaf hun de verzekering dat In t gouvernement hen niel in den nood zal laten dat de .-lachtoffers der overstrooming vol ver trouwen in de regeering mogen stellen. den ijzerweg voor vervoer van landbouwvoort orengsels. mest- et voederstoffen. Dal alles zijt gij verschuldigd aan de katho lieken, terwijl de liberalen voor u enzij in de Kamers uitroepen 'De otaai voor den landbouw niets doen, hq moet maa zqn zeiven helpen niets deden, kan En 't zijn die liberalen,die nu in de aanstaande vondI mekerels/die de 'vlucht i«,nJ in West Vlaanderen, zouden Willen L2 schoten op ae Aeieio, ui kiezingen in West Vlaanderen. - met de hulpe der boeren, 8 lioerale volks tegenwoordigers naar de Kamers zenden Meent gij misschien dat de boeren eze om zijn? Als gij dat peist, zijt gq J06!^n„mme tijd is voorbij, dat men spottend riep. boer De boeren hebben oneindig TeJ® gang gedaan, bijzonderlijk in vakonderwu o i maatschappelijk gebied.En tot bewqs.z da spreuke van eeren boer, die in de ,Ye'R ring van de boeregilde, voor al die t hoo wilden, zei Indien ik liberaal of socialist wareik zou niettemin voor de kath<>l'e stemmen, uit erkentenis en dankbaar neiao al hetgene het katholiek ministerie voorae landbouw gedaan heeftDie b ier had bet goeu WlJNGENE de» diefstal inde» gou noorde M.VepeecSe Maandag nacht rond 1 u stond op een hevigen slag op zijne vitnen HjJ uo ongewapend meteen revolver, Sbezig naar den winkel, waar hij eenige k^l be g vond met juweelm te stelen. M. Vereecie ms 2 schoten op de kerels, die de vlucht namen Zi; waren echter reeds ia het ^"n4pm.esten omtrent 1,000 fr. juweelen, bestaai de me^tc deels uit gouden mans- en vrouwhmlogi kettingen, garnituren, enz. In hunne hue lieten zij verscheidene horlogies vallen, - teruggevonden werden. De policic heelt a stoiids een onderzoek geopend en de genaai men van Eegüem, Tuielt en Oos camp weiden verwittigd. Hel parket is Dinsdag Lr p aai- geweest. De dieven hebben twee ploegk-u ei achtergelaten, gestolen bij Constant IJ.clercq. op de wijk Scheewege. vast wij geven zijne spreuke ter aan al onze Vlaamsche boeren, enden dag, u Aan onze lezers. indien gq gee honger hebt, indien het eten u tegensteek 7 n indien gij niet wel afgaat, is het uwe i gij voorde stembussezal sta n, gedenkt wie db I met s|jjmoaoverladen is in dit g- ware vrienden van den landbouw zqn I.slqmverdrijveüde Waltherypü en gq Boeren overweegt eens goed deze korte ver I seffens beter gevoelen. 1 ti an OOSTENDE handeling, zonder eigenbelang, uit genegenheid I vooi u geschreven, en als de liberalen zulleni zondagmorgen, rond 7 1/4 ure, werd d k men om u op te hitseu tegen het katholiek i[;ecia va(i M Beirnaert) kruidenier in d iinisterie, dat zooveel voor den landDOUw ge h ppn sterken gazreuk g' te roepen voor heel het land: ue boeren zUtJ barbaren, de boeren zijn acüteruitkruipers, de boeren zon dommekoppen, da boeren zijn ploe gen die in Gou gelooven 11! YPER Binst de markt van Zaterdag wierd Juli- Wibauwe, vrouw van M. Sefvaas Gadeyne, landbouwster te Merckem, haren geldbeuge M. de minister, door dé brave lieden van Moerzeke I gestolen die 14 fr. inhield, toegejuigt, keerde naar Baasrode en van daar naar Brussel terug. De dorpplaats is gelegen ten Noord-Oosten van Dendermonde. en eene uur van de statie van Moerzeke en vijf kwartier