'I LH. VEBLRU YSSE-GHYSELEN Mn mm J. DE BEIR-BOUCQUEY GEHFZI !>v t>* 1 ÏA UB Broeders Iusters, S T OVEN. MELKAFROOMERS mat mm mm BOFLACK Minerva - Peugeot J. N. Herstal - Salvatoi DEPOT DES PNEUS ENGLEBER1 ""IS°" 'ADSEM MODEST VAN NESTE-KE IKHOF VAN WIN8E! BÓDB {s- - AUTO-GARAGEI Téléphone HENRI GHYSFL MELROSE EINTURE LAVAGE A NEUFj C0RN1LLIE VERHACK I 1 >0keus van al~ GEBREYETEERE IJZEREN AFSP IN HET WAAR SAAIJETTEN W IJVEREN GROOTE MARKT, 17 EIKsm |Tentoonstelling van Luik 1905 BUITEN CONCOURS GESTELD LID VAN DLN «JUSiV OPGELET! Mistrouwt d m Namaaksels! omringd van een rooskleurig,druluel Lt YPER, Rijselstraai, 28 72. Coffres forts grjssnoeiers Gebitumeerd Karton ENGELSCHE IJZEREN BEDDEN DE ZWAVELZURE AMMONIAK, DE ZWAVELZURE AMMONIAK DE ZWAVELZURE AMMONIAK DE ZWAVELZURE AMMONIAK Photographie Artistique Carles-visile depuis 8 fr. la douzaine. Grands portraits 30x40 depuis 10 fran( Vente d'Albums, Cadres, Apparcils et Fout nilures pour la Photographie. YPHES 71 Kuede Lille 71 YPBES Installations pour charger les accumulateurs Essences - Huiles - Graisses - Vaselines HAAR HERSTELLER, \ET,TOYA GE A SEC rue Nord du Sablon, 87, BRUGES Zadel en gareel ma keri e s In magazijn is te hekomen i il 3! -r C I' YPEB. yjO' 'emande artike len zooals witte en gekoleurde taemdeu, r mans en vrouwen, en zwarte roks, groot JV* assortiment blouser;. °ols, manchet- 'V ten plastrons, strekken, lavalières, witte n gekoleurde keren en katoenen )r0 handsch .enen,cache corsets jretellen, kousen, zokken, normale artikelen zoo svelo hemden, »0 baais, calpons.kerkeboeken.portemo i tais,doopmantels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekap -> n, oorringen, bro- chen en ketens in besten doublé en in zwart alle slach van rouwartikels enz... BONNETERIE, MERCERIE. plwpii DIPLOMA VAN GROOTEN PRIJS (hoogste belooning toegestaan). HOOFDAGENT PAARDENMARKT, POPERI NGH E Magazijn Tan alle landbouwmachienenmeubel- en bouwartikels; engelsche beddenspecialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe; fourneelen in ijzer en koperpompen en loodamerikaansche wasch- keerns dakpapier doorndraad tril lie draad basculen enz. ÊaEelcei- esn radicaal A&1 WEL GEKOZEN ZIJN ssflMg¥E8STERKEug£ en ZUIVERENDE PILLEK houders: tOSNCK, apotheker, Rijselstraat 13, Yper Libotte, apotheker, Botermarkt, Yper. P root*- sorteering -van Heerdgarnituren stelsel BAUCHE en andere BRAAMSmAAD Gegalvaniseerd IJZERDRAAD machienen MERCER /ENT— YZERE MEUR ELEN. SAAïJETTE EN LAÏNE. 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. mmmm OE 1 rue au Beurre, 37, YPRES Succursale a Bailleul (IVord-France) 'liaison spécialeincnt connue pour les grands po, trailsau charbon inalterable, reproductions, agrari d'ssernents, groupes d'écoles, rioces, sociétés, etc. On pose tous les jours et par tous les temps, Ro AU IU LR BE, 37, PB ES et k bailleul t0'Us p Dimanches et Mardis. Ou pose a domicile sans frais. En cas de décès nu affaire urgente pour 1 etrano prière d'envoyer dépêche YPHES. On accepte tous tiavaux pour Photographes Amateurs. AGEN'CE DES A telier de reparations MAG A SIN IE PIÉCES DE RËCHANGE PLINTURE DECORATIVE Décoration du dernier genre. Légères et, solides, a l'huile, h la colle. la Fresque pour tout