Poperinghe Gewestelijke hoptentoonstelling te Poperinghe Examens Brand Belooging L>e Hopmarkt DE THERMOGENE Zijdewee. van den 28 Sept tot den 5 Oct. t9j Geboorten De oorzaak DE THERMOGENELendenpijnen. Sterfgevallen Zelden hadden ze het nogthans zoo uitdrukkelijk en zoo klaar gezeid als de Flandre libérale. Dank-je voor de beken tenis 1 Onze lezer» zullen reeds vernomen hebben dut de zeer Eerw. heer Vervaeke, Principaal van 't College onzer stad, onlangs benoemd is geworden tót opziener van het godsdienstig onderwijs voor de 3* omschrijving van West-Vlaanderen. De priesters en leeken, die onder het bestuur van Z. E. H.Vervaeke studeerdenot leeraarden,hebben het gedacht opgevat eene betooging van eerbiedige en dankbare hulde te zijner eer in te richten. Zij zijn overtuigd dat hun voorstel geest driftig zal bijgetreden worden. Immers de zeer Eerw. Principaal heeft, gedurende drie en twintig jaar, met een echt vaderlijke zorg- •n een onovertroffen kennis de jongeling schap weten op te leiden. Het ware overbo dig over de uitstekende verdiensten van den gewezen OverBte uit te weiden. Trouwens is het alom bekend hoe het Poperingsch Col lege onder het wijs bestuur van den Z. E. H. Vervaekeimmers heeft aangegroeid en reeds lang bloeit, zoodat het onder al de onder wijsgestichten een eereplaats bekleedt. Derhalve is er besloten op Dinsdag 16 October, te Poperinghe, om 11 ure voormid dag, eene feestzitting te houden, en den Z. E. H. Vervaeke, namens zijn gewezen stu denten en medeletraars,een openbare hulde te brengen alsook een duurzame gedenkenis van innige erkentelijkheid aan tebiedeu. Daarna zal er in den Katholieken kring een feestmaal opgediend worden. De inschrij vingsprijs voor het feestgeschenk is bepaald op minstens 3 frank, voor geschenk en feest maal op 7 frank. Het inrichtingscomiteit is samengesteld als volgt De Eerevoorzitters A. xJe Hulster, pastoor-deken, Poperinghe; F. Van Merris burgemeester en volksvertegenwoordiger, Poperinghe G. Lebbe, provinciaal raads lid, Poperinghe. De Voorzitter Dr H. Brutsaert, geneesheer, Watou. De On dervoorzitters Th. Delanote, pastoor, Ooteghem ACamerlynck, leeraar aan t Groot Semenarie, Brugge.De schrijvers Dr C. Detvulf, geneesheer, Poperinghe A. De Jaegher, onderpastoor, Poperinghe. De Penningmeester Hector Lebbehan delaar, Poperinghe.Deleden: J. Mahieu. bestuurder van 't Groot Seminarie, Brugge; G. Lamer ant, onderpastoor, Watou H. Vanderstichele, leeraar aan 't Ooilege, Po peringhe J. De Beirhandelaar, Pope ringhe Dr ADe Haene, geneesheer, Dud zeele N. Coucke, luitenant-adjunct van den staf, te Brugge M. Boucquey, substi tuut van den Prokureur des Konings, Antwerpen Dr Berat, geneesheer, St An- drie» O. Verbouweingenieur der mijnen, Eergen. VI' Prijskamp Groene Buvrinche hop (kleine cultuur) 1. gouden med., W* P. Dehouck, Poperinghe 2. zilv. medalie, Declercq Em., Westouter3. verg. bronz. med. Leurs Martin, Watou 4. verzilverde bronzen med., Decae Edw., Crombeke, en Devos Theodoor, Poperinghe5. bronzen med., Dehouck Elie, Crombeke, en Dehee- gher, Edw., Poperinghe. vil' Prijskamp Andere Belgische of vreemde hopsoorten, zonder onderscheid van cultuur eereprijs aan Boeket H., Po peringhe, die merkweerdigge balen Engel- »che b uggles eu Aalstersche groene Bel tentoonstelde. Onze hertelijke gelukwenschen aan de weimeeneude hopplanters, die zoo hun best doen om e Poperingsche