van deze van Grembergen. Op een kwartier afsland ten Zui den loopt de Schelde, waarian laugs dezen kant de dijken omvergespoeld zijn en alzoo vrijen tocht aan het water geven die geheel de gemeenteen den omlrek overstroomd heefl. Aan het depart ment van oorlog werden zondag per depeche levensmiddelen gevraagd voorcfe slachtoffers der overstroomingen te Moerzeke. De inwoners hadden niet het minsti voedsel en er worden bij hoogdringendheid ammuniliebrood en opgelegde eetwaren gezon den. Iedere inwoner heeft recht op een vast gesteld ratioen. Die bevoorradingsdiensi wordt bestuurd door demililaire overheid; d uitdeelingen worden gedaan onder hare waak zaamheid en toezicht. Er was een huisje aan het oog der redders. Zaterdag ging men er binnen; op den zolder, een voet in 't water zat een huisgezin van 5 man, vader, moeder en drie kinderen, allen ten prooi aan den hevigsten honger. Zij zaten daar reeds van Maandagavond zonder vuur oi levensmiddelen. De ellende te Moerzeke is groot, en men moet zich haasten om de inwoners hulp L verleenen, nu levensmiddelen enkleeding, en later geld om de huizen herop te bouwen, die bij iedere ebbe meer en meer instorten. Bedroevend is het, na te denken hoe al dii lieden, over acht dagen nog welstellend, thans geheel ten onderzijn gebracht,zoodanig datd< Igrooten deele pastoor, in eene hartroerende rede, van op den I landsbestuur, preekstoel gehouden, de mannen die sterk genoeg zijn, den raad gaf, elders werk te zoeken. Vele burgers spreken om voor goed de streek te verlaten en zich in eene veiliger streek neer te z-tten. Vele inwoners hebben reeds de gemeente met het weinige dat zij hebben kunnen redden, verlaten. Verscheidene personen zijn reeds ziek gevallen en het is dringend noodig dat er hulp opdage, of de ergste gevolgen zijn te vreezen. De burgemeester van Moerzeke verklaart dai er meer dan 1500 menscben zonder dak zijn. Vele huizen zijn reeds ingestort. De toestand kan niet verranderen zoolang de gaten in den dijk niet gestopt zijn. Er zijn niet min dan 8 gaten van Dendermonde tot aan de monding van de Durme. Behalve oude schuiten die men in de gaten zal lalen zinkeu, moet men ook duizenden zakken gevult met aarde, aan de hand hebben. Jritusschen stroomt het water bij elke tij vrijelijk in en uit de Polders huizen en lande rij n komen ouder. Er kan dus geene spraak zijn de huizen weder te betrekken. Te Gastel 'verblijven geene mensche» meer 11 finicht is geheel door het water ingesloten. Of- vaud was er te gevaarlijk. De veekooplieden doen te Moerzeke goede \"eu met de ellende te buiten. Zij koopen hei vee aan spotprijzen. Eene koe werd verkocht voor 40 fr.een kalf dat minstens 150 fr. weerd was, werd verkocht voor 37 fr. enz. De burge- -n nionwst.e kerknoeke Voor iemand, die een once versland heeft, is] het klaarbljjkend dat de boeren er alle belan bij hebben het katholiek ministerie aan 't hoofd te houden Terwijl het oud liberaal ministerie alleenlijk geld had om den schooloorlog te voeren en volstrekt niets deed voor de boeren, heeft het tegenwoordig katholiek ministerie den land bouw krachtdadig ondersteund, en indien de I landbouwkrisis, die over eenige jaren in België heerschte, gelukkigiijk verdwenen is, 't is t<- grooteu deeie te danken aan de medewerking van 't katholiek