le batiment. i^AUX BOIS et marbres trés soignés, )écoration spéciale pour Salons en tous styles, baysages légers et hnmoristiques pour Verandas, Balies a manger, Vestibules, etc Lestement, eolevés et a des prix déflant loufe concurrence ENTREPRISE de tons travaiix de Peinture. c MEEST GEZOCHTE N0IR POUR DEUIL EN 12 HEURES Suee.D. VAN,LOO&flls -S "E Placecren van nieuwe en vermaking van machieneiiemen 36, Dixmudeslraa! Yper, 36. overtrekken van voituren in leer en toile worden Vn huize gemaakt, en zijn. altijd tn get eenheid .«a, ~o .SP o H o f l>ovi wkn u dig' YPER ROSELAARS EN SPARRÖ Succursale YPRES MODES LINGERIES •27. RUE AU BEURRE groote k us van Sargien netten, gebijten en mondstukken, borstels n peerdek**mmen, zweepen, weisiers, knie- en schupbanden. Aile slach van bandschoen, leeren gotten en manchetten, Ossepootolie, en alle P soorten van vet, voor onderhoud van leer en metaal, Z Allerbeste wagensmout, peerdevet en vaseline. O matige prijzen (bijzondere conditiën voor voortverkoopers) bij MODEST VAN NESTE-KERKHOF 36, Dixmudestraat, 36. Gedrukt bjj CALLEWAERT-DE MEULENAERE, Boterstrast, 36, Yper A. -A. N LEG VAN WINSEN Alsmede stempelinkten alle kleuren. 119 ;i Geen grl|« baar meer, 1 Fr- SS de fles. J-. i, r Mr Garin van Kameryk, Verveerdiger der AFR00MERS MELOTTE inVrankrijk, bekomt eene Tegenwoordig 17,500 Afroomers zijn in werking in België. Enkel 3 werklieden zijn in de Fabriek van Remicourt gebezigd voor het herstellen en vermaken dezer groote hoeveelheid afroomers. Zulks is een onweerlegbaar en doorslaande bewijs der kloekte en duurzaamheid der Afroomers Mélotte. van allo HUIDAANDOENINGEN Dartras, Herpes, Bxzem&s, Zonas, Acnés, Roode pnlsten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, PsirSasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvalling, Klierziekten, enz., zelfs van aderspattende Wonden en Zweren De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in t geheel Dietzij is ODder het bereik der kleine beurzen en van den twseden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. - Zich te wenden aan M. LKNOHMABD specialisten doctoor ono aide rr>a.i"T der militaire Hospitalen. 22, rueVintirnule, Paris, (France). - KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN PER BRIEFWISSELING. A Om altijd eene goede gezondheul te genieten, Gene methode Is waar en zal altijd waar blijven 'r is van zich cp tijd en beta melijk te purgeeren. Maar daarom moet het purgeernr'ddel t en het mag uit z.ch zeiven geene - oorzahe zijn van verslapting afziet te a aan Fr. S.50 de doos van 35 rillen. SYA WD AERY'S-IP!LL,E'W zui- verenen vei kloeken liet bloed .verdrijven Slijmen. Oal er) alle Siecbto Vacïiten. Deze goede purgeermiddel ggg bestaat, hij is den dag van H vandaag de wereld rond gekend. Overal W wor-if hij aanzien kbbssu slijmen. »ai eu aue ««uw -sr ara fX'P STANDAERT'9"PILLEN zijn hel Deftigrsto Behoedmiddel tegen aile slechte Ziekten en bijzonderlijk de Influenza of zoo - «H#^fflB~gezotde siunseziekto. STANDAEP.T'S-PltLEN penezen onmiddellijk g^| Verstoptheid. Iiev-ersiekten,Maagpijn en lunr.Oeelauobt, Slechte Spijsverteeringr, Hoofdpijn, SSocren der Jaren, Jicht, %W Khumatism, ö-eraaSttlield, Pulsten en alle VeïiEiekten. ff.i