hop hare vroegere faam te laten herwinnen I Verleden vrijdag hield het Algemeen Ver bond der Poperinghe hopplanters zijn ge westelijken prijskamp, in de ruime zalen van het Volkshuis. Daar stalden de vooruit strevende hopboeren 146 balen uit, waarvan verre het grootste deel waarlijk puike waar vertoonden. Handelaars, brouwers en landbouwers, iedereen moest bekennen dat onze Pope ringhe hopsoorten reeds veel verbeterd waren uit opzicht van kleur en pluk dit is te danken aan den iever die de leden onzer vakvereenigingen bezielt. Om 10 hield de ervaren hoogleeraar Be- kaert een leerrijke voordracht over de hop brouwmateriaal. Deze gegronde verhande ling bevatte veel nuttige wenken voor den opplanter, maar nog meer voor den brouwer. Waarom nemen de brouwers zulke gunstige gelegenheid niet te baat om praktische kennis op te doeD nopens de weerde onzer ïnlandsche hopsoorten 1 Daarna was 't de uitroeping der prijzen. Het ministerie van Landbouw schenkt eene toelage van 1000 frank alzoo zal elke tentoonstelier die minstens 80 punten be kwam. een premie van ongeveer 10 frank trekken deze, die min dan 80 punten bekwam, krijgt 5 frank. Een kundige jury, bestaande uit vakmannen, had de balen beoordeeld uit opzicht van geur (aroma), rijkdom in lupuline, Kleur, pluk en drogen. Die keurders waren de heeren Beck, Boone Cyriel en Veys Louis, brouwers Brutsaert en Veys Joseph,handelaars; Vandenwouwer en Pauwel», landbouwingenieurs. Lastig was hun taak voor het toekennen der prij zen een vijftigtal hopplanters verdienden bekroond te worden. Dertig eeremetalen waren gejond door de heeren katholieke kamerleden en senators,en door het bestuur van het Algemeen Verbond. I' Prijs ka mpW i tte Rank (groote cultuur, meer dan 2 hectaren) 1. Gouden medalie. Hector Lebbe 2. zilveren medalie, Note- baert Emiel 3. vergulde bronzen medalie. Maurice Lebbe 4. verzilverde bronzen medalie, Quaghebeur Debergh 5. bronzen medalie, W« Desmyter alle 5 van Pope ringhe. II' Prijskamp Witte Rank (middelbare cultuur, 1 tot 2 hectaren) 1 Zilveren med., Plancqueel, Westouter 2. vergulde bronzen med., Brutsaert Edward, Watou en Brocket H., Poperinghe. III' Prijskamp Witte Rank (kleine cul tuur min dan 1 hectaargeen medalie wordt toegekend, omdat de uitslag niet voldoende i». IV* Prijskamp Groene Buvrinsche hop (groote cultuur) 1. Gouden medalie, Keste- man Karei; 2. zilveren medalie, Lebbe Maurice 3. zilveren medalie Kestemau Hendrik 4. vergulde bronzen medalie, W« Desmyter en Lebbe Hector 5. verzilverde bronzen med., Derycke-Kestemau De volgende heeren oud-leerlingen van St-Vincents College van Yper hebben hun examen afgelegd M. Maurits Flamand van Yper met onder scheiding het eerste examen van conducteur van bruggen en wegen. Hij heeft de derde plaats bekomen op vijf en dertig mededin gers. M. Robert Lebbe van Yper het examen van eerste doctoraat in rechten. M.August Denecker van Moorslede het examen van candidaat in rechten. M. André Mullie van Staden het examen van candidaat in natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de studiën van apotheker (2de proef). M. Auguste Roffiaen van Yper het examen van candidaat in natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de heelkunde (i«« proef). M. Henri Bourgeois van Komen het aanveerdingsexamen tot de school van bur gerlijke génie (Programma A). M. Honoré Vander Ghote van Yper het aanveerdingsexamen tot de school van bur gerlijke génie (Programma B). Hij heeft in het examen de eerste plaats bekomen. Dezen morgen ten achten juist luidde de brandklok .