landsbestuur Door dan verval van den prijs der landbouw voortbrengsels, bijzonderlijk van de granen, kon de boer met zijne ontvangsten zijne uitgavei. liet meer dekken, en in die voorwaarden raoesi j de landbouw onvermijdelijk te onder 'k Hebbe nog onthouden dat er zeker jaar in 't arrondis sement van Yper niet min dan 100 boeren uitverkocht wieden om middels om dien droevigen iiiii ïniuucio uut dien ui l/cï^nti 1 t verbeteren. Men kwam tot het j omgekomen waren in de ramp van Couniei es Nu hebben de familieleden de verzekering bekomeu dat allen gelukkig aan de ramp ont napi zijn, daar er geene waren, die dee maakten van den ploeg welke in de puttei werz-am was op het oogetiblik der ontploffing. Allen waren 's morgens juist boven gekomen POPERINGHE Alois Durant, huidenvelter, die alleen woonl, keerde zondag avond omtrent 9 ure van de hérberg huiswaarts. Thuis gekomen zag hij dai er dieven bianeugedronden waren gedurend zijne afwezigheid. Na alles stuk geslagen nebben waren zij vertrokken met eene som van rond de 450 fr. Tot nu toe zijn de dieven onbekend. WAREGEM Maandag namiddag is een deel der stalling van Jules Verhaegbe, ijzerwegbediende, wijk Gaverke afgebrand. Eene hoeveèlheid strooi en gerief, twee geiten en eenige konijnen zijn er in gebleven! Dank aan de spo dige hulp dei geburen, is het huis kunnen gevrijwaard wor den. Men zocht toestand te besluit dat men den landbouw moest redden door het invoeren van nif-uwe stelsels., dat men ingezien de prijsvermindering,de opbrengsi moest vermeerderen in een woord den ouden stenter laten varen. De boeren van over 25 jaar weten hoe vele moeite het kostte, wat al vooringenomen ge dachten men te bestrijden had maar eindelijk men gerocht er door boeren, vergeet het niet, die omkeer in de gedachten, die den Belgischen landbouw van den ondergang gered heeft, is ten te danken aan het katholiek lioor het ministerie van landbouw dat hel instelde, door zqne landbouwkundigen, door voordrachten,geschriften en allerhande middel? verspreidde het de nieuwe stelsels van boeren Wilde men meer opbrengst men moeste meer meststoffen gebruiken,denatuurlijke meststoffen der hotstede wieden onvoldoende. Wie leerde u het doelmatig gebruik der scheikundige mest stoffen, waarvan gij inden beginne zoo wantrou wig waart?'t Was bijzonderlijk het ministerie van landbouw door zqne landbouwkundigen en landbouwgeschriften Ware het ouder het vroeger liberaal ministerie geweest, in plaats va i landbouwkundigen, die u go-den raad gaven, ze zouden speciale schuolkomissarisseu gezonden hebben Wie heeft er de wet gestemd op de verval sching der mest- en voederstoflëu.öm tc beletten dat men u zand verkocht voor guano, keukeu zout voor sodamtraat, gemalen mostaard en vogelzaad, maalderijvaagsel en alle slach vai. onkruidzaad, in plaats van lquzaadmeel 't Is 't katholiek ministerie geweest. Vergeet het nooit, die wet op de vervalschirig der mest- en voederstoffen heeft den Belgischen landbouw millioenen frank profijt gedaan. Terwijl de liberalen maar geld hadden om séhoolpaleizen te bouwen, gaven de katholieken millioenen uil voor het leggen van kalsijen, en om duizerjde kilometers straten van echte slijkpoelen in schoone, gerievige wegen te leggen. Wie stemde de millioenen franks vergoe dingen op 't vee voor pokziekte