STAKDAERY'V'PILLEH worden bij voorkeur genomenmet een goede Rtg maaltijd en kunnen nooit de minste stoornis in liet lichaam te weeg brengen. •the! fabriekmerk draagt en de firmaApotheek H.STANDAEST.Sleastrut BRUGGE Trrkrijghur in illt goed, lwlhtw. na m ïal Ds stikstof is onmisbaar tot het bekomen van schoone oogsten; De stalmest alléén kan al de stikstof niet leveren noodig voor groote opbrengsten Men moet bet te kort aanvullen door eene meer werkzame stikstofvette, door welke eencn regelmatiger) en woljgen wasdom verzekert DOOR ZIJNE LANGZAME, AANHOUDENDE EN DUURZAME WERKING, tevens aanzet tot groote opbrengsten de hoedanigheid der vruchten verbetert; de gevaren van roest, brand en legeren vermindert; de jonge planten beschut tegen de insekten; bijdraagt lot de volledige 'benuttiging der andere meststoffen. Zonder zwavelzuren ammoniak geven de fosfaten noch de potaschmesten het maximum van opbrengst, noch het maxi mum V3n netto winst. Integendeel, deze meststoffen verhoogen de werking van het ammoniaksulfaat. is de rijkste stikstofmest. Ilij bevat 20 opneembare stikstof. Hij is vrij van alle nadeelige zelfstandigheden. Hij wordt goed weerhouden door den grond en zijgt niet naar den ondergrond, wat te vreezen is met sodanitraat. Alzoo is hij de eenige stikstofmest die in den Herfst mag toegediend worden. behoorlijk aangewend past op alle gronden. Men gebruikt van 150 tot 250 kilos per hectaar, 14 dagen of 3 weken vóór het zaaien of plantenhij wordt door eene gewone beploeging inge werkt ofwel door eene kruisgewijze egging, en wordt ook als dekvette gebruikt in de Lente. levert gewoonlijk de stikstof aan den laagsten prijs. Al de goede handelshuizen In meststoffen, vsrkoopen zwa velzuren ammoniak. H. ANTONY - PERMEKï r vmKmm-m* m&ezo&si&wn Téléphone 71 - 3&53SBBHB 'SS&SÊS&^i ba6S«e#fcaW#g| riiiïifiir'^irrwTtim^ tmsm Ei-élèvj de 1'Académie Royale de Biszellei herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépót—2i> Rue Rtienne Marcel, ParijsLondon en New York. 2.50 fir. de flesohte Yper, bij dan heer Raymond Ommeslagn, parf55, Groote Markt. ITeinture et nettoyage de vêtements eonfectionnés. a vage et souffrage de couvertures de laine. Lavage et crêmage de rideaux, guipures. ^'1 einture et lavage d'éfoffes d'ameu- B blement, tapis de chambre et de P table. ^Dégraissage et nettoyage de Costu- mes de bal. ■Teinture spéciale de soies et velours. Nouveaux proté lés pour la teinture Ides gants et des peaux de monton. Nettoyage soigné ae fourrures.boas, plumes. Lm o -a <-) c «3 ~uö C -ö ÖC G O BASTIEREN, DEKKLEERS EN WATERDICHTE REGENMANTELS Monteering voor voituren, en werk zooals gareelen, saletten bricols, breyls, bassen enz. BS"9W'K-,1i£^ée*'5WD»«- CJ OS CL X5 O) Lil, O Qu <yj G Qj Lm O N CD •o Lm O T3 G M Carton- en Dixmudestr' Fruit- en sieraadboomen Bloeiende en groenblijvende sieraadstrü' (Bijzonderheid voor boomgaarden! PRIJSCOURANT or A A N VB Ai MA1SON DE (Alle modellen) GROOT Klein t- C6 i5C 3 tan PK "5 •vjvixr HOVEN Bestek en Scbe Hervorming van ouderwetsche hoven Aanneming van alle slack van serr vërandah, enz. Bij CALLEWAERT-DE MEULENAEE in caoutch0 en in koPe te verkrijg' aan voordeelige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 4