- t Brandt op de Leet 1 zoo klonk het van uit Sint Maartenstoren. Twee minuten later waren wij op de Leet voor het buis van M. Vandoorne. Dikke rook kwam uit de venster van 't eerste verdiep rechts. I Bijna tezelvertijde waren daar ook de pompiers ter plaatse met LuitenantVergracht aan t hoofd. Korts daarop kwamen ook de andere pompiers en de Commandant Baus. In eenige oogenblikken was men den brand meester, en ten 8 i/a reeds mochten de pompiers terugkeeren. Dat en belette nogthans niet dat sommige zagemans toch den bluschdienst nog wisten te beknibbelen.Maar wat is er wel voor hen? t geen ze zelve doen en anders niet I Een hooger officier, dien we zijn gedacht hoorden vragen over den bluschdienst, antwoordde Maar t is opperbest 1 weinig kleine steden bezitten een pompierskorps zoo rap ter hand en zoo spoedig met alles gereed t Is opperbest opperbest I YPER Een Locrenaar, Jules Sohier, was over korte dagen komen wonen in de herberg «In de Belle» Patteelstraat, alhier. Eenige kalanten wilden den eersten tap vie ren. Wat bij dranke gekomen, verstoutten de gasten en wilden de keuken binnen. De herbergier verbood zulks en een twist ontstond. M. Sohier wierd nogal erg toegeta keld, dat hij de zorgen van doktor Dierick moest ontvangen. Een onderzoek is ingesteld en de daders zijn gekend. POPERINGHE Zondag avond is Charles Gheus, barreel wachter, door den laatsten trein, komende van i per overreden. Hij zat in de kabien toen den trein aauge- stoomd kwam en wilde in allerhaast de barree- leu sluiten, toen hij door den trein verrast en gedood werd. De ongelukkige wierd 's anderdag 's morgens, rond 4-1)2 uur ontdekt, door een werkman van den ijzerenweg die langs de baan naar zijn werk ging. Gheus was een been geheel afgereden en hel hoofd verbrijseld. Hij moei wel een veertigtal meters ver, medegesleept zijn. Zijn larileern lag in de gracht. Het slachtoffer is 41 jaar oud en laat eene weduwe en vijf minderjarige kinders achter. De begraving had Donderdag plaats. DICKEBUSCH Wij lezen in de Landbouwer vau Roese lare Een Rousseiaarnaar komt tot de weerdigheid van pastoor verheven te worden, bourah 't ls wel de zoon van wijlen onze uitmun tendsmarktbewouers, M. Legein-Vanneste, en broeder van M. Eugeen Legeiu, namelijk Eei w Heer Guslaaf Legein,die komt berioemu te wor den lot pastoor van Dickebusch, gelegen opeen uur zuidwaarts vau Yper. De Meeneuaar betreurd zijn weggaan Meeneu, waar, zegt hij, M. Legeiu niets dan vrienden lelt en zulks moet niemand verwon deren, voegt hij erbij, M. Legeiu bezit onein dig vele hoedanigheden. De Landbouwer van Rousselare, die M. den abbé Legem van jongs af gekend heelt, voegl daar nu ook bij, dat hij hem waardeerd als een der besle priesters van 't bisdom, versierd mei een der beste priesterlijke karakters e, hij wenscht de inwoners van Dickebusch driemaal proficiat met hunnen nieuwen uitmuntenden pastoor. STADEN Vrijdagnamiddag is bel 3 jarig kindje van Atiaoor Vauacker in een kuip met water gesuk neld en jammerlijk versmoord. GHELUVELT Zondag was er alhier kermis en vele volk was ter plaats geweest. Rond den avond kwam een groep jougelui gen, lichtelijk bij den drank,op een tien minui ten van de plaats, tusschen de herbergen De in°H°P