D i T i S 9 EN OMMELANDS, Kiezerslijsten De Rooversbende van Hazebroek BiaicHT 5 centimen 't blad» Opgepast Stad Yper Gemeenteraad Met vlaamsch In het vrij middelbaar onderwijs De Lock-outte Verviers VAN ALLES WAT Mkkelmunt Landbouwers vergeet het niet TELEFOON 52 Tf trekken bij den Uitgever, Th 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschapwezen ofte post, tegen 3 frank taart 'l i\ielvvsblau van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f, en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, T* 3d, te Yper, Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr. 15 de reke binnen 't blad is't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. iede> boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Keeren van de Agence Havas, ie Brussel, Tk 34, in de Zilver strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- k Westvlaanderen wonen. In alle gemeenten liggen thans de kiezerslijsten ter inzage van eenieder in het gemeentesecretariaat. Wij kunnen onze lezers niet genoeg aanwakkeren om die lijsten te onder zoeken, en te zien als z;j het getal stemmen bezitten waarop zij recht hebben. De reklamatiën moeten nu gedaan worden aan het gemeentebestier. Tijdens de kiezing komen er altijd personen kit gen dat zij recht hebben op meer stemmen, dan is het Ie laat. Zorgt aan tijden en onderzoek de kiezerslijsten. Opgepast Teu einde alle ongevallen, gelijk dit welk komt plaats te hebben te vermijden, viudt de gasmaatschappij goed aan bare klanten de noodige maatregelen te herinneren welke dienen genomen te worden in geval dat zij het bestaan van gasontsnapping zouden bestatigen. Hun eerste plicht is van ze, ponder uitstel, kenbaar te maken ten bureele der Maat schappij, 14, Elverdinghestraat. Men moet bovenal zich zwichten de gasontsnapping op te zoeken bij middel van vuur of vlam. Indien de gasreukgeweldig is, moet meu, in afwachting van den bediende der gas maatschappij, de deuren en vensters open zetten van de plaats waar de gasreuk zich voordoet, en daar alle vlam ot vuur uitdooven. Verslag der zitting van Zaterdag 29 September 1906 De openbare zitting begint ten 5 ure. Tegenwoordig de heeren: Colaert, Burge meester Struye, Vandenboogaerde, Sche penen Fiers, Vanderghote, D'Huvettere, Bouquet, Sobry, Iweins d'Eeckhoutte, Lemahieu, raadsheeren Gorrissen, schrij ver. De heeren Fraeys en Vanden Peereboom, uit stad, hebben verlof gevraagd. 't Verslag der zitting van 4 Oogst wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. M. de Voorzitter geeft rekening over den toestand der stadskasse, door hem nagezien op 5n September laatstleden Overschot der rekening van 1903 93.175.78 Ontvangsten tot 5 September op 1905 417.244.37 op 1906 217 749.32 Te zamen 727.169.36 Uitgaven tot 5 September op 1905 399.386.03 op 1906 264.319.46 op 1907 5.821.74 Tezamen 669.537.23 Zoodat er een overschot is in kasse van 57.642.13 Dat geld is verdeeld als volgt .- in de Spaarkasse neergelegd 40.000.00 voorloopige mandaten 12.691.00 geld in kasse 4.951.13 Te zamen 57.642.13 De Staat en heeft de nieuwe gestemde rechtlijning van den Doorgang niet goedge keurd, maar deze behouden die gestemd werd in 1884. Misschien bij een paar eeuwen zal die rechtlyning verwezentlijkt worden,tenware door eene onteigening. In alle geval, de heer Voorzitter is van oordeel niet aan te dringen en het gedacht van den Staat te volgen. De noten hebben, met de 5 per honderd, 955.10 opgebracht, 't Is een zeer betamelijke ontvangst. De heer Voorzitter