J. FIERS-LOU WYGK MI! El SIISMIMII!!!! A. DECH1ÉVRE René Baelde-Breyne f/i O NDORF W: w IS MAISON DE COMMERCE J. De Chièvre-Vao översqhelde m i i Él ELROSE Watte ftDPCI CT ^en vooru^öan9 der wetenschap UrOLLt I 1 Vergist niet de wonderbare m •A m Onz^ twee nationale remediën borstpillenUbloedpillen D. FUMANT-OUfHOY TH. PHÖCUnEUf?- BLIECK HAAR HERSTELLER Bolle et grande Choix Incomparable de Confections p' Dames en tous genres Maison la plus assortie.Con urrence impossible Suberprs Toilettes pour Communion tes Costumes de première communion pour Gargons Rronze Eere Medalie Luik 1905 Goude Eere Medalie Londen 1905 van F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n, Huis gesticht in 1884 Werken in steen KIPPEN te doek LEGGEN PH. MAYFARTH C0, Frankfort a/M ^mer kaansche Maaimachienen Tfi"' jrnnD BROUWERIJ met STOOM 1 HUUr WOONHUIS en HERBERG gelegen te midden eene stad van het Arrou- dissentent Kortrijk. lnlicbtinge ten bureele van dit blad. IfOTVT VRAAGT een eerste zaag- UflF.'il VIJL DER met de machien en met de hand. Adres ten bureele van dit blad. "m. R- ommeslagh-speybrouck; GrOOTE Markt, 55, YPER, bericht zijne talrijke kalanten dat hij verkoopt POISSONNE RIF, rue Longue du Marais, ii° 20, YPRES t oissons fins et ordinaires Huitres Ire qualité Crevettes de blankenberghe. a loner pouvant servir aussi de MAISON DE RENTI ER ayant servi de fabriqueet magasin de volos rue Carton, 3i, YPRES Pour les conditions, s'adrcsser tuêpnc rue, 39. Allo!// Allo!/! Kous mij in«itr niet, y, dat gij alles bepro fd hebt.... da t er it niets te dorn blijft... Mnnrgij hebt volstrekt met van silless g-ecloan, deu ijl gij tog geene overeenstem- m>ge proef gedaan hebt met de Grand'Place, 39, YPRES Haute >ouveauté Cosiumes Tailleurs s Ju pes Douvelles avec eeintnres Robes lavahles Imperméables et Cache-Poussière dernières creations pour Dames et Filleltes Gollets-Ruches Choix extraordinaire de Blouses pour Dimes Complets et Vaietises pnu" Fillet'es Costumes pour GorconntU Jol is Trousseaux pour Hommes, Dameset Eufanis Articles de Baptême et Sayettes complèles Jupons et Corsels Spécialité de Gants longs Cravales et Foulards Articles Blancs met al de oude tot heden toegekende jutstillen Zij verzacht oogenblikkelijk en geneest in eenen nacht. Aangenaam de smaak, de meest werkdadige grondstoffen inhou dend door de geneeskundige overheden aanbevolen, is deze smakelijke pastil bijna uitsluitend samengesteld uit Plantensap; zij is onfeilbaar en wordt verteert door de zwakste magen, 't Is het spoedigst en werkdadigst geneesmiddel om de Influenza, vallingen, keelpiin, hoest, borstontstekingen, bronchiet, aamsborstigheid, kinkhoest en alle andere aandoe ningen der ademingsorganen te verzachten en te genezen. Dagelijks ontvangt Mijnheer Van Mol dankbetuigschriften van genezen personen. Hier volgen er twee uit den hoop genomen. Mijnheer Van Mol, Na eene pleuris, bleef er mij eenen droo- gen hoest over die ik onmogelijk kon kwijt geraken; toen had ik het geluk de Pastillen Van Mol te krijgen die mij, ik verzeker 't U, gansch genazen. PSli Gij hoettl Wacht niet dat uwe verkoudheid in eene. ernstige ziekte verandere. Neemt ras eene doos PASTILLEN VAN MOL, zij genezen altijd. .mmm. BHS Depót Apotheek Alois Donck, Yp^r. Achat, et. vente de Fonds publics. Echange «ie coupons. Conversion et souseription a tous emprunts Beiges et E rangers Délivrance sur lous pays de les tres de credits, traites et cheques. Avances de fonds. Dépóis de fonds. Coroptes courants de Dér-óts de fonds avec carnet da chéques. 