nen I De Dri« Koningen en hadden onder elkander twist. MOORD TE KOMEN Een schrikkelijk, en geheimzinnig drama heef'i de streek van Komen in opschudding gebracht. Op de groote baan van Komen, met den zijge vel straatwaarts gekeerd, staat de kleine hoeve der echtgenooten Braem, waarvan de man 37 en de vrouw 30 jaar oud ziju. De bewoners verkeeren In eenen zekereu w.lstand, waartoe de werkzaamheid der wakkere huisvrouw zeei veel bijdraagt. De echtgenooten Braem beboen maar een kind, een meisje van 2 1/2 jaar. Ot boeve die zy betrokken nebben behoort toe aan de moeder van den echtgenoot, mad. wed Braem, die daar rechtover in een gesloten huisje renteniert. Donderdag hadden de echtgenooten Braem den dag overgebracht op het vtlu, om aardap pelen uit te doen. Tegen den avond keeideuzy Huiswaarts, maar werden vooraleer naar bed te gaan, in de woning nog door wat kleine hezig neden opgehouden. Terwijl de vrouw he, avondmaal bereidde, trok de man den zolder op en onderhield zicu van op die plaats, met ziju- echtgenoote, tiaar vau tyd tot tijd vragende o, net nog geen etenstijd was. Om 8 1/2 ure kwam de man van den zolder be neden, op het oogenblik dat by over don kleinen koer trad, werd er plotseling een geweerschot in zyne richting gelost. De echtgenoote Braem wiegde op dit oogen blik haarxind in slaap. Opgescü.ikt door de ontploffing snelde zy naar buitenen zag eener. zijds haar echtgenoot op den rug ten gronde liggen an erzyds eene schaduw die in allerijl e vlucht nam in de richting van Ten Brielen. Op de hoogte van het huis van mad. wed. draem gekomen, verdween de vluchteling plots in de duisternis. Op hulpgeroep van vrouw Braem waren gebureu toegeloopen deze hadden den gekwetste iumiddels binnen gedragen, waar de ongelukkige spoedig bezweek in de armen zyner van droefheid halfkrankzinnig geworden echtgenoote. toen de geneesheer Yzebaert en de E. H onderpastoor van Ten Brieien ter plaatse kwa- m m was alles afgeloopen. Het arm slachtoffer was door de lading van het geweer in de linker i i°,Fe en ult e0ne gapsnde wonde hingen de lillende ingewanden. be commissaris van policie, M. Deraeve, en de geudarmerie, door den veldwachter verwittigd, kwamen onmiddelyk tei plaatse. i\a de arme Jan Let slachtoffer te hebben onder- begaven zy zich naar de woning van m I 6 verg0efs klopten de gendar- ,,j °P. de deur en gesloten vensterramen: S aü,t,woordde- moest de deur Onuir y™uw Braem was reeds te bed. Under vraagd door den commissaris gaf' zij zeer naar vin 0üvfr?.c,11Dige antwoorden. Toen men olz«?en geweer in huis had loo- om m ÏÏJvJ1 men bad niet veel moeite wisrhkiUnn achferhuis, tusschen tonnen en m L iif l i e<?n £0weer te ontdekken, dat nog goed waa nder kardoes bevatte, en een ooedermt^rmabaraa reuk van losgebrand koelwe» hY» -1? f' °e oude vrouw beweerde uaar^nf wa y net*eweer niet k6Lde> 0n dlt door 1^^«bynelykheid buiten hare weet venster Lïi' g#r langs eeü gebroken venster, ter plaatse was gelegd. 