stelt voor eene veran dering te stemmen aan den lastenboek der verkoopingen van stadsgronden. De 10 per honderd op de koopsom zullen moeten in gelde gestort worden, in plaats van in neergelegde obligatien. Dit om moei lijkheden te vermijden in geval de koopers aan hunne verplichtingen niet volkomen nopens het bouwen len bepaalden tijde. M. D'Huvettere vraagt dat men een kleinen interest zou geven 2 °/0 bij voor beeld voor het gestorte geld. M. de Voorzitter. Dat ware een aan wakkering om niet te bouwen, en 't is voornamelijk om de aankoopers te verplich ten in den gestelden tijd te bouwen dat ze 10 per honderd op afkorting moeten seffens geven. De verandering wordt eenparig gestemd Verschillige perceelen grond zullen openbaar verkocht worden, nevens den eigendom van M. Veys tot aan de verlenging der Fiersstraat, en in de Capronstraat. Stadsrekening voor 1905 De rekening zal zaterdag onderzocht worden in de afdeelingen. Zij sluit met een overschot van 46.109.11 voor de gewone begrooting, en 64.024.12 voor de buitengewone bergrooting. Te zamen fr. 110.133,23 Nog nooit en werd er zulk een overschot verkregen als in 1905 op de gewone begroo ting. V uilkarren Tengevolge van klachten on staan door den stank die de mesthoop buiten de Meenenpoort voortbracht, had de heer Burgemeester last gegeven al het brandbare aldaar te doen verbranden en de oude pannen en kasserollen naar den gracht te voeren bij het Statieplein. De bedienden der vuilkarren leden schade door die verbranding en kwamen daardoor in werkstaking. Tot nu toe eu trokken die menschen maar 90 c. daags, benevens de profijten van drinkgeld en verkoop van mest. De Schepenraad is met de verschillige mannen in onderhandeling geweest en stelt voor hen te betalen aan 2 fr. daags, maar 't en zal niet meer toegelaten zijn nog mest ta vergaren.Allen hebben dit voorstel aanveerd buiten éen. De bedienden zullen nu den dag door aan 't werk zijn onder het toezicht der agenten. Overal zal er gezorgd worden dat de vuiligheid opgekuischt worde, tot aan Hynderickx huizen en tot a n de Kalotjes. De Schepenraad vraagt voor den laatsten trimester een krediet van 600 fr. om de verhooging van uitgaven te dekken. Eenparig goedgekeurd. Statieplein Binst den zomer gaf de gracht bij het Statieplein een sterken reuke, die wij hebben trachten te dempen met kalk. Wij hebben het water doen ontleden door M. Terlinck, die over zijne ontleding een verslag heeft ingediend. Dit verslag ligt ter inzage der belanghebbenden in het Stadhuis. Daar de stank nog niet geheel weg was, stelde de heer Teriinck voor kalkkloor te gebruiken om het water te ontsmetten en dan te doen afloopen in de riolen. Vooraleer het water te doen afloopen, hebben wij het opnieuw laten onderzoeken. De beer Burgemeester brengt hulde aan den heer Terlinck over zijn merkweerdig verslag nopens die kwestie. De begrooting voor 1907 der Staatsmid delbare school wordt eenparig goedgekeurd Een nieuwe leeraar is aldaar benoemd M. Van St Jan Bartholomeus. Jacht De verpachting der jacht van disch en burgerlijke godshuizen wordt goedgekeurd, alsmede den verkoop van een perceel bouwgrond te Sint Jan, aan 4 fr. per vierk. meter, en behoorende aan de godshuizen. M. Bouquet vraagt dat het voorland buiten de Meenenpoorte tot aan de Bascule zou behoorlijk vermaakt worden. M. Sobry vraagt hetzelfde voer Hynde rickx buizen. M. de Voorzitter. De stad zal zorgen voor het voorland buiten de Meenenpoorte, maar dit aan Hynderickx huizen is ten laste van den