afgemaakt, de hulpgelden voor uwe veesyndikaten en kweek honden, t eerdevérZékefingen, vee- en zwijn verzekeringen de wet tot uitbreiding van d n Klein-laiidlijkeu eigendom, de wet op de lande jjke beroepsvereèHigiugen wie ondersteunde uwe maatschappijen vau landbouwkrediet, uw pensioenkassen zoo nuttig voor de kleine land bouwers; wie gat er voordeelige tarieven op RENINGHELST In den nachl van Zondag tot Maandag is ei brand ontstaan in het huis van Jules Crombez. noerenwerkman, wonende op den Visscberij molenhoek. De woning een huisje van plak en stak ei met strooi bedekt was in een oogenblik ten- ronde afgem-and. Men kent de oorzaak van den brand niet ei alles was verzekerd. LANGEMARCK Er zijn uit deze gemeente een aantal werk lieden die in den omtrek van Lens in de kool- putten wi rken en men vreesde dat er eenigen mmm door E. H. V. HUYS Mengelwerk van 't Nieuwsblad van Yper, N* 41 viuchten, maar had het besluit genomen van uitleg te vragen over zijn lot en zijnen toestand. De vrouw, zonder het minste teeken van I vreeze of van aandoemng, stond voor hem te gLinzen in zijn aa'nzichte Viouwe. zei Naas met de tranen in de oogen en op smeekenden toon, om de liefde Terwijl hij daar, nedergeknield, luide op üods, en laat mij hier alleene niet 1 Zegt zat te bidden, iuttelden er grendels aan del mij waar ik beu, waarom ik hier moet deure en zij ging open nevens hem. 't Was I opgesloten zitten, en aiieen, zonder ïemano schoone klaar geworden,zelfs in dat schaars te hebben misdaan verlicht kamerken. Met den eersten en wiste Het wezen van het wijf en veranderde Door de overvloedige regens, is de Gaver beek buiten hare oevers geloopen. Va:i aai Deerlijk langs de Gavers staan al de lage lan den weiden en straten onder water. De schadt- aan'bezaaide landen zal groot zijn. Langs de oevers in Waregem, zijn al de wei den en lage landen overstroomd. Verscheidene tra ten staan onder water. De Keukelmeer schen en Wijmeerschen tot Vyve St-Elooi gelij- „en aan eene zee. De oeverbewoners dei Gaverebeek beginnen erg ongerust te worden, want het water klimt steeds hooger. 1SEGHEM lp den nacht van zondag tot maandatt rono ure, wilde Demeestere Guslaaf, oud 65 jaar dié al'leèl met zijnen zoon Aioïs woonl, naai Duiten gaau. Eene petrollamp sloud te brandei op den grond aan den voel van den trap. Toer de ouderling van den trap kwam, is hij geval i u en heeft de lamp omgeworpen deze ont plofte en de kleereu van Demeestere schoten in bra.id. Op zijn geroep hebben zijne geburen een venster opengestampt, zijn in het huis ge drongen, hebben de deur open gedaan en hei slachtoffer builen getrokken. Demeestere heefi erge brandwonden bekomen, bijzonderlijk aan déu buik, en bij verkeerd in levensgevaar. De ongelukkige is'naar het gasthuis gebracht. tot stapelplaats van oude petrolvalen, naphle pullen, dozen en kisten, en ontstak een steks- nen. Onmiddellijk greep eene ontploffing plaals en stond alles In lichtlaaie vlam- De^ kleederen van den knecht vatten vuur en 't was mei groote moeite dat hij buiten kon geraken. In het brandende magazijn was een tweed.' persoon, de schoonvader van M. B irnaert, eei luderling van 77 jaar oud, Jan Iioorens. Dez- sliep boven hij werd zoo erg verbrand dal iien hem op staanden voet moest berechten. De pompiers, onmiddellijk ter