7Jn0'lyk gebracht van haren ongelukkigen tfean wni e® vrouw onverschillig en had zelfs «ink Z 5 van medelijden voor haar eigen bed lag vreeselyk gewond en zielloos te Hi,?y I.rouJv' Sozien hare onverklaarbare hou- toevèlaten 3aD det toezickt van eenen gendarm Al wat goed was vond in machtige steun, en de armen beschermer. De katholieke werken telden Delva eenen hunner ieverigste ie/11 'a Dinsdag aanstaande zal de p) ^n' dienst plaats hebben op St-MaarT l'8ï "it Wij bieden de geachte familie di king onzer gevoelens van christen ming. BURGERSTAND VAN YpgR Mar§onneau Ernest, Veemarkt Denoyelle Roger, Lombaardstraat Sinaeve Germana, Hoornwerk Alleman Gabriela, Langemeerschstraat l.econte Germana, Klaverstraat Coffyn Maurits, Nêerstaart. Verwaarde Henri, Bukkerstraat. Lahousse Rachel, St ühristoffelst'raat Lemahieu Camiel, Lange Thouroutstraat Depauw Maria, Cartonstraat. Denutte Margareta, Patteelstraat. Slosse aurits, Bukkerstraat. Vancoppenolle Maurits, Dickebuschsti Huwelijken: Leen Joannes, onderwijzer by Staats» digbeidsschool en Van Elslande Alphor,' muziekleeraarster, beiden te Yper. Van Elverdinghe Emilius, meubelmak en Wouts Estella, z. h. beiden te Yper. Slosse Georgius, aardewerker en Dehollann Sabina, werkvrouw, beiden te Yper. Flepts Henricus, heenhouwer en David a» z. b. beiden te Yper. Goemaere Medardus,bakker en Dubois Emm naaister, beiden te Yper. Vermeulen -Renatus, landwerker en Maria, kantwerkster, beiden te Yper. Overlydens Salomé Maria, 3 weken, Zonnebeke stsenw., Decneuvel Maria, 75 j. z.b. Wwe Lemar-, Philippus, Rjjsselstraat. 1 Depuydt Gustaaf, 28 j. smidsgast, ecllt Declercq Lucia, Weduwenstraat. Messiaen Adelia, 65 j. z.b. Wwe Depuydt Bern dictus, Dickebusch steenweg. Laureys Gaston, tl 1)2 j. Edoua'rd Fierstr Vandewynckel Julius, 8 maanden, Zonnebuk, steenweg. 1 Depuydt Julia, 55 j. kantenwerkster, Ww. Behague Gustaaf, Hondstraat. om te kijken. Onder hen bevond zich Hippoliet Vancabrouck, die maar Zaterdag van het leger gekomen was. 6 Zonder aan't gevecht deel te nemen, kreeg Vancabrouck een verwoeden steek, in de rich ting van 't hert De oorzaak van den brand is eene gaz ontploffing op de logeerkamer. Een vreemde heer die daar sliep, was 's nachts onpasselijk geworden en had de kamervenster geopend, s Morgens nog gaf alles een gazreuke uit, zonder dat m.n geware werd van waar die gaze kwam. De bekken werden onderzocht alles was in regel. Men zocht ook al boven aan den luster als al met eens schrikkelijke ontploffing werd geboord. In een oogwenk stond geheel de kamer in brande. Al de meubels zijn opgebrand of ten min ste zoo erg verbrand dat ze totaal onbruik baar zijn Plafond en vloer zijn ook geheel geschonden, maar alles is bepaald bij stoffe lijke schade, door verzekering gedekt. tHadde kunnen veel erger zijn. We moeten er nog bijvoegen dat vele gebuurs bercidwil ig een handje hebben toegesteken, waar het noodig of nuttig kon ztjn. De policie, met den heer Burgemeester aan t hoofd wist goed de orde te handhaven. Maandag namiddag werd eene betooging ingericht ter eere van M. Wittebroodt, be- I stierder der stadsmuziekschole. De stads- harmonie, en de heeren Burgemeester Colaert, Senator Baron de Vinck, benevens de heeren leden der commissie en de Professors der muziekschool, de overheden der pompiers.de Commissie der Koninklijke Fanfare en menige andere heeren waren opgekomen om M. Wittebroodt eere en hulde te bewijzen. Wij wenschen M. Wittebroodt uit ter herten geluk met zijne vereerende onder scheiding alle zes van Poperinghe. V' Prijskamp Groene Buvrinsche hop (middelbare cultuur); 1. gouden medalie, Descamps Jan,Westouter 2. zilveren med., Brutsaert Edw., Watou; 3. ;verg. bronz. med Vandenbu»8che R., Stavele 4. verz. bronz, med. Brocket H., Poperinghe en DambrtEm., Vlamertinghe 5. idem. Del baere