Staat. VISobry. Is er daarvoor geen krediet van 1500 fr. gestemd geweest M. Vanden Boogaerde. Voor borduren en riolen. Dat geld is gebruikt geweest. M Lemahieu vraagt als de uitbater der gaze ook belast is met de lanteerns te lande Hij b geert eene lanteern aan den Wegwij zer en eene aan 't Smiaje. M. de Voorzitter antwoordt dat die lanteerns ook betaald worden aan 1 c. per bek en per uur dat men algauw de gaz zal leggen lot aan 't Smisje, tot aan de Catotjes en zelfs tot aan de Potyze. Dan zal er aan de vraag van den achtbaren raadsheer voldaan worden M. Lemahieu vraagt nog een brugsken over de beke bij den Zillebeekvyver, om toe te laten de weilanden te gebruiken aan den overkant. De heer Schepene Vanden Boogaerde zal trachten, na onderzoek, voldoening te geven M. Sobry begeert nog te weten hoeveel de dijk aan Dickebuschvyver zal kosten per meter. M. de Voorzitter heeft Maandag laatst nog inlichtingen gevraagd aan den heer Ingenieur. M. Sobry zal hierover ingelicht worden zoodra de schepenraad zijn onder zoek heeft geëindigd. De openbare zitting wordt ten 6 ure geheven. Een belangrijk stuk, onderteekend door al de Hoogweerde Bisschoppen van België, komt te verschijnen. Het heeft betrek op hel onderwijs van 't vlaamsch, in de katholieke collegiën Die onderrichtingen bepalen dat, in het vlaamsch land, in de voorbereidende klassen der collegiën, het onderwijs van al de vakken in het vlaamsch en in het fransch zal gegeven worden, uitgenomen van het vlaamsch en het fransch,die uitsluitehjk in een dezer talen zal geschieden. Hunne Hoogweerdigheden willen dat het goed vlaamsch zij, en geene straattaal. Voor de hoogere klassen humaniora zal er, alle weke, ten minste gedurende twee ti moeten les gegeven worden over 't vlaamsch, vlaamsche spraakkunst, letter kunde en geschiedenis der vlaamsche letter kunde. Daarenboven zullen de leeraars ten deele het vlaamsch moeten gebruiken in al de vakken van hun onderwijs, uitgenomen voor het fransch, het engelsch en het duitsch. Lessen van goede uitspraak zullen moeten gegeven worden ook in de lessen van be leefdheid, turnkunst, de gesprekken tusschen leerlingen en meesters zullen beurtelings in het vlaamsch geschieden. De heeren profes sors moeten zorgen dat men op de letter spreke. In de wedstrijden voor den prijs van uitmuntendheid zullen vlaamsch en fransch met een zelfde getal punten in rekening gebracht worden. Bijzondere maatregelen worden ook voor geschreven om het aanleeren van het vlaamsch in de waalsche collegiën aan te moedigen. De onderrichtingen eindigden met de ver klaring dat de HH. Bisschoppen zich niet kunnen aansluiten bij den wensch, eene uitsluitehjk vlaamsche katholieke hooge- school te zien tot stand brengen. Daarvoor zouden de hulpmiddelen ontbreken. Het is beter te trachten samen te werken om de beroemde Leuvensche hoogeschool aan 't hoofd der geleerde wereld te houden. Uit verdeeldheid zou verzwakking spruiten. Sedert maanden is de stad Verviers door herhaalde werkstakingen beproefd waar onder deze der tram- en gazbedienden, enz aanleiding gaven tot groote wanorders. Woensdag der verleden week zijn door de bazen al de weverijen, spinnerijen en wolle- wasscherijen van Verviers, Dison, Hodi mont, Petit-Rechain, Pepinster, Dolhain en Theux gesloten. 