plaals,moesten meer dan drie uren werken om den brand meester te worden. De schade is zeer aanzien lijk want de kruidenierswinkel en 't aanpalende magazijn waren vol ges'apeld met koopwaren. .Vlen berekent dat het verlies de 40,000 frank overtreft. Beide slachtoffers verkeeren in zeer ergen toeslaud. De knecht, Emiel üenys, is 30 jaai ouden vader van twe kinderen. Zaterdag heefl de koster der kerk van Sint Jozef op het Hazegras eenen franschman aange- louden, terwijl deze bezig was met geld te stelen uil den offerblok. Men vond in zijn bezit valsi'he sleutels en baleinen met lijm bestieken Hij is zondag morgen in het gevang van Brugge ingesloten. BRUGGE Een doodelijk ongeluk gebeurde zaterdag in ie fabrieken oer MÖselhutle.Een meeslerknecoi van den coke-oven, August Van Daele, 45 jaren oud, werd aan uel hoofd getroffen door een Muk van erne transoiissiebuis die plotseling ontploft was. De ongelukk.ge werd den schedel verbrijzeld en was op den slag dood. INDIEN GIJ HOEST indien gij beklemd zijt, indien gij moeilijk puwi, indien gij slechte nachten doorbrengt, leemt de ijzer Waltberij pastil en gij zult seffens genezen zijn. i frank de doos. OYGHEM Eenige kinderen speelden zondag namiddag rp het dek van een schip, dat gemeerd lag ii de vaart van Rousselare. Een hunner viel bij ongeluk in het water, waarop de andere klei nen de vlucht namen. De genaamde AIR ric Gallens, die het ongeluk gezien had?» sprong het kind achterna en was zoo gelukkig het van een gewisse dood te kunnen redden Wij hopen dat die moedige daad zal beloond worden. IS DE WERELDBEROEMD Hij alleen geneest zonder gevaar, terwijl ilere onbekende pillen, tatdetten of andere -iroopen, schadelijk zqn voor het hert, maag nieren en de longvezeltjes verbranden. De siroop Depratere bevat geene schadelijke stof fen, stopt niet op, en mag zelfs door kinderen genomen worden want bq geneest ook di kinkhoest in 10 dagen. Prijs 2 fr. de groote flesch. Te bekomen te Oostende bq den uitvin der Depratere, die overal verzendt, tegen een postbon van 2.50 fr. ;5 cent. voor port) alsook te Yper, aj otbeken May, Libotte Aarts'-ns ei Donck te Poperinghe, Monteyue te Komen Van Windekens te Meenen Sioen en Rotiers te Iseghem (Markt) Rodenbacü, en te Waasten Van de Marlière. Geboorten Vanhove Helene Gos Rachel. Besem Simon». Vanho tcke Margareta. Dequidt Htlaire. Ovarlqdens Cleenewerk Antoinette, oud 8 maanden, kind Prudent). Jules Deheegber, oud t maana. Julie Monbalier, weduwe Muyssen (toeval- liffliik overleden te Wenduyne, Julie Degomme, oud 81 jaar, (overleden t'Y per) Huwelqkon Acbiel Vuylsteker met Emma Demol. beide te Watou. Van den 9 Maart tot den 22 Maart i906 Geboorten Crombez Remi. Deberdt Anna. Rackelboom 'U"a' Overlijdeus Morlevede Jacobj 76 j kostganger, olanckaert Gerardus, 7 maanden. Seys M- lauie. J5j. huisnoudater, weduwe van Lodevicus Vandevoorde. Geboorten Lebbe Magdalena, WqkG. Piltelioen Agnes, Doornstraat. Overlqdens Dazoore Maria, 6 wek'n Wijk B. Vanbove Barbara, V jaar, huisnoudster echtgenoot van Aloise Vanspraughe. Wijk U. Dehouck Rosalie Sophie, 63 Jaar, kantwerkster, echtgenoot van Petrus Gillebert, Wijk L. Huwelijksafkondigingen; Deladt Alidor, herbergier en Lucie Leroy, zonder beroep. Dinsdag 20° Maart is te Wervick godvruchtig overleden na eene langdurige