K. W« Pety, Poperinghe 6. bron j zen med., Huyghe Leo, Vlamertinghe. In alle hopkwartieren is de handel mer kelijk verslapt overal wachten de brouwers van aankoopen te doen, daar zij verleden jaar veel balen aan genadige prijzen hebben kun nen opdoen. Alhoewel de hopoogst in Engeland de zwakste is sedert het jaar 1882, koopen de Ëngelsche brouwers toch niet. De prijzen, welke de handelaars aanbieden, worden door de hopplanters van de hand gewezen In een woord 't is stilstand van zaken. Men kwoteert te Londen de Bramblings en'God dings ia5 tot i75 fr., en overjaarsche pro ducten 85 tot 11o fr. Er is zelfs wat vraag, doch geheel kleine vraag naar Belgische waar van goede kwaliteit. De hopbeurs te Brussel was uiterst kalm; Aalst (8 merken) staat aan y5 tot 77 1 Poperinghe (stadslood) 7a 1/2 tot 75 fr. Vermits er op de markt te Nuremberg weinig verkoop is voor den uitvoer, zijn de prijzen daar ook gedaald, zelfs voor de prima-waar. Weinig koopers, zwakke koop lustmet deze enkele woorden is er een schets der huidige markt gegeven. Markt waar, 100 fr. Berghop io6.25 fr. Elzas ia5 fr. Baden, ia5 i3o fr. Wurtenberg, i35 fr. Spalt, 1I0 fr. Saaz aio fr. Hij had nog de kracht om te zeggen Papalje, wat doet gij... ik ben [gesteken... ik ga dood. Hij deed nog eenigt MoT" 'a Vlel- Ziende dat Vancabrouck viel haastten de vechters zich voort. Personen, die op 't gerucht toegelooperi kwamen, raapten den gekwetste op en droegen Konin^pn68"6!» der herbei'g De Drie rn^PP »Sp uen vörzorêde hem aanstonds, maar te laat. Hij was dood. Gelukkig, dat omstaanders, de laatste woor den van het slachtoffer gehoord hebben, wam anders ware het moeilijk geweest te welen, wie den moordenaar, was. Papalje is een bijnaam van zekeren Paul Decroix, 20 jaar aardewerker te Zillebeke. De gendarmen begaven zich aanstonds naar zi;i huis en vonden hem in 't bed. Decroix liet zich zonder tegenstand aanhouden eu hij wierd naai de gendaimerie van Zonnebeke overgebracht. Het parket van Yper is ter plaats gewesst Paul Becroix wierd bij 't lijk gebracht en be kende zijne misdaad, alsook dat hij het slacht otter niet de minsie vijandschap toedroeg en dat bij hem zelfs weinig kende. De gevangene is gepak en groote druppels zweet loopen langs zijne wangen. Een aanhoudingsmandaat is tegen Decroix afgeleverd die vervolgens in 't gevang van Yper opgesloten werd. Deze moord is gepleegd met een lierenaar die bij sommige lieden nogal gemeen is. Het slachtoffer, Hippoliet Vancabrouck, 23 j teey, b''av0 Hij was van gedacht niet te Gheluvelt te blijven en moest Maandag laatst naar Brussel terugkeeren waar zijne moeder woont en waar hij eene bedie ing gekregen had. Te Gheluvelt woonde hij bij zijn oom Vandenweghe, die een hofstedeken beboe ren, en hem van jongs- af gekweekt hebben. HOUTHEM-BIJ-YPER Ter gelegenheid der kermis van de wijk Kortewilde,speelde de genaamde Henri Galand zondag avond op eene accordeon, in de herberg van de weduwe Morlreux. Twee kerels, Alois Bourgeois en Emiel Du- rant van Yper spotten met den speelman en Drachten een der verbruikers een vuistslag toe. De ruststoorders werden aan de deur gezet doch keerden Kort nadien terug; een hunner bracht de dochter Mortreux een messteek toe in den linkerpols. De genaamde Nestor Bernard, den V00r werd twee ringers doorgesne- De y oestaards gingen heen, doch kwamen een halve uur later voor de derde maai terug met nog twee andere kerels Desiré Donge en' Jules Bourgeois. Een ervan sloeg de pttrol- lamp in stukken vervolgens gingen zij op zoek naar Delbecque die voor den speelman partij getrokken had. Zij vonden hem, wierpen nem ten gronde en brachten hem verschillige messteken toe. 8 Delbecque heefi niet min dan drie sneden in het hoofd. Hij is door doktor Ysebaert verzorgd geweest. 