20.000 wevers en spinners zijn alzoo zonder werk, en niemand weet hoelang die toestand zal duren. In de fabrieken ontstonden er sedert eeni- gen tijd gedurig geschillen over het weven op twee getouwen, over het loon, en nu laatst over het beurtelings vervangen van deze die moesten verletten. De bazen hebben een manifest uitgedeeld waarin zij zeggen dat hunne overheid stelselmatig miskend was. De socialisten zijn te Verviers heer en meester over de werklieden bij de minste opmerkingen van den meester, kwam er eene afveerdiging der syndikaten naar de fabriek om over alle slach van kleinigheden te klagen en verandering of verbeteringen te vragen,zoodanig dat de patroon niet meester was van het werk te regelen volgens de noodwendigheden zijner nijverheid. Men ziet het, 'tis dus wel een strijd voor het meesterschap, die nu te Verviers geleverd wordt de vraag is wie moet meester zijn in de fabrieken het werk regelen en de werk lieden aanstellen de baas ofwel het syndi- kaat De volgende nijverheidsgestichten zijn reeds gesloten 38 wolfabrieken 12 ver- werijen, voddenmagazijnen, enz. 6 druk kerijen n bereidingsfabrieken 21 spin nerijen 21 wollewasscherijen, en nog verscheidene andere ondernemingen. Een plaatselijk blad van Verviers L'Union Libérale heeft uitgerekend dat alle week van Lock-out voor de werklieden ea de kleine neering alleen een verlies uitmaakt van fr. 6s5.ooo, Door die gedurige werkstakingen verliezen de fabrikanten hunne kalandise de nijver heid kwijnt, en zal waarschijnlijk ten deele naar andere streken uitwijken-. Ziedaar de gevolgen van den klassenstrijd, Onderzoek M. Boudry, onderzoeksrechter te Bethu- ne is nogal overlast met verschillige zaken die binst deze maand voor het Assissenhof moeten komen. Daar de leden der bende Pollet, maar binnen een jaar, of ten minste acht maan den, zullen geoordeeld worden, hebben zij dus nog tijd om die zaak te regelen. De onderzoeksrechter zou geern deze zaken te gaar met België vereffenen. 't Schijnt dat personen, eerst als getuigen opgeroepen, groot gevaar loopen van nu zelf op den bank der beschuldigden te moe ten komen. 't Is een lid van het Beroepshof van Gent. die met dit nieuw onderzoek zou gelast zijn. Confrontatie Op aanvraag van 't parket van Yper heeft er eene confrontatie plaats gehad in 't bu reel van den onderzoeksrechter te Bethune, tusschen Abel Pollet en een getuige M. Gust. Corteel, gepensionneerd onderwijzer te Watou, die het slachtoffer geweest is van een diefstal. Zij hadden daar den 25 Octo ber 1905, 340 fraDk gestolen alsook ver schillige juweelen. Abel Pollet bekent met Lapar dezen dief stal gepleegd te hebben, op het aanwijzen van eene yrouw van Poperinghe. M. Boudrij heeft vervolgens Abel onder vraagd nopens eenen anderen diefstal te Watou, bij M. Dsprez gepleegd. Pollet be kent deze misdaad gedaan te hebben met Guyard, Alfons Verbeke en een derden me deplichtige die bij herkent a's Jules Mon- teyne, een belgisch gevangene die bij de derde algemeene confrontatie op Abeele tegenwoordig was. Toekomst van Abel Pollet Naar alle waarschijnlijkheid zal binnen 't kort in Frankrijk de onthoofding afge schaft zijn en Abel Pollet zal zijne straf moeten uitdoen in de galeien. Wij ontleenen, aaneen fransch blad, het volgende over de galeien De galeiboeven zijn in twee soorten ver deeld de goede die door hun goed gedrag eenige voorrechten genieten ea de - wederspannigen. Alle drie maanden vertrekt er van 't eiland Ré naar de galeien een souip met-de boete lingen, welke goed geketend^zijn. Van hier begint de kastijding. In de galeien, is het van 's morgens tot 's avonds hard werken, zonder rusten, ia stilte, onder de brandende zon en onder het oog der bewakers, die bij den minsten tegen stand een revolverschot door 't lijf van den opstandelmg jagen, tenzij zij tevreden zijn met hem 60 dagen opsluiting te geven of hem naar het tuchtveld te zenden, die de strengste plaats is der galeien. Alles gaat daar op dezelfde uur opstaan, wei ken, eten, slapen en gedurig het oog van den bewaker op hem gericht tot aan zijne dood, of tot zijne invrijheidstelling, of tot dat hij door zijn goed gedrag bij de eerste soort aangerekend zij, waar hij dan aan eeDe mindere tucht o-iderworpea is. 