15, RUE DE MENIN, 15 YPRFQ AVIS IMPORTANT Vér'fication des tinges de titres remboursables. Les lisjes qui rae son* piésenté' s doivent re dresséos r»ar ordre numérique. Apotheker te Brussel, tegen hoest, verkoudheid, aam borstigheid, bronchiet alle ziek ten van luchtpijpen en borst. Apotheker te Brussel, tegen verstoptheid, maagziek ten, hoofdpijn, rhumatism, keeren der jaren, enz. SfiröpWti tiBliespiliei «ai f. Vergaawes geiezea lesser jtir ïsiedulzêBdsacassfees! Voor uwe meubels, stoelen, spiegels 'oiles cirées, kapstokkentafelpooten i'Z. richt u tot het huis Thouroutstraat, iNr 1*2. Bij de Markt, YpeF* M gelast z'ch ook met allo siach vat herstellingen,zoowes vm schrijn, ais van meubelwerk. Alles aan de ge Gsdigc prezen. Beeldhouwer Be< {den, kerkrru ubels, pracht- n g< wone meubi Is in all stijb n." Elverdiughes'raal54 ZEER GENADIGE PRIJZEN 1 MARKTPRIJZEN htmoyeltjk oncarentie HUIS Van VERTROUWEN 69. 2.500 EYEREN BESCHRJVIN6 75 iistis a tm ti:W 1 ms üifbfl Fabrieken yan Landbouwiviaclnenen. Prijscouranten Bijhuizen te Berlijn-Parijs-Waenen gratis en franco VF DERTAN D CU LTlVATOREN Hi jen Zaaimacl si.enen fe voor alle g>arr n te z a\ n m t slechts té» Zaairad GOEDE VERTEGEkWOCRDIGERS GEVRAAGD. ij I Zenuwziekten Zenuwziekten Oogenblikkeljjke leniging en volkemene genezing na weinige dagen, met de Poe- Jl,.rsr»nhe( Wit Kruis. Onder de zenuwziekten zijn begrepe Pijnlijke en verachterde maandstonden, hoofdpijn.sche le hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw- koorts.de hevigste tandpijn,scheuten in de tanden, hartkloppingen, Maaploosneid, ge jaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte vallende ziekte,zenuwaanvallen bij de vrou wen, (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz De wonderbare Poeders van bet Wit Kruis versterken de zenu- wen; zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel Kr 1.25 de do^s fr. 5,25 de drie doozen fr. 6,25 de zes doozen. DepothouderGremers Yper. MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Mijnbeer CH. MAY, Apotheker, Groote Markt, 3D te Yper. Ik ben zeer tevreden over de TANALGINE, die mij wondere uitslagen gegeven heeft in 5 gevallen van afloop bij kalvers en veuler.s allen genezen. Wilt mij 12 flesechen Tanalgine zenden vóór het kalven. Wwt Dehaene Vermeersch le Oostvleteren bij Yper) den 15 januari 1906. ECn iin eon weiuig»- ovorwj-giiig!!! Het is niet genoëg GE OOGEN TE SLAAN OP DE FLESSCHEN OF OP DE GEBRUIKSAANWIJZINGMen moet i volstrekt tot het einde toe lezen en me! oplettendheid, ten einda het geneesmiddel wetenschappelijk. ove>eenstemmend toe te dienen... en niet onvolkomolijk Het geneesndddel «iet. -veri-stanillgrJ... gij zijt he jaDdbouwer, en moet het met BEHENDIG 4E1D toedienen.. Vergeet o tk niet dat gij de Tan Igine voor de geboorte moet hebben om die zeker te kunnen toedienen op de o earste kwade uur, hetgeen hoogst noodzakelijk is. THERK^ÈNE Geneest in eenen nacht bet rhumatisme, ïvronehieten.jlceelpljn.eii, lendenpijnen, sterkteu in zi jlo. stijve halzen, enz. Gemakkelijk, zuiver, zonder pijnen en zeker geneesmiddel. Zijne werking geschiedt oumi dellijk, bijzonder wanneer men er wat lauw water op sprenkelt en zoo men zorgt dat de watte goed aan het vel blijft gehecht. Lees de nota in de doos. h. Het is gebeurd dat zekere apothekers, alhoewel men hun uitdrukkelijk Thermogène vroe een namaaksel ver kochten verzeker u dus dat de etiket der gele doos altijd deze woorden drage Le Thermo- srè'-r' doos fir. 1 .50 de halve doos fi*. O,SO. ■MgBKBgcioiiwrawaiJLBii;!;-«ST" r. /-'• "A;, j'i, 2-.