8 Drie der deders zijn naar Frankrijk gevlucht De vierde,Jules Bourgeois beweert dat bij enkel de lamp verbrijseld en de deur der herherg ingestooten heeft. De gendarmerie van Komen heeft een onder zoek geopend. ,,i JjfcdaF nan?'ddag is het parket van Yper ter P'aa'sieber misdaad afgestapt. Uit het onderzoek oekpnt «ftof I wed' Braem, die in de streek u l;®kfyt®taa'al®eene oude. kwade vrouw, tegen Verscheidene personen kwamen toegeloopen IhatfiukJïf aU ^leiizoon daa£s te ™oren, de n t» n-j— l._ rdoodsbedreigingen had uitgebracht. on hovto tlze omstandigheden is vrouw Braem van t parket naar het gevang van ImirnnT0bra0üt- waar zjj aan een genees- und.g onderzoek zal onderworpen worden. Nieuwe aanhouding. zAP/hafo'lfy11108 der v,rouw van 't slachtoffer zelf heeft nog meer opschudding verwekt. Ziehier in welke omstandigheden die aanhou ding noodig geoordeeld werd Zaterdag namid dag, na de lykschouwing is door de gendarmerie van Wm-vi^Pn30111 3an dl de wapenwffikels ,W «Hin'^Mnd011 wapenwinke) van M.-Van der Btyn, Nieuwstraat. gaf men do stellige verzekering dat mad. Victor Braem de ioiwe k™ Vaö bef riachtoffer zelf een geweerd komen Koopen op 14 september 11. om 9 ure morgens. Zy had er to kardoezen bij gevraavii en had alles te zamzn 27,50 fr. betaald. g9Vrdagd 7»u!0yi;d(t8e5darmen er toe verzocht, begaven «li 1mej. Vander Styn en hare meid naar Ten Brielen om met de jonge vrouw gekonUonteerd te worden Deze loochende ten stelligste eet geweer te hebben gekocht. Hierop werd zii ovCTgelaten.aaD iiewaking van 2 gendarmen K®1"4 ure,'s morgens is mad Braem-Descamns boneden gekomen en beeft aan do 2 gendarmen hln6n u i',derdaad het geweer gekocht had. Deze bekentenis heeft zij voor de magis traten herhaald, zooder echter te willen zeggen waartoe het geweer dies en moest gg Zondag morgen werd tegen de jonge vrouw levaeerd"miSlfimpS|fe6n aau.houdingsmandaat .-ff-e- d, en zy zelf maandag morgen naar liet gevang van Yper overgebracht BURGERSTAND VAN VLAMERTINGHE Geboorten Cornette Maria, d. v. Camiel en Marie Logie Cailliau Martha, d. v. Emeric en Enrnn Bruneel. Overlijden Monkerbey Irma, 21 j. bijzondere, d. August en Julie Clarebout. Beele Maurice, 3 m.z.v. Emeric en Euphrasie Hayaert. Bouton Martha, 10 m. d. v. Gustaaf en Maria Vlamynck. Huwelijksafkondigingen Henrie Bollengier.daglooner te Vlamertinghe en Pharaifde Notable, dienstmeid te Vlamer tinghe, gehuisvest te Merckem. Benoit Bruynooghe, schrijnwerker te Elsene, voordezen te Eessen en Emma Ozeel, dienst meid te SI Joost ten Noode. Te Rousbrugge Haringhe is godvruchtig overleden de achtbare heer Jules-Emiel Floor lid van den gouwraad en gewezen notaris. De heer Floor was te Rousbrugge en in de omstreken eene ware voorzienigheid voor den arme en voor dezen die in nood waren. Menschen helpen en troosten dat was zijn leven en zijne liefste bezigheid. Ook zal zijn afsterven betreurd worden door rijken en burgers, maar voornamelijk door den werk man en den arme. De lijkdienst heeft plaatse te Rousbrugge, heden