ziekte, de ecrw Heer Jutien Lepere, pastor van het gasthuis klaar. Opvolgeotlijk binst 19 jaar leeraar van Rhe orika in 't College van Oostende, hestierde der Heilige Familie en schoolopziener te Yper pastor te Komen en pastor van het gasthuis Wervick, heeft de weerde geestelijke overa ie beste geheugenissen nagelalen eo voor zijn goedheid en zijn priesterlijken iever de achting -n genegenheid van eenieder „ewonnen. Hij ruste in vrede van EERSTEN AANLEG te Yper N° 131 de Greffie N® 2283 van het Parket 219 Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd, ten verzoeke vau het Openbaar Miniiterie. De Greffier der Rechtbank VERBODEN NADRUK de jongman niet of hij moeste benauwd of alleenlijk niet hare stralende oogen, eerst blijde zijn van eenen menseh te zien hij I op Heii jongeling gevestigd, keerden nu bleef al bevende op zijne knieën zitten, en uaar het tafeiken zij wees met den vinger hij horkte naar den Kant van de deure die üaar teele die er op stond, en zei piepte Een oud en aardig gedraaid vrouwmensch verscheen, zwart vah wezen eu v al van kieederen, ge.yk men in ota ren pl eene tooveresse af te b au :\i x de eeue hand hield zij et-ne teele waarop een BCnotel aardappels, bruod en eeu kanne si ouden inet ue andere sta k zij de deure achter ha en rugge toe. Zonder eeu woord te sp eken, en niets ander dan eei.en grim iacn den Levenden jo geim - t. hebueu toe gezonden, naderde zij het tatelken dat in den hoek stond, zette er de levensmiddelen op, en keerde om, te wege de kamer uit. De gevangene en had uit zijne plaatse niet geroerd: met schrik bezag hij zijne vreemde bezoekster en volgde met de oogen al wat zij deed. Als hij bemerkte dat zij weer naar den uitgang wilde ziju, sprong hij rechte langs haar, en ging leunen tegen de deur, om de vrouwe te beletten van uit te gaan. Hy en kreeg alleenelijk het gedacht niet van Daar is eten voor u Ik eu heb geenen honger, geen, ant wö'ordde Naas ik en vraag maar één dia gen van u, 't is dat gij zegget waar ik ben en wat er van mij geworden zal. Daar is eten voor u op de tafel, zeg ik i Spreek, als 't u beliefd, vrouw I lk heb eene moeder die achter mij wacht, gij hebt misschien ook kinders die moeder zeggen tegen u I Zwijg, en laat mij door Ah 1 gij en wilt niet spreken Ik zal u doen spreken, ik, of gij en gaat hier niet roeren 'k stierve liever ais u uit te iaten eu hier nog langer alleene te zitten 1 Het oud wijf en sprak geen woord zij wachtte. De jougelings oogen laaiden inzijnhoold; hij scnoorde vaste tegen de deur en stak zijne vuisten vooruit. Gaat gij antwoorden, ja of neen schreeuwde hij. Maar, op dien oogenblik, deed een e stoot de deur, waartegen de Jongeling vast geleund was, openvliegen,en wierp hem te midden op den v.oer Ais hij uitzijue deuzelinge kwamen opstond was de oude weg, maar er stond een felle kerel voor den ingang, die met de eene hand de deur half open hield, en met de andere een zware knodzestok vast hadde. Hij bezag den gevangene starlinge, hief zyn wapen op en zei Stille van nu voortaan, jongman, of... Naas week achteruit, en de wieede gast verdween, al de deur toesaakkende. Van eueel den dag en was er niets meer te zien of 't en zij een zwart wezen, BURGERSTAND VAN YPER van den 16 Maart tot den 23 Maart 1906. Geboorten CallensOmer, Meenen steenweg. Ossieur Oscar, Bukkerstraat. Pickel, Maria, Pennestraat. Rollengier Joseph, Gustaaf de Stuersstraat Boyaert Hilda. Tempel traat. Veys Clara, Statie plaats. Declercq Sidonie. Veemarkt. Milleville Maria, Rijselsteeaweg. Detfioor Adriaria, Ho.idstraat Giller Maria, Nieuwe Houtmarkt. Lozie Bertha, Zonaebekesteenweg. Debergfi Jacob, Vandenpeereboomplaats. Huwelijk Laporte Arthur, steenhouwer Lauwers Maria, zonder beroep, Wwe Laporte Theodor beiden te Yper. Overlqdens Pinte Alexia. 