- Aanvaard, Mijnheer Van Mol, de uitdruk king mijner oprechte erkentelijkheid. Vlrgrtnle Coiidron, Mont-sur-Marchienne. N. S. Om alle namaaksels te vermijden, duide men wel de zwarte doos met het Zwitsersch schild aan en den veiligheidshand in 't rood met het handteeken van den uit vinder. Overal fr. f.25 db doos. Algemeen depotApoth eek VAN MOL, 43, Grensstraat, BRUSSEL. Mijnheer Van Mol, apotheker, Brussel. 't Is met oprechte dankbaarheid dat ik U met deze bedank voor uw kostbaar remedie. Over een aantal jaren door eene bronchiet aangetast, was er mij eene asthma overge bleven die mij belette 's nachts te rusten en mij uitnemend deed lijden. Dank zij de voortreffelijke Pastillen Van Mol ben ik thans bijna volkomen genezen. Zij gaven mij den slaaprust en mijne ademhaling is terug vrij. Aanvaard, Mijnheer, mijne vurigste dank betuigingen. Ange .111st o, Versierder, 29, Hogaertstraat, St-Gillis. JS&fv Téléplione S6 I I II La w Maison fondée en 1873 BloedpiHdn rati 8?. VSHMACWES zijn leven* ptlieea Oe doos: I fr. EO In al de goede apeth. f &e doos I fr. 50 In al de goede asjofK- i is traneo verzonden nHh 19 p?eto«g#!i n» 10 osniismesi aar SS. F. VEH8AUWS» apotheker, IEO, Aiupactiiaan, arL-,m!, te rendsa Eiscbt Wil den naam va* F. V ergnuwat voor de echts pillste ontvangen. YPER Tarwe Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter Eiers POPERINGHE z3 Tarwe p. heet. 14 Rogge Haver Eiers de 25 Ardappeleti de 10. kg» Boter Hoppe de 5 kilo 24 Maart 100 KU. 00 00 09 00 00 00 0 00 00 00 00 00 0 00 0 00 Maart 90 12 40 10 CO 8',' 12 25 2 95 3> 17 Maart 18 50 16 00 19 59 00 00 00 00 11 50 2 80 1 75 16 Maart 15 10 12 55 10 00 2 80 12 00 3 00 30 li 69 RqseR'ra 1 vPER Depót in de volgende apotheken: Yper apotii. BEGU WE, oude apotb. L. A erts sens. Boter mark DONCK, Riiselstraat. C. LI BOTTE, -otermarktPoperinghe A MONTF.YN Groote Markt, Comtn MF.SSIAEN, VAN WINDEKENS; uitenen: ROTI^RS, SlOEN; Waasten VANDRMARLIERE Houplines bij.Armentiers (Fr.) DECROGQ Baüleu i.Fr.) LESAGE Rijsel (Fr LEGRAND, 2, Vananacker'g plaats. Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen spiegels. Kader Lqsten, stoorstokken, Tafel pooten enz. Slaai kamers in Olmen bout (iepen) pitschpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per comtnande in al eStjjlen. Al de Meubelen zijn met de grootste zerg huis geuiaakt. en to-wa hoogd ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de r guurste winterkouden per jaar voor 10 kippea Onbeduld«nde uitgave Schr aan VAN AKEN T«rt« MHtltrut H ANTWEBFE# m kfiktu n VERZWAKTE MAGEN, AANGEDRONGENE LEVERS,j VERMOEIDE ZENUWEN <~yn «ordM altijd tpmdlg hirttetd dor h*t gabrulk »a« M «Mtar va. 'aKargar.ii mm nuohtap* maas sanamaii.kakaartMa san uur nadurhaaS atna olkomana ■UIKVERZUIVERINt «arMraakauda nseh «kaaa- gaaaaa gavaal, >»t kalkgijn, au gaaalgd émr aa gawaarwordlng tan walzijf aa daar aaiian klsaaan ««li t -V van 7, p en 11 tanden Ci-: J$f I T? "TTr:

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 3