zaterdag ten 10 ure. Een bijzondere trein vertrekt uit Pope ringhe na de aankomst van den trein van 9.17 (9.03 uit Yper). VAN PARIJS. Bede mij nog te zenden acht dozen Wathtrypillen tegen verstoptheid len- denpynen en slymen, alsook vijf dozen hoest Diinen ?t ^!h0ryPas'illen'tegen hoest en keel" pynen. t Zyn twee bpzondere geneesmiddels dat wy met vole verzekering gebruiken. De Overste van St Jacobsgesticht. Dinsdag is hier te Yper overleden in den jeugdigen ouderdom van 12 jaar, Gaston Laureys, leerling van 't geestelijk Collegie. Pijnlijk is het voor de moeder een kind te verliezen, maar troostend is het te mogen denken dat zij hierboven een steun en een trooster verworven heeft. Troostend is het ook die plechtige begraving, waar zoovele Yperlingen er aan hadden gehouden een bewijs van deelneming te geven aan de bedrukte moeder Troostend die indruk wekkende kerkzang van de leerlingen van ons bloeiend Collegie. Moge die algemeene deelneming een balsem zijn op de wonde. Heden Vrijdag nuchtend is alhier god vruchtig overleden de eerzame M. Henri Delva Boone. Zijn overlijden zal een gevoelig verlies zijn roor geheel onze stad, waar M. Delva niets dan vrienden telde, BURGERSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Vermeulen Canaille, Wijk A. Vandevoordi Henri, Pottestraat. Creus Alphons, Komstr, - Deman Agnes, Yperstraat. Maertens André, Yperstraat. De Buyser Martha, Wijl A. Dupont Albert, Yperstraat. Huwelijken Gamilie Vienne, plafonneursgast en Maria Parmenlier dienstmeid. ArseneGantois, landwerkeren Julia Deraeve, kantwerkster. Henri Kindt, landb. en Felicie Bafcop, z. b. Arthur Derycke, landbouwer en Alice Van- cayseele, z. b. Heuri Lemahieu. werkman en Julia Solomé werkster. Arsene Huyghe, landbouwer en Ludovica Adriaen. z. b, Ovarlydens Breem-ersch Anna, 4 tn. Wijk D. Lermyte Virginie, 87 j. z. b. Wed. va» Ca rooi Gat leen, Wijk D. Deprez René, II dagen Wijk D. Lefever Oclavie, 67 j ongeil. Wijk G. Gheus Charles, 41 j. werkman echtg. van Theresia Mahieu. Vanuxera Maria, 21 rn. Meessenstraat. Vandenbulcke Leonie, 53 j. ongeb.rentenier- ster Kleine Markt. Bruneel Emile, 61)2 j. Potteslraat. Huwelijksaankondigingen: Nestor Questroy, lannd werker en Irma Tem- perville, werkster. Achille Labaere, landwerker en Herffiiri'- Crombé, kleermaakster. Omer Camerlynck, landbouwer en Clotilda Parent, landbouwster. Remi Huys, bediende aan den ijzerweg en Felicie Devacht, dienstmeid. Marcel Six, onderwijzer en Honorina Van- cayseele z. b. LEZERS die lyden ann bloedgebrek (Knobels, dauwzoorm, roode, vlekken, bloed; won den aan de beenen, enz.) Indien gt) 1 ri™nn deze teekens van slechtbloed ver- .J1 8ebruikt de siijmverdryvende Walth^" ypil, die het beste is van al de afdrjjfmiddels' fr. de doos. Ne man bekloeg zich schrikkelijk straf bij zijn schoonvader over zijn vrouwe Ghebl sappermillementen gelijk, sprab de schoonvadermijn dochter heeft veel gebre ken, en als dal blijft duren, zal ze achter mij" dood, voor heur straffe, geen blinden knoop krijgen En... de klachten hielden op. Pee Krauwel zijn wijf en zijn schoonmoeder zijn voor hun gezondheid naar 't Westrand ge* weest. Pet iaat aan zijnen Vriend weten dat beideb Phuis gekomen zijn, dat de zeelucht heur vee' deugd gedaan heeften dal ze weergekeerd zij"' met versterkte Tongen, (hij wilde zeggen L°n gen).

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 2