's Zondags alléén mogen de boeven der tweede soort, als zij goede noten hebben, na de verplichte mis, eenige uren rondslente ren en van den leegaard spelen.Nogtans blij ven zij altijd bewaakt. Het is toch onredelijk met het publiek te handelen, zooals de Staatskassen, posterijen en ijzerenweg doen, in de kwestie van de oude nikkelmunt. Geen kap, geen bluts, geen gaatje mag er in zijn, zelfs niet veel roest, of men weigert de nikkeltjes in ontvangst te nemen. Vele dezer muntstukken dagteekenen van het jaar 1862 nu wil men den laatsten bezitter er van verantwoordelijk maken voor schade, die er aan bevonden wordt na 44 jaren dienst 1 Daarbij wat geeft dit gaatje, die bluts, men gaat immers dit alles toch hersmellen Of wil men opzettelijk de beschadigde munt in omloop laten enkel de goede intrekken Dit zal nu het geval zijn in zijne practische gevolgen. Want ieder zal dien kwaden nikkel in de kardoezen met anderen mengen dit gaat later niet weinig verveling bijbrengen bij winkeliers, fabriekanten, enz., waar op die wijze veel betaald wordt. Ware het niet veel eenvoudiger dat de Openbare Schatkist in eens al den ouden nikkel in ontvangst nam Ik vraag mij af wat er later zal gebeuren als men eens de half-frankskens gaat intrek ken Zou onze Nationale Bank niet goed doen stilaan al de fransche halffranken over de grenzen trachten te krijgen dat zijn de meest versleten stukken. Het voornaamste liberaal blad der twee Vlaanders is de Flandre libérale. Het num mer van dinsdag 25 september laatst van die gazette is het bewaren weerd.Al de menschen van te lande zouden moeten weten en onthouden wat erin staat. In dit nummer van de Flandre libérale vindt men een artikel van twee kolommen, over den landbouw en de katholieke regee ring. Het katholiek ministerie wordt er met het meeste geweld in aangevallen, omdat het, zoo verklaart de Flandre. den landbouw veel te veel ondersteunt, ja, zoo beweert de Flandreomdat het ministerie den land bouw op eene schandelijke manier bevoor* deeligt De Flandre spreekt nog van de landbouwwetten en van de sommen 400 ongelooflijk als onverdedigbaar verleend op de begrooting van landbouw Vol minachting vraagt de Flandre waarom men dit al voor de boeren doet. Ze maken toch maar, beweert het liberaal blad, het vier-en-twintigste deel uit van de bevolking van België. Tea tijde van het liberaal ministerie vroeg men, in de Kamer, dat de regeering een handje zou toesteken om den landbouw te helpen. M. de minister Rolin antwoordde vlakaf: We trekken ons dat niet aan. De landbouw moet maar zijn zeiven helpen 1 Zeker, de landbouw weet dat hij eerst zijn zeiven moet helpen. Maar er zijn omstandig heden waarin de Staat, doot landbouw onderwijs en landbouwwetten, door gelde lijke aanmoedigingen voor verbeteringen en maatschappijen van landelijk nut, moet meehelpen, 't Is hetgeen de katholieke regeering doet en hetgeen waarvan dc pberalen niet willen weten. T NIEUWSBLAD VAN YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 1