38 j. kleermaakster, ongehuwd Neerstraat. b Wed. Velghe Cle Faes Lo ievicus, 79 j. z mence. Rijselsiraat ekeyn Maria, 47 j. werkvrouw, echt. coen Karei, L. Tuouroutslraat RyckebuS'-h Rosalie, 67 j. z. b. ongehuwd Tac- peizen Eene vergadering: De avond was gekomen Julians, 3 maandch, St Jacobs- Nieuwe noch te hooren, dat van tijd tot tijdaunhet uitjen verscheen Boilmgstraat en net kamerken onderzocht. Overgegeven I Courtequise aan zijn ongelijk, zat de gevangene stille te I straat. te bidden en te weeuen...l I Demeerc Simonne, 8 maanden. I Houtmarkt. bij nuchte en meteen de duisternissen Eenige schreeuwen van kiu ders en stemmen van vrouwen sprekende tegen malkander, maar stille genoeg,hadden onze gevangene biust den dag doen begrijpen dat hij te midden van de bosschen en van moordenaarsvolk zat. Met den avond en hoorde hij niets anders meer ais het ruischen der boomen in de uitgestrektheid van het woud. Broederschap van O. L. V. en van Lourdes ereeniging des gebeus voorde bekeermg der zondaars Zondag 25 Maart. Feesdag van O. L. V. Bood schap. Vollen Aflaat Maandag 26 Maart. Solemneels Mis ten 8 ure voor de leden van het broederschap 'omvangen wq, zonder dat wfj er om vra gen, mededeelingen van dankbare menscben, üie ons hunne genezing mededeelen. Wij jhebben groote bundels dankbetuigingen lig gen en het is waarlijk moeilqk eene keuze te maken, welke getuigschriften wq het eerst moeten afkondigen. Aangaande het gelukkig herstel van mijn borstlijden, kan ik u het volgende mededee- len, aldus schrijft ons Mme Cécile LANTAI- NE, rue Hodimont, Charleroi Ongeveer een jaar geleden vatte ik eene zware koude, die mij veel qn op de borst veroorzaak- te.Veclhebikdaar voor aangewend doch ik kwam niet vooruit. De borst bleet maai piepen en met moeite haalde it adem. Toen ried iemand mij aan, het ook eens te beproeven met de ABDIJSIROOP, Koo ter Saneta Paulo, hetwelk dien persoon zo- soed geholpen h«eft, en werkelijk ik heb thans het vierde fleschje in gebruik eu kan u verzekeren, dat mij- e borst niet meer piep1 ori de ademh lmg geheel viq is en dat ik zelfs bij dit gure weer ongenaamd gesne pijn meer heb en totaal genezen ben. l)e Abdijsiroop uit het klooster Sarcta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud. Zij is altqd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigstcn hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn, kink- en slijmhoest, bronchitis, mazelen ei- alle andere borst- en longaandoeningen MIDDEN DEPOT VOOR BELGIE: O De Beul,Langf Nieuwstr 57.Antwhpen Prijs fr 2, fr. 4 en fr. 7 per flesch. Ver Krqg aar in de apotheek Heciwe, opvolger L Aertsens, Botermarkt. 9. te Yper Wi» dekens, te Komen en verder bq alle goede apothekers. O- ceci le. leiriTAine V/ft'r. s.n» r>ORY 1.6.T

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 2